Ит Проекти

Уеб информационна система подпомага изпитите в РВД

Владимир Владков

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България. Основният предмет на дейност на предприятието е:

 • управление на въздушното движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство;
 • планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура;
 • комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обслужване по обзора;
 • метеорологично обслужване;
 • аеронавигационно информационно обслужване;
 • информационно обслужване на дейностите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства;
 • управление на системата за безопасност на въздушното движение в рамките на предоставената му компетентност;
 • изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от международни договори в областта на управлението на въздушното движение, по които Република България е страна;
 • събиране на такси за аеронавигационно обслужване.
ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
 • Име на проекта: „Проектиране, разработка и внедряване на уеб базирана информационна система за провеждане на компютърно базирани тестове за самоподготовка и/или провеждане на изпити за проверка на знанията и компетентността на оперативния и/или технически персонал в ДП РВД – W-TESLA“ 
 • Възложител: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“  
 • Изпълнител: Лирекс БГ ООД 
 • Локации: Районен център за обслужване на въздушното движение /РЦ за ОВД/ - София.; Летищни центрове за обслужване на въздушното движение /ЛЦ за ОВД/ - Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица. 
 • Стартиране/приключване на проекта: 15.12.2017-13.09.2018  
 • Бюджет : 179 088 лв. с ДДС 
 • Категория: Транспорт и логистика (спедиция, превоз на пътници и товари)

Основни бизнес предизвикателства

Съгласно нормативна уредба, сертифицираният оперативен и технически персонал в ДП РДВ периодично трябва да потвърждава своята компетентност, като за тази цел се организират и провеждат изпитни сесии.

В края на 2017 г. ДП РДВ идентифицира нужда от модернизиране на вътрешната система за проверка на компетентност на оперативния и технически персонал. Съществена пречка за развитието на системата, което се ползва тогава, е липсата на достъп на потребителите извън вътрешната мрежа, както и де-централизирания архитектурен модел. Основни предизвикателства са и повишаването на ефективността на целия изпитен процес и подготовката на изпитни материали, както и организацията и планирането на изпити, които са ключови при осигуряването на правилното и надеждното функциониране на предприятието. Строгата регулярност, с която е задължително да бъдат сертифицирани ключови групи/отдели служители, в комбинация с голямата отговорност, която носят за въздушното движение в страната, превръщат този процес в много по-критичен за осъществяване на основната дейност, от колкото в повечето други организации.

ДП РДВ решава да направи сериозна крачка към оптимизация и по-пълноценна дигитализация на изпитния процес, като въведе механизми за валидация на изпитни въпроси, конспекти и планиране на изпити, с което да моделира изцяло реалната последователност от действия при подготовка, организиране и провеждане на изпити. Ключова задача също е и възможността за гъвкаво управление на достъпа на всички ангажирани в изпитния процес, според правомощията им. Очакванията към системата са да не допуска субективизъм при оценяването, да тества лесно и бързо знанията и професионалната компетентност на служителя чрез съвременни мултимедийни материали, а резултатите да се видими, в реално време.

Цели

Нужнo е проектиране и реализиране на система, в многослойна архитектура, на модулен принцип, позволяващ гъвкаво конфигуриране, управление и контрол на достъп до ресурсите и функционалностите. Уеб базираната система трябва да има следните предимства:

 • Многоезичен потребителски интерфейс, интуитивен и лесен за работа, отговарящ на високата дигитална грамотност на служителите.
 • Еднократно създаване на изпити, които могат да бъдат използвани и редактирани по всяко време.
 • Възможност за залагане на множество въпроси, които да се показват всеки път в различен ред.
 • Лесно провеждане и възможност за полагане на изпит в удобно време.
 • 24-часов достъп до изпитни материали.
 • Възможност за провеждане на самостоятелни тренировъчни изпити отдалечено, което предоставя изключително удобство на служителите и им дава отлична възможност да се подготвят.
 • Водене на статистика за постигнатите резултати и изготвяне на индивидуални справки за резултатите от проведени изпити и за мониторинг от обслужващия технически екип.
 • Предоставяне на сигурна и надеждна технология за отдалечена работа в интернет среда.
 • Защита срещу неоторизиран опит за достъп до данните.

Стъпки за реализация на целите

 • Бизнес анализ: 3 седмици и срещи с клиента „Лице в лице“
 • Проектиране на архитектурното решение, основните функционалности, потребителския интерфейс и начина за обмен на информация: 2 месеца и седмична виртуална среща с клиента
 • Разработване на софтуерните компоненти и модули: 4 месеца и седмична виртуална среща с клиента
 • Провеждане на тестови изпитания и обучения: 1 месец - на тестова и продукционна среда при клиента


Уеб информационна система подпомага изпитите в РВД

© Владимир Владков, Computerworld.bg

ИТ решение

Електронната проверка на знания е свързана с целенасочената употреба на информационни и комуникационни технологии. Основната цел е да се повиши ефективността на процеса и да се подобри нивото на компетентност, като се спести време и ресурси, както на организацията, така на служителя. Всички да бъдат улеснени, а информационните нужди от ново поколение удовлетворени. Специфичните процеса на ИТ решението са:

 • Провеждане на компютърно базирани тестове за самоподготовка и/или провеждане на изпити за проверка на знанията и компетентността на оперативния и/или технически персонал в ДП РВД.
 • Процес на подготовка и планиране на изпити - управление на въпроси и отговори, управление на конспекти, управление на комисии, планиране на изпити.
 • Подпомагане процеса на самоподготовка за изпит.
 • Одит и контрол - детайлни справки и статистика, относно проведените изпити, достъп до общи и индивидуални протоколи; статистика за изпити, изпитвани, конспекти, въпроси и отговори; детайлна история на извършените действия в системата.

Cистемата е уеб базирана с трислойна архитектура. Реализирана е на модулен принцип, със следните основни софтуерни компоненти, в сървърна и клиентска част:

 • Приложение с бизнес логиката на системата.
 • Автентикация на потребители.
 • Вътрешен портал – приложение, което осигурява потребителски интерфейс за достъп през вътрешната мрежа на ДП РВД.
 • Външен портал – приложение, което осигурява потребителски интерфейс за достъп през Интернет мрежата.
 • Log сървър – самостоятелен, централизиран сървър за събиране, съхранение и достъп до информацията за възникнали, събития и грешки, както и извършени ключови промени в данните на W-TESLA.

Системата се използва от всички служители, които е необходимо да бъдат оценявани спрямо заложените в нормативните уредби срокове, както и от всички служители, организирани в процеса на подготовка, планиране и провеждане на изпити. Достъп до системата се осъществява през стандартен уеб браузер. Въвежда се потребителско име, парола, като за външния портал се попълва и код за достъп, обяснява от дирекция „Информационни системи“ на РВД.

Даден потребител на системата може да достъпва функционалности и данни, до които има предоставени права за реализация на процесите по подготовка, планиране и провеждане на изпити, както и последващ контрол. Служителите, чиито знания подлежат на регулярна проверка могат да се подготвят със самостоятелни тренировъчни изпити.

Внедряването на ИТ решението на LIREX е пряко свързано с нарастващите възможности и намаляването на разходите за достъп до информационните и комуникационните технологии. Промените, постигнати с реализацията на проекта, са:

 • Подобрена ефективност и намалена разходи за проверка на знанията на работещите
 • Модернизиране и разширяване на възможностите на съществуващата система
 • Улесняване на процеса за дефиниране, редактиране и валидиране на въпроси и конспекти
 • Приоритетното развитие на политиката за управление на риска от умора, чрез осигуряване на възможност на оперативния и технически персонал да проверява знанията си самостоятелно в свободното си време, от удобно местоположение и в предпочитан момент, чрез специално подготвени изпити за самоподготовка
 • Подобряване на корпоративната култура с оптимизиране и модернизация на дигитализирани процеси, отразяващи съвременната реалност, обвързана с новите технологии - неизменна част от живота на всеки и важна предпоставка за успех
 • Осигуряване на възможност системата да се използва и при селекция на кандидати, участващи във вътрешни и/или външни конкурси
 • Предоставяне на статистическа информация относно проведените изпит за целите на последващ анализ и оптимизация
 • Мониторинг на прогреса на служителите – има ли развитие/подобрение в техните компетенции и експертиза
 • Прозрачност в процеса на подготовка и валидация на въпроси и конспекти предназначени за изпити. Ясна отговорност на лицата ангажирани в процеса по планиране и провеждане на изпити
 • Предоставяне на статистически инструменти за анализ на данните от проведените изпити, с цел оптимизация на изпитните материали и методиката за оценка.

Eфект от ИТ решението

Изградената система от LIREX автоматизира процесите по подготовка, планиране, провеждане на изпити, като добавя множество нови функционалности към досега използваната система с прилагането на съвременни технологии и повишено ниво на сигурност на информацията. Системата повишава ефективността, както на хората, които отговарят за създаването на изпитите и целия изпитен процес, така и на самите служители, чиито знания биват оценявани.

Новото ИТ решение допринася за подобряване ефективността на работата чрез:

 • възможност за отдалечен достъп при работа по редактиране/валидиране на въпроси и отговори
 • възможност за дистанционна самоподготовка за изпит от служители на предприятието
 • възможност за публикуване и достъп до информация свързана с планирането, организирането и провеждането на изпити
 • възможност за извършване на справки и статистически анализ на резултатите от вече проведените изпити
 • възможност за прецизно диференциране каква индивидуална подкрепа да се окаже на служител на базата на автоматично събирани изпитни данни – Big data, за напредъка и трудностите на всеки.

Лесният достъп, подходящият потребителски интерфейс, мултимедийните материали и съответствието с реалния изпитен процес са основателна предпоставка за по-висока мотивация на всеки служител, особено предвид високите изисквания за поддържане на професионални компетенции и експертиза. Все повече хора търсят информация до каква степен са дигитализирани процесите в дадена организация, за да решат дали да започнат кариера именно там. За тях е важно залата за самоподготовка вече да бъде отдалечена, в комфортното кресло у дома.

Ключови предимства на решението:

 • WEB базирана реализация
 • LDAP синхронизация и автентикация
 • Двуфакторна автентикация за външен достъп
 • Модул за самоподготовка
 • Възможност за създаване на асоциативни и отворени въпроси
 • Възможност за използване на мултимедийни материали във въпросите и отговорите
 • Гъвкаво управление на права за достъп до модули, функционалности и данни
 • Проследимост и прозрачност при промени на ключови данни

Дигитализацията е социален процес. Колкото повече процеси са моделирани и дигитализирани, толкова по-голяма е очакваната удовлетвореност на отговорните служители. Новата система обхваща всички фази от изпитния процес, с което допринася за прякото участие на всички ангажирани с него, ясна отговорност и прозрачно разпределение на натоварването.

Основните мотиви за реализацията на проекта са дигитализация и оптимизация на всички фази от процеса на подготовка, планиране и провеждане на изпити, както и повишаването на оперативната ефективност. ДП РВД се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите услуги, ключов фактор за което е високото ниво на професионална компетентност и експертиза на служителите.

Шест месеца след старта на проекта мениджмънтът на ДП РВД ще прегледа матрицата за оценка и ще провери дали стойностите в нея отразяват очакванията на всички заинтересовани страни. Това ще позволи на ръководството да внесе необходими корективи или да потвърди съгласието си с направените изводи и ангажимента си към проекта.

Потенциал за развитие

Уеб базирана информационна система за провеждане на компютърно базирани тестове за самоподготовка и/или провеждане на изпити предоставя широк набор от функционалности за дефиниране и управление на организационна структура, класификатор на документи, конспекти за провеждане на изпити, списък с потребители, права на достъп и др. Системата може да се надгражда, мащабира и гъвкаво пренастройва чрез въвеждане, редактиране, класифициране и валидиране на разнообразни по вид/тип въпроси и отговори към тях на различни езици. Правилата за провеждане на изпити се определят гъвкаво чрез множество критерии за селекция на въпроси по организационни структури, изискващи различни нива и обхват на компетентност.

Архитектурата на системата позволява мащабируемост при необходимост от допълнителни ресурси, според големината на бизнеса и боря на служителите.

Решението на LIREX за уеб базирана информационна система осигурява многоезичност, както на потребителския интерфейс, така и на данните. Това позволява внедряване на системата в организации с аналогична дейност извън България, както и в такива провеждащи регулярни изпити и онлайн обучения на своите служители. Няма универсален начин за повишаване на ангажираността на служителите или за мотивирането им така, че да бъдат по-продуктивни, по-активни, по-креативни. Създаването на улеснения в процеса на самоподготовка по систематизирани конспекти, съобразени със специфичните изисквания към служителите в различните структурни звена, реализирани с модерни технологии, определено е предпоставка за по-висока мотивация на служителя за обогатяване на знания, преминаване на изпитните сесии и поддържане на високо ниво на професионална квалификация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X