Софтуер

Въвеждане на СУБ финансира ОП Иновации и конкурентоспособност

Computer World

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура на подбор на проекти „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ е 15.08.2016 г.

Процедурата беше обявена от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 в лицето на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 58 674 900 лева (30 000 000 евро), от които 49 873 665 лева е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 8 801 235 лева са от национално съфинансиране.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева, а максималният - 391 166 лева.

Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ е „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими за финансиране са следните дейности:

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.:

1) Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;

2) Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

3) Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

4) Ре-сертификация на системите за управление;

5) Реинженеринг на процесите в предприятията;

6) Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

1) Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

2) Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

3) Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

4) Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);

5) Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

III. Дейности за визуализация на проекта

Подаване и информация

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на адрес sme_mcapacity@mi.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, както и на единния информационен портал за обща информация за управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

Условия за кандидатстване и изпълнение (62 страници)

В рамките на процедурата е предвидено финансирането на дейности за услуги за разработване и въвеждане или за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, включително такива за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

По процедуата са допустими и дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Други дейности, които ще се финансират по процедурата, са за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Ще бъдат подкрепени и дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект.

Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални активи.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X