Ит Проекти

Фючър Енерджи повери управлението си на SAP IS-U

Computer World

Фючър Енерджи ООД (Future Energy) е българска компания, която се занимава с доставка на електрическа енергия на свободен пазар до крайните потребители – фирми и домакинства. Дейността й стартира през 2011 г. след получаване на лиценз за търговия с електрическа енергия.

Днес бизнесът на компанията обхваща територията на цяла България и Балканския полуостров. Разполага с клонове в най-големите градове в страната, собствен търговски екип и иновативен подход в управлението и развитието на компанията. Към момента за нея работят 80 души в България.

От Фючър Енерджи подчертават, че са първата компания, която е предложила на клиенти фиксирани тарифни планове за закупуване на електрическа енергия. Tова на практика e първата компания на пазара на дребно на електроенергия.

В резултат на динамично развиващия се пазар и непрекъснато растящия обем от работа, клиенти и бизнес процеси, от Фючър Енерджи започват да търсят решение за оптимизация, което да доведе до високи резултати и максимална ефективност.

„Мащабът на нашата работа е огромен и потенциалният брой клиенти се измерва в милиони. Дейността на нашата компания достигна до критичната си маса при обработката на данни от досегашните системни решения – обяснява Александър Топузов, SAP Project Manager във Фючър Енерджи. – За да продължим да обслужваме нашите клиенти качествено, се изискваше ново, по-ефективно системно решение. Така стигнахме до продуктите на SAP.“

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: SAP ISU – Интегрирано информационно решение за управление на бизнес процесите във Фючър Енерджи

Възложител: Фючър Енерджи ООД

Изпълнител: BG Business Solutions

Локации: България и Балканския полуостров

Дата на стартиране / приключване: 01.12.2015 / 01.09.2016

Категория: Средни и малки компании (над 10 до 250 души персонал)

Компанията започва поетапно внедряването на SAP IS-U, като практическата цел е този софтуер да обхване всички нейни бизнес процеси:

  • Администрация;
  • Счетоводство;
  • Планиране;
  • Покупки и продажби на вътрешен пазар – търговия на едро и дребно;
  • Маркетинг и комуникации – обслужване на клиенти, като за целта са внедрени още SAP Hybris и SAP С4С.

Фючър Енерджи е първата, от компаниите работещи на свободен пазар, която инвестира в софтуерно решение като SAP IS-U и е единствената в сектор енергетика, която имат закупени над 10 модула.

Съдържание на решението

Споменатият SAP IS-U (Industry Specific Solution for Utilities Industry) е модул, насочен към доставчиците на комунални услуги, който обработва входящо/изходящия поток от документи. На него са поверени и данните, получавани от мрежовите дружества и Електроенергийния системен оператор (ЕСО), а като краен резултат подготвя информацията за фактуриране. От компанията подчертават, че ERP системата е за крайни клиенти и обемът на информацията е огромен.

Процесите, свързани с търговия на едро на електроенергийни и неелектроенергийни услуги и продукти, обхващат покупките и продажбите и се обслужват от модулите SAP ММ (Material Master) и SAP SD (Sales and Deliveries), където се създават и подготвят за фактуриране всички покупки и продажби на едро.

Налице е и модул за планиране, прогнозиране и балансиране (SAP BPC – Business Planning and Consolidation). Благодарение на почасови данни за всеки един контрагент се прогнозират и планират всички покупки и продажби на клиенти на едро и дребно в краткосрочен (на дневна база), средносрочен (на месечна база) и дългосрочен план (на годишна база). В този модул се генерират документи в различни формати, които се изпращат към съответните системни оператори в България и чужбина.

Модулът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) представлява облачна система само за клиенти на дребно (SAP C4C - Cloud for Customer). Той обхваща цялостния процес на организация и комуникация с клиенти на дребно. В това число влизат създаване на база от данни, осъществяване на цялостния процес на продажба към крайни клиенти; администриране на документооборот; контрол и статистическо измерване на процеса, свързан с продажбите.

Финансово-счетоводният модул (SAP FI/AA – Financial Accounting/Asset Acounting) обхваща всички счетоводни операции и най-вече фактурирането на крайни клиенти. Той дава пълна функционалност при осчетоводяването в среда SAP. Модулът се свързва с вградения „Контролинг“ модул (SAP CO – Controlling) - и двата заедно се явяват високоефективно софтуерно решение. Благодарение на последния компанията може да следи стриктно разходно-приходната част, което, от своя страна, предоставя нужните данни за решения в реално време. Контролингът позволява също проследяване изпълнението на заложените финансови бюджети, а това, от своя страна, развързва огромен ресурс.

Тази информация е необходимата база за вземане на стратегически решения в краткосрочен и средносрочен план.

Следва на 2 стр.


Също така тук се осъществява и връзката с другите финансови институции, която е двупосочна и дава възможност за информационен поток в реално време. Част от него е и т.нар. dunning procedure – финансов процес, който допълнително улеснява и автоматично контролира графици и дейности, свързани с основния ни финансов поток – вземания от клиенти. Той дава възможност на компанията да определя и контролира политиката си, свързана със задълженията на клиентите.

Справките са поверени на SAP BW (Business warehouse) и SAP BO (Business objects).

В тези модули се обработва цялата база данни. Тук се събира и обработва информацията от всички модули. Това дава възможност за правене на различни разрези, които помагат за вземането на управленски решения и вникване в детайлите на всеки отделен бизнес процес. По думите на Александър Топузов, справките дават на Фючър Енерджи „гъвкавост при създаването на отчети, както за текущи нужди, така и при възможността да създаваме нови информационни ресурси, които ни помагат за разширяването на обхвата на анализа“.

SAP Hybris е облачната система, в която се създават персонализирани акаунти на всички клиенти (wholesale & retail). В нея те получават необходимата им информация от останалите модули в реално време, както и могат да получават автоматични съобщения по електронната поща.

Eфект от ИТ решението

„В най-обобщен план трябва да изтъкнем времето, което се спестява чрез внедряването на SAP ISU, включително намаляването и почти пълното игнориране на възможността от грешки“, посочва Топузов.

По думите му системата дава единно решение, т.е. елиминира използването на други софтуерни продукти, което улеснява и ускорява всички процеси на работа.


Фючър Енерджи повери управлението си на SAP IS-U

© Computer World, Computerworld.bg

Най-показателен пример за положителния ефект от ИТ решението е при фактурирането на крайни клиенти. Преди внедряването на SAP този процес е отнемал повече от 70 човекочаса работа с използване на 3 напълно несъвместими софтуерни продукта. При това само времето за транспортиране на информацията между тях е отнемало няколко денонощия. Сега във вече внедрената система цялото фактуриране се извършва за по-малко от 1 час и само от 1 човек.

Поглед към бъдещето

„Благодарение на това софтуерно решение следваме тенденцията на развитите пазари и изисквания на Европейската комисия относно структурата и организирането на единен европейски енергиен пазар (Трети енергиен пакет 2020)“, подчертава Топузов.

Пример: В Източна Европа на електроенергийните пазари се търгуват продукти с минимална продължителност от 1 час, а в развитите пазари са от 15 минути. Което измерено в цифри за месец от 31 дни се равнява на 744 интервала в Източна Европа и 2976 в Западна Европа, което увеличава обема на обработваните данни над 4 пъти. В момента, когато в България тази промяна бъде наложена, компанията ще може сравнително лесно да надгради вече внедрения софтуер, без това да налага значителни промени.

Системата дава възможност за разширяване на дейността с нови продукти и услуги. Всички модули предстои да бъдат имплементирани в настоящите и бъдещи дъщерни дружества извън България, напълно съгласувано със съответните законодателства.

Базата данни, която ще съдържа цялостната система, ще служи за различни по вид разрези и анализи на клиентите, ще позволява комуникация в реално време, ще съставлява важна и необходима част от маркетинговите дейности на компанията като изграждане на сайт, изграждане на онлайн магазин, онлайн комуникация и изпращане на информационни бюлетини до клиентите, предоставяне на достъп на клиентите до важна за тях информация (фактури, промоционални и друг вид активности, съобщения и др.), социални мрежи, директен маркетинг.

Имайки възможност за лесен начин за двупосочна комуникация с външни системи в реално време, Фючър Енерджи може да увеличи интеракцията си с партньорски системи.

Не на последно място компанията планира имплементиране на SAP HR (Human Resource) модул, който ще даде възможността за управление на човешкия ресурс – най-силният капитал за всяка една компания.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X