Ит Проекти

SAP ERP 6.0 интегрира бизнес процесите в ДП „Пристанищна инфраструктура“

Владимир Владков

Интегрирана информационна система, базирана на SAP ERP 6.0, заработи в Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), като тя обхваща всички бизнес процеси в предприятието и е интегрирана с останалите негови информационни системи. Проектът на стойност малко над 6,418 млн. лева се изпълнява от „Стемо“, като началото му бе обявено през юли миналата година. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие (4,56 млн. лв.) и от държавния бюджет на България (805 142 лв.) чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. Самото предприятие участва с малко над 1 млн. собствени средства.
Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Внедряване на SAP ERP в ДП „Пристанищна инфраструктура“

Възложител: ДППИ Изпълнител: Стемо

Стартиране/приключване на проекта: юли 2016 - януари 2017 г.

Бюджет на проекта : 6,418 млн. лв.

Категория: Транспорт и логистикаДП „Пристанищна инфраструктура“ управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Проектът е изпълнен, реализирана е цялата функционалност на SAP ERP, а потребителите са обучени да работят както с функциите на системата, така и с администрирането й, обяви на пресконференция генералният директор на ДППИ Ангел Забуртов.

„Стартирахме проекта с определяне на екипите – отговорности и задължения на всеки участник, определихме процедурите за комуникация, ескалация на проблеми, процедури за решаване на открити въпроси и искания за промени - коментира Елена Николова, ръководител проект от Стемо. - Набелязахме основни рискове, които ще контролираме и управляваме по време на процеса.“

На първите работни срещи със служителите в ДППИ са уточнени бизнес процесите в организацията. В резултат е изготвена концепция за внедряване, която заедно с техническото задание стават задължителни документи за проекта. По време на настройването на системата са подготвени тестови данни за миграция. „Благодарение на този тест на 1 януари 2017 г. имахме изчистени данни, готови за миграция. Подложихме системата и на многобройни други тестове – по отделни функционалности, стрес тестове, верификации, които доказаха, че тя отговаря на изискванията“, допълва Елена Николова. Веднага след това започва обучението на служители и подготовка за работа в продуктивен режим. Днес всички бизнес процеси се регистрират в SAP решението на ДППИ.

Бизнес процесите, които са обхванати от ИИС:

  • Финансово счетоводство и дълготрайни активи. Осигурява се автоматично осчетоводяване в реално време на всички бизнес транзакции, регистрирани в различни функционалности на ИИС. Изготвят се законово изискуеми отчети. Отчитат се бизнес процеси, свързани с дълготрайни активи, и се осъществява интеграция с ГИС системата на ДППИ.
  • Управленско счетоводство. Системата подпомага планирането, отчитането и контролирането на разходите на ДППИ. Освен това помага при изчисляване на планова и фактическа себестойност на пристанищни такси, които са едно от сериозните приходни пера за предприятието. Системата генерира редица справки и анализи на пристанищните такси по различни сечения.
  • Управление на бюджета и инвестиции. Системата помага при планиране, отчитане и контролиране на инвестиционната програма на ДППИ, следи изпълнението на годишния бюджет на ДППИ по различни източници на финансиране.
  • Управление на проекти. Всички нaционални и европейски проекти се планират, като бюджетът и изпълнението им се следят в системата. Тя обслужва и пълния процес на доставка по тези проекти – от регистриране на обществена поръчка през договор до контрол на изпълнението на този договор.
  • Управление на покупки и складови наличности. Проследява се целият жизнен цикъл на покупки от избор на доставчик през сключване и изпълнение на договора. Въведена е и процедура по одобрения на заявки за покупки.
  • Ремонт и поддръжка. В ИИС е изградена пълна структура на съоръженията на ДППИ, като помага при планиране на поддръжка на съоръжения, както и при извършване на авариен и текущ ремонт.
  • Управление на продажбите. Това е една от по-сложните задачи, тъй като включва интеграция със специализирани системи за отчитане на визити. Реализиран е „калкулатор“ за автоматично изчисление на такси на база регистрираните визи, а след приключване на тези визити системата генерира автоматично фактури.
  • Управлението на човешкия капитал също е сред обхванатите от ИИС бизнес процеси. Модулът включва подбор на персонала, организационно управление на персонала, обучение и развитие на персонала, както и изчисляване и отчитане на възнаграждения.

„Към днешна дата в ДППИ се регистрират бизнес процеси по унифицирани правила за цялата компания - коментира Елена Николова. - Има пълна прозрачност на целия бизнес процес, информацията е достъпна в реално време през SAP, което се дължи и на унифицираните номенклатури.“

“SAP се ползва от всички териториални и специализирани поделения на ДППИ, допълва Анна Михнева-Натова - ръководител на проекта от страна на ДППИ. - Тя работи на сървъри, разположени в Главно управление в София, но всички структури работят в реален режим с единна база данни. 49 са крайните потребители със съответните права и роли в ИИС, бизнес процесите се регистрират в момента на тяхното случване. В Главно управление са ключовите потребители, отговарящи за поддържането на основната база данни. Централизираното управление на основните данни ни помага да имаме единна гледна точка върху бизнес процесите в цялото предприятие“, добавя тя.

По време на реализацията са определени ръководители на екипи и проектни екипи. Ръководителите да отговаряли за разработка на концепцията, за интеграцията и контрола на функционалностите, както и за тестването. Проектните екипи от всички специализирани поделения на компанията са участвали в анализа и тестване на функционалните модули. Към средата на февруари ще влезем в режим на поддръжка на системата, добавя Натова.

Eфект от ИТ решението 
Представителите на ДППИ оценяват високо предоставяните от системата функционалности за управление на проекти и бюджети и възможностите за йерархично изграждане на инвестиционни проекти. “Системата дава възможност за отразяване на всички спецификации по даден проект, независимо дали той е за строителство, ремонт или авторски надзор. Във всеки момент може да се види цялата документация по проекта, а с помощта на отлично развитите справки могат да се следят срокове за дейности, разходи, наличен бюджет. Функцията за следене на бюджета е особено ценна, тъй като подпомага правилното разпределение на бюджета - както знаете, без средства проектите не могат да се реализират”, отбеляза инж. Наташа Ценева – директор на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ. 
Изчисляването на пристанищните такси, дължими от всеки кораб, вече е напълно автоматизирано. По думите на д-р инж. Златко Кузманов, директор на дирекция "Ръководство на корабния трафик – Черно море" в ДППИ, това е възможно благодарение на осигурената интеграция с няколко други информационни системи, включително Лойд регистъра, внедрената през 2015 г. система за електронна обработка на корабните документи и системата за управление на пристанищните наредби. Сега автоматичен калкулатор, вграден в системата, изчислява дължимите такси и след въвеждането им фактурата се издава автоматично. “Това спестява време по процеса на обработка, подобрява събираемостта и способства за избягването на грешки”, обобщи д-р инж. Златко Кузманов. 
Димитър Геров отбеляза добро сътрудничество на двата екипа (от ДППИ и от "Стемо"), което включва открито и свободно прехвърляне на знания. “Това е особено важно в първоначалната фаза на бизнес анализа. Освен това задържането на знания бе с много висок коефициент, т.е. не ни се е налагало да повтаряме обучения за начина на работа на системата”, обясни Димитър Геров.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X