Ит Проекти

Електронната студентска книжка в УНСС усъвършенства управлението на университета и пести време на преподаватели и студенти

Владимир Владков

УНСС е най-големият по брой студенти университет в България. Основната дейност на УНСС е образователна и научно-изследователска работа. В УНСС годишно се приемат над 4000 души за обучение в образователна степен Бакалавър, като отделно има магистърска и докторска програма.

Основни бизнес предизвикателства

Всяка изпитна сесия е концентрирана в рамките на около три седмици, в този период трябва да се изпитат над 21 000 студента за средно по 5 дисциплини, т.е. за три седмици трябва да се нанесат 100 000 оценки в изпитните протоколи, да се нанесат 100 000 оценки в главните книги и 100 000 оценки в студентските книжки. Това е голяма по обем физическа работа и създава потенциал за допускане на много грешки и несъответствия между една оценка на студент по дадена дисциплина в протокол, в главна книга, в студентската книжка. Свързано е с технологичния проблем, че данните тип „оценка“ трябва да имат по 3 копия.

Друго предизвикателство пред университета е необходимостта студентите да свикват да работят с електронни пари и да развият умения за опериране с електронни пари, както и въпросите с тяхното инвестиране. Всички видове стипендии се осигуряват чрез електронен превод по банкови сметки, което така или иначе налага необходимостта всеки студент да има банкова карта.

УНСС, като уникален университет в България, има за цел да представя своите студенти като студенти с международно еквивалентни права, което се осигурява от ISIC идентификацията, предоставена в България от фирма АПАО.

Едновременното използване на отделни платежна банкова карта, ISIC карта и студентска книжка е неудобство и за потребителите, и от функционална гледна точка. Обединението на тези три форми на документи засега не е реализирано никъде по света, което се удостовери от направеното проучване, свързано с регистрацията на патента за електронна студентска книжка.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Електронна студентска книжка

Възложител: УНСС

Изпълнители: УНСС, Комитекс ООД, Банка ДСК, АПАО Локации: София

Стартиране/приключване на проекта: стартиране – 2017 г.; проектът обхваща непрекъснатата работа на УНСС като университет и непрекъснато издаване на eлектронни студентски книжки през всички следващи години

Бюджет на проекта: Проектът е финансиран вътрешно от УНСС с подкрепата на Банка ДСК, а на Комитекс се заплаща ежегодно външна услуга по визуална и електронна персонализация на картите с индивидуалната студентска информация – снимка и студентски данни.

Категория: Образователни институции

Целта на проекта

е да се създаде електронна студентска книжка в която се комбинират функциите на банкова платежна карта, функциите на международна студентска идентификационна карта ISIC и функциите студентска книжка по нанасяне на цифрови оценки, които са цифрово подписани от преподавателя, с елиминиране на всякакво друго възможно влияние върху оценките.

Стъпките за реализиране на поставените цели са следните:

 • Избор на смарт карта като технологичен носител на множество приложения, без да се изисква създаване и използване на допълнителен носител от студента;

 • Избор на фирма за технологично партньорство и доставка на специализирано оборудване за работа със смарт карти, както и за възлагане на услуги по визуална и електронна персонализация на тези смарт карти в България, която да има необходимото ноу-хау и експертиза за работа с най-модерните технологии в смарт картите, както и да има отговорно бизнес поведение за стартиране на дългогодишно партньорство. Изборът на УНСС е бил фирма Комитекс;

 • Избор на банка, която да има достатъчно динамични и гъвкави бизнес решения, която да допуска едновременно съществуване в една карта на банкови и други приложения и която да има готовност за инвестиции в иновативни решения, свързани с младите хора, каквито са студентите – Банка ДСК;

 • Кооперативност с фирмата АПАО, която освен да предоставя международни студентски идентификации, намаления за студентите за определени културни и развлекателни мероприятия, също така да предоставя свои човешки ресурси при издаването и разпространението на електронните студентски книжки.

ИТ решение

Проектът е разработен с уникални ИКТ решения от разработчици на УНСС, като са използвани ноу-хау и съществуващи технологии на Комитекс в областта на работа с безконтактни смарткарти, и на Банка ДСК в изработването на самите карти. Комитекс участва в проекта като доставчик на специализиран хардуер, с експертна технологична помощ при разработването на проекта, и с ежегодно предоставяне на услуга по визуална и електронна персонализация на картите. Уникалната технология, разработена от УНСС, включва специално програмиране на смарт карти (електронната студентска книжка технологично е една хибридна смарт карта с множество приложения) със специфично разработен модел на данни, хардуерен киоск, програмно осигуряване на киоска, софтуерно интегриране на електронните студентски книжки към системата „Студент“ на УНСС, заедно с електронните протоколи и електронните главни книги, специални средства за информационна сигурност и криптиране на информацията и цифрово подписване на оценките в електронните студентски книжки.

Основните бизнес процеси в посоченото решение са:

 • Заявление на кандидат-студента, че ставайки студент в УНСС, желае да получи комплексна електронна студентска книжка (включваща електронна студентска книжка на УНСС, банкова карта на банка ДСК и ISIC карта) или единична електронна студентка книжка (включваща само електронната студентска книжка на УНСС).

 • Формиране на информационен масив с данни за студентите и електронна снимка, които се изпращат на Комитекс за визуална персонализация и начална електронна инициализация на книжката.

 • Разширение на представяния информационен масив с данни от самата книжка, който се изпраща от Комитекс ООД на банка ДСК, за да се изработят банковите компоненти и ISIC компонентите върху картата.

 • Окомплектоване в клона на банка ДСК, в сградата на УНСС, на формираните карти със съответните документи за ПИН идентификация, получавайки комплектен пакет за студенти.

 • Раздаване на електронните студентски книжки на студентите, с евентуалното подписване на необходимите банкови договори за работа на банковата компонента на картата.

 • Цифрово подписване на електронния изпитен документ с оценките на студентите от съответния преподавател, с което оценките се нанасят автоматично в електронните главни книги.

 • Всеки студент може да види оценките си от изпит в уеб сайта на УНСС, използвайки или мобилния си телефон, или свободните за използване стотици компютри в УНСС.

 • Студентът, обслужван чрез киоск в сградата на УНСС, вижда оценките си от изпитите и решава кои от тях да прехвърли в електронната си студентска книжка. Прехвърлянето не допуска възможност за промяна, защото всяка оценка е с цифровия подпис на съответния преподавател, т.е. оценките в електронната студентска книжка са с цифровия подпис на преподавателя. Студентът може да прецени да не прехвърля някоя оценка в електронната си студентска книжка, като за целта инициира разговор с преподавателя с оглед уточнение и съгласуване. Информацията, нанесена в електронната студентска книжка, е криптирана за допустимо четене само от УНСС. Данните в електронната студентска книжка се нанасят в специално разработен динамичен формат, за да може да се поберат в ограничената памет на смарт картата всички видове оценки, данни на студента и неговия студентски статус.

ИТ решението обхваща следните елементи:

 • ИКТ инфраструктура. За предложеното решение се използва следната инфраструктура: компютърна система на УНСС, в която основна компонента е „Система студент“, включваща създаване и обработка на електронни протоколи, създаване, обработка и съхранение на електронни главни книги. Специализирани киоски за обслужване на студентите, включващо и обслужване на електронните студентски книжки. Специализирани четящи устройства за смарт карти по работните места на ангажирани в процеса служители на УНСС и в учебни зали за електронни изпити.

 • Мрежата е изцяло локална мрежа, в която се свързани и киоските на университета.

 • Софтуерни решения: софтуерно приложение в смарт картата – електронната студентска книжка; софтуерна компонента за обслужване на електронна студентска книжка, разположена в Киоските; софтуерно решение за подаване на документи и подготовка за издаване на електронни студентски книжки; софтуерна система за смарт телефони, визуализираща съдържанието на електронната студентска книжка;

 • Интеграция с други ИКТ решения. Предложената система за електронна студентска книжка е напълно интегрирана със съществуващата система на УНСС за управление на учебния процес и научно-изследователската работа. Детайлна част на интегрирането е свързана с цифровото подписване на електронните протоколи от преподавател, автоматичното внасяне на цифрово подписани оценки в електронни главни книги, извеждане на информация на киоски за оценки, внесени в електронните студентски книжки, прехвърляне на цифрово подписани оценки от електронните главни книги в електронните студентски книжки.

За студентите бизнес процесът се променя чрез допълнителните възможности за въвеждане от тях на оценки от главните книги в електронните студентски книжки, без да се получават грешки или разминавания между двата вида оценки. Чрез приложението за мобилни телефони студентите могат да наблюдават в офлайн режим съдържанието на електронните студентски книжки.

За преподавателите процесът по нанасяне на оценки се ускорява чрез елиминиране ръчно нанасяне на оценки в студентските книжки, като качеството на този процес се увеличи, елиминирайки потенциално разминаване между оценки в електронните главни книги и студентските книжки.


Електронната студентска книжка в УНСС усъвършенства управлението на университета и пести време на преподаватели и студенти

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Как реално се използва новата ИТ система?

Според студентите Мартин Петков, Кристиян Маджуров и Даниел Парушев, предложената карта е комплексен инструмент за университетско обслужване и за банково обслужване. „Напълно еквивалентно обслужване с електронната студентска книжка в публичните организации като градския транспорт и БДЖ, отговарящо на хартиената електронна книжка“, добавят студентите.


Електронната студентска книжка в УНСС усъвършенства управлението на университета и пести време на преподаватели и студенти

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Проф. д-р Маргарита Атанасова – декан на Общоикономическия факултет и проф. д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика на УНСС, смятат, че тази система ускорява значително работата на преподавателите, при което се съкращават за 1 година няколко десетки хиляди часа преподавателска ангажираност.

„Оценките в електронните студентски книжки са еднакви с тези от електронните главни книги (от които се издават дипломите) и никой освен отделният преподавател не може не създаде оценка по дисциплина или да я модифицира“, коментират от ръководството на УНСС.

Eфект от ИТ решението

Ефективността на работа се подобрява в няколко аспекта:

 • За обслужването на студентите – оценките от семестриалните изпити се зареждат в електронните студентски книжки в момент, удобен за студента и се прехвърлят само онези оценки, които отговарят на изпитните резултати според мнението на студента.

 • За работата на преподавателите – ускорява се процесът на семестриалния изпит чрез премахване необходимостта от ръчно внасяне на оценките в хартиени студентски книжки.

 • За университета – оценката от един семестриален изпит, която се намира в протокол, главна книга и студентска книжка вече не може да бъде различна и нейния първоизточник е цифрово подписаната оценка от преподавателя.

Обстоятелството, че оценка от един изпит в класически университет съществува на 3 места е потенциален източник на грешки заради трите копия на едни и същи данни, което се премахва с електронните студентски книжки. Ефективността на работа на преподавателя по време на изпит се увеличи със съкращаване на около 20% от времето на преподавателя. Съкращаването на дейността на преподавателите по време на семестриален изпит води до пренасочване на тяхната дейност към допълнителна научно-изследователска дейност, която се измерва с допълнителен брой публикации и цитирания на научните резултати на преподавателите. Привикването на студентите към електронните пари е форма на възвръщаемост, която е свързана с качеството на обучение и не се измерва в парични единици. Възвръщаемостта на инвестициите за банката е свързана с увеличаване клиентите на банката, което е трудно да се оцени във финансови резултати.

Потенциал за развитие

Разработената система за електронна студентска книжка има изключителни възможности за надграждане чрез добавяне на нови приложения към съществуващото приложение на УНСС в смарт картата – електронна студентска книжка. За момента стандартът Desfire дава възможност да се използват карти с максимум 8 КВ, от които електронната студентска книжка заема 7 КВ. Останалият 1 КВ, заедно с потенциалното разширение на възможностите на посочения стандарт, предполагат създаване на допълнително приложение, стига съответните индустриални услуги да допускат работа със смарт карти. Градският транспорт в София например би могъл да се обслужва от същата електронна студентска книжка, ако центровете за градска мобилност преминат от по-стария стандарт на работа на смарт карти към по-новия, който се използва в електронната студентска книжка.

Системата за електронна студентска книжка има потенциала да бъде внедрявана във всеки университет, стига той да разполага с разработена или използвана система за електронни протоколи, цифрово подписване на изпитни оценки и електронни главни книги.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X