Нови Технологии

ФНИ отваря кандидатстването по две научноизследователски програми

Computer World

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) набира проекти по две международни научноизследователски програми - „Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“ и Проектни предложения по програма QuantERA. Допустимите бенефициенти и за двата конкурса са акредитирани  висши  училища  по  чл.  85  ал.  1,  т.  7  на  ЗВО и такива по НАОА, провеждащи обучение по образователна и научна степен "доктор", както и научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат същия тип обучения.

Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия 

Целта на „Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“ е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

В рамките на програмата ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и хуманитарни науки, като прогнозният общ бюджет на конкурса е 480 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв., а срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.

Проектните предложения  се приемат до 17 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на  Фонд „Научни изследвания“ на хартиен и електронен носител.

QuantERA

Основната цел на QuantERA (www.quantera.eu) е да отговори на нуждите от международно сътрудничество и обща схема за финансиране в областта на изследванията на квантовите технологии, чрез координиране на националните и регионалните програми за финансиране. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. В допълнение на проектните предложения се изпълняват и редица дейности, насочени към стимулиране на сътрудничеството в научната общност, създаването и поддържането на връзки между науката и бизнеса,  изграждане на набор от инструменти за провеждане на отговорни научни изследвания и иновации (RRI) в областта на квантовите технологии, обмяна на добри практики и участие в обсъждания със създаващите политики относно бъдещите финансиращи инструменти. Програмата трябва да подпомогне бъдещите стъпки към отключване на индустриалния потенциал на квантовите технологии в отговор на настоящите нужди на обществото и в негова пряка полза.

В настоящата сесия QuantERA ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в една или повече от следните области:

- Квантова комуникация (Quantum communication)

- Квантова симулация (Quantum simulation)

- Квантови изчисления (Quantum computation)

- Науки в областта на квантовата информатика (Quantum information sciences)

- Квантови метрологични измервания и заснемане (Quantum metrology sensing and imaging)

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“  за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до три проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 150 000 лева и срок на изпълнение три години.

Участващи страни и финансиращи агенции и министерства в предстоящата конкурсна сесия са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Израел, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X