Ит Проекти

Нова ГИС базирана система подпомага събирането на статистика за земеделските стопанства у нас

Владимир Владков

През 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) внедри иновативна и изключително комплексна информационна система от национално значение за нуждите на агростатистиката (ИСАС). Системата повишава ефективността на провежданите изследвания за структурата на земеделските стопанства, отглежданите култури и животни, използваната работна ръка в земеделските стопанства в България, като предоставя богати възможности за въвеждане, контрол, валидиране, съхранение, анализ и представяне на данни на национално и регионално ниво. ИСАС подпомага докладването към Евростат посредством специализирана трансформация и интеграция на данните към Европейската статистическа служба.

Възложител и потребности, довели до изпълнението на проекта

Отдел „Агростатистика“ в МЗХГ е официален орган на статистиката и провежда наблюденията в областта на земеделието, включени в Националната статистическа програма. Отделът оказва организационно, координационно и методологическо ръководство при подготовката и провеждането на статистическите наблюдения. За целите на агростатистиката 28-те областни дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) организират и обучават анкетьори, разпределят материали и списъци по общини и населени места, приемат и проверяват попълнените статистически въпросници. Анкетьорите, от своя страна, събират индивидуални статистически данни от земеделските стопанства и ги предават на експертите по агростатистика в ОДЗ.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.“

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Изпълнител: ЕСРИ България

Стартиране/приключване на проекта: март 2017 г. – декември 2017 г.

Бюджет на проекта: 265 000 лв. без ДДС

Категория: Публичен сектор

За ефективното изпълнение на всички тези дейности е необходимо изграждането на цялостна интегрирана система, която да позволява лесно събиране и въвеждане на данни на място в онлайн и офлайн режим, контрол на данните, включително посредством сравняване с други източници (административна информация и предходни статистически изследвания), извършване на сравнителни анализи на земеделските стопанства по области, статистически райони, видове дейности, икономически показатели и времеви периоди. Система, чиито потребители да са както експерти на МЗХГ, така и представители на областните дирекции „Земеделие“, външни експерти, анкетьори, респонденти и наблюдатели.

Ето защо през 2016 г. Министерството на земеделието, храните и горите обявява обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.“. За изпълнител на проекта е избрана фирма ЕСРИ България.

Реализация на системата

На база нуждите на МЗХГ екипът на ЕСРИ България разработва изключително иновативна и автономна информационна система, която позволява експертите на МЗХГ да я развиват самостоятелно, като проектират нови изследвания, редактират текущите и моделират инструментите за анализ и трансформация на събраната информация.

Използваните технологии са ASP.NET, Javascript и MS SQL Server 2016. Посредством тази платформа, разработената система ще бъде актуална и ще позволи да посрещне новите изисквания на Евростат през 2020 година за провеждане на изчерпателно изследване (преброяване) на структурата на земеделските стопанства.

На база извършен задълбочен бизнес анализ на процесите в МЗХГ и нейните структури, нормативните изисквания и потребностите от информация на различните потребители, както и в съответствие с техническата спецификация на проекта, екипът на ЕСРИ България проектира и разработва централизирана информационна система с модулна структура. Модулите са реализирани като отделни компоненти от единна интегрирана система, които отговарят на унифицирани изисквания по отношение на интеграция, интерфейси, принципи на работа и използвани технологии.

Информационната система за агростатистика се състои от следните модули:

 1. „Регистри“
 2. „Създаване на подсистеми“
 3. „е-Анкета“
 4. Обработка, контрол и резултати"
 5. „Работа с географски данни - настолно ГИС работно място“
 6. „Администриране“
 7. Уебинар
 8. Форум и новини

1. Модул „Регистри“

Целта на този модул е да предостави възможност за импортиране, въвеждане, изготвяне, управление и актуализация на списък на земеделските стопанства, дефиниране на географското разпределение на стопанствата според утвърдената Класификация на териториалните единици за статистически цели и актуализация на статуса на отделните единици. Модулът поддържа списък на земеделските стопанства с възможност за актуализирането му чрез интеграция с други източници, съдържащи специализирана информация за животновъдството, винопроизводството, Интегрираната система за администриране и контрол на МЗХГ, и импорт на данни, както и експорт. В допълнение, модулът предоставя информация за землищата, в които са включени имоти в обхвата на защитените зони по Натура 2000, както и списък на землищата в обхвата на отделните басейнови дирекции.

2. Модул „Създаване на подсистеми“

Този модул е предназначен за автономно създаване на нови изследвания от страна на МЗХГ посредством изключително интуитивни и лесни за използване инструменти. Той предоставя възможност за задаване на полета, формати, комплексни контроли, връзки и дизайн на интерфейса, позволявайки копиране и актуализация на съществуващи подсистеми, както и изграждане на изцяло нови такива.

В рамките на проекта ЕСРИ България разработи следните подсистеми, които могат да бъдат допълвани с нови от потребителите на МЗХГ със съответните права за целта.

Подсистема 1 „Структура на земеделските стопанства“ (Fss2016)

Тази подсистема осигурява въвеждането на данни за структурата на земеделските стопанства през 2016 (Fss2016) според характеристиките от статистическия въпросник, правилата за валидиране и съответните нормативни изисквания. Информацията, която се въвежда е разделена на групи, сред които: използване на земеделската площ, вид на собствеността на земята, начин на стопанисване и обща земя; заетост на земята, биологично производство и напояване; животновъдство; работна сила и др. Подсистемата е проектирана и разработена така, че по време на въвеждане на данните проверява за спазване на логическите връзки между отделните позиции и осъществява множество проверки и сложни валидации.

Подсистема 2 „Статистически регистър на земеделските стопанства“

Подсистемата има изграден интерфейс, осигуряващ визуализация на данните от модул „Регистри”, отнасящи се до списъка със земеделски стопанства. Подсистемата позволява актуализация и добавяне на нови стопанства към списъка, поддържайки актуален статистически регистър на земеделските стопанства за всяка стопанска година. Подсистемата предоставя също така възможност за актуализиране на данните от външни източници – други информационни регистри и административни източници, позволявайки извършването на различни справки и анализи с исторически преглед на данните за всяко отделно земеделско стопанство и възможност за сравняване на данните от различните източници.

Системата предоставя възможност за импорт на наличните индивидуални данни за земеделските стопанства от външни източници (MS Access, Excel, SPSS). Осъществена е миграция на данните от предходните структурни анкети – преброяване за земеделските стопанства през 2003 г. и 2010 г., както и извадкови анкети за структурата на земеделските стопанства през 2005 г., 2007 г. и 2013 г.

В рамките на проекта са разработени още 16 подсистеми, които позволяват въвеждане на данни съгласно изискванията на съответните статистически въпросници, сред които са „Добиви от полски култури“, „Производство на зеленчуци“, „Производство на плодове“, „Производство на грозде и вино“, „Пчеларството в България“, „Анкета за заетостта и използването на територията на БЪЛГАРИЯ (БАНСИК)“, „Птицевъдството в България“, „Употреба на продукти за растителна защита“ и други.

3. Модул „e-Анкета“

Съгласно техническата спецификация на проекта, ЕСРИ България разработи модул „е-Анкета“ в две секции – уеб анкета и Въвеждане на данни от анкетни карти офлайн уеб анкетата предоставя възможност на потребители с достъп до интернет да попълват онлайн електронна анкетна карта. Тя се използва при провеждането на наблюдения, включени в Националната статистическа програма. Модулът „е-Анкета“ е достъпен за интернет потребители в определени от отдел „Агростатистика“ времеви периоди, съобразно сроковете на провеждане на съответното наблюдение. Уеб анкетата проверява в момента на въвеждане на данните логическите връзки между отделните позиции, контролните сборове и други приложени съответствия между отделните позиции.

Секцията „Въвеждане на данни“ представлява приложение, разработено за таблет (с дисплей минимум 9“) и преносим компютър (лаптоп), което съдържа функционалността на уеб анкетата. Секцията позволява онлайн и офлайн работа. При работа офлайн въведените данни, които са валидирани, изчакват наличие на интернет връзка и автоматично се синхронизират с ИСАС.

4. Модул „Обработка, контрол и резултати“

В този модул са включени пет секции: „Обработка на данни от анкетни карти“, „Наблюдение и контрол“, „Изходи и справки“, „Разпространение на резултати“ и „Отчети”.

 • Секция „Обработка на данни от анкетни карти“ предоставя възможност индивидуалните данни от отделните извадкови анкети да се екстраполират (претеглят) чрез коефициенти, посочени в допълнително импортирани файлове. Предоставя се възможност за изчисляване на отделни характеристики на земеделските стопанства като типология, животински единици и др. Секцията предоставя възможност за всяко стопанство с достатъчно налични данни да се определи дали отговаря на изискванията за праг за земеделско стопанство, заложени в Закона за преброяване на земеделските стопанства през 2010 г.
 • Секция „Наблюдение и контрол“ служи да се следи надеждността на събраната информация, посредством анализ и сравнение на данните от външни файлове. Сред функционалностите е възможността за генериране на справки, с цел откриване на логически и технически грешки; извеждане на списък на всички стопанства с неизпълнени предупредителни правила (контроли, правила за валидация на данните) и много други.
 • Секция „Изходи и справки“ предоставя възможност както за генериране на различни стандартни справки за всяка подсистема, така и на динамични справки. Тя позволява дефиниране на съответствия между входните данни (от анкетните карти) и структурата на данните, определена от Евростат, повторно валидиране на данните по заложените правила от Евростат, както и експорт на данните от проведените анкети във формат, изискван от Европейската статистическа служба.
 • В секция „Разпространение на резултати“ се съхраняват и представят обобщени валидирани, официално публикувани статистически данни – база данни с възможност за филтриране по определени критерии – географски, по характеристики, времеви, динамични редове. Секцията подържа информация за метаданни и публикации към всяка подсистема, осигурявайки възможност за визуализация на избраните данни, чрез графичното им представяне на карта.
 • В Секция „Отчети“ се изготвят документи за възлагане и отчитане на дейността на анкетьорите и експертите индивидуално и по области. Включват се и формуляри за отчитане на пълнотата на възложената работа и на отработеното време, както и суми за изплащане.

5. Модул „Работа с географски данни - настолно ГИС работно място

Тъй като голяма част от статистическите данни имат пространствена компонента, то графичното им представяне, включително изготвянето на тематични карти, пространствени анализи и други е от ключово значение. В тази връзка е изграден и модулът „Работа с географски данни – настолно ГИС работно място“, който е създаден на база водещия в света софтуер за обработка на геопространствени данни ArcGIS, осигуряващ възможност за съхраняване, визуализиране, обработка и анализ на пространствена информация. Интеграцията на ГИС модула с останалите компоненти на системата осигурява възможност за еднозначно идентифициране на обекти от интерактивна географска карта и получаване на основна и допълнителна информация за тези обекти. Обратната връзка (от регистрите към картата) също е налична. Модулът осигурява необходимите потребителски инструменти за въвеждане, редактиране и анализ на геопространствени данни за земеделските стопанства.

6. Форум, онлайн семинар (уебинар)

Информационната система осигурява портални функции като форум и новини. Освен това тя предоставя възможност за онлайн комуникация, за провеждане на дистанционни обучения, дискусии и семинари между експертите от МЗХГ и ОДЗ.

Предвид широкия кръг ползватели, ИСАС позволява високо ниво на натоварване, включително едновременната работа на повече от 1500 конкурентни потребители.

Потенциал за развитие на системата

Така създадената информационна система за агростатистика позволява надграждане, мащабиране и гъвкава настройка. Тя притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добавяне и създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни. Системата поддържа строго съответствие с международните стандарти за обмен на данни и формати, поради което се очаква в бъдеще да увеличи съдържанието на информацията, която тя обработва, анализира и предоставя. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X