Нови Технологии

ФНИ открива кандидатстването по три нови конкурса

Computer World

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) открива кандидатстването по три нови конкурса по международни програми – M-ERA, CONCERT-Japan и Southeast Asia – Europe. Допустими бенефициенти по тях са акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор", и научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които със същата акредитация. Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“, са налични ТУК и ТУК

М-ERA 

Програма М-ERA (www.m-era.net) предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областта на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области: Моделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for materials engineering and processing); Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces); Високо производителни композити (High performance composites); Функционални материали (Functional materials); Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications); Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing).

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 18 юни 2019 г. Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева.

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Повече информация можете да откриете ТУК

CONCERT-Japan

CONCERT-Japan (http://concert-japan.eu/) e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти. Темата на конкурса е: „ИНТЕЛИГЕНТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ ЗА УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО“ (“SMART WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE SOCIETY”). Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за развитие на иновативни системи и технологии при използване и управление на водните ресурси в дългосрочен аспект.

Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години. Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и Япония.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 586 749 лева, с максимална сума за един проект до 195 583 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 14 юни 2019 г.

Материалите за предстоящия конкурс са достъпни ТУК

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 Southeast Asia – Europe

Третият конкурс е по програма Southeast Asia – Europe, като ФНИ ще участва като финансираща организация за втора поредна година. Това e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти. Поканата ще бъде отворена за научни колективи, които да представят общи проекти в следните тематични области: Water. Integrated Water Resource management; Nanotechnologies; ICT for innovative service creation based on existing technologies including end-users through living labs or innovation hubs; Waste; ICT solutions for Waste management (urban/industrial/reducing marine litter); Waste Management (no ICT focus -urban/industrial, incl. management of chemical and low level radioactive waste produced in various applications of radiation sources; Infection Deseases. Infectious Diseases (incl. Antimicrobial Resistance); Food; Research for sustainable food production along the whole agri-food chain; Aquaculture; Restorative /regenerative economy; Machine Learning

Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години. Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и държава от Югоизточна Азия, от страните които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума. Крайния срок за подаване на проектни предложения за участие ще бъде обявен при публикуване на поканата за конкурса през м. юни 2019 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 782 332 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X