Ит Проекти

С информационна система ДППИ мониторира Черно море в реално време

Computer World

През месец юни 2016 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) внедри първата по рода си в България информационна система за мониторинг на Черно море в реално време (МИС на Черно море). Тя е реализирана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България.

Системата интегрира и обработва данни в реално време за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др. МИС на Черно море е реализирана под формата на уеб портал с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб ГИС приложения. Системата осигурява мощна функционалност за интеграция, обработка, анализ и визуализация на информация, както и за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време. Тя подпомага устойчивото развитие и опазване на Черно море, като повишава ефективността на дейностите по планиране и управление от страна на ДППИ и българските власти.

Възложителят и основните предизвикателства, довели до необходимостта от реализиране на проекта

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е национална структура към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

ДППИ отговаря също така за: предоставяне на информация за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването; предоставяне на морска и хидрометеорологична информация и др. Като част от черноморската общност ДППИ има ангажимента да интегрира данни за околната среда като гарантира тяхната достъпност на национално и международно ниво.

В тази връзка и в изпълнение на три от основните компоненти на Интегрираната морска политика на Европейския съюз, а именно тези за обмен на данни и познания за морската среда, интегрирано морско наблюдение и развитие на регионални стратегии за морските басейни, ДППИ подписва договор с Агенция Innovation Norway за реализиране на проект KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009-2014 Monitoring and Information System for Black Sea (Мониторинг и информационна система за Черно море).

Проектен партньор от норвежка страна е Норвежката брегова администрация (KYSTVERKET), а посредством реализацията на проекта, ДППИ се стреми да приложи добрите практики на Норвежката брегова администрация в разработването и управлението на норвежката мониторингова система “Barents Watch” – един от най-успешните световни модели в тази сфера.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Изграждане на информационна платформа по проект KNRIN – 2014/108164 NORWAY GRANTS 2009-2014 MONITORING AND INFORMATION SYSTEM FOR BLACK SEA (Мониторинг и информационна система за Черно море)

Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)

Изпълнител: Консорциум „СТЕМО-ЕСРИ“ с партньори СТЕМО и ЕСРИ България, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България

Дата на стартиране и приключване на проекта в частта му по изграждане и въвеждане на информационната платформа: 16.03.2016 г. - 16.06.2016 г.

Бюджет за информационната платформа: 974 219,66 евро без ДДС, при общ бюджет на целия проект от 1,5 млн. евро

Категория: Публичен сектор

Подкатегория: Централна администрация

Цели на проекта и конкретни стъпки за тяхното реализиране

Основната цел на проекта е създаването на платформа, осигуряваща интегрирана база данни за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства и крайбрежните зони, оказващи екологично въздействие и свързани с опазването и устойчивото развитие на Черно море. За тази цел следва да бъде създадена инфраструктура на пространствените данни (SDI) за мониторинг в реално време на околната среда в Черно море по модела на норвежката мониторингова система.

Това е изключително трудна задача, за изпълнението на която е необходимо прилагане на най-съвременни технологии за интегриране на данни от различни източници, позволяващи мониторинг и анализ на общата оперативна картина в реално време, и в същото време поддържащи строго съответствие с международните стандарти за обмен на данни.

След провеждане на открита процедура с предмет „Изграждане на информационна платформа по проект KNRIN – 2014/108164 NORWAY GRANTS 2009-2014 MONITORING AND INFORMATION SYSTEM FOR BLACK SEA (Мониторинг и информационна система за Черно море)” за изпълнител на поръчката е избран Консорциум „СТЕМО-ЕСРИ“ с партньори в лицето на ЕСРИ България и СТЕМО.


С информационна система ДППИ мониторира Черно море в реално време

© Computer World, Computerworld.bg

ГИС частта по проекта е изцяло реализирана от ЕСРИ България. Екипът на компанията извършва бизнес анализ и проектиране на центъра за пространствени данни, ГИС компонентите на информационната система и интеграцията с външни доставчици на данни и други системи. На база изготвения проект е реализирана разработката на системата. Зa нейните нужди, ЕСРИ България извършва ГИС обработка и визуализация в реално време на данни от множество източници в реално време.

В рамките на проекта е доставено още софтуерно и хардуерно оборудване, в това число мониторингова система за оценка на състоянието на морските води и атмосферния въздух в района на пристанище Варна. Нелеката задача по доставка и внедряване на цялото хардуерно оборудване има Стемо.

В проекта активно се включва и Националният институт по метеорология и хидрология при БАН, който предоставя метеорологични данни, включително такива за значими щормове, както и прогнозни данни за състояние на морето по модела SWAN.

Информационната платформа е разработена и въведена в действие в периода 16.03.2016 г. - 16.06.2016 г., докато периодът на изпълнение на всички дейности по проекта е започнал на 25.09.2014 г. и предстои да приключи на 30.04.2017 г. Също така, информационната платформа е с бюджет 974 219,66 евро без ДДС, при общ бюджет на целия проект от 1,5 млн. евро.

МИС на Черно море

МИС на Черно море е първата по рода у нас изключително комплексна и в същото време иновативна информационна система за мониторинг в реално време на Черно море. Тя е реализирана като уеб ГИС приложение с публичен и контролиран достъп, интегрирана с SharePoint и поддържаща множество специализирани уеб приложения. Системата осигурява мощна функционалност за интеграция, обработка, анализ и визуализация на информация. Специфичен момент е възможността за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време, като това е първата ГИС система у нас, която позволява събирането на данни от толкова много източници. Тя интегрира и обработва данни от сензори за автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферния въздух, както и данни от Европейската програма „Коперник“ посредством услуги в реално време. В МИС на Черно море постъпват данни и от съществуващи системи на ДППИ и по-специално данни за пристанищни терминали, корабни места, кейови стени, пирсове, кадастър и др.


С информационна система ДППИ мониторира Черно море в реално време

© Computer World, Computerworld.bg

Унифицираният достъп до цялата информация в системата се осигурява благодарение на Центъра за пространствени данни, който се явява нейна сърцевина. Той е разработен върху Esri базов ГИС софтуер, като за нуждите на интегриране, обработка и визуализиране на данни в реално време, е използвано специализираното приложение на Esri ArcGIS GeoЕvent extension. Базовият ГИС софтуер включва още ArcGIS for Server, ArcGIS Image Extension, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for INSPIRE, Esri Maps for SharePoint и ArcGIS Data Interoperability. За реализацията на МИС на Черно море са използвани Система за управление на бази данни (СУБД) MS SQL Server и MS SharePoint.

Ползи от проекта

С внедряването на системата, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ прави голяма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на Черно море, като прилага на практика Интегрираната морска политика на ЕС в частта и за обмен на данни за морска среда и интегрирано наблюдение на морските басейни. Системата осигурява нов, актуален мониторинг на информацията за Черно море, като в същото време улеснява интегрирането и комбинирането на тази информация със съществуващите информационни източници в България.

„Проектът значително подпомага нашата дейност. Системата ни предоставя богати възможности за мониторинг в реално време на Черно море и различните параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др., като ни позволява да извършваме различни анализи, справки и прогнози. По този начин ние можем да следим в реално време Черно море и да взимаме информирани решения“, отбелязва Кирил Георгиев, експерт в дирекция „Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Разработената и внедрена система създава предпоставки за изпълнението на европейските стандарти по опазване на околната среда, както и изискванията на Директивата на ЕС за повторната употреба на информацията в обществения сектор.

„Това е проект, чиито ползи ще се разпространяват далеч извън ДППИ. Информационната система има голямо значение за научно-изследователски, образователни институции, брегова администрация, действията при аварийни ситуации, опазване на околната среда и дейността на бизнеса. Проектът е стъпка напред във времето“, коментира Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Потенциал за развитие

Така създадената система позволява надграждане, мащабиране и гъвкава пренастройка. Тя притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добавяне/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

Тъй като системата следва успешния модел на норвежката „Barents Watch” и поддържа строго съответствие с международните, отворени стандарти за обмен на данни и форматиране, се очаква в бъдеще МИС на Черно море да увеличи съдържанието на информацията, която предоставя. Предвижда се това да бъде постигнато чрез разширяване на международното сътрудничество и обмен на информация с други подобни системи. Има възможност да бъде разширен обхватът на сателитните данни, като бъдат интегрирани допълнителни източници.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X