Ит Проекти

Централизиран механизъм в Министерски съвет осигурява служебно издаване на удостоверения от наличните държавни ИТ системи

Владимир Владков

Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на Р. България на основата на приета от него програма за управление на страната. Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.

Министерският съвет определя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика, държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването, образованието, културата и опазването на околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие на администрацията, както и държавната политика в други сфери или направления на обществения живот, имащи значение за цялостното развитие на страната.

Министерският съвет ръководи и осъществя политиката на Р. България към Европейския съюз (ЕС) и НАТО.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Проектиране, програмиране, изграждане и пилотно внедряване на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от наличните системи. Проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Възложител: Администрация на Министерски съвет

Изпълнител: Контракс АД

Локации: София

Стартиране на проекта: 05.09.2017 г.

Приключване на проекта: 28.03.2018 г.

Бюджет на проекта: 157 803.00 лв. без ДДС.

Категория: Централна администрация

Основните предизвикателства

включват превръщането във вътрешно административни услуги на онези услугите за гражданите и бизнеса, които се издават единствено с цел да бъдат представени пред друга администрация. Крайната цел е електронизиране на услугите, чиито краен ползвател са гражданите и бизнеса.

Разработената система създава възможност за унифицирано предоставяне на всички услуги от регистрите, интегрирани в RegiX, и да осигури механизъм за лесно надграждане с други услуги, предоставяни директно от първичните администратори на данни чрез техните регистри, чрез:

  • Създаване на възможност за интеграция с националната система за електронна идентификация, която се разработва паралелно;
  • Интеграция с ИИСДА, в частност Регистър на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги;
  • Интеграция със системата за Digital Time Stamp (цифрово подписано точно време от доставчик на удостоверителни услуги) при регистриране на всички служебни заявки и отговори;
  • Осигуряване на възможност за реализиране на сигурен електронен архив на издадените електронни документи.

 

ИТ решение

При заявяване от гражданин или бизнеса на административна услуга пред дадена администрация, чието изпълнение изисква допълнителни регистрови удостоверения от друга администрация, не е необходимо заявителят да предоставя съответното удостоверение.

Служител от получаващата заявление администрация, чрез разработената система, заявява и получава служебно по електронен път съответните регистрови удостоверения.

Решението предоставя уеб интерфейс на служителите от държавната администрация, чрез който се заявява служебно удостоверение от регистри на други администрации, включени в RegiX.

Решението е реализирано изяло върху инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО). То се интегрира с Националната система за електронна идентификация, Интегрираната информационна система на държавната администрация и RegiX – платформа, която осигурява достъп до ключови регистри на информационни системи, обслужващи администрациите

Системата се ползва чрез уеб браузър и е изключително интуитивна и лесна за употреба.

„С използване на системата основните бизнес процеси по предоставяне на административни услуги на гражданите и бизнеса не се промениха, но се оптимизираха съществено от гледна точка на ефикасност и бързодействие“, коментира Енчо Енчев, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет.

От друга страна, процесите по извличане на регистрови удостоверения за вътрешните нужди на организацията на практика се сведоха до електронно попълване на една семпла уеб форма, допълва Алеко Джилджов, държавен експерт от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС.

 

Ефект от ИТ решението

Чрез използване на решението служителите, получаващи заявления за административни услуги, веднага, по служебен път, заявяват и получават необходимите за извършване на съответната услуга удостоверения от регистри, поддържани от други администрация.

Това намалява административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез отпадане необходимостта заявителите да осигуряват предварително тези удостоверения на хартиен носител, чрез обикаляне по институциите.

Едновременно с това се съкращава и времето за предоставяне на административни услуги от публичните институции.

 

Потенциал за развитие

Системата е проектирана и разработена да се мащабира гъвкаво спрямо разширяването на RegiX – включване на допълнителни регистри, поддържани от първични администратори.

С изпълнение на проекта бяха включени 50 пилотни администрации. Решението е проектирано да може да бъде внедрено поетапно във всички близо 600 държавни администрации, без необходимост от допълнителна разработка.

Единствената предпоставка е обучение на служителите от тези администрации, като такова обучение се предлага от Института по публична администрация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X