Ит Проекти

ERP системата на ЕКО България вече управлява и доставките

Владимир Владков

ЕКО България ЕАД е създадена през 2002 г. и е част от Hellenic Petroleum Group, която е най-голямата търговска и индустриална група в “Oil & Gas” сектора в Гърция и на Балканите. Компанията разпространява своите продукти и предлага услуги чрез мрежа от 86 бензиностанции и 4 петролни бази в цялата страна. Същевременно ЕКО България изгражда нови съоръжения, придобива нови обекти, модернизира вече построените и оптимизира логистиката. Броят на бензиностанциите ЕКО в България през годините се увеличава.

Бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проектите

С разширяването на дейността на компанията, с промените в бизнес средата и законодателството, възникват и нови задачи във връзка с информационното осигуряване, но в развитието на информационната среда през годините се следват няколко постоянни цели.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Проекти: Разширяване обхвата на ERP систематa SAP, Електронен обмен на данни, Four Applications, Уеб приложение, RFM анализ на индивидуални клиенти

Възложител: ЕКО България

Изпълнители: SAP екип на Hellenic Petroleum Group, Тринити софт, Елтрейд, Predicta, Tokheim-Rohe България.

Стартиране/Приключване: 2015 – 2016 г.

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор (голяма корпорация)

“Задачата пред нас е да осигурим съответствие на информационните системи с изискванията на законодателството, контрол на текущите и капиталови разходи за ИТ, взаимодействие с останалите звена във фирмата, така че техните потребности от ИТ решения да бъдат задоволени. Отнасяме се към нашите колеги като към вътрешни клиенти, вслушваме се в техните искания и се опитваме да направим работните им часове, колкото е възможно по-комфортни. Накрая, но не на последно място, имаме задачата да следим отблизо желанията на външните ни клиенти относно отчетността и взаимодействието с тях, така че да им осигурим обслужване, отговарящо на най-високите изисквания”, заяви Васил Машаров, ИТ мениджър в ЕКО България ЕАД.

В ЕКО България ЕАД се разработват специфични приложения за целите на автоматизацията, пряко свързани с разширяване на корпоративната MIS.

Един от важните ИТ проекти в компанията е фокусиран върху разширяване на функционалността на внедрената ERP система и развитие на интерфейсите с периферни системи.

Васил Машаров, ИТ мениджър в ЕКО България ЕАД

ИТ решения

  • Разширяване на обхвата на ERP системата. От 2002 г. в дъщерните компании на Hellenic Petroleum, включително и в ЕКО България, е въведена в експлоатация системата за управление на корпоративните ресурси SAP. ERP решението постоянно се развива, а последните допълнения към него осигуряват автоматизиране на процеса по фактуриране за големите клиенти на компанията.

Друго направление на развитие на ERP системата е автоматизацията на банкови операции, чрез изграждане на интерфейси към системите на финансовите институции. Вече са осигурени интерфейси към системите на някои от банките, но активната работа в тази насока ще продължи и през следващите месеци.

  • Развитие на средства за експорт. През 2016 г. в ЕКО България е въведен софтуерът Four Applications. Това приложение експортира данни от SAP в таблици на MS Excel и спестява много допълнителна работа на бизнес анализаторите в компанията. По подобен начин друг интерфейс - FDQM, осигурява автоматичен обмен на данни между SAP и решението за управление на корпоративната ефективност и създаване на отчети за мениджмънта (CPM) Hyperion, което улеснява значително подготовката на отчети към компанията майка.
  • Внедряване на модула SAP Procurement Management. Използването на този модул е от огромно значение за да се осигури точното проследяване на поръчките на материални активи и съобразяването им със съответния бюджет. Наред с това този модул осигурява прозрачност, одитиране и отчетност в рамките на целия процес – от заявка за покупка до поръчка, доставяне и фактуриране.
  • Електронен обмен на данни (EDI). Към момента ЕКО България разработва решение за електронен обмен на данни (EDI) между компанията и нейни доставчици на стоки различни от горива. Това решение ще осигури унифициране на документооборота с доставчиците. Целта е да се осигури пълна автоматизация на целия процес на взаимодействие с доставчици, включително създаване на поръчки, издаване на документи за доставка, регистриране на полезна информация в ERP системата, проверка на фактури и т.н.
  • Уеб приложение, улесняващо отчетността и контрола на зарежданията с гориво за корпоративни клиенти – те могат самостоятелно, на дневна база да следят в кои бензиностанции, кои автомобили, с какви горива са заредили. Същевременно с помощта на въведената CRM система ЕКО България има възможност да провежда анализи и да идентифицира лоялните си корпоративни клиенти. В зависимост от количеството гориво заредено през текущия месец, компанията предлага специални отстъпки за лоялните си клиенти.

На практика внедрените уеб приложения и CRM система допринасят съществено за бизнеса на ЕКО България, свързана с предлагането на карти на корпоративните клиенти. Компанията предлага на своите клиенти разнообразни карти, с които те могат да се възползват от редица предимства – отложено плащане, справки за разхода на гориво, отстъпки и т.н. Компанията развива това направление от своята дейност сключвайки партньорства с международни компании издатели на такива “петролни карти”.

Преди около година ЕКО България започна с Предикта внедряване на решение на IBM, чрез коeто се прави RFM анализ в ЕКО България. „Партньорството на ЕКО България с Predicta в сферата на изготвянето на RFM анализ за поведението на лоялните потребители на бензиностанции ЕКО продължава и през 2016 г. Информацията, която получаваме, е за специфичните навици на клиентите ни по отношение на ключови индикатори като честота на зареждане, средна сума на зареждане, вид гориво, локация на бензиностанцията и др. На базата на тези данни можем да направим цялостна сегментация на потребителите ни и да разработим система за индивидуално отношение към всеки клиент, предлагайки му най-точната оферта в правилното време, обяснява Лидия Витанова, координатор маркетинг и комуникации в ЕКО България. - Ние, в ЕКО България, ценим много партньорството с Predicta, тъй като информацията за потребителското поведение, която получаваме е изключително важна и основополагаща за бъдещите ни взаимоотношения с клиентите.“

„По-голямата част от проектите бяха приключени след средата на 2016, затова е малко трудно да се ангажирам с точни цифри за възвращаемост на инвестицията, каза Васил Машаров. - Всички проекти имат своя конкретен икономически ефект, понякога труден за незабавна оценка. Например с внедряването обединената клиентска база данни с ЕИК и ДДС номера се избягва въвеждане на данните на всеки обект, корекция на грешки и т.н. Това може да се изчисли по формулата – единична цена на операция по брой операции. По-трудно е да се остойности недоволството на клиентите от повторно въвеждане на данни на обекти от една и съща верига“, добави той.

Изпълнители

Всички проекти, касаещи SAP, са въведени под ръководството и с активното участие на  SAP екипа на Hellenic Petroleum Group. EDI проектът е разработен с активното участие на специалистите от фирмите Тринити софт, Елтрейд и SAP екипа на Hellenic Petroleum Group. Predicta  е доставчик за RFM проекта.

WEB приложението за обучение и отчитане резулатите на персонала  е разработено от фирма Тринити софт. Единната клиентска база данни за фирми е разработена от Kirkhamgate – Холандия и внедрена от фирма Tokheim-Rohe България. "Във всички проекти са взели дейно участие колеги от всички отдели и дирекции на ЕКО България", допълва Васил Машаров.

Планове за развитие

ЕКО България разработва мобилно приложение, подпомагащо провеждането на обучения за служителите в бензиностанциите. Приложението ще се ползва от таблети и ще даде възможност на място в различните обекти да бъдат попълвани анкетни карти. “Въвеждането на новото мобилно приложение има за цел да подобри контрола върху дейностите, свързани с обучението, както и комуникацията между служителите в бензиностанциите и съответните отдели в централния офис. Анкетната форма дава възможност на всеки да сподели своите впечатления и да направи своите предложения”, коментира Васил Машаров.

Предстои и обновяване на Интернет сайта на ЕКО България, който в новата си версия ще предлага повече услуги.

Сътрудничеството на компанията с Predicta ще продължи и през следващата година с въвеждането на анализи и по други разрези. „През 2017 г. предстои да обърнем по-специално внимание на тази сегментация и да започнем да работим с нашите клиенти по напълно нов и различен начин, основаващ се на резултатите от направените анализи“, допълва Витанова.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X