Софтуер

НКЖИ приключи проекта по внедряване на SAP ERP система

Computer World

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) обяви, че успешно е приключила проекта по внедряването на SAP система за планиране и управление на ресурсите (ERP). Проектът е реализиран от обединение АДНЕС и е на стойност 8 638 808 лева без ДДС, или 10 366 569,6 лв. с ДДС.

Системата спомага за постигането на дългосрочните цели на НКЖИ за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура. Компанията е отговорна за изграждането, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура в България. Проектът представлява дългосрочна инвестиция в повишаване ефективността на управление на дейностите по изграждане и модернизиране на железопътната инфраструктура с финансовите средства на ЕС, посочват от НКЖИ. Самата система е внедрена по приоритетна ос 5 - „Техническа помощ” на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

“Въвеждането на новата системата ни дава възможност да подобрим управлението на активите и бизнес процесите ни - Мария Чакърова, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в НКЖИ. - Имахме възможност да оптимизираме процесите за работа, като черпим опит от най-добрите световни практики. Спокойно можем да кажем, че днес, след 17 месеца, ДП НКЖИ е една модерна и високотехнологична компания, която управлява железопътната инфраструктура на България на международно ниво. Системата ще осигури на мениджмънта винаги актуална и точна „снимка“ на това, което се случва в структурата."

Основна цел при реализирането на проекта е повишаване ефективността

на работата на структурите на компанията чрез внедряване на функционални области за:

  • финансово планиране и бюджетен контрол;
  • управление на проекти и договори;
  • вътрешен контрол;
  • управление на финансово-счетоводно обслужване;
  • управленско счетоводство;
  • управление на дълготрайни активи, снабдяване и наличности;
  • управление на аварийна и планова поддръжка;
  • управление на човешки ресурси;
  • управление на документи.

В резултат на внедряването НКЖИ има подобрена рентабилност и високо качество на предоставяните услуги и реализираните проекти, твърдят от компанията.

Системата е изградена от обединение АДНЕС,

което включва ИТ компаниите Адвен ЕООД (Адвен България) и НЕСС Чехия ООД (NESS Technologies).

Адвен е европейска компания, активна в сферата на ИТ, консултациите и управлението на бизнес процеси. Специализирана е в предоставянето на услуги в сферата на описанието, оптимизацията, преструктурирането и контролирането на бизнес процеси в организацията, както и във внедряването на ERP решения. Адвен е дългогодишен член на партньорската мрежа на SAP.

NESS Technologies е глобален доставчик на ИТ и бизнес услуги и решения със специализиран опит в разработването на софтуер, системната интеграция, дистрибуцията на софтуер и консултирането. Компанията е партньор с множество доставчици на софтуер и хардуер, има почти 7 000 служители и обслужва клиенти в над 20 страни.

Съгласно договора с консорциума, е изготвена детайлна концепция за внедряването, изградена е хардуерна инфраструктура с базов софтуер и е инсталирана, конфигурирана и интегрирана цялата система. След това са направени тестове за приемане на системата в реална експлоатация, както и обучение на персонала.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X