Законодателство

БСК се обяви против промените в Закона за електронно управление

Иван Гайдаров

"Категорично възразяваме срещу подхода, с който частно търговско дружество поименно се посочва в закон. Подобен подход противоречи на принципите на свободна стопанска инициатива, ограничава в необоснована степен конкуренцията, създава предпоставки за злоупотреба с монополно положение и противоречи на законодателството в областта на обществените поръчки и държавните помощи". Това се казва в позиция на Българска стопанска камара (БСК), разпратена до председателите на редица парламентарни комисии, във връзка с внесения на 05.08.2019 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление и по специално за промените, предвидени за членове 13 и 43 от него.

С член 13 на Законопроекта се предлага заличаване на Раздел II на Закона за електронното управление, който урежда статута на държавно предприятие, не търговско дружество, на което беше възложено да подпомага Държавната агенция за електронно управление и администрациите при изпълнение на функции и задълженията, произтичащи от Закона за електронното управление.

"Независимо, че текстовете са в сила от 01.07.2016 г., на практика не ни е известно държавното предприятие "Единен системен оператор" да функционира. От мотивите към Законопроекта става ясно, че промяната е продиктувана от необходимостта от максимално съобразяване с "препоръките на ОИСР във връзка с дейността на Държавно предприятие "Единен системен оператор", което е невъзможно при широко разширяване на правомощията на предприятието", без да се посочва от какво естество са препоръките и по какъв начин те биха били изпълнени от едно частно търговско дружество, каквото е "Информационно обслужване" АД", се казва в позицията на БСК.

С промените в член 43, алинея 1 пък "Системната интеграция по раздел IV" се възлага на "Информационно обслужване" АД", като съгласно ал. 2 "в срок до 2 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет определя административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности".

От работодателската организация обръщат внимание, че съгласно Закона за обществените поръчки обаче, публичните възложители не прилагат неговите изисквания към обществени поръчки, които се възлагат на юридическо лице, само ако са изпълнени едновременно няколко условия - възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена; повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя, негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя; в юридическото лице – изпълнител - да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.

"Нашето виждане е, че "Информационно обслужване" АД не отговаря на тези законови изисквания. Независимо че 95,50 % от собствеността се притежава от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дружеството участва в процедури за възлагане на обществени поръчки при равни условия с всички други стопански субекти, опериращи в сектора. С предлаганата промяна, на същото се предоставя монопол върху дейността, включена в обхвата на системната интеграция, тогава когато се финансира с публичен възложител", категорични са от БСК.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X