Ит Проекти

С единен геопортал кадастралната агенция предоставя е-услуги

Владимир Владков

Иновативен единен геопортал на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) вече предоставя на гражданите нови електронни услуги. Геопорталът всъщност е част от новата Кадастрално-административна информационна система, разработена от Мапекс в рамките на мащабен проект по интеграция на регистрите на кадастралната агенция. С помощта на новата система гражданите „ще могат да подават по-бързо и сигурно заявления за справки, свързани с кадастър, с Геокартфонд, с правоспособност, както и възражения срещу приети и невлезли в сила кадастрални карти“, обясняват от АГКК.

За 6 месеца Мапекс свърза новия портал с географските информационни системи на агенцията, включително със софтуера за управление на данните от електронния архив, с Информационната система за специализирана карта на черноморското крайбрежие и с Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър. В рамките на този проект компанията е интегрирала в новата платформа кадастралния регистър и кадастрална карта на агенцията, регистър Геокартфонд.

Интегрирани са и редица специализирани регистри, включително за морските плажове, за брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчни дюни, острови, включително и такива създадени в резултат на човешка дейност.

Новата Кадастрално-административна ИС предоставя на гражданите актуална информация от интегрираните регистри на АГКК. По електронен път потребителите могат да заявят извадка на едромащабни топографски карти, стар кадастрален или комасационен план на земеделски земи или кадастрален и регулационен план на населено място, информация за налични данни. Освен това те могат да разгледат кадастралната карта и кадастралните регистри, както и да отправи писмено възражение към агенцията.

„Радваме се, че успяхме да реализираме заедно с АГКК този изключително значим проект за гражданите. Благодарение на новия портал всеки ще има по-бърз и удобен достъп до необходимата информация. В съвременния свят от изключителна важност е всяка една институция и организация да може да предоставя необходимите услуги по възможно най-удобния и лесен за потребителите начин“, коментира Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс.


С единен геопортал кадастралната агенция предоставя е-услуги

© Владимир Владков, Computerworld.bg

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X