Софтуер

Инженеринговият софтуер – все по-разпространен и достъпен

Computer World

Световният пазар за инженерни софтуерни решения определя разнообразни употреби на продукти като т.нар. софтуер за компютърно проектиране (computer-aided designing – CAD); компютърен инженеринг (computer-aided engineering – CAE); компютърно подпомагано (автоматизирано) производство (computer-aided manufacturing – CAM); автоматизация на проектирането в електрониката (electronic design automation – EDA); както и софтуерните продукти за архитектура, инженеринг (architecture, engineering, and construction – AEC). Тези продукти се използват в най-разнообразни инженерингови дисциплини, като разработката на електронни и комуникационни устройства, електроинженерството, за инженеринг на процеси в най-различни индустрии, както и разбира се в областта на машиностроенето. По данни на анализатора Research and Markets описваният цялостен пазар на такива продукти е бил на стойност 19,98 млрд. долара през 2014 г. До 2022 г. очакванията са той да бележи 12,24%.

Нарастващата необходимост от автоматизация касае на практика всички сфери на икономиката. В голяма степен оттук е и ръстът при възприемането на интегрирани решения за анализ и проектиране на инженерингови системи, който захранва световния пазар на такива софтуерни продукти. Допълнително увеличаващото се проникване на мобилни/преносими устройства като смартфони, таблети и лаптопи улеснява достъпа до инженерингов софтуер. Не трябва да се пропуска и увеличаващата се популярност на облачните системи, които, според анализаторската компания, сериозно влияят върху скоростта на развитие на пазара.

От Research and Markets обаче подчертават, че са налице и проблеми. Високите разходи за поддръжка, както и тези за лицензи, в комбинация с липсата на техническа експертиза при оперирането с такива софтуерни продукти възпрепятстват това развитие и разгръщането на техния пълен потенциал.

Сегментиране на пазара

Световният пазара на инженерингов софтуер може да се раздели на базата на типа използвани решения, както и на географски принцип. По първия от двата решенията се делят на споменатите CAD, CAE, CAM, AEC и EDA. През 2014 г. първият от изброените сегменти е бил водещ на пазара, като очакванията са тази негова позиция да се запази. До 2022 г. CAD решенията ще представляват близо половината от целия пазар на инженерингов софтуер.

Според Research and Markets ръстът при търсенето на такива продукти се дължи и на тенденцията на нарастване на популярността за достъп до CAD през мобилни устройства, като това с особена сила важи за Азиатско-тихоокеанския регион. Освен това еволюцията на сфери като триизмерното моделиране, т.нар. строително информационно моделиране (building information modeling – BIM), т.нар. паралелно проектиране (concurrent engineering), триизмерното принтиране и др., се очаква да увеличава търсенето на софтуерни решения през следващите години.

От гледна точка на приложенията световният пазар на инженерингови продукти може да се раздели на решения за автоматизация на проектирането, за проектиране на заводи, проектиране и тестване на продукти, изготвяне на модели и триизмерен печат и т.н. Други сегменти, където тези решения намират реализация са планиране на ресурсите на предприятието, управление на проекти, управление на проекти и услуги, свързани с триизмерен печат.

През 2014 г. водещи по популярност са били решенията за разработка и тестване на продукти. Тяхната доминация се очаква да се запази през следващите години, като през 2022 г. те ще представляват над една четвърт от оборотите на световния пазар на инженерингов софтуер. Според анализаторската компания това се дължи най-вече на ръста в свързаността, позволявайки дистанционно анализиране и изучаване на продуктите в реална среда. Триизмерното моделиране се очаква да бъде най-бързо растящият сегмент благодарение на използването му в най-различни сфери – от печата и рекламата до научноизследователските дейности. Геолозите (геофизиците) например използват триизмерни модели за симулация на земетресения и релефни форми, изучавайки ефекта на различни сили, на базата на което правят своите заключения.

Според Research and Markets най-големият пазар на инженерингов софтуер е Северна Америка – една трета от световните приходи идват от този регион. Очакванията са тази негова позиция да се съхрани през целия разгледан период, до 2022 г. Това се дължи на еволюцията на облачно-базирания инженерингов софтуер, който предлага широк набор от предимства като улеснен достъп, възможност за съхранение на голямо количество данни, както и сигурност.

Най-голям ръст пък се очаква в Латинска Америка поради големия ръст в сфери като производството и телекомуникациите, използващи значително количество иженерингови решения. Пазарът на CAD/CAM/CAE и EDA се очаква да се разширява в Бразилия, Мексико и Аржентина.

Анализаторите посочват Близкия изток и Африка като регион с голям потенциал. Държавните инвестиции и технологичното развитие подпомагат развитието на индустрията в региона, което от своя страна се очаква да доведе и до растеж на софтуерния пазар през следващите години. Допълнително ръстът при инженеринговите продукти в страните от споменатия Азиатско-тихоокеански регион е задвижван най-вече от процъфтяващата сфера на строителството и все по-високото търсене на решения за автоматизация.


Общи тенденции

Анализаторът Business Advantage Group провежда ежегодни изследвания на тенденциите в областта на CAD. В последното си изследване от компанията откриват няколко основни тенденции, валидни през 2015 г.

Според изследване, публикувано в началото на годината, от компанията заключават, че ръстът при триизмерното моделиране за нуждите на строителството е четири пъти по-висок от този в областта на производството. Допълнително, използването на симулации в областта се е увеличило двойно през 2014 г. спрямо 2013 г. 58 на сто пък ще е общият ръст при използването на AEC решения през следващите между 3 и 5 г.

Също така от Business Advantage отчитат и висок потенциал в областта на системите за управление на жизнения цикъл (product lifecycle management – PLM) и за управление на данните за продуктите (product data management – PDM). За първата категория очакваният ръст през 2015 г. е 19%, а за следващите от 3 до 5 г. – 43 на сто. При изполването на PDM системи анализаторите отчитат повече от двоен ръст спрямо предвижданията си от 2014 г. Очакванията за настоящата година пък са за 21% ръст.

Според компанията, потребителите на CAD, използващи мобилни устройства са най-много в Северна Америка, но както колегите й от Research and Markets очакват, най-висок ръст да бъде отбелязан в Азия и тихоокеанското крайбрежие. Подобна е и ситуацията при облачните решения. Очакванията са за двоен ръст през 2015 г. и троен през следващите между 3 и 5 г. Водещ отново ще е Азиатски-тихоокеанският регион.

Business Advantage правят още няколко интересни заключения и предвиждания. Популярността на паралелизацията на задачите в проектирането се очаква да се увеличи с 19% през настоящата година, а през следващите 3-5 да достигне цели 63% ръст. Също така от компанията наблюдават по-нисък от очаквания ръст при употребата на BIM решения, но предвиждат 45 на сто ръст през следващите години. Използването на триизмерен печат се очаква да нарасне с 50% през тази година. Налице са обаче широки вариации в различните сфери. При производството ръстът ще е 39%, а за нуждите на строителството – цели 110 на сто. Допълнително от компанията очакват удвояване през следващите между 3 и 5 г.

3D печат за инженеринга

Според ежегодното проучване на Business Advantage Group триизмерният печат се използва от 22 на сто от CAD потребители и мениджъри, като очакванията са занапред това проникване само да нараства. До края на настоящата година например 33% от анкетираните от анализаторската компания специалисти очакват да започнат да използват триизмерния печат в работата си. За идните между 3 и 5 години пък предвижданията са това проникване да достигне 45 на сто.

От Business Advantage допълват, че ръст в използването на такива технологии се очаква във всички индустрии, въпреки че нивото на тяхното възприемане може да се различава драстично в различните сфери.

В сегмента на производството например използването на триизмерен печат се очаква да нарасне с 39% (увеличавайки проникването си от 33% на 46% през 2015-а спрямо 2014 г.). Същевременно в сферата на строителството предвижданият ръст е цели 110%, макар и да стартира от доста по ниска база (отчетеният през 2015-а спрямо предходната година ръст е от 9 на 19 на сто).

За следващите пет години анализаторите предвиждат използването на триизмерен печат да достигне 57 на сто в областта на производството и 45 на сто за нуждите на строителството. Към момента най-високо навлизане технологията бележи в сферата на образованието (68%), следвана от тази на производството (33%). В индустрии като строителството, в комуналните компании и в различни по-специфични индустриални области проникването варира между 9 и 11 на сто.

От гледна точка на географията най-голямо използване на триизмерни принтери за инженерингови цели очаквано се наблюдава в Северна Америка (28%), следвана от Азиатско-тихоокеанския регион (21%) и т.нар. регион EMEA (Европа, Близкия изток и Африка – 17%). Употребата на такива машини варира в широки граници и зависимост от размера на компаниите. В големите организации проникването достига 34 на сто, в средните е 24%, а в малките –9%.

От Business Advantage подчертават, че резултатите отразяват мненията на анкетираните потребители на инженерингов софтуер, дизайнери, инженери, както и мениджъри на проекти и висши управляващи. Затова изведените от компанията ръстове и прогнози касаят само тези групи. Същевременно триизмерният печат безспорно предлага още по-широк потенциал за цели като т.нар. адитивно производство. Затова общият ръст на тези технологии вероятно ще е доста по-висок.

На фона на всичко написано дотук леко разочарование за производители на 3D принтери ще донесе отчетената ниска разпознаваемост на марките от сферата сред потребителите на инженерингови софтуерни инструменти. 51 на сто от тях се затрудняват да посочат марката на машината, която използват.

На база на отговорите от страна на анкетираните CAD специалисти, инженери и мениджъри, които вече използват или планират да започната да използват триизмерен печат, анализаторите заключват че 66% от потребителите отчитат/очакват от технологията подобрения при процеса на проектиране. На второ място сред очакванията на потребителите е спестяването на време (48%). Следват намаляването на финансовите разходи (24%) и по-бързия достъп до пазара (36%). Възможността за лесно изготвяне на прототипи в ранна фаза на процеса по разработка директно на място ускорява общите процеси по проектиране, позволява по-директна проверка на дизайна и функциите, както събиране на мнения на крайни потребители.


Инженеринг в облака

Според Business Advantage базираните в облака инженерингови инструменти са се използвали от 8% от анкетираните потребители през 2014 г., като от компанията очакват сериозен ръст в тази сфера. До края на настоящата година предвижданията са този процент да достигне 18 (т.е. ръст в размер на 125 на сто). През следващите между 3 и 5 години анализаторите очакват облачно базираните инструменти да се използват от 27% от специалистите (т.е. 238% ръст).

Анализаторската компания заключва, че потребителите на CAD решения, мениджърите и висшите ръководители са много запознати с облачните инженерингови продукти. Моделът на доставка предлага нови възможности както за доставчиците на CAD/CAM/CAE/PDM/PLM, така и за потребителите. Все пак анализаторите не бързат да заключват коя от двете групи ще се окаже по-печеливша от този модел. Анкетите обаче дават някои отговори.

Запитаните от компанията специалисти отчитат като основно предимство по-високите възможности за мобилност (66%), следвани от по-лесното ъпдейтване на софтуера (45%), спестяването на разходи (39%) и възможността да бъдат съхранявани повече данни (31%).

Въпреки това засега облачните инженерингови предложения са с ниска важност за специалистите, което според Business Advantage означава, че възвръщаемостта им все още не е очевидна за всички потребители. Към момента може да се заключи, че този модел е по-интересен за сферата на строителството, отколкото за производствените организации. Това разминаване по всяка вероятност е свързана с различните нужди от мобилност на съответните клиенти.

Анализаторите заключават, че въпреки очаквания ръст в употребата на такива решения просто прехвърлянето на CAD/CAM/CAE/PDM/PLM функционалности в облачна среда по всяка вероятност няма да се радва на успех сред клиентите. Вместо това новите инструменти трябва да предлагат уникални предимства и функционалности. Тези възможности обаче ще са много различни в зависимост от конкретната индустрия, имайки предвид разликите, по който различните компании дефинират предимствата на дори едни и същи инструменти.


Инженеринговият софтуер – все по-разпространен и достъпен

© Computer World, Computerworld.bg

По-достъпни работни станции

Освен ръста в областта на инженеринговия софтуер анализаторите наблюдават и още една тенденция, касаеща стойността на професионалните работни станции, необходими за работа такива продукти. Тези компютри разполагат със значително повече изчислителна мощ в сравнение с обикновената потребителска настолна машина и винаги са били значително по-скъпи. През последните няколко години обаче производителите започнаха да предлагат работни станции на цени дори под 1000 долара, което понижи прага за достъп до професионални инженерингови инструменти за средностатистическия потребител.

До преди едва пет години потребителите, които имаха желание или необходимост да се докоснат до професионални CAD програми най-често трябваше да закупят хардуер от среден клас, който после да ъпгрейднат с по-мощен процесор и видеокарта, както и да добавят още оперативна памет, така че да могат използват дадения софтуер. Тази възможност определено изискваше по-малко средства, в сравнение със закупуването на професионална работна станция, цената и необходимите знания за монтирането на новия хардуер бе спънка, която обезкуражаваше някои хора и правеше CAD инструментите на практика недостъпни за много от тях. Дори и с подобрени показатели потребителските устройства не предлагат гъвкавостта и адаптируемостта на едно решение, което е специално разработено за работа с подобен професионален софтуер.

Появата на по-достъпни за средностатистическия потребител настолни работни станции по всяка вероятност ще увеличи възможностите на стартиращите фирми, домашните бизнеси и дизайнерите любители, основната пречка за които в тази посока бе именно цената.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X