Нови Технологии

Правителството одобри научна програма „ИКТ за единен пазар“

Computer World

Научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ одобри Министерски съвет за периода 2018-2022. Програмата, заедно с още 10 национални научни програми, е разработена съгласувано със секторните политики на различни министерства. Научните дейности са определени след постигнато съгласие между висшите училища и научните организации в България за съвместно изпълнение на заложените в програмите цели.

Одобрените програми имат за цел да създадат условия за намиране на решения на актуални проблеми. Наред с това те са насочени към стимулиране на младите учени в страната.

Заедно с „ИКТ за единен цифров пазар“ правителството одобри още следните национални научни програми: “Електронно здравеопазване в България“, „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС); „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“; „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; „Културноисторическо наследство, национална памет и прогрес на обществото“; „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“; „Млади учени и постдокторанти“; „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“; “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН) и „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

С изпълнението на програмите се очаква да се преодолее фрагментацията на научноизследователската система, да се консолидира потенциала, да се постигне концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и да се избегне дойвото финансиране. В рамките на отделните тематични програми се планират изследвания на цифровите технологии, технологии за електронно здравеопазване, климата, водните ресурси, бедствията, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарената кръв, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, изследвания за добиване на нисковъглеродна енергия за транспорта и бита и др.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X