Софтуер

ESRI Inc. дари софтуер за управление на извънредните ситуации за 100 хил. лв. на МИЕТ

Computer World

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма получи дарение от американската компания ESRI Inc. на стойност 100 000 лева под формата на система за подпомагане управлението при извънредни ситуации. Системата е базирана на ГИС платформата на ESRI - ArcGIS Desktop.
На 17 ноември министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Евгения Караджова, управител на ЕСРИ – България подписаха договор за дарението.

Съгласно споразумение между американската фирма ESRI Inc. и Европейската агенция за опазване на околната среда, влязло в сила на 1 октомври 2010 г., се предвижда през следващите 2-3 години да бъде предоставен специализиран софтуер за безвъзмездно ползване от държавните институции на страните – членки на ЕС на обща стойност 10 млн. евро. МИЕТ е включено в списъка на одобрените по това споразумение национални ведомства след подписания днес договор.  
“Веднага след инсталирането на продукта, той ще може да ни послужи за изпълнение на практически задачи в областта на управлението на кризи”, посочи министър Трайков. Дарението предвижда и обучение на служители от дирекциите „Управление при кризисни ситуации", „Сигурност на енергоснабдяването" и „Природни ресурси и концесии" в МИЕТ за работа със специализирания софтуер.

“Обсъдихме по какъв начин ESRI Inc. може с помощта на ГИС технологиите да идентифицираме критичната инфраструктура и какви мерки трябва да се вземат, за да има по-ефективно управление с цел безопасност на гражданите в страната. … Ако помислите за някое голямо бедствие в света в последните 15 години, ние със сигурност сме били там на терен, за да осигурим данни, ГИС софтуер и други услуги, от които засегнатите са имали нужда. Това е начинът да бъдем добри граждани на света”, изтъкна Лю Нелсън, мениджър "Корпоративни решения за сигурността и вътрешния ред" в щатската компания ESRI Inc.

Евгения Караджова поясни, че като част от семейството на ESRI, родното дружество ще продължи да подпомага националните институции с консултации и опит.
ESRI Inc. дари софтуер за управление на извънредните ситуации за 100 хил. лв. на МИЕТ

© Computer World, Computerworld.bg


Системата за подпомагане на управлението при извънредни ситуации, обект на дарението, е разработена и базирана изцяло на ГИС платформата на ЕСРИ – ArcGIS Desktop. Тя представлява ИТ решение, фокусирано върху интеграцията на информационни системи за управление, технологии и формати. Системата е предназначена за органите на местно самоуправление, за представителите на централната власт, за ютилити компании и за Българския червен кръст. Системата е организирана върху 14 отделни модула. Те включват: основно десктоп приложение (ядро); сили за реакция; критична инфраструктура; инциденти; обща оперативна картина; метеорологична обстановка; инциденти през уебсайт; операции; връзка с телефон 112; мобилни екипи; проследяване на мобилни обекти; публикуване на обща оперативна картина през уебсайт; мониторинг на критични фактори и оповестяване. Системата има приложение на всички етапи преди и след възникването на криза – анализ и оценка, превенция, откриване и предупреждаване, смекчаване, отговор и реакция, и възстановяване.

Новата система ще се ползва на първо място от дирекция „Управление при кризисни ситуации“, която е задължена по Директива 2008/114/ЕО на Съвета на Европа относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита да изпълни ангажимент по отношение на критичната инфраструктура, регистъра на обектите, връзката с останалите структури, заети със защитата на инфраструктурата, и други дирекции, които в момента ползват системата – дирекция “Природни ресурси и концесии” и дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, поясни Владимир Янков, началник дирекция “Защита на критичната инфраструктура”.

До януари 2011 г. трябва е готов регистър на обектите от критичната инфраструктура в енергетиката, за да може и ГИС системата да обслужва тези обекти, заяви Владимир Янков. Според експерта, една от най-важните цели е ArcGIS да се интегрира с останалите системи – с тези на енергийния системен оператор, с Булгартрансгаз, с предприятие “Язовири и каскади”, със структурите на МВР и гражданска защита, с подкрепата на които следва да се осъществява защитата на критичната инфраструктура.

Системата ще бъде изключително полезна и за изпълнение на изискванията на Директива 2008/114, според която държавите-членки носят крайната отговорност за управлението на механизмите за защита на критичните инфраструктури в рамките на техните национални граници и същевременно трябва да подпомогнат защитата на европейските критични инфраструктури.

Благодарение на специализирания софтуер, всички обекти, които трябва да бъдат защитени от тероризъм, природни бедствия и аварии, ще бъдат визуализирани на специална гео-пространствена информационна платформа. Така те могат да бъдат наблюдавани непрекъснато и при възникване на критична ситуация, тя да бъде разрешена максимално бързо и ефективно. Системата дава информация и за отстоянията на обектите до най-близките пътища и осигурява връзка със звената на Гражданска защита, МВР, Спешна помощ и службите на пожарната, както и с тел. 112.

Системата ще бъде интегрирана с подобни системи, действащи в други фирми и ведомства. На първия етап се предвижда интеграция със системите на Електроенергийния системен оператор, Булгартарнсгаз и големите хидроенергийни обекти.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X