Ит Проекти

Нова ИС на Министерство на правосъдието дигитализира достъпа до изпълнителните производства

Владимир Владков

Централизиран електронен достъп до данните по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела предоставя нова информационна система на съдебното изпълнение (ИССИ). Системата е реализирана по проект на Министерство на правосъдието, реализирана от "Сиела Норма", като доставчик на оборудването е "Контракс" . Системата е централизирана в Министерство на правосъдието и предоставя дистанционен достъп на страните по изпълнителните производства до данните от входящия и изходящия регистър и дневника на извършените действия. Достъпът е ограничен само до страните, които имат правен интерес от дадено производство, като взискател или длъжник по делото, съответно негов пълномощник.

Контролните органи (инспекторите) също могат да получат достъп, но само при наличие на акт, удостоверяващ правомощие им да проверяват съответното дело. Условията за извършване на проверка са постъпил сигнал или жалба, като практиката показва, че редица жалби са необосновани, но инспекторът трябва да провери всички. Освен това проверка може да бъде извършена след издадена заповед и/или разпореждане за такава проверка, както и след решение на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ).

Жана Шаранкова, инспектор от Инспектората по Закона за съдебната власт и ръководител на проекта.

Жана Шаранкова, инспектор от Инспектората по Закона за съдебната власт и ръководител на проекта.


По този начин системата повишава гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства, обясни Жана Шаранкова, инспектор от Инспектората по Закона за съдебната власт и ръководител на проекта. ИССИ подобрява контрола от страна на инспекторите от Инспектората на министъра на правосъдието, както и финансовите инспектори по Закона за ЧСИ. Тя ще ги подпомага при извършването на мониторинг, предоставяйки им възможност за широка гама справки и статистическа информация.

Електронните услуги, предоставяни чрез ИССИ, позволяват на контролните органи да анализират и да обобщават необходимата информация по отделни действия по изпълнението: по всички или отделни групи дела на един съдебен изпълнител, на съдебните изпълнители в даден регион и в цялата страна, относно движението на делата. Постигната е единна и кохерентна електронна среда между информационните системи на съдебните изпълнители и новата ИССИ.

Достъпът е ограничен от правния интерес и служебната информация е защитена. Спазват се правилата за достъп и всички софтуерни изисквания на ДАЕУ съгласно Наредбата за общите изисквания към ИС. Създадени са и гаранции срещу антидатиране, тъй като всеки ден информацията от регистрите на съдебните изпълнители се въвежда в централизираната информационна система. "По този начин се дисциплинира изпълнителният процес", обясни Шаранкова.

Освен изградената ИССИ, е одобрена и въведена методика за осъществяване на контролната дейност от страна на Министерство на правосъдието относно процедурите в изпълнителното производство. Тази методика се базира на анализ на досегашната практика за контролна дейност на Инспектората на МП, направен е и сравнителен анализ на практиките в над 10 страни членки на ЕС (плюс Албания) по осъществяване на контролна дейност върху органите и лицата, участващи в изпълнителния процес. Фирмата изпълнител на тази дейност "Сиела Норма" е направила препоръки и предложения за добри практики.

В методиката са описани процесът по завеждане на постъпилите сигнали и жалби в ИССИ, методите и похватите за извършване на планови проверки и на проверки по сигнал от контролните органи, редът за планиране на дейността на контролните органи чрез ИССИ, начините за отчитане на извършена проверка, предоставяне на права на различните потребители, както и създаване на правилата за достъп до съдържащата се в ИССИ информация.

Също така са организирани обучения и семинари за 100 държавни и частни съдебни изпълнители от обхвата на съдебните райони на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, на инспектори от Министерство на правосъдието и представители на Камарата на частните съдебни изпълнители, допълни Шаранкова.

Проектът се финансира по Оперативна програма "Добро управление" и е на стойност 355 669,27 лв., като 85% от тях се осигуряват чрез Европейския социален фонд, а 15% са национално съфинансиране. Екипът по проекта включва инспектори и главен инспектор от Инспектората по ЗСВ, двама ИТ специалисти, експерт по обществени поръчки и счетоводител. Освен "Сиела Норма", разработила ИССИ и методиката, и "Контракс", доставила сървърното оборудване и лиценза, в проекта участват АД "Сергиева и Петрова", а комуникационното обслужване е поето от "Перфекта Ейджънси".
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X