Ит Проекти

Специализиран софтуер управлява активите на „Български пощи“ ЕАД

Владимир Владков

„Български пощи” ЕАД е основен пощенски оператор с мрежа от 2981 пощенски станции на територията на цялата страна. Чрез тях държавното дружество предоставя на своите клиенти богато разнообразие от пощенски и търговски услуги, включително и извършване на парични преводи между физически и юридически лица чрез различни платежни канали. Дружеството полага усилия за оптимизиране на информационните си системи, унифициране на предоставяните услуги, възможност за въвеждане на нови.

ИТ решение

В съответствие с добрите световни практики за ефективно и прозрачно централизирано управление на собственост е реализиран проект „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи“ ЕАД“. Проектът е насочен към модернизиране на работата по обслужване на имотната инфраструктура на дружеството, така че да се подпомогне и подобри процеса по управление на собствеността.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи“ ЕАД  

Възложител: „Български пощи“ ЕАД  

Изпълнител: „ЕСРИ България“

Стартиране/приключване на проекта: октомври 2016 г. - ноември 2016 г., гаранционен срок 12 месеца

Бюджет: 35 000 лв. без ДДС

Категория: Телекомуникационни и комунални услуги

Основната цел на проекта е изграждане на съвременна информационна система, която посредством централизирана геобаза данни и единен електронен регистър улеснява процесите по въвеждане, обработка и извличане на информация, свързана с недвижимите имоти на дружеството. Стремежът на „Български пощи“ е да постигне оптимизация на дейностите по управление на своите активи, както на регионално, така и на местно ниво. Другият основен фокус на проекта е подобряване на отчетността и контрола при управление на притежаваната собственост, което от своя страна да рефлектира и в предоставянето на по-качествени услуги.

Системата

За изпълнител на проекта е избрана фирма „ЕСРИ България“, която достави и внедри софтуерната система за управление на недвижимата собственост на Български пощи. Системата е разработена на база световно утвърдени ГИС технологични решения. Тя е централизирана и осигурява многопотребителски онлайн достъп. В съответствие с нуждите на пощенския оператор, системата позволява бързо и лесно въвеждане, обработка, поддържане, търсене и извличане на информация за собствеността на „Български пощи“, включително свързаните документи – актове, договори, скици и др. Тя подпомага целия цикъл по управление активите на дружеството и всички свързани с това услуги от момента на възникване на имота, развитие, поддръжка, породени задължения, до тяхното обработване и отчитане.

Обемът на данните, с които се работи, е много голям. Системата включва информация за повече от 2200 обекта на територията на цялата страна, за които се поддържа пълна паспортизация. За всеки един от недвижимите имоти може да се въвежда както основна информация за идентификация, местоположение, предназначение, описание и вид на имота, така и детайли за данъчната оценка, разпоредителни дейности и много други. Системата поддържа подробна информация за всички договори за наем на имотите и промени, свързани с извършвани ремонти и подобрения.

За улеснение на работата с тази голяма по обем информация системата предлага възможност за бързо извършване на справки в данните за имотите, стопанисвани от „Български пощи“. Тя разполага и с функционалност за управление на достъпа и защита от неоторизирано ползване на данни, осигуряваща съответното ниво на достъп до функциите и данните в регистъра.

Ключов фактор за успешното прилагане на системата е подготовката за работа с нея. „ЕСРИ България“ е провела обучения на служителите на пощенския оператор за придобиване на необходимите практически умения за работа със софтуера. В случая наличието на добре обучени служители е съществено за коректното въвеждане и обработка на информация в системата и е предпоставка за нейното ефективно функциониране.

Ползи

Системата активно се използва от над 15 служители в централното управление и над 20 служители в петте регионални управления на дружеството като подпомага ефективното управление на информацията за недвижимата собственост. Системата е ценен инструмент, който улеснява както служителите в административните отдели в ежедневните им дейности по разпореждане с имотите, така и ръководството при изготвяне и прилагане на дългосрочна стратегия за управление на недвижимостите на дружеството. Сред основните ползи, които следва да подчертаем са:

 • Търсене и извличане на информация за имотите на “Български пощи” ЕАД в реално време;

 • Автоматизирано и улеснено съхранение на информацията за недвижимите имоти и собствеността;

 • Подобряване на отчетността и контрола;

 • Поддържане на централизирана и единна база от данни за всички промени в имотите;

 • Възможност за бързо и ефективно извършване на справки и отчети

 • Сигурност на информацията и работата с нея

 • Множество справки и отчети

 • Постигане на ефикасност

 • Намаляване на разходите

 • Подобряване на обслужването

 • Улесняване на комуникацията

 • Моделиране и следване на оперативни правила

 

Планове за развитие

„Български пощи“ планира реализирането на ИТ проекти за постигане на интегрирано обслужване на клиентите на дружеството на едно работно място. Основната цел е модернизиране на обслужването на гише. Това ще осигури ефективен начин за въвеждане, проследяване и съхраняване на информация за всички услуги от момента на възникване на задължение по тях, до тяхното иницииране, обработване, плащане и отчитане. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X