Нови Технологии

Технологии на бъдещето за фармацевтичната индустрия

Computer World

“В продължение на дълги години, стратегията на фармацевтичната индустрия да залага много на няколко молекули, които да популяризира и да ги превръща в хит беше успешна. Сега обаче производителността на този сектор по отношение на изследователската и развойната дейност намаля драстично и средата се променя”, пише в резюмето на серията от доклади “Pharma 2020” на PriceWaterhouse Coopers (PwC) – глобална мрежа от фирми, ангажирани с предоставяне на одиторски, данъчни и консултантски услуги.

Предизвикателства пред фарма индустрията

Според PriceWaterhouse Coopers, предизвикателството в близко бъдеще пред фармацевтичния сектор ще бъде да открие нови лекарства, които да могат да предпазват от или да лекуват болести, които в момента са считани за нелечими.

Примерите за хронични болести се увеличават, което оказва допълнителен натиск върху и без това стеснените бюджети за здравеопазване.

→    Растящи очаквания от страна на потребителите:

Здравните заведения (болници и медицински центрове), както и аптеките са най-големите клиенти на доставчиците на здравни продукти и именно тези потребители налагат нови ограничения относно разходите и качеството на здравните пособия и медикаменти. Те искат нови терапии, които са клинично и икономически по-добри от съществуващите алтернативи, както и ясни, реални данни относно резултатите, за да могат да поемат гаранция за по-добро лечение.

→    Ниска производителност на научната дейност:

Резултатите от научните изследвания на фармацевтичния сектор се задържат на едно стабилно равнище в последното десетилетие. Ако продължи използването на същите процеси по откриване и разработка, няма причина да се мисли, че производителността от изследванията скоро ще се повиши.

→    Културни нагласи:

Преобладаващата управленска култура, мисловните модели и стратегии, на които индустрията разчита, са същите, на които традиционно винаги е разчитала, макар те да са били разтърсени от някои нови начини за правене на бизнес. 

Пазарни възможности

Все пак, в някои отношения, фармацевтичният бранш никога не е бил в по-изгодна позиция. Инструментите за откриване и създаване на забележителни нови лекарства се материализират, търсенето на подобни продукти расте и търговията се улеснява.

По данни на Business Monitor International, цитирани в доклада на PwC, глобалният фармацевтичен пазар може да бъде оценен на около 1,6 трилиона долара до 2020 г., като най-внушителни ще са темповете на търсене на медикаменти до 2020 г. в Китай, Бразилия, Русия, Индия и т.нар. бързи последователи, обхващащи пазарите на Аржентина, Египет, Индонезия, Мексико, Пакистан, Полша, Румъния, Южна Африка, Тайланд, Турция, Украйна, Венецуела и Виетнам.


Технологии на бъдещето за фармацевтичната индустрия

© Computer World, Computerworld.bg

Извеждане на НИРД до виртуално ниво

За да може фармацевтичният сектор да разработи сигурни, ефикасни нови лекарства по-икономично, той ще трябва да научи много повече за функционирането на човешкото тяло на молекулярно ниво и за патофизиологичните промени, които причиняват различните болести. Единствено тогава ще е възможно по-добро разбиране как да се модифицират тези изменения или да се стимулира връщането им в обратна посока. Това е огромна задача, но някои нови технологии могат да помогнат за решаването й. 

Семантичните технологии например улесняват идентифицирането на връзките между определено заболяване и биологичните пътища, които то засяга, или връзките между определена молекула и влиянието й върху човешкото тяло. Аналогично, изготвянето на проект на молекула с помощта на компютър ще даде на изследователите много по-добра отправна точка в търсенето на дадени молекули.

Различни академични институти и компании, занимаващи се с биоинформатика също изграждат компютърни модели на различни органи и клетки, с крайната цел да създадат “виртуален човек”. Разработването на подобен модел ще изисква значителни усилия по сътрудничество, далеч надхвърлящи ресурсите, необходими за приключването на проекта за човешкия  геном. Въпреки това, прогностичната биосимулация вече играе все по-сериозна роля в научно-изследователския процес и от PwC очакват до 2020 г. виртуални клетки, органи и дори животни да бъдат широко въвлечени във фармацевтичните изследвания.

Разбира се, дори най-устойчиво моделираните молекули ще трябва да бъдат изпробвани в истински човешки същества. Тук обаче от от PwC отново предвиждат драматични промени. Когато биомаркерите за точна диагностика и лечение на пациенти станат по-широко достъпни, например, фармацевтичната индустрия ще може да идентифицира пациенти с различни, но свързани показания, и да тества нови лекарства единствено върху пациенти, които страдат от специфичен подтип болест. Така секторът ще намали броя и обхвата на клиничните изследвания, изисквани, за да се гарантира ефикасност.

Семантичните технологии също ще играят водеща роля при подобряването на процеса на разработка, докато задълбоченото наблюдение ще помогне да се проследява състоянието на изследваните пациенти в реално време, където и да са те, смятат от PriceWaterhouse Coopers.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X