Софтуер

Проект ще обединява данните за цялата техническа инфраструктура на България

Computer World

В четвъртък, на откриваща среща в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) беше даден официално старт на проекта „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ с изпълнител ЕСРИ България.

Амбициозната цел на проекта е да се събере на едно място и интегрира данни за трасетата на цялата техническа инфраструктура на България – електронни съобщителни мрежи, ВиК, газ, пътна, жп и електро инфраструктура, топлопроводи, улично осветление и др.

Високоскоростните електронни съобщителни мрежи са гръбнакът на цифровата икономика и представляват съществен фактор и катализатор за развитието на всяко едно общество“ каза Димитър Геновски. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, при откриване на срещата, като допълни, че обединяването на цялата информация в единна Географска информационна система (ГИС) ще гарантира повишаване на прозрачността и стимулиране на инвестициите във високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

Към настоящия момент липсва информация относно изградената физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, което води до дублиране на инфраструктура или увреждане на вече съществуващата, а като краен резултат – ненужно влагане на повече средства и време в сходни дейности.

Липсва също така информация за планираните дейности по изграждане на физическа инфраструктура и разполагане на електронни съобщителни мрежи. Основен проблем е и липсата на обща информационна база данни за органите, компетентни да издават съответните актове, както и на ясни правила за формиране на тарифите за издаването им, образци на документи за получаване на разрешения и други актове. Освен това разполагането на кабелни електронни съобщителни мрежи и на такива с друго предназначение в една и съща територия по различно време често пъти води до многократни разкопавания, шум и замърсяване. 

 Реализацията на проекта цели решаването на всички тези проблеми и е в съответствие с изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и разпоредбите на Законa за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

С реализацията на проекта ще се даде възможност да се събира, съхрани и предостави за използване от специалистите, гражданите и бизнеса цялата необходима информация, осигурявайки условия за ефективно управление на дейностите по отношение на предоставяне на услуги, свързани с широколентова инфраструктура“, коментира и Христо Христов, ръководител на проекта от страна на МТИТС. По думите му това ще се осигури също така възможност за обмен на информация на специалистите от МТИТС с други държавни структури, областните управи и общини.

Проектът ще използва утвърдената ГИС платформа на световния доставчик Esri Inc., която ще бъде разработена и имплементирана от ЕСРИ България.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X