Ит Проекти

Агенция за събиране на вземания ЕАД изнесе ИТ дейностите към Мнемоника

Computer World

Агенция за събиране на вземания“ ЕАД има за основна дейност изкупуването на портфейли от проблемни кредити. Основни клиенти на компанията са банки, небанкови финансови институции и телекомуникационни дружества. АСВ ЕАД управлява своите портфейли в специално изградената софтуерна система. На оперативно ниво събирането на вземанията се извършва в две основни направления – Събиране по телефон (чрез собствен контактен център) и Съдебно събиране (чрез мрежа от юрисконсулти, покриваща цялата страна).

Агенция за събиране на вземания ЕАД изнесе ИТ процесите си към МнемоникаКомпанията има дългогодишен опит в сектора и е една от водещите на пазара. Оценка за добрите ù резултати бе сделката на годината в сектора, чрез която норвежкият B2Holding придоби 100% от акциите на "Агенцията за събиране на вземания" и дъщерните ù компании.

Това дава изключителни възможности за развитие на компанията и персонала й. Новият собственик на АСВ е един от най-големите холдинги в Европа, като има операции в 16 държави от континента. 

Основни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта 

При експанзията си „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД изпита нуждата от партньор, който да й предложи стабилно и надеждно ИТ решение, свързано с управлението на ресурсите от ключово значение за компанията.

Критични в това естество са ERP-системата, базата данни и контактен център решението на АСВ. Те трябва да работят безпроблемно и без прекъсвания, да се управляват сигурно и надеждно. Същевременно бързината, с която се управляват тези ресурси, също е важна. Най-голямото предизвикателство е да се намери баланс между развиването и подобряването на системите, същевременно да се поддържа сигурността и надежността им. 

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „ИТ аутсорсинг – модел за успешен бизнес в Агенцията за събиране на вземания“

Възложител: “Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

Изпълнител:  Мнемоника (Mnemonica)

Локация: България

Дата на стартиране и приключване на проекта: 26.03.2016-20.05.2016 г.

Категория: Корпоративен сектор

Подкатегория: Малки и средни компании

Цели и конкретни стъпки за реализирането им 

Целите и задачите пред изпълнителя бяха да се минимизира рискът от отпадане на критичните системи. Същевременно цялото планиране и тестове трябваше да се извършват в неработно време за компанията, което постави още повече трудности пред реализирането на проекта, посочват от компанията. 

Описание на ИТ решението 

Целта на новото ИТ решение беше не да се променят процесите и начинът на работа на компанията, а напротив – ИТ решението да бъде адекватно на процесите и бизнес нуждитени. От тази гледна точка, промяната беше по-скоро в качеството на предоставяне и използване на ИТ инфраструктурата. Част от въведените оптимизации включват по-стабилно работещи софтуерни решения за служителите на компанията, както и надграждане на възможностите и функционалността на екипа ни в контактния център, обясниха от агенцията.

„Сървърната част на инфраструктурата разчита на облачните услуги, предоставяни от нашия партньор.

Изградена е необходимата свързаност между нашите системи по страната и сървърната среда, като в централен офис връзките са резервирани от два отделни доставчика. Основната система, с която работят нашите служители, е специализирана CRM система, която е разработена специално за нашите нужди и която търпи постоянно развитие и подобрение. Изградена е интеграция между централата за обслужване на клиентите ни и CRM системата, която позволява ефективно обслужване на телефонните обаждания, както входящи, така и изходящи. Всички служители и компютри са част от Активна Директория, чрез която контролираме работните станции и набора от софтуер, с който служителите имат право да работят“, посочват от агенцията. 

Мнения на потребители от организацията 

„Новата ИТ система се използва в цялостната дейност на компанията. Всички звена малко или много имат досег до промените, които доведоха до оптимизиране на процесите и повишаване на сигурността.

Най-голямата промяна е, че ИТ системата не е статична величина, а се развива постоянно, като нашата цел е да отговаря на потребностите на всички, които я използват“, заяви Стоян Ангелов, eксперт в „Агенция за събиране на вземания“. 

„Бизнес процесите не претърпяха драстична промяна, като причината за това е основно в целта на проекта. Тя беше да се намери баланс между развитието на ИТ инфраструктурата и сигурността ù. Именно тази цел беше успешно реализирана, което дава спокойствие и увереност на бизнеса“, изтъкна Ангелов.

Eфект от ИТ решението

Ефективността на работа в сектора, в който се развива „Агенция за събиране на вземания“, е свързана най-често с бързото приспособяване към разнородните данни и начин на работа.

Това е основна част от бизнес стратегията на компанията. ИТ решението е в помощ на тази стратегия, като основно неговият принос е свързан с подготовката на системите и приспособяването им към промяната. ИТ решението допринася за ефективността на работа, защото е в постоянна връзка с бизнес процеса и се променя, за да е в синхрон с него. 

Количествени и качествени показатели за предимствата на новото ИТ решение

От агенцията разкриват, че използвайки облачните услуги и изнасянето на ИТ като дейност към външна компания, са постигнати следните предимства:

- Доверили са системите на екип от доказани специалисти;

- Системите им са в специализиран изчислителен център с най-висока степен на резервираност (нещо, което е трудно за една компания от техния мащаб да изгради само за нейните си нужди)

- Партньорът им им осигурява 24х7 поддръжка;

- Разчитат на съвети и подобрения в света на ИТ от специалисти в съответните области;

- Въвели са подобрения по системите си, така че те да отговарят максимално на нуждите на бизнеса;

- Планират заедно, в крак с технологичното развитие и нуждите на бизнеса. 

Потенциал за развитие

Възможностите за развитие и надграждане са големи. Компанията е бързо развиваща се и има нужда от ИТ решение, което е гъвкаво и бързо приспособяващо се. По подобряване и мащабиране се работи постоянно поради естеството на бизнеса.

От средата на годината „Агенция за събиране на вземания“ е предприела стъпки за възлагане на аналогичен ИТ проект на „Мнемоника“ АД за дъщерното си дружество в Румъния. Сферата на дейност на компанията там е аналогична.


Агенция за събиране на вземания ЕАД изнесе ИТ дейностите към Мнемоника

© Computer World, Computerworld.bg

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X