Ит Проекти

Комак Медикал оптимизира бизнес процесите си с ERP системата Pathways

Computer World

Комак Медикал е най-голямата изцяло българска научно-изследователска компания, която оперира в 21 държави в Европа, управлявайки и контролирайки проекти в областта на клиничната медицина в партньорство с най-добрите здравни институции в България, Германия, Швеция, Гърция, Хърватия, Латвия, Литва, Естония, Румъния, Словения, Полша, Унгария, Кипър, Грузия, Република Македония, Сърбия, Молдова, Черна Гора, Албания, Косово, Босна и Херцеговина.

Компанията реинвестира 74% от нетните си приходи от продажби в разходи за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и като резултат бе наградена през 2016 г. с Наградата "Питагор” на Министерство на образованието и науката в категория за фирма с най-много инвестиции в научната дейност.


Комак Медикал оптимизира бизнес процесите си с ERP системата Pathways

© Computer World, Computerworld.bg

Комак Медикал притежава медицински център, в който се провеждат клинични изпитвания в ранни фази.

По типа на организацията и вида работа, той е единствен по рода си, тъй като съчетава клинична и биоаналитична лаборатория, екип за управление на проектите и клиничните центрове, аптека и екип за лекарствена безопасност. Медицински център Комак Медикал гарантира бързо и ефективно провеждане и ръководене на клинични изпитвания Фаза I, които са част от пътя, по който преминава появата на едно ново лекарство на пазара.

Основните дейности на центъра са:

 • управление на клинични проекти;

 • управление на клинични центрове;

 • провеждане на клиничната част на изпитванията;

 • биоанализ на лекарствени проби;

 • лабораторни анализи;

 • събиране и обработка на данни;

 • статистически анализ;

 • лекарствена безопасност.

Основни предизвикателства

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Разработка на специализирана ERP система „Pathways“

Възложител: Комак Медикал

Изпълнител: Империя Мобайл

Локация: София, България

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: юли 2015 г. – октомври 2016 г.

Кадрови ресурси: Екип на Империя Мобайл - ръководител проекти, бизнес анализатор, софтуерен архитект, експерт информационна сигурност, графичен дизайнер, front-end софтуерни инженери, back-end софтуерни инженери и QA инженери

Категория: Частен сектор

Подкатегория: Средни и малки предприятия

Комак Медикал оперира в много специализирана и регулирана индустрия. С цел оптимизация на процесите и предоставяне на възможност за бъдещ растеж, компанията пое инициативата за внедряване на информационна система за управление на бизнеса. Комак Медикал направи анализ на пазара на текущите ERP и BPM продукти и взе стратегическо решение системата да стъпи на изцяло custom разработка. Основен мотив за този подход на изпълнение бяха оценените усилия за персонализиране (customization) и изпълнение на изискванията за сигурност при готово (of-the-shelf) решение, които бяха съизмерими с цената за разработка по поръчка.

Трите основни предизвикателства довели до необходимостта от реализирания ИТ проект са:

 • да се контролира растежът на обема работа от гледна точка на устойчиво нарастващ брой клиенти и проекти;

 • да се адаптира системата за качество към новите изисквания на индустрията и регулаторите с оглед изискванията за следване на стандартите на Добрата клинична практика, определящи правилата за организиране, провеждане, наблюдение, инспекция, приключване на клиничните изпитания и докладване на получените резултати;

 • да се обучават бързо и ефективно нови служители.

Трите основни проблема, свързани с естеството на проекта, пред които бе изправена компанията бяха свързани с:

 • контрола и проследяването на многостранните дейности, който трудно може качествено да бъде осъществен с традиционните хартиени документи и таблици;

 • риска от грешки при обработката на данни;

 • разход на ресурс – човешки, материален, финансов, времеви.

Комак Медикал възложи на Империя Мобайл цялостното изпълнение на проекта. Още на фазата на бизнес анализ и двете компании осъзнаха, че създават един уникален enterprise продукт, без аналог на българския пазар. Резултатът е ERP системата Pathways – единственото решение у нас с модулна бизнес архитектура, изключително високо ниво на сигурност на данните и възможно най-голяма гранулярност на конфигуриране на достъпа до информацията.


Комак Медикал оптимизира бизнес процесите си с ERP системата Pathways

© Computer World, Computerworld.bg

Цели и конкретни стъпки за реализирането им

Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на човешкия ресурс, сградния фонд, апаратурата, проектите и цялостната документация.

Информационната система

Специфичното за ERP системата Pathways е организирането и управлението на ресурсите в сферата на клиничните изследвания, при която специално изискване е координацията и съгласуването на много и различни по същността си процеси.

Системата управлява следните процеси:

 • разделяне на правата в нивата на управление;

 • разделяне на ролите при дейностите, свързани с клиничните изпитвания;

 • създаване на обучения;

 • график за провеждане на обучения;

 • инвентарен списък с устройствата;

 • график за профилактика на устройствата;

 • разделяне на дейностите по центрове;

 • документация и доклади;

 • audit trail; 

 • други.

Описание на ИТ решението

ERP системата ползва виртуализирана Linux (Xen) инфраструктура върху клъстеризирани сървъри HP DL 360p Gen8. В настоящия момент има две паралелни среди, вдигнати на различни хардуерни платформи – за тестови цели и продукционна среда. На продукционната среда се прави back-up инкрементално на всеки час и два пъти седмично се прави пълен back-up на системата. На месечна база се прави тест на произволен пълен back-up за функционалността на целия виртуален хост и работата на ERP системата. Поради съображения за сигурност, Pathways е изцяло внедрена и лимитирана във вътрешната облачна инфраструктура на Комак Медикал.

Ползване на новата ИТ система

В системата Pathways са внедрени основните бизнес процеси на Комак Медикал и се съхраняват свързаните с тези процеси данни, което подпомага всички управленски и оперативни нива в компанията да имат достъп до всички проекти, документация и резултати от изследвания, спестявайки разхода на човешки, материален, финансов и времеви ресурс. 

Системата е разработена като модулно enterprise софтуерно решение, като модулността е на ниво бизнес процес и се ползва обща основна бизнес логика, потребителски интерфейс и база данни. Комак Медикал има възможността да внедрява следващите бизнес процеси в зависимост от приоритетите на компанията. Отделните процеси не са зависими помежду си от софтуерна гледна точка, което позволява ценово ефективно надграждане с фокусиране на работата на разработчиците върху решения, които директно се отразяват на бизнеса. 

Успехът на една ERP система се измерва и с резултатите и удовлетворението на потребителите. Pathways е разработена с фокус върху нуждите на служителите на Комак Медикал и има специфичен UX с цел оптимално и интуитивно извършване на задачите по внедрените бизнес процеси. 

Pathways позволява достъп в реално време до интегрирана база данни с изключително високо ниво на сигурност на информацията и специфична логика за контролиране на достъпа в зависимост от ролята на служителя и проектите, по които работи. Pathways предоставя възможно най-високото ниво на гранулярност при дефиниране на потребителските роли и достъпа до данните. По този начин, освен че се гарантира сигурността на R&D данните на клиентите на Комак Медикал, се минимизира и риска от грешки, например при изготвянето на протоколи и доклади за отделните пациенти. Контролът на достъпа до информацията и добре структурираният потребителски интерфейс предоставят значителни предимства и по отношение на ефикасността на потребителите. Служителите много по-бързо намират свързаните с техния проект документация и резултати от изследвания. Допълнително, в Pathways е налице специализирана функционалност за търсене, която позволява потребителя да филтрира данните по избрани показатели. 

Промяна на бизнес процесите във фирмата след реализирането на проекта 

Още при стартирането на проекта бяха заложени KPI за измерване успеха на Pathways. Избраха се няколко параметъра, като например време за изпълнение на конкретни процеси от потребителите и процент на грешка. Допълнително фокусът беше да се стартира инициативата по дигитализацията на голяма част от документацията в компанията. 

След внедряването на всички заложени за 2016 г. бизнес процеси Комак Медикал успя да намали времето за изпълнение на част от процесите средно с 30%. По отношение на документооборота, компанията спестява над 20% от използваната хартия. 

Освен електронизацията и оптимизацията на бизнес процесите, едно от най-големите предимства на системата е постигнатият навременен и качествен контрол. Pathways оптимизира управлението на работния поток и задачите и предоставя палитра от функционалности, повишаващи многократно ефективността и контрола на работните процеси. 

Eфект от ИТ решението

Новото ИТ решение допринася за подобряване ефективността на работата на компанията, тъй като:

 • Цялата информация се събира на едно място, като по този начин не се губи времеви ресурс да се поддържат документи на различни носители;

 • Има възможност за генериране на доклади по всеки един измерим показател. Докладите ползват еднотипен формат, шрифт и визия;

 • Всеки ползвател има специфични права за системата, като по този начин се избягва рискът от конфликт на интереси или изтичане на информация;

 • Информацията, графиците и документацията се централизира;

 • Намалява се вероятният риск от грешки. 

Количествени и качествени показатели за предимствата на Pathways

ИТ решението на Комак Медикал и неговият медицински център потвърждава мнението на 76% от ИТ мениджърите, че са инвестирали в ERP система, за да постигнат оперативна ефективност. 

Потребителите вече могат да ползват един централизиран потребителски интерфейс, където са всички данни и процеси, свързани с техните проекти. 

Конкретни бизнес процеси вече се изпълняват за >40% по-кратко време. 

Намали се хартиеният документооборот с 20%, като се очаква този процент значително да нарасне през 2017 г. 

Намали се значително вероятността за грешни данни и незавършени бизнес процеси. 

Повиши се значително конкурентоспособността на Комак Медикал, като компанията има възможност със същите ресурси да обработва повече изследвания и данни. 

Потенциал за развитие

ERP системата дава възможност за надграждане, подобряване, мащабиране и гъвкава пренастройка на модулите, като всеки модул дефинира даден бизнес процес. Архитектурата на решението е значително отделена и позволява системата да се съобразява с плановете и нуждите на бизнеса по отношение на гъвкавото внедряване на нови бизнес процеси.

Pathways ползва установени enterprise технологии и позволява скалируемост както като функционалност, така и по отношение на увеличаване на броя потребители.

Системата може лесно да бъде внедрена в клонове на фирмата на други локации в Централна и Източна Европа, което ще мултиплицира нейната приложимост в бъдеще.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X