Ит Проекти

НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

Владимир Владков

Националният статистически институт (НСИ) на Република България е държавна агенция, част от Националната статистическа система (НСС). НСС се състои от НСИ, органите на статистиката и Българската народна банка (БНБ). НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон.

НСИ се занимава с разработване на методология и планиране на ключови статистически изследвания, събиране, обработване на индивидуални и статистически данни и разпространение на точна статистическа информация за цялостното социално и икономическо състояние и развитие на България. Резултатите от дейността на НСИ са от ключово значение за различни национални и международни институции и редица инвеститори и предприятия в държавния и частния сектор.

Предизвикателства пред Националния статистически институт

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: „Изграждане на информационна система „Макроикономическа статистика - Финансова статистика и нефинансови национални сметки“

Възложител: Национален статистически институт

Изпълнител: „Скейл Фокус” АД

Стартиране/приключване на проекта: 12.03.2016 г. – 26.01.2017 г., включващ 24-месечна гаранционна поддръжка

Бюджет на проекта: 840 000 лв. без ДДС
/1 008 000 лв. с ДДС/

Категория: "Централна администрация"

Главната цел на развитието на НСС през периода 2013-2017 г. е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на качествена статистическа информация за всички групи потребители, съобразно техните информационни нужди, произведени по хармонизирани европейски методологии и стандарти.

Следвайки тази цел НСИ се налага да преодолее редица предизвикателства като:

 • Нарастващо разнообразие на нуждите от информационна осигуреност в национален и международен аспект;

 • Нарастващ обем от данни, които подлежат на събиране, обработка, съхранение и разпространение;

 • Множество методологии, процеси и под-процеси, с нарастваща сложност;

 • Динамично развиващи се национални и международни регулации и регламенти;

 • Развитието на методологиите и нуждата от внедряване на нови такива, покриващи нарастващите нужди от статистическа информация;

 • Голям брой външни и вътрешни източници на информация, който нараства ежегодно;

 • Нарастващ брой потребители на статистическата информация от публичния и частния сектор;

 • Висока сложност на методологиите и процесите по трансформация на данните и нарастващите изисквания за съкращаване на времето за тяхното събиране и производство.

Фигура 1 Предизвикателства пред Националния статистически институт

Решението

Изпълнението на проекта следва неотклонно средносрочната и дългосрочна стратегии на НСИ, включващи:

 • Осигуряване на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище;

 • Въвеждане на нови източници на данни/информация и средства за усъвършенстване на производството и повишаване на качеството на статистическите продукти и услуги;

 • Повишаване на професионалния и организационния капацитет на НСС;

 • Внедряване на иновативни и ефективни информационни и комуникационни технологии и e-услуги.

Ключова стъпка за реализирането на стратегията на НСИ и в частност на дирекция „Макроикономическа статистика“ се явява проектирането и изграждането на Информационна система „Макроикономическа статистика - Финансова статистика и нефинансови национални сметки“ (ИС „МИС - ФС&ННС“), която да обхваща дейностите по събиране, агрегиране и валидиране на статистически данни и генериране на необходимите статистически изходи.

Основна цел на ИКТ проекта е постигане на високо качество, надеждност и повторяемост на резултатите от процесите по обработка на данни и повишаване на съвместимостта с изискванията на ЕС посредством:

 • По-голяма ефективност на работните процеси и редуциране на времето, необходимо за обработка на данните и предоставяне на резултатите;

 • Висока прозрачност на процесите по обработка на данните и проследимост на резултатите;

 • Намаляване на оперативния риск, произтичащ от високата сложност на извършваните дейности, големият брой участници и кратките срокове за изпълнение;

 • Съвместимост със стандартите на Евростат и изпълнение на заложените европейски изисквания.

 • Ефективно сътрудничество между различните участници в процеса независимо от тяхната роля;

 • Гъвкавост на различни нива от процеса, запазвайки същевременно предимствата от внедряването на частично и напълно автоматизирани процеси.

Със своята модерна софтуерна архитектура ИС „МИС - ФС&ННС“ осигурява надеждна работа с множество външни и вътрешни източници (повече от 300 към момента) и ефективна технологична база за обработка на големи обеми данни (милиарди записи) като детайлната информация за милиони статистически единици и ефективното извършване на трудоемки операции като агрегиране, класифициране, валидиране и др.

Към момента решението съдържа

Брой източници: над 300

Брой формули: над 20 000 формули и динамично създавани процедури

Брой номенклатури: над 100

Таблици: над 1200

Брой стъпки в процесите: над 1000

За целта „Скейл Фокус“ използва една от най-надеждните и адаптивни платформи - Java Enterprise Edition и най-новата версия 11 на модерното аналитично решение - IBM Cognos Analytics, която позволява разработката на гъвкави механизми за извеждане на желаните резултати.

ИС „МИС - ФС&ННС“ следва специално разработен от „Скейл Фокус“ подход за обработка и съхранение на данни, наречен „Историческа концепция“. Този подход позволява да бъдат съхранявани и преизползвани както самите исторически данни, така и логиката на трансформация, на база на която те са били произведени. Това позволява НСИ да развива и внедрява различни методологии за различните периоди от време без да засяга предходните такива.

Благодарение на гъвкавата си архитектура ИС „МИС - ФС&ННС“ позволява да бъдат управлявани пълноценно сложни физически и логически структури от данни, под формата на таблици, в базата данни, с различно предназначение - дименсионни, фактови, хисторизационни, номенклатурни и др.

Същевременно системата разполага с лесен за употреба адаптивен интерфейс, позволяващ да бъдат контролирани всички важни аспекти на процесите по трансформация на данните - управление на формули, дефиниция на единични данни или масиви от данни, на структури в базата данни, на структурирани изходи за извеждане на резултатите и др. Всеки от тези аспекти може да бъде управляван от потребителите без необходимост от намеса на софтуерни специалисти.

Всичко това е реализирано без да бъдат правени компромиси със сигурността и надеждността на статистическата информация. Системата предлага многослойна архитектура, позволяваща гъвкав контрол на достъпа до самата система, отделни модули и функционалности, и самите данни и логиката за тяхната обработка. В допълнение тя разполага с механизми за одитиране и проследяване на активностите, позволяващи мониторинга на ключови събития и свързването им с конкретен времеви период и потребител.

Обхват на проекта

Основен ползвател и заявител на системата се явява дирекция "Макроикономическа статистика", отдели „Финансови национални сметки“ и „Нефинансови национални и регионални сметки“, отговорни за събирането и обработката на статистически данни в областта на национални сметки:

 • Имащи ключово значение при формирането на регионалната, националната и европейската стратегии за развитие;

 • Подпомагащи изготвянето и валидирането на стратегиите на множество инвеститори и предприятия в държавния и частния сектор, функциониращи на територията на страната и Европейския съюз.

Данните се предоставят на редица ползватели, сред които са международни и национални институции като Евростат, Международен валутен фонд (МВФ), Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Световната банка, Европейска централна банка (ЕЦБ), Българска народна банка (БНБ), Министерство на финансите, Министерски съвет и други, както и различни частни и държавни предприятия и организации.

Проектът обхваща голяма част от дейностите и процесите, изпълнявани от отдели „Нефинансови национални и регионални сметки” и „Финансови национални сметки”.

I. Отдел „Нефинансови национални и регионални сметки” осъществява следните дейности:

 • Разработва експресни и регулярни тримесечни и годишни оценки за брутния вътрешен продукт;

 • Разработва тримесечни оценки за основни макроикономически показатели, съгласно Европейската система от сметки;

 • Разработва тримесечни и годишни оценки за заетостта, отработените човекочасове и производителността на труда, в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

 • Разработва оценки за брутния национален доход и средно-претеглената ставка на ДДС за целите на собствените ресурси на Европейския съюз;

 • Разработва тримесечни нефинансови сметки за институционални сектори „Държавно управление” и „Останал свят”, годишни нефинансови национални сметки по институционални сектори и годишни данни за разходите на институционален сектор „Държавно управление” по функции на Класификацията на функциите на държавното управление (КОФОГ);

 • Разработва регионални сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

 • Отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

 • Осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на националните сметки, отговаря за прилагането на методологията в областта на националните сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки, координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за националните сметки, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на националните сметки;

 • При необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ с цел осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на националните сметки.

II. Отдел „Финансови национални сметки” осъществява следните дейности:

 • Разработва прогнозни и окончателни годишни данни за излишъка/дефицита и дълга на институционален сектор „Държавно управление” - Нотификационни таблици и Въпросник към тях;

 • Разработва годишни финансови национални сметки и данни за данъците и социалните осигуровки;

 • Отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

 • Осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на финансовата статистика с Евростат - статистически справки и въпросници, и отговаря за прилагането на методологията в областта на финансовата статистика в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

 • Координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за финансовата статистика, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на финансовата статистика, участва в междуведомствена работна група съвместно с БНБ и Министерството на финансите за разработване, производство и разпространение на държавна финансова статистика и финансовите национални сметки и подготвя становища в областта на финансовата статистика;

 • При необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ за осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на финансовите национални сметки и финансовата статистика.

Основни ползи

Реализацията на проекта е свързана с постигането на директна и индиректна добавена стойност в две основни направления – ползи от национално значение и ползи за дейността на Възложителя.


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Добавена стойност от национално значение

Намаляване на времето за обработка на данните и предоставяне на резултатите – периодичното и навременно предоставяне на необходимата информация на голям брой институции е от ключово значение за формирането, мониторинга и своевременното коригиране на регионалната, националната и европейската стратегии за развитие.

Постигане на по-висока степен на съвместимост с изискванията на институциите на ЕС – изпълнението на изискванията по отношение на събирането, обработката и предоставянето на макроикономически данни дава отражение върху множество аспекти като:

 • Избягване на налагането на парични и непарични санкции, вследствие неизпълнението на тези изисквания;

 • Ефективно подпомагане на разработването, прилагането и мониторинга на различни аспекти от стратегията на ЕС, които имат съществено отражение върху развитието на страната и икономиката в средносрочен и дългосрочен план;

 • Прецизиране на дейностите, имащи директно отражение върху финансирането на различни програми за развитие и определяне на финансовите и нефинансови ангажименти на България по отношение на ЕС и неговите партньори.

Намаляване на времето за разработване, тестване, валидиране и внедряване на нови методологии и промяна на съществуващите такива – нарастващите нужди от информация водят до необходимост от обработка на нови видове данни и производството на нови типове резултати, внедряване на нови методи, методологии или промени в съществуващите такива.

Поради сложността на дейностите, свързани със събирането и обработката на статистически данни, НСИ отделя съществено време за внедряване на тези промени. Намаляването на това време, посредством въвеждането на гъвкава информационна система, води до съществени ползи в средносрочен и дългосрочен план вследствие на по-ранното производство и по-високото качество на необходимите данни.

Повишаване на качеството на данните, предоставяни на различни фирми и институции – предвид стратегическото приложение на произвежданата информация, всяко отклонение в предоставените данни може да доведе до съществени негативи от финансов и нефинансов характер за ползвателите на услугите на НСИ.

Добавена стойност за дейността на Възложителя

Повишаване на общата ефективност на работния процес посредством:

 • Автоматизация на редица сложни стъпки от процесите по обработка на данните;

 • Осигуряване на незабавен достъп до резултатите на голяма част от съответните заинтересовани страни;

 • Осигуряване на проследимост на процеса по обработка на данните и получените резултати във всеки един етап от обработката;

 • Осигуряване на възможност за запазване, преизползване и сравнение на исторически данни;

 • Предоставяне на възможност за многократно преизползване на вече дефинирана логика по обработка;

 • Предоставяне на възможност за многократно преизчисление на част от процесите по обработка, без това да доведе до загуба на вече наличните резултати от съответните стъпки или свързаните с тях стъпки;

 • Възможност за преизползване на логика, дефинирана за предходен период, при създаването на нов период;

Осигуряване на гъвкавост на различни нива от процеса, запазвайки предимствата на автоматичното и полуавтоматичното изпълнение на дейностите посредством:

 • Внедряване на система, позволяваща дефиницията на широка гама от процеси по обработка на данни, следвайки принципа „Конфигурация вместо персонализация“. Този принцип на изграждане на информационните системи позволява на потребителя да променя множество аспекти на системната логика, без да се налага намеса от страна на софтуерен специалист;

 • Възможности за преизползване на една и съща стъпка в множество процеси без повторна дефиниция;

 • Възможност за дефиниция на нови стъпки от процеса без необходимост от намеса от страна на софтуерен специалист;

 • Възможност за дефиниране на множество изходи (справки) на базата на едни и същи данни;

 • Съвместимост с данни и файлови формати, произведени посредством използване на широко разпространени инструменти като MS Excel;

 • Предоставяне на възможности да бъде дефинирана различна логика на обработка за различните периоди за един и същ процес.

Намаляване на оперативния риск посредством:

 • Внедряване на централизирано решение, съхраняващо данните и логиката на обработка, внедрено на базата на надеждна инфраструктура, намалявайки риска от загуба на данни;

 • Осигуряване на единен източник на данни за различните ползватели за всяка една стъпка от процеса по обработка заложена в системата;

 • Внедряване на гъвкав и ефективен контрол на достъпа до информация;

 • Внедряване на контрол на достъпа до механизмите за внасяне на промени в данните и методите за изчисление;

 • Внедряване на ефективен мониторинг и одитни следи;

 • Предоставяне на възможност за многократно изпълнение на целият процес или част от процеса по обработка на данни, следвайки една и съща методология;

 • Проследимост на процеса по обработка на данни и получените междинни и крайни резултати;

 • Възможност за запазване на множество версии на съответните резултати, когато това е необходимо, с възможност да се посочи коя версия на данните да бъде използвана за целите на обработката;

 • Предоставяне на възможност да бъдат дефинирани допълнителни стъпки от процеса, прилагащи допълнителна логика за валидация на междинните и крайните резултати;

 • Възможност за тестване на извършените промени без резултатите да бъдат достъпни за други потребители или да доведат до изменение на вече произведените резултати;

 • Внедряване на ясна индикация за извършени промени в данните или логиката на изчисление, които може да засягат други стъпки и/или участници в процеса по обработка;

Осигуряване на висока прозрачност на процесите по обработка на данните и проследимост на резултатите посредством:

 • Внедряване на одитни следи;

 • Внедряване на възможност за съхранение и обработка на исторически данни;

 • Внедряване на гъвкав контрол на достъпа на различни нива;

 • Внедряване на възможност за запазвани и използване на множество версии на едни и същи данни;

 • Графична визуализация на процеса по обработка;

 • Внедряване на единно централизирано решение, съхраняващо данните и логиката на обработка;

 • Предоставяне на възможност за незабавен достъп до резултатите;

 • Внедряване на ясна индикация за извършени промени в данните или логиката на изчисление, които може да засягат други стъпки и/или участници в процеса по обработка.

Ключови характеристики на решението


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

1. Базирано на актуални технологии и добри практики

В отговор на нуждите на Възложителя, бе разработена и внедрена информационна система чийто дизайн следва редица добри практики и архитектурни принципи като:

 • Прилагане на принципа „Конфигурация вместо персонализация“, позволяващ потребителите да изменят редица ключови аспекти от системната логика, без да се налага намеса от страна на софтуерен специалист;

 • Използване на доказали се на ИТ пазара актуални технологии с цел постигане на потенциал за дълготрайна употреба на системата и намаляване на рисковете вследствие на дефекти на самата технология;

 • Прилагане на многослойна архитектура;

 • Прилагане на архитектура, позволяваща скалиране на системата по отношение на използваните от нея ресурси, с цел осигуряване на потенциал за дългосрочна употреба според нарастващите нужди на Възложителя;

 • Внедряване на одитни следи;

 • Внедряване на механизми за гъвкав контрол на достъпа на различни нива;

 • Използване на технологии, съвместими с вече наличните такива при възложителя, с цел намаляване на общата цена на притежание на системата и осигуряване на потенциал за бъдещи интеграции между различните системи;

 • Разработка на интуитивен и адаптивен уеб базиран потребителски интерфейс;

 • Други.


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 2 Системата е базирана на актуални и доказали се на пазара технологии

2. Гъвкавост на ключовите функционалности

Основен фокус на решението е поддръжката на процеси по зареждане, съхранение, обработка и извеждане на данни. С цел осигуряване на гъвкавост в дългосрочен план, системата е базирана на архитектура позволяваща:

 • Дефиницията на произволен процес по обработка на данни;

 • Дефиницията на универсални градивни елементи (стъпки), които могат да се свързват помежду си в по-сложни процеси;

 • Всяка стъпка може да бъде преизползвана в множество процеси;


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 3 Системата позволява гъвкава дефиниция на нови процеси по обработка на данни

 • Всяка стъпка предоставя възможност да бъдат дефинирани пълноценно всички основни компоненти от обработката данни и извеждането на резултати:

  • Основна информация за стъпката;

  • Логическа структура на обработваните данни;

  • Структура за съхранение на данните;

  • Логика за трансформация на данните;

  • Структурирани изходи за представяне на резултатите;

  • Период на валидност;

  • Зависимости от други стъпки;

  • Права за достъп.


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 4 Архитектура на стъпка от процеса по обработка на данни 

 • Системата позволява потребителят да дефинира единични данни или масиви от данни в зависимост нуждите на използваната методология с цел постигане на оптимален баланс между гъвкавост и усилия, необходими за описание на процеса по трансформация на данните.


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 5 Системата позволява дефиниция на единични данни или масиви от данни

3. Съвместимост с текущите практики и процеси на Възложителя

Дизайнът и архитектурата на системата са разработени в съответствие множество добри практики, предразполагащи към по-ефективен процес по възприемане на системата, от страна на основните потребители.

Ключов елемент в тази насока е изграждането на съвместимост на системата с наличните при Възложителя работни процеси, практики и инструменти.

В тази връзка системата е проектирана така, че:

 • Дефиницията на стъпка от процеса по трансформация на данни да следва добре познатите на потребителите логика и понятия, заложени в инструменти като MS Excel;

 • Въвежда нови понятия и възможности, разширяващи възможностите на текущите методи на работа с цел постигане на целите на Възложителя;

 • Позволява входиране и извеждане на данни във формати, съвместими с вече наличните системи и инструменти, посочени от Възложителя;

 • Позволява дефиницията на множество изходи и справки на база съвременни аналитични решения като IBM Cognos Analytics v11, позволявайки на потребителите да използват в максимална степен наличните в системата данни за различни цели.


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 6 Дефиницията на стъпка следва добре познатите на потребителите принципи заложени с най-разпространените инструменти за обработка на данни

4. Прозрачност и проследимост

Системата е проектирана, с цел осигуряване на максимална прозрачност и проследимост на логиката на трансформация на данните, с цел подобряване на работата на потребителите със сложни методологии и процеси по обработка на данни.

На практика системата предоставя възможност всеки потребител (със съответните права за достъп):

 • Да проследи всеки процес и получените междинни и крайни резултати;

 • Да преглежда или редактира всяка стъпка от процеса, без да губи поглед върху голямата картина и без да оказва несъзнателно негативно влияние върху свързаните с дадена стъпка процеси, използващи резултатите от избраната стъпка или процес;

 • Да достъпи различни версии и периоди на данните и логиката на трансформация, свързани с дадена стъпка;

 • Да проследи възникналите грешки при изпълнението на процесите по обработка на данни или други ключови операции;

 • Да бъде информиран за направени от друг ползвател промени на данните във всеки момент от обработката.

Системата предоставя гъвкав интерфейс за търсене и ясно визуализира статуса на изпълнение на изчисленията на всички стъпки, изграждащи даден процес, позволявайки потребителите да бъдат в течение на промените, свързани със стъпки, чиито резултати са важни за тяхната работа. На практика, всички дефинирани стъпки, постъпили данни от външни източници и получени резултати, могат да бъдат търсени и извеждани от системата и прилежащата база данни (напр. – търсене по наименование, период, група, атрибут от описанието и т.н.).


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 7 Панел за навигация в процес изобразяващ процес по обработка на данни


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 8 Панел за навигация в процес изобразяващ стъпка от процес по обработка на данни използваща данни от множество стъпки и процеси в различен стадии на изпълнение на изчисленията

5. Съвместимост с международни стандарти

ИС „МИС - ФС&ННС“ осигурява конвертиране на данни, подготвени в специализиран формат или заредени от базата данни на системата. SDMX форматът е стандарт, въведен от ЕС, за структуриране на статистически данни в XML базиран файл. SDMX конверторът предоставя на потребителя лесен начин за конвертиране на вече съществуващи данни в XML. Графичният интерфейс позволява на потребителя лесно да избере файл от файловата система на компютъра си или предварително дефиниран масив резултати от процесите по обработка и да генерира XML файл, съвместим със системите на Евростат.

Конверторът е разработен под формата на API (приложен програмен интерфейс), което го прави използваем в други модули на проекта, в други апликации и под други платформи. Предимството на този подход е, че се предоставя пълен контрол върху кодовата база и приложението може да премине към по-нови версии и да бъде разширено с допълнителни модули за работа с други подформати на SDMX.

Модулът поддържа предварителната проверка и валидиране на данните, която е неразделна част от приложението и способства за поддържането на пълноценни висококачествени данни.

6. Сигурност

Архитектурата на системата е проектирана вземайки предвид три основни аспекта на сигурността:

 • Инфраструктура – системата е внедрена на база на редица добри практики за изграждане на инфраструктурна сигурност и е съобразена с изискванията на Възложителя;

 • Достъп до системата от страна на потребителите – системата предоставя три основни канала за контрол на достъпа на потребителите, предоставяйки гъвкави възможности за прилагане на политиките за сигурност на Възложителя:

  • Достъп до самата система;

  • Достъп до функционалности на системата;

  • Достъп до данни и логика на трансформация на данните за текущия и предходни периоди;

 • Проследимост на действията на потребителите – системата поддържа механизми за одитиране и проследяване на активностите, позволяващи проследяването на ключови събития и свързването им с конкретен времеви период и потребител.


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 9 Управление на правата на потребителите на ниво системна функционалност


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 10 Управление на правата на потребителите на ниво стъпка от процес


НСИ с модернизирана система за макроикономическа статистика

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 11 Управление на правата на потребителите на ниво номенклатура

Успешно изпълнение

Представеното решение бе разработено и внедрено в срок и съобразно очакванията на заявителя през изминалата 2017 г Софтуерната компания „Скейл Фокус“ достави напълно изградена и гъвкава система от база данни с динамичен ред на данните от изследванията, придружено със съответната документация и лицензи.

Решението бе успешно доставено и прието от Възложителя в началото на 2017 г. след проведено разширено интерактивно обучение от експертите на „Скейл Фокус“. 

"С реализирането на проекта чрез изграждането на системата бе осигурено изпълнение на изискванията свързани с националното и европейско законодателство в сферата на разработване и предоставяне на данни в областта на национални сметки, коментират от НСИ. - Основната цел бе насочена към анализ и обхващане на дейностите по събиране, обработка, валидиране и агрегиране на статистически данни и генериране на зададени статистически изходи в съответствие с критериите и препоръките на използваните от нас методологически ръководства", допълват от Националния статистически институт.

От възложителя допълват, че в процеса на изпълнение и внедряване на ИС „Макроикономическа статистика - Финансова статистика и Нефинансови национални сметки“ са постигнати всички предварително заложени цели и са постигнати резултати, свързани с изграждане на база данни с динамичен ред на данните, разработване на процедури по зареждане, съхранение, обработка и валидиране на статистическите данни.

"Проектът бе изпълнен в съответствие с всички изисквания посочени в техническото задание, качествено и в срок като всички цели бяха постигнати напълно и използването на системата показва това, добавят от НСИ. - Екипът на "Скейл Фокус" разработи и съвместно с нас внедри информационна система, чийто потребителски интерфейс дава възможност за оптимизиране дейностите на статистическия процес като същевременно позволява включването и изпълнението на нови изисквания в областта на национални сметки и непрекъснато повишаване качеството на статистическите данни произвеждани от нас. При изпълнението на проекта екипът на Скейл Фокус показа отговорно отношение, висок професионализъм, коректност и ефективна организация на работния процес."

Потенциал за развитие

Към настоящия момент ИС „МИС - ФС&ННС“ разполага с технология за обработка, търсене и презентиране на данни, която дава възможност за обработка и представяне на големи по обеми данни или информация едновременно и непрекъснато – над 1000 стъпки, над 20 000 формули и динамично създавани процедури. Единствените ограничения пред системата са хардуерните ресурси, които трябва да растат и бъдат правилно планирани заедно с увеличението на натоварването.

На практика архитектурата на базата данни на ИС „МИС - ФС&ННС“ не поставя ограничения за разширение на обхвата на видовете данни, които може да съхранява и обработва, което ще позволи навременно обхващане и обработване на данни от нови или допълнителни източници. Системата разполага със специализирани софтуерни модули за предварителна обработка на постъпващите първични данни, което позволява преход между различните формати, настройка към нови входни и изходни точки и управление на интерфейсите към външните системи, подаващи информация.

Същевременно концепцията за ориентирана към услуги архитектура (SOA), върху която стъпва ИС „МИС - ФС&ННС“, позволява изграждане на функционално независими един от друг модули. Тази гъвкавост гарантира надграждане на системата, с минимални усилия и ресурси.

Високата степен на гъвкавост заложена в ключови функционалности като модулите за дефиниция на стъпки и процеси и контрол на достъпа предоставя голям потенциал за разширение на системата с нови данни и процеси за тяхната обработка извън първоначално заявените:

 • Обхващане и обработване на нови източници на данни;

 • Дефиниция на нови стъпки и процеси;

 • Дефиниция на широк спектър от нови изходи и справки;

 • Разширяване на обхвата и промяна в информационното съдържание на съществуващите обекти при промяна в законодателството или изискванията към статистическите данни;

 • Оптимизиране на графичния интерфейс, с възможност за търсене по различни критерии и филтри;

 • Дефиниция на нови потребители и гъвкав контрол на достъпа;

 • Приложение и в други звена на Възложителя.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X