Нови Технологии

Консорциум УНИТе ще избира асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

Computer World

Консорциум УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), създаден от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ обяви процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) за програмния период 2014-2020 г. 

Консорциум от 5 висши училища набира предложения за асоциирани партньори за разработване на проект по ОП НОИР.Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Официалните документи, касаещи процедурата, могат да бъдат намерени на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409 

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др. 

За участие в процедурата на избор на асоциирани партньори кандидатите е необходимо да представят предложение за участие (по образец). Електронен вариант на документа може да се намери на www.fmi.uni-sofia.bg или да бъде заявен на адрес CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg. На посочения сайт се намират и необходимите документи за информация, които се считат за неделима част от настоящата покана: Критерии и методология за оценка на предложенията и Декларация за партньорство (по образец от ОП НОИР), която ще се подписва от асоциираните партньори. 

Кандидатът за асоцииран партньор следва да представи своето предложение за участие на официална бланка на представляваната организация, подписано и подпечатано. За да бъде разгледано и оценено, предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: 1164 гр. София, бул. „Джеймс Баучър” № 5, Факултет по математика и информатика на СУ, стая 204, в срок до 17.00 часа на 2 декември 2016 година. 

Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни условия. 

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X