Софтуер

Тенденции с най-висок бъдещ потенциал при инженерното проектиране

Computer World

С най-висока степен на познаваемост и на ползваемост в световен мащаб за текущата година в областта на инженерното проектиране, са двуизмерното чертане (2D drafting), триизмерното моделиране (3D modelling), симулацията и компютърно-подпомагано инженерство (CAE), управление на данните за продукта (PDM) и компютърно-подпомагано производство (CAM). Това показват данните от проучването на Business Advantage CAD TRENDS 2016.

Изследването на Business Advantage се основава на анкети сред представителна извадка от над 500 000 потребители на решения за инженерно проектиране от целия свят.

За последните 3 години се наблюдава съществено повишаване на осведомеността за следните тенденции в областта на инженерното проектиране:

- триизмерен печат

- облачно-базирано компютърно-подпомагано проектиране (Cloud Based CAD)

- управление на жизнения цикъл на продукта (PLM)

- едновременното (паралелно) проектиране (Concurrent engineering)

- подобрено рендване в реално време - rendering е процесът на генериране на изображение от 2D или 3D модел с помощта на компютърни програми

- моделът Pay As You Go - т.е. плащане при ползване

Диагностика на текущата употреба и бъдещ потенциал

Въз основа на данните от проучването „2016 CAD Trends” е изготвена класация по бъдещ потенциал за растеж на технологиите за инженерно проектиране.

За да идентифицира възможностите на CAD пазара, фокусът на Business Advantage е обърнат към подредбата на тенденциите според техния потенциал за растеж в следващите 5 години.

Тенденциите, които в момента са най-важни за потребителите, достигат пазарно насищане, тъй като имат много високо текущо потребление и затова имат относително малък обхват за последващо разширяване на обсега им.

Въпреки че текущото потребление и възприетото значение са все още относително ниски за термина по-„нишови” тенденции, те се намират в основата на бъдещия растеж.

Тенденциите, които ще бъдат представени тук, са подредени по техния коефициент на потенциал за растеж в близките 3-5 години, като в същото време се посочва и къде стоят те в подредбата по важност.

 • Pay As You Go (плащане при ползване) – отличава се с ниски текущи показатели на потребление и важност, но с най-високият бъдещ потенциал сред тенденциите в инженерното проектиране.

Наблюдение: Това е много нишова област в днешния пазар с ниска важност и много слабо потребление (5% за 2016 г.), но употребата се е удвоила на годишна база, макар и от ниско начално ниво.

Прогноза: Предвижданият бъдещ растеж е много силен, но от ниска стартова позиция. Значително повишение в ползването се е наблюдавало от 2015 до 2016 г., което е индикация за бъдещо движение в тази област до 17% в близките 3-5 години.

 • Приложения за облачно-базирано компютърно-подпомагано проектиране – ниско текущо потребление и важност, но много силен бъдещ потенциал.

Наблюдение: Облачно базираното компютърно-подпомагано проектиране изглежда стабилно, но с ниска употреба (11% за 2016 г.) и важност на съвременния пазар. Има обаче ясен интерес към тази технология, като бъдещият потенциал за растеж е силен.

Прогноза: Предвижда се светло бъдеще за потенциала за растеж – 19% за ползваемост до 1 година, и 29% ползваемост в срок 3-5 години, въпреки относително ниското начално ниво на използване.

Ползи: Общоприетите ползи облачно базираното CAD са по-висока мобилност (67%), лесно осъвременяване на софтуера (47%), намаляване на разходите (46%) и по-висок капацитет за съхранение (32%). Изводите са основани на отговорите на 180 анкетирани, които вече ползват или планират да ползват облачно базирано CAD.

 • Разширена/виртуална реалност (Augmented/Virtual Reality) – тази тенденция също се отличава с ниска степен на ползване и важност, но с висок бъдещ потенциал.

Наблюдение: Аугментираната/Виртуалната реалност остава доста нишова област в днешната действителност, но с относително ниска важност и слаба употреба (0% за 2014 г., 3% през 2015 г. и 5% през 2016 г.).

Прогноза: Предвижданията за бъдещето са високи, но от ниска изходна база на текущо ползване (8% ползваемост до 1 година и 12% след 3-5 години).

 • Мобилен достъп до CAD програми – тенденция с относително ниски нива на текуща употреба и важност, но с добър бъдещ потенциал.

Наблюдение: Мобилният достъп до CAD също е променлива област, със спад на ползването в периода от 2015 (22%) до 2016 г. (17%), и с важност на нива малко под средните спрямо останалите тенденции.

Прогноза: Предвижданият бъдещ ръст е над средния (37% ползваемост след 3-5 години), въпреки понижението за изминалата година, и това ще се отрази на ползвания хардуер сега и в бъдеще.

 • Подобрено рендване в реално време и визуализация – тенденция с относително ниски нива на ползване и важност, но с потенциал за бъдещ растеж над средното ниво.

Наблюдение: Стабилна тенденция на днешния пазар, с употреба, която остава постоянна през годините (13% ползваемост за 2014 г., 15% за 2015 г. и 16% за 2016 г.), и важност около средното ниво.

Прогноза: Предвижданото ниво на бъдещ растеж е малко над средното спрямо останалите тенденции в проучването (30% ползваемост след 3-5 години).

 • Триизмерен печат – радва се на добро текущо ползване, ниска важност и потенциал малко по-нисък от средното.

Наблюдение: Ползването се е повишило значително, но важността остава под средното ниво, индикирайки растяща ниша за триизмерен печат в днешния пазар (15% ползваемост за 2014 г., 22% за 2015 г. и 28% за 2016 г.)

Прогноза: Предвижданият бъдещ потенциал за растеж е на средно равнище сред останалите тенденции, вероятно поради нишовата позиция на 3D Printing тенденцията (37% ползваемост до 1 години и цели 49% след 3-5 години).

Текущо ползване: Ограничено разпознаване на марките – половината респонденти в проучването (49%) не са в състояние да посочат името на марката за триизмерен печат, която използват.

Ползи: Ползите от 3D printing са подобрения в дизайна (59%), спестявания на време за дизайн (51%) и по-бързо време за пускане на продукта на пазара (43%), както и спестяване на разходи (30%). Изводите са основани на отговорите на 311 респонденти, които вече използват или планират да използват 3D printing.

 • Паралелно проектиране (Concurrent Engineering) – има относително ниско ниво на ползваемост, но важност над средното ниво, и среден потенциал за растеж

Наблюдение: Паралелното проектиране продължава да бъде зона на интерест в съвременността, с важност над средната за проучването, макар употребата му да е все още относително ниско (12% за 2014 г., 19% за 2015 г. и 18% за 2016 г.).

Прогноза: Важността и употребата на тази тенденция ще растат със среден бъдещ ръст (до 1 година ползваемостта ще е 24%, а до 3-5 години – 31%).

 • Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM) – добро ниво на текуща употреба и важност, и разумен бъдещ потенциал

Наблюдение: PLM има потенциала да бъде развиваща се област на днешния пазар, с над средната важност и употреба малко под средното ниво (ползваемост за 2014 г. – 15%, за 2015 г. – 21%, и отново 21% за 2016 г.).

Прогноза: Очакваното потребление на тази тенденция до 1 година ще е 27%, а в период 3-5 г. – 35%.

Ползи: Най-често посочваните от респондентите ползи са спестяванията на време за дизайн (43%), подобрения в дизайна (38%), спестяване на разходи (30%) и по бързо време за достигане до пазара (28%). Изводите са базирани на мненията на 202 анкетирани, които са или планират да бъдат потребители на PLM.

 • Софтуер за компютърно-подпомагано проектиране с отворен код – ниско текущо ниво на потребление и важност, но известен бъдещ потенциал

Наблюдение: Тази силно нишова област в съвременния пазар има с малко под средното ниво на важност и ползване, макар предвиждания ръст в употребата й от 2015 г. до 2016 г. (ползваеност за 2014 г. – 7%, за 2015 г. – 6%, за 2016 г. – 8%).

Прогноза: Предвижданият бъдещ потенциал за растеж е среден, макар и от базисно ниво (прогнозна ползваемост до 1 година – 11%, в период 3-5 г. – 13%).

 • Информационно моделиране на сгради (BIM) – добро ниво на текущо ползване и важност, но все още още ограничен бъдещ потенциал

Наблюдение: BIM е популярна област днес, но с много слаб ръст в ползваемостта (18% за 2014 г., 21% за 2015 г., и 19% за 2016 г.) и дори със спад във важността. Прогнозният ръст на годишна база не е постигнат.

Прогноза: Прогнозният ръст е под средното ниво за проучването. (ползваемост от 27% след 1 година и 29% след 3-5 години).

Ползи: Ползите, които 153 респондента, ползващи или планиращи да ползват BIM са споделили в изследването на Business Advantage, са подобрения в дизайна (62%), спестяване на време за дизайн (47%) и спестяване на разходи (40%), както и по-кратко време за пускане на пазара (35%).

 • Управление на данните за продукта (PDM) – средни - средни текущи нива на ползваемост и висока важност, но ограничен бъдещ потенциал

Наблюдение: PDM е важна област на съвременния пазар, с ползваемост около средната. (19% за 2014 г., 28% за 2015 г. и 28% за 2016 г.)

Прогноза: Предвижданията за ръст в употребата на тази тенденция от 2015 г. до 2016 г. не са се сбъднали, но има все още прогнозиран бъдещ потенциал за растеж както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. (34% предвиждана ползваемост след 1 година и 39% - след 3-5 години).

 • Компютърно-подпомагано производство (CAM) – добра текуща ползваемост, средна важност, но ограничен бъдещ потенциал

Наблюдение: CAM е тенденция със средно ниво на важност на днешния пазар, и има ползваемост на равнище около средното (24% ползваемост за 2016 г., 28% - прогноза след 1 година и 31% очаквано ползване след 3-5 години).

Прогноза: Бъдещият предвиждан потенциал за растеж е относително нисък, но 41% от компаниите отчитат ръст в употребата на CAM през изминалата година. Текущо ползване: 7 от 10 респонденти (69%) чувстват, че CAM инструкциите автоматично генерирани от 3D CAD, са важни за бизнеса им, и 85% усещат, че същото усилие трябва да се насочи към подобряването на CAD към CAM интеграцията с доставчиците на CAD софтуер. Изводите са въз основа на отговорите на 202 анкетирани използващи или планиращи да ползват CAM.

 • Симулация и компютърно-подпомагано инженерство (Simulation / CAE) – добра токуща употреба, висока важност, но нисък потенциал за бъдещ растеж

Наблюдение: Отчита се спад в потреблението на симулацията от 2015 г. (40%) до 2016 г. (34%), макар все още нивото да е над средното, и тенденцията е важна за съвременния пазар.

Прогноза: Очаква се известен потенциал за бъдещ растеж, макар и на по-ниски нива от някои други тенденции (прогнозната ползваемост за след 1 година е 38%, а за след 3-5 години - 43%).

Текущо ползване: Използването на симулацията се наблюдава най-често за оптимизация на дизайна (79%), за вализация на дизайна (73%) или за прогнози за ефективността на продукта (67%), твърдят 270 компании, ползващи или планиращи да ползват симулация.

 • Триизмерно моделиране (3D Modelling) – тенденция с много висока текуща употреба и най-висока важност сред останалите тенденции, но с малък потенциал за растеж

Наблюдение: 3D моделирането е ключова област с бавен растеж на съвременния пазар, но с висока важност и употреба (ползваемост през 2014 г. – 64%, през 2015 г. – 77%, през 2016 г. – 76%).

Прогноза: Ограничени възможности за растеж. Ползваемостта след 1 година се планира да е 79%, а след 3-5 години – 81%.

 • Двуизмерно чертане (2D Drafting) – високи нива на употреба и важност, но слаби възможности за бъдещ потенциал.

Наблюдение: Двуизмерното чертане, както и триизмерното моделиране, е ключова област с бавен растеж на пазара, с високо ниво на важност и употреба (ползваемост през 2016 г. – 68%).

Прогноза: Ограничен бъдещ потенциал за растеж – отчасти поради високата степен на текуща употреба, но и заради преориентирането към триизмерно чертане. (Прогнозна ползваемост след 1 г. – 69%, след 3-5 г. – 70%).

Текущо ползване: Анкетите на 420 компании, които ползват или планират да ползват двуизмерно чертане сочат, че средно 39% от дизайнерската работа произвежда 2D чертежи, 34% произвежда както 2D, така и 3D, и 27% произвежда само 3D. 77% от респондентите чувстват, че 2D чертежите, автоматично генерирани от 3D CAD или BIM, ще бъдат важни за бизнеса им, и също толкова усещат, че същите усилия трябва да бъдат пренасочени към подобряване на функционалностите за 2D чертането предлагани от доставчиците на CAD софтуер, като по този начин се затвърждава продължаващата важност на 2D в 3D CAD света.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X