Софтуер

INSPIRE портал и Адресен регистър приоритетни проекти в е-управлението

Computer World

Предстои надграждане и развитие на Националния портал за пространствени данни, който следва да е в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) за изграждане на инфраструктура за пространствена информация в ЕО и Закона за достъп до пространствени данни, и изграждането на централизирана автоматизирана информационна система „Адресен регистър“. Тези дейности са набелязани сред приоритетните проекти в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2016 – 2020 г., съобщи Божидар Божанов, съветник по е-управление на заместник-министър председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова по време на 18-о издание на конференцията по случай Световния ден на географските информационни системи (ГИС), организирана от ЕСРИ България.

Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България, Красимир Живков, замeстник-министър на околната среда и водите, Божидар Божанов, съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и Пьотър Малиновски, програмен ръководител на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Божанов акцентира върху политиките и постиженията на правителството в областта на отворените данни. В резултат на въвеждането на инициативата за отворени данни, България постигна значителен напредък и се издигна рязко в класацията на Глобалния отворен индекс на данни (Global Open Index) от 51-о място през 2014 г. до 16-о място през 2015 г. Класацията проследява дали данните в страните са били публикувани по начин, който е достъпен за гражданите, медиите и гражданското общество.

Част от отворените данни са отворените географски пространствени данни, поради което един от десетте приоритетни проекта по пътната карта за е-управление е националният INSPIRE портал, който трябва да осигурява на гражданите централизирано място, от което могат да придобият цялата необходима пространствена информация, която администрацията е събрала и която трябва да предоставя съгласно директивата INSPIRE“, каза Божанов.

Припомняме, че Директивата INSPIRE цели създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европа в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда. 

В Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2016 – 2020 г. е записано, че INSPIRE директивата на Европейския парламент и съпътстващата нормативна уредба дефинират над 30 масива от геопространствени данни. За да бъдат изпълнени изискванията на директивата е нужно те да бъдат събрани, публикувани и визуализирани в специализиран портал. В пътната карта е уточнено, че "към момента съществуват три реализации на сходна функционалност, но нито една от тях не отговаря на всички изисквания на INSPIRE". 

Пътната карта отбелязва, че новоизграденият портал, който бъде базиран на изграденото до момента, ще заимства добри практики от INSPIRE-порталите на други страни-членки, като крайният резултат ще бъде стабилен, достъпен, ползваем портал с цялото налично съдържание в машинно-четим вид, вкл. предоставено чрез уеб-услуги.

В пътната карта се посочва като източник на финансиране на проекта ОП „Добро управление“, ос 1, а индикативният бюджет е 2 000 000 лв.

Божанов съобщи, че за 2017 г. е планирано да бъде реализиран друг проект, който той определи като важен – този за т. нар. адресен регистър.

Той се поддържа от ГД „ГРАО“ в МРРБ под формата на национален класификатор с населени места и адреси. Във вече споменатата пътна карта е описано, че "информацията се поддържа в локални бази данни на общинско ниво и се консолидира периодично, както и че архитектурата на информационната система не позволява обслужването на големи обеми автоматизирани заявки в реално време, нито възможности за абонамент за настъпили промени. Същевременно редица други организации и институции поддържат собствени класификатори и бази данни с населени места и адреси (НСИ, БП и др.)."

Проектът предвижда създаването на централизирана автоматизирана информационна система „Адресен регистър“, която да отговаря на всички съвременни изисквания за мащабируемост, сигурност, запазване на транзакционна история на класификаторите и предоставяне на публични уеб-услуги (Web Services) за държавните органи, гражданите и бизнеса. 

В пътната карта е посочен и източникът на финансиране за проекта за Национален портал за пространствени данни - ОП „Добро управление“, ос 1, а индикативният бюджет е 450 000 лв.

Адресният регистър не е изцяло ГИС, но със сигурност би имал географски компонент, тъй като всеки адрес в държавата трябва да бъде кодиран с уникален идентификатор. Това ще позволи реално електронно управление, като всяка система използва адрес. В момента проблемът е липсата на оперативна съвместимост“, коментира Божанов.

Той беше категоричен, че за да има оперативна съвместимост между системите, трябва да има отворени протоколи и стандарти. 

Географските информационни системи са навсякъде, разбира се и в околната среда. ГИС се явява най-ключовата платформа. Чрез мощните инструменти на ГИС, Министерството на околната среда и водите картира, управлява, анализира и опазва устойчиво околната среда и нейните компоненти. Днес ГИС ни позволяват да бъдем по-ефективни, да идентифицираме и анализираме както взаимовръзки, така и тенденции, и да вземаме по-информирани и правилни управленски решения“, заяви Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите на България на откриването на събитието. 

Живков подчерта, че ГИС технологиите се прилагат в редица сфери, свързани с околната среда - за подпомагане опазването и планирането на екологична мрежа „НАТУРА 2000“, за опазване на биологичното разнообразие в България, за подпомагане на дейността на националните и природни паркове, за оценка на рисковете и заплахите от наводнение, за нуждите на басейновите дирекции, в процеса за издаване на разрешителни, при мониторинга на управление на водите, както и за изпълняване на националните ангажименти във връзка с директивата INSPIRE, която зам.-министърът уточни, че предвижда предоставянето на хармонизирани данни, метаданни и различни услуги. 

Живеем в свят, изпълнен с предизвикателства - природни бедствия, климатични промени, миграция на хора – водещо от една страна обезлюдяване на територии, от друга страна – прекалена урбанизация, загуба на все по-намаляващите ресурси и същевременно все по-голямо потребление, пораждане на социални конфликти, и т.н. Това са сериозни препятствия. Фактите доказват, че пътят, по който се движим, не е устойчив. Трябва да виждаме тенденциите и да действаме умно; да стъпим на знания, опит, технологии, добри практики, да обединим усилията си, за постигането на по-устойчив свят“, заяви Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България. Тя изтъкна, че ГИС технологиите са най-мощният инструментариум, който съществува в днешно време, и най-бързо се развива, доказателство за което е фактът, че над 80% от данните са геореферирани. 

Специален гост на конференцията на ЕСРИ беше Пьотър Малиновски, програмен ръководител на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), който разказа как агенцията работи със съвременни технологични решения и с ГИС за охрана на външните граници на ЕС и за спасяване живота на мигранти. 

Тази година Световният ГИС ден се провежда в повече от 70 държави и има регистрирани повече от 500 събития, съобщи Караджова. Държавните институции, университетите, лабораториите, училищата, неправителствените организации отварят врати, за да покажат това, което сме постигнали заедно в ГИС технологиите, за да научим за новостите в областта, и за да обменяме опит, посочи тя. 

Повече от 20 организации са партньори на организираната от ЕСРИ България конференция. Събитието се състоя и с подкрепата на „Агора 66“ ООД, GISolutions и GeoGraphica.

По данни на организаторите, на форума присъстваха представители на 10 министерства, над 40 държавни организации, над 20 ютилити компании, повече от 20 неправителствени организации и центрове, редица общини, близо 15 университета и научни института, повече от 30 бизнес и ИТ компании, и др.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X