Софтуер

Компаниите трябва да са уверени, че имат нужда от PDM

Computer World

Когато в конструкторското бюро или в завода възниква въпросът за закупуване на система за управление на данните за продуктите (product data management – PDM), то на първо място обикновено става дума за автоматизация на колективната работа и архива с техническа документация. Не винаги обаче за тези задачи е необходим специализиран програмен продукт, подобни ефекти могат да се постигнат чрез споделени папки, в това число и с използване на облачни услуги. Ръководителят трябва да вземе решение дали да инвестира в PDM система.

В работния процес в конструкторското бюро участват главният конструктор и инженер конструктори, които могат да са в един офис на различни локации. Главният конструктор добавя изделие, което трябва да се доработи на фирмения сървър, след което някой от останалите служители извършва определена дейност и отново качва информацията на сървъра. По този начин между него и потребителите се получава своеобразен “пинг понг”. Именно тази свързаност може да се организира чрез споменатите мрежови папки, в облачно хранилище или чрез специализирана система за управление на данните за продуктите. Последният вариант носи своите допълнителни плюсове.

При работа в PDM специалистите разполагат с цялата история по разработка, както и коментари от останалите колеги. Всеки етап може да бъде разглеждан в CAD приложението. Друго преимущество е по отношение на защитеността на информацията: в PDM правата за достъп се конфигурират значително по-бързо и лесно.

Очаквано, ако решението за управление на данните за продуктите се използва просто като система за съхранение на данни или като споделена папка, то няма как да се очакват подобрения при ефективността. Т.е. единствено съвместната работа и защитата на информацията не могат да са достатъчни стимули за придобиване на PDM.

Какви обаче са основните предимства на тези системи и каква е тяхната полза за инженерите?

1. Съхранение на информацията за състава на изделието с вторично представяне на данните

Изделието се задава като сборка от различни компоненти, като към него се прикрепят още три документа: триизмерна окомплектовка, чертеж и спецификации. Всички те описват един и същи продукт. Благодарение на тях в системата се вижда структурата на изделието, неговите компоненти, детайли, конструктивни елементи, както количеството на съставните части в крайния продукт.

PDM работи във връзка с CAD системата, която при въвеждане на монтажа в PDM създава вторично представяне на продукта в PDF файл. Всеки от споменатите документи бива представен в този формат.

Избирайки документ в PDM системата потребителят вижда неговото представяне в PDF, благодарение на което той може да не отваря всеки път CAD приложението. Всъщност триизмерните модели, чертежите и спецификациите могат да бъдат преглеждани дори без налична CAD система, както и да бъдат предоставяни на клиента, без да му бъде предаван изходният CAD модел (ако това е необходимо във връзка с конкретните правила за сигурност).

С помощта на тези вторични файлове се случва и съгласуване на документацията и се правят препоръки за доработване на изделието. Допълнително чрез тях могат да се провежда и дейностите по одобряване на документацията с използване на електронни подписи.


2. Използване на съществуващи разработки в нови изделия – реализация на модели за многократна приемственост на детайли и сглобки

Като правило във всяка нова инженерна конструкция между 60 и 70 на сто от съставните части в нея представляват преизползване на създадени по-рано детайли и възли. PDM системата позволява заимстване без промяна или копиране с цел модификация, което спестява време на инженерите. Затова конструкторът първо съставя списъка с изделия, налични в архива, които смята да използва за новия продукт. След това започва със същинското проектиране. Вече наличните цели изделия или техни компоненти се използват без промяна или доработват. Новата конструкция също отива за съхранение в електронния архив и нейните части също могат отново да влязат в употреба.

3. Отстраняване на грешки при промени

Промените в конструкторската документация често се оказват истинско главоболие за ръководителя, тъй като цената на грешките може да бъде прекалено висока. В тази насока PDM системата представлява своеобразна застраховка, която позволява сравняване на състава на изделията – какво е било отстранено, добавено или модифицирано. Тези решения позволяват съпоставяне на различни версии конструкторски документи, в това число при търсене по дата. Съвременните софтуерни инструменти за управление на данните за продуктите умеят да се справят с промени (както при файловете, така и с компоненти на крайния продукт) и да актуализират информацията във всички изделия, които използват дадения модифициран обект.

Може да се каже, че при използването на PDM като просто папка и архив, ще бъдат оползотворени едва около 10 на сто от нейните възможности. Само те надали могат да оправдаят инвестициите, необходими за един инструмент от такъв клас.

От гледна точка на състава на изделието PDM предоставя безспорни предимства в следните направления:

  • Съкращаване на сроковете за проектиране на нови изделия чрез преизползване на вече разработени документи;

  • Икономия на времето, необходимо за работа с конструкторска документация и техните вторични представяния при търсене, преглеждане, съгласуване и одобряване;

  • Минимизиране на риска от възникване на грешки в конструкторската документация.

Информацията, която днес обработва конструкторът, включва в себе си далеч не само чертежи. Това са още атрибути, калкулации, отчети касаещи моделирането и т.н. За работа с всичко това са необходими специализирани инструменти. Така както счетоводните системи някога замениха електронните таблици, така решенията за управление на данните за продуктите постепенно се превръщат в нещо нормално за всяко конструкторско бюро.

Управление на данните за продуктите е категория от софтуерни инструменти, позволяващи съхраняване на информация за изделията в базата от данни. Те събират най-вече инженерна информация, като CAD модели и чертежи, цифрови макети и спецификации на използваните материали. Метаданните съдържат информация за създателя на файла и за текущия статус на съответния компонент. PDM позволява организиране на съвместен достъп до цялата информация, осигурявайки нейната цялостност (чрез внасяне необходимите изменения във всички версии на даденото изделие), модифицирайки спецификациите на материалите и помагайки за създаване на различни конфигурации на крайния продукт. В качеството си на интегрираща подсистема PDM се използва по време на целия жизнен цикъл на изделието в рамките на концепцията за управление на този цикъл (т.нар. product lifecycle management – PLM). Повечето системи за управление на данните за продуктите позволяват и едновременна работа с инженерни данни, получени от различни CAD приложения.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X