Ит Проекти

ГИС платформа подпомага граничния контрол, криминалните анализи и управление при бедствия

Владимир Владков

През изминалата 2017 година Дирекция „КИС“ - МВР реализира проект „Доизграждане на Географска информационна система „Визуализация на данни от АИС на МВР” (ГИС ВДАИС) и Географска информационна система „Управление при кризи” (ГИС УК)”, финансиран по фонд “Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз. Целевите групи на проекта са ръководството на МВР и служителите в различни структури на министерството - ГД Гранична полиция, ГД Национална полиция, Дирекция Анализ и политики, Дирекция КИС и др.

Реализирането на проекта осигурява използване на съвременна единна интегрирана географска информационна платформа за нуждите на дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при кризи.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: „Доизграждане на ГИС „Визуализация на данни от АИС на МВР” (ГИС ВДАИС) и ГИС „Управление при кризи” (ГИС УК)”, финансиран по фонд “Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз

Възложител: Дирекция КИС - МВР

Изпълнител: ЕСРИ България

Стартиране/ приключване на проекта: 11.08.2017-12.01.2018г.

Бюджет на проекта: 6 614 000 лв.

Категория: Публичен сектор

Специален фокус на проекта е създаване на подсистема за патрулно-постовата дейност за подпомагане дейностите по опазване на границата, както и интегриране на данни в реално време. Приложени са специализирани инструменти и методи за реализиране на иновации в обработката, анализа и картната визуализация на големи обеми данни в реално време. Друга приложена иновация в проекта е създаването на специален 4D куб за пространствено-времеви анализи на тенденциите.

ГИС платформата се базира на ArcGIS платформата, използвана и от Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс и ЕК, като по този начин се осигурява високо ниво на устойчивост и оперативна съвместимост на технологията. В проекта е предвидена и специална компонента за публикуване на данни като отворени данни и по-специално с поддържане на географско търсене, визуализация и ГИС формати на данните за изтегляне и използване в машинно-четим формат.

Системата е реализирана на базата на съвременна архитектура, ориентирана към услуги, и е интегрирана с множество други вътрешни системи на министерството. За използване на системата са обучени повече от 200 служители на министерството.

Предизвикателства, довели до необходимостта от проекта

Голяма част от информацията, която се използва от различните структури на МВР, е географски реферирана и за ефективното й обработване, анализ и използване местоположението е от ключово значение, поради което министерството използва ГИС технологии от много години за различни управленски и аналитични дейности. Във връзка с целите на МВР за повишаване ефективността на планиране и управление на ресурсите, вкл. с фокус върху държавната граница, се установи необходимост от надграждане и модернизиране на наличните ГИС приложения, интегрирането им с други вътрешноведомствени системи и осигуряване на единна ГИС среда за предоставяне на обща оперативна картина на различните структури на ведомството при съответния необходим контрол на достъпа.

 

Цели на проекта

Основните цели на проекта са осигуряване на интегрирана ГИС платформа за подпомагане дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при бедствия, която да е изключително оперативно съвместима, за да интегрира разнообразни източници на данни и да обезпечи информационно служителите на министерството при изпълнението на множество различни функции и процеси.

За реализация на проекта е надградена съществуващата ЕСРИ ГИС платформа в министерството и е осигурено поддържане на световните ИТ и ГИС стандарти и оперативна съвместимост.

Доставени са лицензи за сървърни, уеб, мобилни и настолни ГИС приложения, които предоставят мощна функционалност за ефективно съхранение на големи обеми от пространствени данни, извършване на обработка и анализ на данни в реално време, проследяване на тенденции, и др.

 

Ползи от проекта

С реализация на проекта МВР прави голяма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на министерството, като прилага на практика съвременните геопространствени технологии за интегриране на различни данни, приложения и ресурси в обща платформа. Системата осигурява съвременен начин за извършване на мощни анализи и ефективно планиране и управление на ресурсите.

 

Потенциал за развитие

Така създадената система позволява надграждане, мащабиране и гъвкава настройка. Тя притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добавяне и създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

Тъй като системата поддържа строго съответствие с международните отворени стандарти за обмен на данни и формати се очаква в бъдеще да увеличи съдържанието на информацията, която обработва, анализира и предоставя. Има възможност да бъде разширен обхватът на видовете данни в системата, като бъдат интегрирани допълнителни източници на данни, както и да се разширят аналитичните възможности на приложенията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X