Ит Проекти

„Софийска вода“ АД автоматизира обработката на сигнали с ПЕГАС

Computer World

„Софийска вода” АД е доставчик на комунални услуги, създаден през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия, чрез който Столична община предотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София. 

Компанията осигурява услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община, като водата, която доставя, достига до над 1 400 000 жители. Дейностите на “Софийска вода“ АД включват експлоатацията, поддръжката и управлението на стотици съоръжения и хиляди метри водопроводи и канали. 

Основни предизвикателства

Предизвикателствата пред дейността на компанията варират от повреди на ВиК инфраструктура, многобройни сигнали и заявки за проверки от клиенти, до времеемки ремонти. За да управлява действията си в подобни ситуации, водното дружество създава своя собствена информационна система за обработка на сигнали, която да покрива специфичните му изисквания.

Освен това, създаването на платформата ПЕГАС е продиктувано и от друга технологична интеграция – тази на нов клиентски модул от системата SAP. Преди това дружеството използва стара платформа за приемане на сигнали, която е несъвместима със SAP.

Решението

ПЕГАС е интегрираната информационна система за обработка на сигналите към “Софийска вода”, свързани с водоснабдяването и канализацията, като платформата обхваща целия жизнен цикъл на сигнала – от приемането му до приключването на работата по него. Процесът включва различните отдели на компанията - координатори, инспектори, изпълнители на ремонти, външни подизпълнители и т.н.

Платформата е реализирана предимно с технологии на Microsoft, като основно е написан в .NET с помощта на езика C# (C Sharp). Освен офис приложение, системата се състои от няколко хибридни мобилни приложения и интерфейси. За база данни и уеб сървър се използват Microsoft SQL Server и IIS (Internet Information Server). Всички устройства, на които ПЕГАС работи понастоящем са Windows-базирани – сървъри, работни компютри и таблети.

Софтуерното решение покрива изцяло експлоатационната част от дейността на компанията. В нея са интегрирани и опции за обмен на документи в реално време, работа върху карта и обмен на координати с GIS системата на дружеството. Също така, ПЕГАС позволява съхранението на библиотеки с версии на различни документи.

Двете системи – ПЕГАС и SAP – имат изграден двупосочен интерфейс – от едната страна се получават сигналите, а от другата се връщат в реално време статуси, даващи информация за това докъде е стигнала работата по всеки един от тези сигнали.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Създаване на система за автоматична обработка на сигнали ПЕГАС

Възложител: „Софийска вода“ АД

Изпълнител: „Софийска вода“ АД

Дата на стартиране и приключване на проекта: Проектът е приключен в началото на 2018 г.

Категория: Телекомуникационни и комунални услуги

Самите сигнали “Софийска вода” получава по различни комуникационни канали, които поддържа с всички външни заинтересовани страни – институции, компании, клиенти и т.н., като най-често те са свързани със запитвания и информация за проблеми при предлаганите от компанията услуги.

ПЕГАС разполага с интерактивна карта, която е особено полезен инструмент за мобилната версия на платформата, тъй като когато служител маркира определено място върху нея, то получава автоматично географски координати. Те се прехвърлят в десктоп версията на програмата, а от там и в GIS системата на компанията. Това дава възможност на екипите да адресират точно проблемните зони и да подават информация към различните институции, които имат достъп до картата (Столична община и т.н.), за местоположението на извършваните ремонтни дейности.

Ефект от решението

Чрез интеграцията на платформата ПЕГАС дружеството получава функционалност за детайлен одит на промените и транзакциите, извършени от всеки потребител. По този начин то може да следи и гарантира сигурността на данните и да анализира различните несъвършенства в процесите, което подпомага внедряването на подобрения.

Освен това, от началото на внедряването ѝ в системата са обработени 120 485 сигнала, като 82 658 от тях са пристигнали през интерфейса със SAP (резултатите са към средата на годината). Сигналите през мобилни приложения възлизат на 22 174. В системата е разработена и функционалност за извършване на проверки на терен, свързани с безопасното изпълнение на ремонтните дейности (спазване на стандарти за ползване на лични предпазни средства, ограждане на обекта, укрепване и т.н.), като към момента общия им брой възлиза на 1 797.

Преди внедряването на новия софтуер, екипите на “Софийска вода” страдат от сериозни забавяния при предаването на информация - координацията се осъществява по телефон, но забавянето идва от това, че, след извършването на проверката на терен, хартиените носители трябва да стигнат до някой от офисите, а оттам да бъдат изпратени в Контролния център, като координаторите въвеждат информацията ръчно. В момента данните за извършените проверки, които преди са налични в рамките на от 2 до 15 часа, в момента пристигат в реално време. налични в мига, в който е извършена проверката.

Не на последно място, ПЕГАС имат и екологични измерения - работата на платформата спестява по минимум 100 листа хартия на ден, което в рамките на година надхвърля 40 000.

Потенциал за развитие

Относно възможностите и плановете за надграждане на системата, от “Софийска вода” АД планират тя да бъде интегрирана с платформата за подаване на сигнали за нередности “Гражданите”, като по този начин отворят още един канал за комуникация за своите потребители. В технологичен аспект компанията подготвя нов модул, който е свързан с управлението на ресурси и екипи. Там ще се въвежда информация кой служител кога е на работа, към кой екип е насочен, коя машина с кой екип ще работи и т.н. Целта на модула е да оптимизира използването на всякакви ресурси – човешки и специализирана техника.

Дружеството обмисля и развитие на още едно мобилно приложение, което да включва работата на каналопочистващите машини.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X