Законодателство

Националната система за оценка на компетенциите заработи в пет нови сектора

Иван Гайдаров

В сряда, 23 октомври, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) бе домакин на заключителната конференция по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 "Развитие на националната система за оценка на компетенциите MyCompetence". Форумът беше открит от зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, а постигнатите резултати по проекта бяха представени от Елка Димитров, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в МТСП и ръководител на проекта. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и беше изпълнен от МТСП в периода 2017-2019 г., в партньорство с Българската стопанска камара (БСК).

В рамките на форума Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК, представи националната система за оценка на компетенциите MyCompetence. Системата е разработена от БСК в периода 2010-2014 г. по проект, финансиран от ОПРЧР, а сега, в рамките на проекта на МТСП MyCompetence е надградена с нови пет икономически сектора. Освен това, са актуализирани разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда.

Екипът на БСК е разработил и електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията като елемент от Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence.

"Професиите се променят. Според изследванията, около 35-40% от съществуващите професии до 20 години ще бъдат заменени от напълно нови. Вероятно в дългосрочен план почти няма да има професия, която да остане незасегната от дигитализацията и автоматизацията. Сега промяната обхваща преди всичко клъстери от дейности в рамките на отделни групи професии. При 6 от всеки 10 професии около 40% от дейностите подлежат на непосредствено автоматизиране", подчерта в изказването си Томчо Томов. Той изтъкна, че по данни на Европейския център за обучение и развитие, в последните няколко години около 43% от работещите в ЕС са преживяли промени в технологиите на работното място и 47% - промени в организацията и методите на работа. А според института McKinney, в следващите 20 г., на Европа ще са нужни 20 млн. високо квалифицирани специалисти.

"Все повече се изостря разминаването между търсене и предлагане на умения на пазара на труда. Все по-широко ще се отваря ножицата в заетостта между високо и ниско квалифициран труд. В самите компании се задълбочава тенденцията на формиране на "ядро" и "периферия", като две обособени и различни по значение групи персонал. Остро нараства потребността от т.нар. STEM умения (наука, технологии, инженеринг, математика) и от комбинации от умения", каза още Томчо Томов.
В този контекст, MyCompetence е уникална за България и Европа, общодостъпна, национална електронна система, подпомагаща развитието на човешкия капитал. Основните цели на системата са: Повишаване капацитета и адаптивността на работната сила към променящите се изисквания на пазара на труда; Балансиране търсенето и предлагането на умения на пазара на труда; Въвеждане на съвременни иновативни модели в управлението на човешките ресурси, основаващи се на компетентностния подход; Изграждане на устойчива връзка между образованието, обучението и пазара на труда; Адаптиране на политиките по заетостта към потребностите на пазара на труда.

Според проучване на Deloitte, ефектите за предприятията от внедряването на компетентностно базираното управление на човешките ресурси се изразяват в повишаване на производителността на труда, намаляване на разходите за подбор на персонал, намаляване на текучеството, нарастване на удовлетвореността от труда, възвращаемост на инвестициите в обучение.

До момента www.mycompetence.bg има 2,5 млн. посетители и 45 000 активни потребители (физически и юридически лица), сред които 21 университета и над 17 000 студенти. 26 000 са успешно преминалите електронни курсове за обучение и ползвалите инструменти за оценка на компетенции. Налице са положителни отзиви на водещи в областта експерти от 13 държави - Великобритания, Германия, Израел, Холандия, Австрия, Белгия, Италия, Испания, Португалия, Естония, Чехия, Словакия, Румъния.

В организационната инфраструктура на MyCompetence, освен екипът разработчици, са включени 25 секторни консултативни съвета с над 300 участници в тях (работодатели, мениджъри, социални партньори, представители на държавни и образователни институции), 280 пилотни предприятия и 10 регионални центъра за оценка на компетенциите.
Системата съдържа компетентностни профили на 1300 ключови за 25-те икономически сектора длъжности; Национален класификатор на компетенциите, обхващащ 1000 компетенции; Електронен каталог на компетенциите по професии; Електронни речници; Europass CV; електронни модули за разработване на фирмен компетентностен модел, за анализ, одит и оценка на длъжностите в предприятието и за оценка на потребностите и ефекта от проведено обучение на персонала в съответното предприятие.

В MyCompetence могат да бъдат намерени и 47 електронни обучения, 14 международни платформи за електронно обучение, 20 електронни инструменти за оценка на компетенции, 360 градусова обратна връзка, тестове за самооценка за пригодност към отделна ключова длъжност. В процеса на тестване на електронните обучения и инструментите за оценка на компетенциите са участвали общо 2600 респонденти от 280-те пилотни предприятия.

През 2016-2017 г. към MyCompetence беше изграден специален модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за нуждите на Агенцията по заетостта. Модулът представлява дигитален модел за профилиране, интегриран в процесите на работа на дирекциите "Бюро по труда" (ДБТ), изграден като WEB-приложение, достъпно за всички потребители през стандартен Интернет браузер. Съдържа задълбочена и структурирана информация за трудовия опит, уменията, личните качества и нагласите на търсещите работа лица. Модулът осигурява онлайн достъп до инструменти за оценка и развитие. Потребителите на модула са: служители в ДБТ; регистрирани в ДБТ безработни/заети; лица, чиято регистрация е изтекла и ползват информацията за лични цели.

Томчо Томов обясни също така, че предстои нейната интеграция с Електронното правителство, с Европейската класификация на уменията ESCO, със системите и моделите на МТСП за прогнозиране на пазара на труда и на потребностите от нови умения, както и с базите данни на Агенцията по заетостта (EURES). Необходима е и интеграция с модели и политики на МОН в областта на висшето и професионалното образование, в т.ч. дуалното обучение и системата за валидиране на знания и умения, придобити по неформален път. Според него сред перспективните направления за развитие на MyCompetence е увеличаването на обхванатите сектори, професии и ключови длъжности, броя на разработените е-инструменти за обучение и оценка, модулите, свързани с подпомагане управлението на човешките ресурси в предприятията и др.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X