Нови Технологии

ФНИ представя проект за социализация на културно-историческото наследство чрез VR

Computer World

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира серия от събития, насочени към популяризацията на резултати от научни проекти, финансирани от него. На 10 април 2019 г. в София ще бъдат представени три успешни научни проекта, първият от които е свързан с приложението на виртуална реалност към социализация на културното наследство. Останалите два са в сферите на характеризирането на лечебни растения с ползи за здравето и изследването на неравновесни газови течения в микро и нано-системи. Домакин на събитието ще бъде Институтът по механика (ИМЕХ) към Българската академия на науките.

Проектът „Модели за социализация на културно-историческо наследство в ‘интелигентен град’“, който ще бъде представен от проф. д-р София Василева от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), е силно интердисциплинарен. Работната хипотеза се основава на възможностите, които предлага развитието на виртуалната реалност като съвременен подход, който да бъде включен в образованието в областта на културното наследство и в социализацията на наследството.

 

През първия етап от проекта е разработена система за холограмна виртуална реалност. Иновативният продукт е поставен в Библиотечно-информационния център на УниБИТ и до него имат свободен достъп студенти и преподаватели. Системата вече се използва в процеса на обучение в областта на културното наследство и информационните технологии.

Постигнатите резултати и разработените научни продукти са интегрирани в образователния процес и създават условия за насърчаване на интерактивните форми на преподаване и обучение. Резултатите се използват за насърчаване на обмена на научен и практически опит между образователни, научни и културни институции. Очаква се резултатите да намерят приложимост в съвременните изложбени концепции за дигитално представяне на музейни експонати.

Фитохимично и молекулярно-генетично характеризиране на лечебни растения от семейство Lamiaceae с високо съдържание на биологично активни вещества“ е вторият проект, който ще бъде представен на 10 април, е реализиран под ръководството на проф. д-р Ира Станчева, Институт по физиология на растенията и генетика към БАН

Подробносто за третия проект - „Теоретично изследване на неравновесни газови течения в микро/нано системи“ - ще даде проф. дмн Стефан Стефанов, Институт по механика към БАН.

В последното десетилетие се наблюдава бурно развитие на Микро-Електро-Механичните Системи (МЕМС). Основният двигател за развитието им се явяват фундаменталните научни изследвания (експериментални и теоретични), които генерират необходимите нови знания и идеи за физичните процеси, протичащи в тях. За да се опишат адекватно неравновесните процеси и явления в МЕМС е необходимо да се използват в различна степен нови походи, методи и знания от кинетичната теория, статистическата и квантовата физика, за да се изследва връзката и прехода между непрекъсната и дискретна среди, както и възникващите явления в междинните състояния. В проекта се работи в две направления: създаване на математически модели на изучаваните явления в области с микронни размери и разработване и усъвършенстване на числени методи за тяхното изследване. Научният екип изследва неравновесни явления и процеси в микро/нано газови течения и взаимодействието им с твърди тела и повърхности, които до момента не са изследвани по същество или са изследвани, но в недостатъчна степен. Това са масо- и топлообменни процеси с отчитане на т.нар. хлъзгащи топлинни (thermal creep) явления, случайни флуктуационни колебания на макроскопичните величини, отчитане наличие на препятствия и грапавост на твърдите повърхнини на канали и каверни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X