Ит Проекти

НОИ затвори напълно цикъла на електронния обмен

Computer World

Националният осигурителен институт (НОИ) е една от първите администрации у нас, внедрили новите технологии с цел по-ефективното обслужване на клиентите. Вече години наред институцията предоставя справочни електронни услуги, насочени към осигурените и самоосигуряващи се лица – настоящи и бъдещи бенефициенти на краткосрочни и дългосрочни обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) с цел по-пълната им информираност относно техните права и по-добрата защита на интересите им. От началото на 2013 г. НОИ предлага и административни електронни услуги. Чрез справочните електронни услуги на НОИ потребителите получават необходимата информация в реално време, без да се изисква непосредствен контакт с администрацията, като така пестят време. Те са групирани в зависимост от степента на защитата на достъпа до информацията в тях. Използването на административните електронни услуги цели спестяване на време и средства на потребителите за посещения в структурите на НОИ за депозиране на заявления, искания, писмени въпроси, подаване на жалби, отправяне на въпроси по телефона за получаване на издаван от НОИ официален документ. Кръгът на предоставяните услуги от тази група се разширява и с възможността лицата да подават електронно подписани официални документи, които са им необходими пред други административни структури. Достъпът до електронните услуги за осигурители, които съдържат персонални данни, се осъществява чрез БУЛСТАТ и ИКО (10-значен буквено-цифрен Идентификационен код на осигурител), чрез ЕГН и ПИК (Персонален идентификационен код на осигурен) или чрез Сертификат за електронен подпис – за лицата и осигурителите, притежаващи електронен подпис.

От 1 януари 2015 г. се въведе нов ред за издаване на болничните листове и за представяне на данните от тях от органите на медицинската експертиза в Националния осигурителен институт (НОИ). Данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им се подават по електронен път, чрез уеб услуги, предоставяни от НОИ и постъпват в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, който се създава и поддържа от института. Регистърът съдържа и данните от болничните листове, представени в териториалните поделения на НОИ (ТП на НОИ) от осигурителите/самоосигуряващите се лица до 31.12.2014 г. Фактическото подаване по електронен път на подписаните с електронен подпис данни от болничните листове и решенията по обжалването им от органите на медицинската експертиза започна от 1 януари 2015 г. Достъпът до съдържащите се в регистъра данни от страна на органите на медицинската експертиза също се извършва по електронен път и с електронен подпис. Експертните решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), постановени по повод обжалвани болнични листове, се изпращат от Регионалните картотеки на медицинските експертизи на ТП на НОИ. Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) изпраща на ТП на НОИ екземпляр от експертните решения, постановени по повод на обжалвани болнични листове. Данните от всеки болничен лист се съхраняват под уникален номер в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им. Работодателите/осигурителите и самоосигуряващите се лица не представят в ТП на НОИ болничните листове, издадени след 31 декември 2014 г.

Основни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Двукомпонентна система „Електронен регистър на болничните листове и Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на парични обезщетения от ДОО“

Възложител: Национален осигурителен институт (НОИ)

Изпълнител: Първи компонент: „Електронен регистър на болничните листове“ (ЕРБЛРО) –Национален осигурителен институт; Втори компонент: Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) – съвместна разработка на НОИ и „Контракс“ АД

Стартиране - приключване на проекта: 2014 – 2015 г.

Бюджет на проекта: Първи компонент – собствена разработка на НОИ; Втори компонент – съвместна разработка на НОИ и „Контракс“ АД, по Оперативна програма „Административен капацитет“, финансирана от Европейския съюз и съфинансиран чрез Европейския социален фонд. Стойност на поръчката 199 348 лв. без ДДС

Категория: Публичен сектор

Подкатегория: Централна администрация

Една от основните задачи на НОИ беше създаване на възможност за изцяло електронен обмен на документи и данни за изплащане на ПОПДОО (парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване).

С успешното приключване на първия етап – „Създаване на Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“, който стартира от 1 януари 2015 г., бяха създадени необходимите предпоставки и осигурена технологичната обезпеченост за преминаване към електронно заявяване на изплащането на обезщетенията – представяне по електронен път на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им от органите на медицинската експертиза. Това даде възможност за преминаване към втория етап – „Разработване и внедряване на информационна система за подаване по електронен път на данни и документи за изплащане на обезщетения от осигурители и самоосигуряващи се лица“.

Електронната система за представяне на данни за изплащане на краткосрочните обезщетения от органите на медицинската експертиза и осигурителите/самоосигуряващите се лица е необходима и се използва за следните основни цели:

 • Извършване изцяло по електронен път на административните услуги по изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването на свързаните с процеса документи от НОИ:

 • Изплащане на парично обезщетение при временна неработоспособност и трудоустрояване;

 • Изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане;

 • Изплащане на парично обезщетение при отглеждане на малко дете;

 • Изплащане на парично обезщетение на бащата при раждане на дете;

 • Изплащане на парично обезщетение на бащата след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни;

 • Издаване на справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление.

 • Снижаване на административната тежест върху бизнеса (осигурителите и самоосигуряващите се лица) чрез предоставяне на възможност за електронно подаване и получаване на данни и документи;

 • Намаляване на вероятността от грешки чрез предоставяне на възможността за валидирането на данните преди и след тяхното подаване. По този начин осигурителят/ самоосигуряващото се лице са сигурни, че данните и документите са подготвени и форматирани съгласно всички изисквания на НОИ;

 • Съкращаване на сроковете за подаване и обработка на данните за отпускане и изплащане на парични обезщетения от ДОО;

 • Повишаване на качеството на обслужване и удовлетвореност на осигурителите и самоосигуряващите се, ползващи конкретните административни услуги, предоставени от НОИ;

 • Осигуряване на пълна прозрачност и контрол върху процеса на обработка на подадените данни.

От 1 януари 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) стартира изграждането на първия компонент „Регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“, от 2015 г. системата е в реална работа, т.е. лекарите започнаха да изпращат болничните листове по е-път към НОИ, а от 1 януари 2016 г. системата е отворена и към работодателите, които вече могат да пращат информация по е-път. До края на 2015 г. осигурителите (т.е. работодателите) трябваше да носят болничните на електронен носител или на хартия в териториалните поделения на НОИ.

„Това бе предизвикателство, датиращо още от 2008 г., но заради различни трудности, свързани най-вече с промяна на законодателството, проблемите с болничните листове бяха решени едва през последните 2 г., обяснява Калчев. - Периодът 2014-2015 г. бе доста тежък, в него се сблъскахме с друг контингент от хора, наши партньори - лекари и органите на медицинска експертиза. За щастие, сравнително бързо и успешно преминахме към този начин на е-обмен. Третата стъпка от този процес е насочена към автоматизирането и електронизирането на контактите с осигурителите и осигурените лица“, разказа Марин Калчев, директор на Дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“ в Националния осигурителен институт (НОИ).

През 2015 г. Националният осигурителен институт реализира изпълнението на втория етап от електронизацията „Разработване и внедряване на информационна система за подаване по електронен път на данни и документи за изплащане на обезщетения от осигурители и самоосигуряващи се лица“. От 1 януари 2016 г. ИСЕОДД се въведе успешно в експлоатация.

ИТ решението

От 1.1.2015 г. за електронното представяне на данните от органите на медицинската експертиза в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им се използват самостоятелно работещ програмен продукт, разработен и разпространяван безплатно от НОИ, уеб-услуги и уеб-приложение, разработени и предоставени от НОИ (http://www.noi.bg/index.php/eservicesbg/eregister) или специално разработени програмни продукти, отговарящи на изискванията за разработка, публикувани на интернет-страницата на НОИ.

От 1.1.2016 г. НОИ въведе нов ред за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път. Той е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влезе в сила от 1 януари 2016 г. С наредбата са утвърдени нови образци на декларации и удостоверения, които се представят по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигурителя/ самоосигуряващия се или на упълномощено от тях физическо или юридическо лице. За целите на електронния обмен се използват самостоятелно работещ програмен продукт, екранни форми и уеб-услуги, които са разработени и се разпространяват безплатно от НОИ (www.noi.bg/eservicesbg/cashbenefits/esoftware), или други продукти, отговарящи на обявените от НОИ изисквания.

Програмните продукти и модули, покриващи цялата функционалност за въвеждане, изпращане, прием и обработка в НОИ на документи и данни от всички участници в процеса по различните канали за тяхното представяне, са обединени в единна система. Проектирането, разработката и внедряването на системата са осъществени предимно със собствени ресурси на НОИ. Тук се включват и подготвителните дейности по анализа на работните процеси, адаптирането на нормативната уредба, разпространяването на информация и консултирането на потребителите. Технологичната дейност е извършена предимно от дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” в НОИ.

Програмните модули на системата са разработени в Microsoft платформа, с развойно средство Visual Studio 2012. Базата данни e SQL Server 2014. Системата е внедрена и работи на Windows Server 2012 R2. Приложенията се презентират зад load balancer.

Първият компонент на системата включва уеб-приложението „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“ (ЕРБЛРО), уеб-услуги и програмен продукт за издаването на болнични листове и решения по обжалването им. Чрез тях се реализира електронен обмен между органите на медицинската експертиза и НОИ. Този етап от реализацията на целия проект е осъществен от екипа на НОИ през 2014 година и в резултат, от 1.1.2015 г., органите на медицинската експертиза започнаха да подават информация за болничните листове към НОИ по електронен път. През първите 4 месеца на 2015 г. този процес вече влезе в регулярен цикъл.

ЕРБЛРО съдържа всички необходими модули за информационно осигуряване на процесите:

 • регистрация на потребителите за използване услугите на електронния регистър;

 • подготовка на необходимите данни от болничните листове;

 • валидиране и представяне в НОИ по избран информационен канал, както и получаване на обратна информация по електронен път;

 • справочна част.

През лятото на 2015 г., съвместно с фирма „Контракс“, се реализира вторият етап от проекта по електронизация на изплащането на паричните обезщетения „Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни“ (ИСЕОДД), чиято цел е да осигури подаване по електронен път на информация от страна на работодателите. До тогава на работодателите се налагаше всеки месец да подават на хартия или на електронен носител информация в териториалните поделения на НОИ, което създаваше опашки в приемните на НОИ в определени дни от месеца. От 1.1.2016 г. подаването на тези данни става по електронен път.

ИСЕОДД съдържа всички необходими модули за информационно осигуряване на процесите съгласно нормативната уредба:

 • регистрация на потребителите за използване услугите на системата;

 • упълномощаване на други лица;

 • подготовка на необходимите документи и данни;

 • валидиране и представяне в НОИ, както и получаване на обратна информация и издадени от НОИ документи по избрания от потребителя информационен канал;

 • справочна част.

Разработени са справочни електронни услуги с ЕГН и ПИК за осигурените лица и с ЕИК и ИКО осигурителите, с чиято помощ може в реално време да се проследят движението и статусът на представяните документи от органите на медицинската експертиза и работодателите.

С това завърши и изпълнението на една задача, свързана с намаляване на административната тежест, която е залегнала в плановете на НОИ, МЗ и МТИТС. 

Ефект

Чрез използване на втория компонент ИСЕОДД се намаляват разходите за документооборот, спестяват се време и финанси за посещения в НОИ, подобрява се качеството на административното обслужване и се постига намаляване тежестта върху гражданите и бизнеса.

Ползите за НОИ от внедряване на системата са повишаване квалификацията на служителите на НОИ и разширяване на компетенциите им, увеличаване на доверието и удовлетвореността на осигурителите и самоосигуряващите се лица, подобряване на ефективността и конкурентоспособността на работния процес в НОИ, намаляване на разходите за документооборот и пр.

Използването на двукомпонентната система доведе до драстично намаляване на сроковете за изплащане на обезщетенията, а именно през 2014 година обезщетенията са се изплащали средно за 9 работни дни, а през 2016 година срокът е намален до 6 дни.

Първият компонент осигурява възможност за получаване на данните от болничните листове, издадени от органите на медицинската експертиза в реално време.

Вторият компонент осигурява възможност за подаване по електронен път на документи от осигурителите и самоосигуряващите се лица и чрез него се затваря напълно цикълът на електронния обмен. ИСЕОДД позволява модерно комплексно административно обслужване и подобрява ефективността на работата на администрацията и оптимизира работните процеси. Внедряването на ИСЕОДД е в изпълнение на мерки №№74-79 от утвърдения от МС „План за действие за намаляване с 20 на сто от адм. тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания“ чрез възможността за подаване на сведения по ел. път относно документите за изплащане на ПОПДОО.

Целевите групи на проекта са гражданите/осигурените лица като крайни бенефициенти на обезщетенията, бизнесът/осигурители, самоосигуряващи се лица, Национален осигурителен институт.

ИСЕОДД е лесна за използване с минимално участие на ИТ специалисти и предоставя няколко възможности за трансфер на данните в зависимост от възможностите на осигурителите и самоосигуряващите се. Системата предоставя ефективна обратна връзка относно статуса на представените документи и данни и използването й води до намаляване на вероятността за грешки чрез валидиране на данните преди изпращането им към НОИ.

През 2016 г. чрез системата е обслужено плащането на повече от 3,4 млн. обезщетения на стойност над 900 млн. лв. Електронният обмен на документи и данни с НОИ даде възможност през 2016 г. да се съкратят съществено нормативните срокове за изплащане на обезщетенията и да се прецизира контролът върху злоупотребите и грешките. Новата система насърчава иновативния подход в административното обслужване, намалява тежестта за гражданите и бизнеса, съкращава разходите за документооборот, чрез предварителен контрол осигурява чистота на данните и многократно улеснява дейността на органите на медицинската експертиза, осигурителите и самоосигуряващите се лица. 

Връзка с другите национални системи 

През годините НОИ преминава постепенно от разпределена обработка към централизирани системи, базирани в София, на които се извършват различните видове обработки на данните. За да осъществява тези дейности според Закона за е-управление, НОИ има двустранни споразумения с ГД „ГРАО“, НАП, Агенция по вписвания (Булстат) за служебно получаване по електронен път на необходимата информация, например на ЕГН и всички промени, свързани с това - раждане, смърт, семейно положение. От Агенцията по вписвания НОИ получава служебно промените, свързани с идентификационния код на осигурителя.

В края на 2015 г. завършиха 6-те лота на МТИТС, свързани със заявяване на услуги и плащането им по е-път. В част от тях НОИ участва с няколко от услугите си, които вървят в две посоки – електронна идентичност и заплащане по е-път на получавани електронни услуги.

Заради увеличаващия се обем на информацията, на количеството и разнообразието на предоставяните услуги, НОИ започва да преминава към виртуализация на обработващите машини, на информационните услуги, на дисковото пространство. 

Потенциал за развитие

През 2017 година НОИ ще разработи и публикува за използване от регистрираните с електронен подпис осигурителите/самоосигуряващите се лица справочна и уеб-услуга за извличане на основни данни за своите осигурени лица от Електронния регистър на болничните листове с цел автоматичното им прехвърляне в електронните документи, с което ще се намалят грешките от въвеждане.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X