Софтуер

Ръст в популярността на решенията за управление на бизнес процеси

Computer World

Управлението на бизнес процеси (Business Process Management – BPM) не е нещо ново за никого. Бизнес процесите като кръвоносни съдове проникват във всички звена на компанията, доставяйки необходимите компоненти за поддържане работата на нейните ежедневни активности. По всяко едно време те биват следвани, дори ако потребителите не знаят за тяхното съществуване.

Все повече организации осъзнават, че подобряването на тази област от тяхната вътрешна дейност може да доведе до очевидни резултати. Ефективното наблюдение и изпълняване на бизнес процесите увеличава възможността за постигане на обещаваните подобрения при ефективността и спестяването на средства.

Управлението на процеси често не получава същото признание, на което се радват други бизнес практики, но същевременно правилните BPM политики биха могли да са от изключителна важност за много организации за постигане на максимални нива на производителност, ефективност и гъвкавост, като всичко това влияе пряко върху пазарния успех. Тази област е от особена важност за компаниите, работещи в областта на софтуера, информационните технологии и услугите.

През последните години сферата на BPM софтуера стана свидетел на навлизането на няколко нови парадигми, като мобилните технологии, облачните изчисления, увеличаващите се възможности за автоматизация и др. Крайният резултат на всичко това е ускоряването на самите бизнес процеси. Същевременно едно от основните изисквания на съвременната бизнес среда към играчите в нея е възможността за бърза адаптация и намиране на нови начини за извличане на полза от постоянно променящите се бизнес условия. Към предимствата на съвременната епоха може да се отнесат разширените възможности за централизация на данните и произлизащия от това потенциал по отношение на анализирането на все повече източници на информация. Това изисква от компаниите не само да подобряват ефективността на бизнес процесите, но и започва да ги кара да поглеждат в посока реализиране на възможности за автоматично взимане на решения.

Безкрайният цикъл

Подобряването на бизнес процесите вътре в предприятията позволява откриване на нови връзки, възможности за съвместна работа и т.н., като крайната цел е подобряване на общата оперативна ефективност. Разбира се, това не е еднократен процес, като внасянето на подобрения в дадена област разкрива слабости или възможности за оптимизация другаде. Динамичната бизнес среда също налага внасянето на корекции и именно затова често, когато стане дума за разработка на бизнес процеси, се появява познатата графика на безкрайния цикъл по проектиране, моделиране, изпълнение, наблюдение и оптимизация на процесите.

Според доклад на канадската консултантска компания Technology Evaluation Centers (TEC) поради агресивната промяна във фокуса на софтуерната индустрия много компании са занижили приоритетите и очакванията си по отношение на подобряването на бизнес процеси. Вместо това по-голямо внимание се насочва към новите технологични парадигми като анализите на данни или увеличаване ефективността при работата с клиенти (CRM) и др.

Разбира се, няма спор в това, че важността на споменатите инструменти е огромна. Това обаче не отменя необходимостта от развитие на бизнес процесите. Дори нещо повече – често подобни дейности се оказват задължително условие при инициативи за подобряване на различни аспекти на бизнеса. Може да се заключи, че управлението на процеси е все по-важно за внедряване на нови практики и технологии и служи за отправна точка за провеждане на анализи.


Въпреки че изостава спрямо други бизнес практики по отношение на получаваното признание, за много организации наличието на ясни BPM практики е от огромно значение за постигане на оптимална производителност на техните бизнес процеси.

От TEC са дефинирали три основни аспекта, които според нейните консултанти трябва да се вземат предвид от всяка компания, възнамеряваща да стартира BPM инициатива:

  1. Комплексност на бизнеса. Постоянно увеличаващата се комплексност и непрестанните промени изискват от компаниите непрекъснато да наблюдават, модифицират и подобряват своите бизнес процеси, така че да са в синхрон с бизнес нишата, в която оперират.
  2. Съвместна работа. Увеличаващата се нужда от повсеместни възможности за съвместна работа както вътре в организацията така и извън нея, изисква поддържане на динамичен подход по отношение на BPM практиките, така че да е налице възможност за ефективна работа по всяко време и от всяко място.
  3. Взаимовръзки между процесите. Нуждата от постоянно подобряване на взаимоотношенията с клиенти, партньори и други страни кара много компании да отварят част от процесите, така че да осигури ефективна съвместна работа и цялостна удовлетвореност.

BPM практиките могат да варират на базата на географски и икономически фактори, както и локални законови правила като данъци, специфични регулации за внос и износ и банкови политики. Според TEC обаче едно е ясно – в близко бъдеще все повече компании ще трябва да адаптират своите BPM инициативи или да започнат да прилагат нови практики, включващи обновяване на наличните софтуерни решения.

Новите парадигми в BPM

Може да се каже, че в момента са налице няколко тенденции, влияещи върху цялата софтуерна индустрия и особено върху BPM продуктите, имайки предвид важната посредническа роля, която тези решения играят за много компании. Тези нови технологии и подходи биват интегрирани с бизнес практиките и увеличават възможностите на BPM софтуера да управлява и да подобрява ефективността на поверените му бизнес процеси.

Интеграцията на технологии в бизнес сферата води до по-бързо развитие на BPM приложенията. Според доклада на TEC през последните няколко години са налице четири основни технологични парадигми, които пренасочват BPM сферата. Все повече доставчици на решения следват следните главни тенденции в своите разработки:

  • Мобилни технологии – помагат на BPM потребителите да извършват задачи, свързани с бизнес процеси, на практика от всяко място и по всяко време на денонощието. Доставката на решения с мобилни възможности вдига традиционните ограничения, свързани с мястото и времето, и помага за постигане на максимално гъвкави бизнес операции.
  • Изчисления в облака – улесняват възприемането на софтуерни BPM предложения за много организации, предлагайки им абонаментни модели за използване и услуги при поискване, като в същото време намалява необходимите ИТ инвестиции.
  • Увеличени възможности за автоматизация – за ускоряване на бизнес процесите, като софтуерът поема повтарящите се монотонни стъпки и задачи, които не изискват човешка намеса. Същото може да се приложи и по отношение на взимането на прости решения.
  • Централизация на данните и анализи – за постигане на по-висока употреба на анализи за подобряване на ефективността на бизнес процесите и тяхното наблюдение, както и за откриване на възможности за въвеждане на автоматизация.


BPM – инициатива, а не проект

Въпреки нарастващата популярност и все повечето внедрявания на софтуерни решения за управление на бизнес процеси в организации от всякакъв размер, много компании все още обмислят въвеждането на своя пръв BPM продукт, а още повече търсят възможности за подпомагане на вече съществуващите си инициативи в тази насока.

За много организации е необходима много работа, така че BPM да се превърне във фундаментален компонент на корпоративния софтуерен пакет и да стане обичайна организационна практика и философия.

Задължително условие при внедряване на BPM продукт е да е налице добре дефинирана бизнес практика. Тя ще служи за отправна точка за изграждане на последователен план за развитие в тази посока занапред.


Ръст в популярността на решенията за управление на бизнес процеси

© Computer World, Computerworld.bg

Бизнес практиката дефинира:

  • Моментното състояние на бизнес процесите и свързаните фактори като цени и основни неефективности, както и техния ефект върху организацията. Също така трябва да се вземат предвид и възможностите за подобрение и развитие.
  • План за промяна и подобряване на настоящите процеси: Каква е целта? Какви са прогнозните разходи и необходимите ресурси за постигането й? Каква е очакваната възвръщаемост или каква е общата стойност на притежание на инвестицията?

От TEC подчертават, че е важно BPM да се възприема като инициатива, а не като проект. Т.е. на това трябва да се гледа като на нещо, което не е ограничено във времето (въпреки наличието на съвсем конкретни междинни цели). Всяка заинтересована страна в предприятието трябва да е наясно с нуждата от постоянно подобрение в унисон с еволюцията на неговия оперативен модел.

BPM трябва да се разглежда като инструмент, който помага на организацията да научи как да постига подобрения на оперативно ниво. Това става чрез анализ на нови и съществуващи процеси, като системата предлага стъпки за тяхното модифициране.

Друг важен съвет е разработката на подробен план, включващ всички стъпки на BPM инициативата. Неговата цел е да води хората в компанията през последователността от дейности и междинни резултати. Това е особено важно при по-комплексни стратегии в тази насока.

В допълнение наличието на фокусиран върху клиентите план помага за намаляване и дори избягване на излишно триене между традиционните бизнес приоритети и ИТ отдела. Всъщност от TEC в прав текст съветват компаниите да се избягват ситуации, в които BPM инициативите се оказват проекти на ИТ отдела. За тази цел е необходимо предварително синхронизиране на множество дейности, като поддръжката на софтуера и инициативите по оптимизация с нуждата от специфични технологии (например за мобилни комуникации, киберсигурност, анализи на данни и др.) и подобрена интеграция между BPM аналитичните приложения.

Въпреки че успехът на която и да е BPM инициатива не може да бъда гарантиран, наличието на необходимия пакет инструменти увеличава вероятността предприятието да успее да постигне търсеното ниво на оперативна ефективност. Голямо предизвикателство е превръщането й в оптимален инструмент и практика за постигането на тази поставена цел. Затова, за да успее инициативата, е необходимо да са налице необходимите мерки за управление и набор от метрики за оценка на прогреса.

По отношение на доставчиците, големите традиционни компании все още държат голяма част от пазара, но появата на нови разработчици и алтернативи имат потенциала да променят методите в сферата, заключават от Technology Evaluation Centers. Новаците в BPM носят със себе си иновативни разработки и дизайни. Развитието на нови специфични технологии и методологии като инструментите за взимане на решения и мобилните инструменти обогатяват BPM практиките и ги извеждат с поне една стъпка напред в тяхното пътешествие.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X