Софтуер

Тенденции при бизнес анализите през 2017 г.

Computer World

ИТ индустрията винаги е била обект на тенденциите в областта на технологиите и на бизнеса, като в историята й могат да бъдат откроени няколко остри „завоя“. Примери за това са развитието на персоналните компютри, на мрежовата архитектура тип клиент-сървър, на еволюцията на интернет и т.н.

Осем основни „метатенденции“ оказват в момента влияние върху свързаните с ИТ процеси във всяка съвременна компания. Това са дигитализацията, ориентацията към крайния потребител (т.нар. Consumerization), гъвкавата методология на разработка (Agile), сигурността, анализите, облаците, мобилните технологии и изкуственият интелект. Те могат да се считат за двигатели на редица важни тенденции, свързани с използването на софтуерни и други технологични продукти за нуждите на бизнес анализите (BI) и управлението на фирмените данни.

Наскоро консултантската компания BARC публикува анализ на основните тенденции, който ще влияят пряко на BI през 2017 г. Според допитване до крайни потребители на такива решения петте най-важни области на развитие в сегмента са:

  • Data discovery/visualization – създаване на интерактивни анализи;

  • Self-service BI – получаване на необходимата информация без помощта на ИТ отдела;

  • Master data/data quality management – добрите анализи изискват качествени данни;

  • Analytical databases – специализирани решения за анализи;

  • Data governance – управление на данните, използвани за анализите.

От таблици към интерактивни табла

Таблиците и статичните графики продължават да бъдат най-използваният начин за представяне на информация до потребителите на BI в организациите. Увеличаващите се обеми и разнообразие на данни обаче изискват въвеждане на решения, които да бъдат по-ефективни и по-ориентирани към конкретния потребител. Инструментите за визуализация използват това, в което човешкият мозък е добър – разпознаване на модели с цел „смилане“ на важната информация.

Новите BI решения предлагат интерактивност и богати възможности за визуализиране и филтриране на данните, благодарение на които взимащите решения служители могат бързо да откриват значими тенденции, както какво точно в компанията е или не е свързано с тях. Графични визуализации като диаграми на разсейване, т.нар. tree maps и мрежови диаграми са удачни за изобразяване на големи обеми от информация. Допълнително налице е натиск в посока по-проста и визуално привлекателна интеракция и навигация и данните.

Т.нар. data discovery решения пък целят да предоставят на бизнес потребителите интуитивни решения, така че те да създават свои собствени модели от данни и дори свои методи за предвиждащи анализи и добив на данни. Интерактивното изобразяване на информацията и възможността за самостоятелна обработка все по-често се разглеждат като ключов аспект на специализираните решения.

Следва: BI на самообслужване


BI на самообслужване

Възможността за самостоятелно „ровене“ в наличните данни с цел откриване на необходимото и с използване на знанията именно на служителя, който се нуждае от информацията, отдавна е желана функционалност по отношение на BI решенията от страна на бизнесите. Това оказва натиск върху ИТ и анализаторските отдели и в резултат все повече компании компании предоставят на бизнес потребителите възможности сами да изготвят заявки, доклади, интерфейси и дори модели от данни. По опитните потребители дори могат да компилират свои собствени информационни интерфейси (т.нар. дашбордове), използвайки компоненти от различни източници, нагласяйки ги според своите нужди.

Редно е да се отбележи, че всичко това води със себе си и трудности, особено по отношение на управлението на информацията, тъй като отговорността за отчитане се оказва по-разпръсната. Що се отнася до ИТ отделите, които отговарят за работата на софтуерните инструменти, сървърите и „захранването“ с данни, това разпръсване означава по-малко възможности за контрол върху действията на потребителите. Затова постигането на баланс между гъвкавост и стриктност по отношение на контрола върху корпоративната информация е много важен елемент за постигане на успех в посока BI на самообслужване.

Качество на данните

Важността на управлението на основните и справочни данни (Master data management, MDM) и осигуряването на нужното качество на информацията е очевидно: хората могат да взимат правилните решения при наличие на коректни данни. Чрез своите агрегационни механизми BI докладите и анализите могат да помагат за откриване на нередности в тази насока.

Целта на MDM е събира на едно място и да обменя основни данни, свързани с клиенти, доставчици и продукти, от множество системи. Освен всеобхватно ERP много организации разполагат и със CRM и SCM решения, използват уеб услуги или имат нужда да обединяват системи, след придобиване на други компании или за повече ефективност при работата с партньори.

Налице са добри практики за увеличаване качеството на данните и внедряване на MDM. Един такъв пример е т.нар. Data quality cycle (поредица от стъпки за наблюдение, анализ и подобряване качеството на данните), който е интегриран в много от софтуерните решения на пазара.

В днешната дигитална епоха, в която информацията все повече се превръща своеобразен ресурс, наред с останалите компоненти формиращи всеки производствен цикъл, е налице и нарастваща нужда нужда за използване или генериране на висококачествени данни в нови продукти или услуги. Дефинирането на ролите и отговорностите, както и оптимизирането на процесите по качеството на информацията все повече се разглеждат като критични фактори за постигане на пазарен успех.

Специализирани аналитични решения

Аналитичните бази данни са специализирани решения, оптимизирани за анализи чрез използване например на колонно-ориентирани системи за съхранение, т.нар. in-memory технологии и други възможности (като текстови анализ). Основните им предимства са свързани най-вече с високата производителност при обработката на заявки от страна на бизнес потребителите.

In-memory базите данни (т.е. системи, при които информацията стои в оперативната памет с цел максимално бърз достъп) стават все по-достъпни благодарение на спадащите цени на хардуера и, със своята висока производителност, тези технологии могат да направят съществуващите бази по-гъвкави.

Управление на данните

За разлика от управлението на BI, което се върти около анализите, управлението на данни е фокусирано върху информацията и оперативните системи. Това е критично важен процес за компании, които разширяват своите BI инвестиции в посока оперативни анализи.

Правилната стратегия по отношение на информацията оркестрира начина по който бизнес стратегията се превръща в данни и анализи. Управлението на данни е контролният механизъм за въвеждането на подобни стратегии. Въвеждането му е дългосрочна инициатива, която изисква ясни и съзнателни решения за това как и от кого ще се използват събираните данни.

Сред останалите тенденции в класацията на BARC са предвиждащите анализи, анализите на големи данни, анализите в реално време, съвместната работа (колаборация) и т.н. Интересно е да се отбележи спадането в класацията на тенденции като мобилния BI и облачните услуги. Мобилните решения например спадат от 8-мо място през 2016 г. до 11-то място в класацията за 2017 г. Според анализаторите ръстът в сферата засега върви сравнително бавно, като очакваната голяма мобилна вълна при BI не се е случила.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X