Законодателство

Нови 30 масива ще бъдат публикувани в Националния портал за отворени данни

Иван Гайдаров

Със свое решение правителството утвърди списък с 30 набора от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани от няколко различни администрации до края на 2020 г. на Националния портал за отворени данни на Република България, който се поддържа от Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Сред наборите от данни влизат Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци; Регистър на имотите с променено предназначение; Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти; Регистър за предоставените концесии за води - изключителна държавна собственост и др. Предвидените за публикуване данни са събирани, съхранявани и предоставяни от институции на централната и местната администрация.

След проведени проучвания и консултации с потребителите на данни, в списъка са включени набори от данни, които са определени като такива с висока обществена стойност. Отговорните организации от обществения сектор са задължени при всяка промяна да актуализират публикуваните на портала отворени данни.

Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинно четим формат. С публикуването на данните на Националния портал за отворени данни се постига по-добра прозрачност и отчетност, подобрява се използването на публикуваните данни, както и достъпът на гражданите и на бизнеса до публична информация.

Порталът за отворени данни е създаден през 2018 г. и представлява единна, централна, публична, уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно четим формат, заедно със съответните метаданни (категории, номер на документ, заглавие и други обозначения, автор, адресат, дата на създаване на документа и др.). Данните на Портала са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели.

Информацията в платформата е разпределена в 14 теми като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони и градове. На него са качени над 10 хиляди набора от данни в отворен машинно четим формат, публикувани от почти 500 институции и организации. Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и леснодостъпен както от компютър, така и от мобилни устройства. Порталът гарантира, че отворената информация, която се публикува, е събрана и обработена от достоверни източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативните им задължения.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X