Уеб Приложения

Електронно подаваме декларация за облагане с туристически данък

Владимир Владков

От 4 януари 2021 г. декларацията за облагане с туристически данък вече се подава електронно. Услугата е достъпна за потребителите през портала за достъп до е-административни услуги на ДА "Електронно управление" (ДАЕУ), съобщиха от агенцията.

Електронната услуга може да се използва от граждани, които имат квалифициран електронен подпис (КЕП) и притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. "Попълнената и подписана електронна форма на декларацията трябва да се изпрати чрез системата към общинската администрация по местонахождение на туристическия обект", обясняват от ДАЕУ.

Декларацията е по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, който определя облагане с туристически данък за всеки туристически обект - средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма. До 31 януари на всяка година тя се декларира в общината, където се намира туристическият обект, за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект - собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице. Размерът на данъка се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.

"В случай, че съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на е-административни услуги, подаването на попълнения електронен формуляр на декларацията може да се осъществи чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ на адрес https://edelivery.egov.bg/", коментират от ДАЕУ.

Агенцията ще продължи да разширява обхвата на възможностите на гражданите и бизнеса за безконтактното им общуване с всички административни органи на територията на цялата страна, обещават от ДАЕУ.

Снимка на Michal Jarmoluk от Pixabay
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X