Ит Проекти

МБАЛ Света Марина - Плевен оптимизира работата си с интегрирана БИС

Computer World

МБАЛ „Света Марина-Плевен“ е наследник на известната в цяла България специализирана в областта на общата и онкологична гинекология болница „Света Марина“, създадена през 2002 г. През 2015 г. с откриването на новата, модерна сграда, болницата бе разширена като към вече съществуващите медицински специалности - АГ, неонатология, ОАРИЛ, съвременно оборудвани клинична и патоанатомична лаборатории, дейността ѝ се разшири с обща, онкологична, гръдна, пластична, реконструктивна и естетична хирургия; урология, кардиология, гастроентерология и образна диагностика. През 2016г.-2017 г. поетапно ще заработи и вторият модерен корпус на болницата, в който ще е разположен центърът за нуклеарна медицина с PET CT и обновеният център за неинвазивно лечение на тумори чрез ултразвукова аблация – HIFU, който работи от 2012 г. и е единствения в Източна Европа. Срок на приключване на този етап от проекта е декември, 2016 г. До края на 2017 г. ще бъдат завършени и пуснати в експлоатация и отделението по медицинска онкология и модерна аула за обучение и провеждане на различни професионални форуми с възможности за съвременни телекомуникационни връзки и телемедицина.

Целта, която си поставят създателите на болницата, както и целият екип на здравното заведение, е да предоставят постиженията на водещите умове и технологии в модерната световна медицина в полза на своите пациенти.

МБАЛ „Света Марина”- Плевен е известна в България и чужбина с:

 • върховите технологии и техники на лечение;

 • с високата експертиза на лекарския си екип, воден от чл.-кор, проф. д-р Григор Горчев д.м.н., (носител на орден „Стара планина”- първа степен за неговите заслуги в областта на медицинската наука и практика, въвел в страната ни роботизираната хирургия и иновативната антитуморна терапия с високоинтензивен фокусиран ултразвук - HIFU (хайфу);

 • с високотехнологичното ниво на медицинската си апаратура, голяма част от която е представена за първи път в България и е продукт на водещи фирми от ЕС и САЩ;

 • със специалното внимание и фокус на работа не само към оптималния клиничен резултат, а и към психологическия комфорт на пациентите и техните близки;

 • и не на последно място – с уникалната си, специално разработена за нуждите на болничното заведение интегрирана ИТ система, допринасяща за високото ниво на сигурност и качество в предлаганите услуги.

Основни бизнес-предизвикателства, довели до ИТ проекта

С развитието на възможностите на медицината като наука, с нарастващите изисквания към системата на съвременното здравеопазване и качеството на предлаганите услуги от страна на пациенти и регулаторни органии, модерната болница се превръща в сложна информационна екосистема, в която технологии, инфраструктура, пациенти, персонал, мениджмънт на болницата, контролиращи и регулиращи институции са в активно взаимодействие, генерирайки, обменяйки и анализирайки информация с цел постигане на оптимални клинични резултати и най-ефективно използване на ресурсите.

Когато управляващият екип на „Света Марина” в Плевен решава да разшири дейността си и да изгради специална сграда за високотехнологичната си нова многопрофилна болница, се изправя пред предизвикателството - създаване на „умна” болнична информационна екосистема, която би удовлетворила изискванията и нуждите на всички заинтересовани страни - пациенти, медицински персонал, управление и регулатори, за да оптимизира всички работни процеси в болничното заведение и предложи медицински услуги, отговарящи на най-високи световни стандарти.

Медицинско оборудване: В последните години медицинското оборудване мигрира към дигитално, което налага по-големи изисквания към ИТ инфраструктурата и капацитета на мрежата. Ендоскопите използват HD, UHD, 4K камери; апаратурата за компютърна томография, рентгенография и ехографските апарати са дигитални, с висока резолюция, пациентските медицински досиета се изготвят и в електронен формат т.е. движим се към нов етап в здравеопазването - електронното здравеопазване.

Нуждите: Все повече нараства необходимоста от високоскористни и гъвкави ИТ системи и мрежи. Те трябва да поддържат голям брой услуги - както за нуждите на болницата, така и за нуждите на пациенти и посетители.

Надеждност и сигурност: Надеждността и сигурността на информацията в съвременните болници е ключов фактор, което налага изполването на висок клас ИТ и мрежово оборудване. То може да подсигури достатъчно висока резервираност и сигурност за всички болнични системи и медицинска апаратура. За пример - един ендоскоп се нуждае от 34 MB в секунда в режим на запис – това означава, че огромен обем информация трябва да бъде обработена всяка секунда от системата, без да бъде възпрепятствана скоростта, достъпността и недопоускащата компромиси сигурност.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Изграждане на интегрирана болнична информационна система за оптимизация на всички работни системи и процеси във високотехнологичната МБАЛ „Света Марина” - Плевен

Възложител: „Света Марина” ООД

Изпълнители: Проектът е реализиран от 17 различни компании от 7 държави, прилагайки и интегрирайки 13 различни ИТ решения и системи.

Локация: гр. Плевен, ул. „Българска авиация”, №88

Дата на стартиране/дата на приключване: Септември 2014 г. - декември 2016 г.

Бюджет на проекта: Инвестицията в ИКТ компонента е 1 520 000 лв.

Категория: Публичен сектор

Подкатегория: Здравеопазване

Цели и конкретни задачи/стъпки за реализиране на целите

Целта на проекта беше постигането на 3 стратегически задачи:

-1) Да повиши качеството и сигурността в предлаганите медицински услуги, част от които е подробно и пълно проследяване на диагностично-лечебния процес на всеки пациент за период минимум от 10 години. Данните от профилактичните прегледи на пациента, диагностиката и лечението му да бъдат генерирани и съхранявани в електронен формат на всеки един етап, като информацията бъде обединена, достъпна за оторизирани лица, удобна за различни цели, анализи и нужди.

-2) Да повиши дълготрайно продуктивността на медицинския екип чрез оптимизация на работните процеси с помощта на различни ИТ решения.

-3) Да оптимизира болничния мениджмънт чрез подобрено ресурсно планиране и прецизиран контрол - въвеждане на електронен безхартиен мениджмънт на болницата, позволяващ в реално време да се знае натовареността на кабинетите, операционните зали и на всеки отделен лекар, да се анализират приходи и разходи от различни дейности и болнични звена, разходи за лекарства и консумативи за всеки отделен пациент. В резултат, на база събраната информация, се постигат реално остойностяване на медицинската услуга, която пациентът получава, остойностява се реално и труда на медицинските специалисти, наблюдават се и се анализират в реално време поръчките на лекарства и консумативи за болничната аптека, както и възможност да се анализират всички аспекти на работата на болничното заведение.

За реализацията на тези задачи, проектът беше разделен на 2 основни етапа – изграждане на интегрирана БИС в Корпус1 на МБАЛ „Света Марина“ - Плевен, като този етап имаше 4 подетапа (септември 2014-юли 2015) и Интегриране на Корпус2 (юли 2016-декември 2016) – Диагностичен комплекс с РЕТ/СТ и HIFU-Център.

1. Изготвяне на задание

 • Интервюта с екипа, който ще работи със системата – кои аспекти от работата им биха желали да се оптимизират с помощта на БИС

 • Анализ на най-добри световни практики и решения.

 • Анализ на софтуерни решения

 • Икономически анализ, за да се уточни бюджет.

 • Крайното задание за ИКТ системата е изготвено.

Кратко описание на работата през етап 1:

След обстоен анализ бяха идентифицирани и систематизирани нуждите на медицинския и мениджърския екип на болницата, които определиха заданието към сформираната работна група от софтуерни и хардуерни специалисти и компании. Тези „желания и идеи“ бяха разделени в подкатегории и подзадания (HIS, RIS, PACS, PharmaTrac, Communications, OR Systems, Patient Safety, Stock Management, ERP и др.), за да се намерят отделни решения за всяка група и да се направи анализ на най-добрите практики и решения, използвани при други високотехнологични болници в Европа и света.

2. Планиране и изграждане на инфраструктура

 • Изчисляване и планиране на необходими хардуерни мощности, скорости, капацитети, информационни масиви и електрозахранване.

 • Планиране и изграждане на окабеляване и слаботокови системи.

 • Планиране на резервираност и създаване на протокол в различни критични сценарии

 • Изграждане на собствен дейта-център – клас Enterprise, Medical Grade, тип частен облак, позволяващ виртуализиране и консолидиране на голям брой информационни приложения, с които болницата работи.

 • Кратко описание на работата през етап 2:

За да работят всички избрани решения като една система и да се оптимизира планирането на инфраструктура, позволяваща инсталацията на такава система, се пристъпи към втория етап, който включва избор на фирмите Фифт Дигрии и Телелинк като архитекти на хардуерната инфраструктура и конфигурация на специално изградения за нуждите на болницата дейта център от клас ентерпрайз. Проектът включва проектиране и изграждане на високотехнологичен изчислителен център, тип „частен облак,който е напълно резервиран, за да осигури високо ниво на надеждност и наличност на информационните системи, вземайки предвид критичната важност на дейността на болницата. Решението включва висок клас - x64, дисков масив със 100 терабайта пространство за съхранение на информация, както и софтуери за виртуализация, резервни копия и възстановяване и сървърни операционни системи. Модерният дейта център позволи бързото и ефективно внедряване на специализираните софтуерни системи, които болницата използва - HIS, PACS, RIS, RFID tracking и др. Като част от проекта, Телелинк изгражда и високоскоростна конвергентна локална мрежа, осигуряваща капацитет от 1 Gbps на всички портове за достъп и 20 Gbps към опорното ниво, както и безжична мрежа, покриваща цялата болница по стандарт 802.11ac/n.Етапът завършва с внедряване на IP телефонна система, осигуряваща ефективна и мултифункционална комуникация между служителите на болницата. Високоскоростната мрежова инфраструктура от медицински клас позволява активиране в бъдеще на различни услуги за пациентите и персонала на болницата като мултимедийни приложения, интернет, IPTV и др. Цялостното интегрирано решение е базирано на оборудване и софтуер от Cisco Systems, EMC и Microsoft.

3. Интеграция, настройки и виртуализиране на софтуер

 • Всички сървъри за хостинг на софтуерни приложения са виртуализирани.
 • След 18-месечна интеграция, всички приложения, медицински апарати и операционни зали могат и комуникират помежду си в реално време.
 • Всяко действие в една от системите се отразява на едно или повече места в другите системи.
 • Разработен бекъп за съхранението на информацията

Софтуерни решения при реализацията на проекта:

 • HIS (Бон Арт – България)
 • RIS (Еsaote - Италия)
 • PACS – (Еsaote - Италия)
 • Системи за обработка на образи в отделение по Образна диагностика и 3D моделиране (Siemens - Германия), Медконсултинг - България и Myrian - Франция)
 • Баркодираща логистична система за контрол на предписаните и дадените лекарства – (Медконсултинг - България и BIQ – Португалия)
 • OR Systems – система за управление на интегрирани операционни зали (Джи Кей-Инженеринг - България и Merivaara-Integra - Финландия) Болницата разполага с единствените в страната 6 интегрирани операционни зали.
 • Patient Safety-(пациентски гривни за проследяване на използваните медикаменти и консумативи) (Медконсултинг - България и BIQ – Португалия)
 • Nurse Call System - система за връзка пациент-медицинска сестра(Джи Кей-Инженеринг - България)
 • Stock Management System – Система за контрал на движението на лекарствата и консумативите и складовите им наличности (Медконсултинг - България и BIQ – Португалия)
 • IP-телефонна система (Фифт Дигрии и Телелинк – България и Cisco)
 • софтуер за виртуализация (VMware)

Кратко описание на работата през етап 3:

Третият етап, който тече успоредно с изграждането на интегрираната архитектура за болничната информационна система, включва интеграция на софтуерните решения, избрани да работят върху тази инфраструктура. На този етап са включени както няколко международни компании с техни продукти, така и няколко български фирми: Бон Арт (България) за HIS системата; Еsaote (Италия) за RIS и PACS системите; BIQ, PharmaTrac и E-Kanban (баркодираща логистична система), представлявани от Медконсултинг, България; Джи Кей-Инженеринг (България) и Merivaara-Integra (Финландия) с технологии за интегрираните операционни зали (Open-OR); Siemens (Германия), Myrian (Франция) и Медконсултинг (България) за обработка на образи в отделение по Образна диагностика и 3D моделиране. В допълнение прехвърлянето на резултати от образната диагностика в електронен вариант на CD/DVD или филм/цветна хартия е поверено на Codonics (USA), както и Patient Safety проверката на медикаменти и етикиране по JCI. Болницата разполага също със Cisco Call Manager телефония и система за физически достъп, която представлява базирани на RFID карти за достъп (Виктрон - България), както и система за връзка „пациент - медицнска сестра“ (Nurse Call System), реализирана от Джи Кей-Инженеринг (България), и система за финансов мениджмънт от Бон Арт (България). Между всяка една от системите се направи интеграция, за да могат те да комуникират. Избирането на комуникационен протокол и самото интегриране беше резултат на 18-месечен труд на мултинационален екип специалисти, като основен интегратор беше българската фирма Бон Арт.

На този етап е гарантирана и сигурността на данните чрез разработен backup за съхранението на информацията. За целта се създава резервно копие на базата данни на всяка една от системите на втори независим сървър в болницата. С цел още по-голяма сигурност, базата данни на HIS се архивира на отделен, географски отдалечен сървър на Бон Арт, специално изграден за тази цел. Това осигурява непрекъснатост на работния процес в болницата и постоянна връзка с болничната информационна система.

4. Тестинг, обучение и привеждане в експлоатация

 • Тест в режим електрическа авария.

 • Тест в режим проблем от страна на интернет-доставчик или телефонен доставчик.

 • Тест при различни натоварвания от страна на потребители и работни станции.

 • Обучение на екип.

 • Обратна връзка от екип за бъгове и начини да се подобри „work-flow” на системата.

Ползи за пациенти и лекари

Интегрираната БИС позволява бърза и безпроблемна комуникация и обмяна на информация между отделните отделения и звена в болницата – образна диагностика, консултативни кабинети, лаборатории, операционни, реанимационен блок, отделения; фюжън на отделните цифрови образи от различните апарати, позволяващ тяхното бързо и лесно сравнение, съхранение и анализ на тази информация, с цел максимална ефективност, сигурност и прецизност на лечебния процес. Така всеки лекар в болницата има пряк достъп чрез своя компютър или друго устройство до резултатите от лабораторните изследвания и лекарските заключения на пациента. Специално за пациентите с онкологични заболявания, при вписването на ЕГН-то на пациента в системата цялата история на заболяването му, резултатите от изследванията му, всички образи от образна диагностика и бележки на лекари се визуализират на монитори от медицински клас в залата за заседания на онкокомисията. Ако се налага консултация с друг специалист, който не е в лечебното заведение, чрез видеоконферентен разговор лекарят-консултант може да обсъди с колегите си досието на пациента, като го отвори на своя таблет.

Фактът, че интегрираната БИС позволява специален достъп на оторизирани лица от различни точки на света до електронните досиета на пациентите, позволява те да продължат лечението си и проследяването си в други градове и държави или да потърсят второ лекарско мнение, а техните лекари там да могат да се консултират с колегите си от „Света Марина“- Плевен при нужда. Електронните пациентски досиета се съхраняват за минимум 10 години – така консолидираната информация може да бъде по-лесно анализирана и бъдещите профилактични или лечебни планове на пациентите-прецизирани.

При операция - ако лекарите искат консултация по време на операцията, създаването на телекомуникационна връзка с колега става с лекота чрез двупосочен канал, а на екраните във всяка от шестте операционни зали може да се изобразят бележки или рисунки, подадени през таблет или PС, позиционирани където и да е по света. Операцията се записва в реално време директно на PACS системата на болницата и може да бъде използвана за учебни цели в бъдеще.

Благодарение на баркодиращата логистична система и „ID пациентските гривни“, се сканират баркодовете на всички използвани по време на операцията лекарства и консумативи, които автоматично постъпват в HIS и в пациентското досие с подробна информация за тях и за използваните количества.

От своя страна интегрираните операционни зали Open-OR дават възможност за контрол от една точка на цялото оборудване в операционната зала и ефективно управление на документацията и изображенията от всички камери в залата и позволяват бързо преминаване от режим на един вид операции към друг. С натискане само на един бутон се променя цялата обстановка в залата – от типа осветление в операционната зала до позицията на операционната маса.

В операционните зали са интегрирани медицински камери с висока резолюция, които архивират образи и видеозаписи от операциите в пациентското досие. Това улеснява проследяването на възстановителния процес.

И не на последно място, чрез системата в тези зали въведената дигитално от лекаря/сестрата информация относно началото и края на операцията, както и състава на екипа, който работи (анестезиолози, хирурзи, сестри) по дадената операция също се отразява автоматично в електронното пациентско досие.

Ползи за мениджмънта

Контрол във всеки един момент на разходите на лекарства и консумативи, използвани при лечението на всеки пациент, което позволява реален отчет и остойностяване на разходите, направени по време на лечебния процес на конкретен пациент. Служителите в аптеката знаят във всеки момент наличностите и при достигане на минималните, определени от лекарския екип количества на лекарствата и заложени в системата, знаят, че трябва да поръчат своевременно нови. Също така, системата позволява да се знаят кои лекарства приближават края на срока си за годност и известява, че трябва да бъдат използвани или бракувани. Представителите на мениджърския екип могат да следят в реално време движението на паричните потоци, натовареността на отделни лекари и екипи, заетостта на легловата база и т.н., като събраната информация се използва за анализи, прогнози, разработване на бизнес-планове.

Описание на ИТ решението


МБАЛ Света Марина - Плевен оптимизира работата си с интегрирана БИС

© Computer World, Computerworld.bg

Център за данни – клас Enterprise, Medical Grade, тип частен облак:

Съставен е от високо-производителни двупроцесорни сървъри с общ капацитет от 46 ядра и 384 GB RAM памет

 • Дисков масив 100 TB RAW капацитет за съхранение на данни

 • Сървърни комутатори с висока производителност, минимални закъснения и гарантирана скорост от 10 Gbps на всеки порт

 • Всички сървъри са виртуализирани, което допринася за високо уплътняване на изчислителния ресурс, висока надеждност, ефективно резервиране и улеснено управление и експлоатация

Комуникационна мрежа:

 • 40 Gbps в опорния слой и към сървърната ферма

 • 20 Gbps към слоя за достъп

 • 1 Gbps на всеки порт за достъп в мрежата

Позволява високоефективно предаване на данни от различни по тип приложения в това число образна диагностика с високо качество и разделителна способност без закъснения.

Безжична мрежа за данни:

 • 802.11ас стандарт със скорост на трансфер достигащи до 500 Mbps

 • Обособени безжични мрежи за персонала, пациентите и посетителите на болницата

 • Защитена и криптирана комуникация

 • Динамично управление на радио-ефира, потенциални интерференции на сигнала (често срещан проблем в болничната среда) и разпределение на честота с цел безпроблемна WiFi комуникация

IP телефония:

 • Мулти-функционална телефонна услуга за персонала на болницата

 • Безжичен и мобилен достъп до системата с използване на единен вътрешен номерационен план

Защита: Осигурено е високо ниво на защита на информацията, която се предава по жичната и безжична мрежа. Извършва се контрол и аутентикация на потребителите, криптира се преноса на данни в безжичната част от мрежата; Осигурен е сигурен и криптиран канал за отдалечен достъп на потребители (докторите); Данните се пазят и резервират в дейта центъра на болницата, като се планира реализиране на изнесен архив; Осигурена е end-to-end защита на цялата информационна среда;

Гъвкава и функционална: Системата разполага с всички необходими архитектурни атрибути да осигури необходимата основа за функциониране на приложенията и специализирания медицински софтуер, както и гъвкаво да се адаптира към промени наложени от „бизнес“ изискванията.

Интерактивна: Поддържа различни по вид и тип информационни услуги както за административния и медицински персонал на болницата но така и за пациенти и посетители.

Високо-надеждна: Всичко в инфраструктурата е двойно резервирано от към компоненти, връзки и капацитет и е подсигурено, така че да осигури непрекъсваема работа на всички системи.

Софтуер:

HIS ( Hospital Information System - болнична информационна система- БИС) – Бон Арт, българска компания, развиваща и изграждаща болнични информационни системи и други услуги, свързани с ИТ в здравеопазването. Бон Арт осъществиха основната работа по интеграцията на отделните модули и компоненти на БИС, като много от тях бяха създадени по специално задание от „Света Марина“-Плевен. Такива са модулите, свързани с анализ и сравнение на данните, тези, предназначини за мениджмънта – финансови анализи, справки и др., както и много специфични и нови решения в цялата БИС, изработени със съдействието и активно участие на ИТ, медицинските и управленски екипи на болницата.

RIS (Radiology Information System – информационна система на отделение „Образна диагностика“) - Esaote Suitestensa RIS. Базирана в Италия, Esaote е един от водещите световни здравни ИТ доставчици и „Света Марина“-Плевен е първата болница на Балканите, в която реализира своето решение. Софтуерът е изцяло преведен на български език специално за тази цел.

PACS – (Picture Archiving and Communication System – образна архивираща и комуникационна система) - Esaote Suitestensa PACS. Това е първата инсталация на компанията в България.

BiQ – Ekanban: Sистема за управление на медикаментите – от доставката в болнична аптека до прилагането на пациента. BiG е португалска компания и прилагат софтуера си Екanban за първи път в България по това време.

Бе осъществена пълна интеграция BIS-RIS-PACS-Ekanban. Различни протоколи бяха използвани за интегриране с части, изградени в WebServices и част - в HL7. Изборът на протокол се определя от критерии като гъвкавост, цена и бързина на изпълнение. Интегрирането на тези софтуери с БИС на Бан Арт позволява различните информационни, образни и видео потоци да бъдат отваряни директно от електронното пациентско досие в Бон Арт, а не например, да се отварят няколко различни софтуера – с един да се гледат образи, с друг – видео записи, с трети – текст.

Други софтуерни решения включват Cisco Call Manager за телефония, Microsoft сървър, EMC2 за виртуализиране на сървъри, Siemens Syngo.Via за обработка на изображенията в отделението по Образна диагностика, технологията за картов достъп и др.


МБАЛ Света Марина - Плевен оптимизира работата си с интегрирана БИС

© Computer World, Computerworld.bg

Ползи от системите - мнения на потребители

Галина Дамянова, мениджър „Човешки ресурси и анализи на данни“:

ИКТ системата ни генерира различен вид информация в реално време и позволява актуален преглед и анализ на различни аспекти на работата ни - закупени лекарствени средства към днешна дата, генерирани приходи и разходи, обем на разходите за всеки пациент, обем работа и натовареност на отделните лекари и отделения, анализ на пациентопотока по диагнози, възрастови показатели, населени места, здравноосигурени или не и т.н.; използване на електроенергия от IT оборудване, състояние на ИТ оборудване и хардуер, управление и ревизия на аптечния склад в реално време и т.н. - всичко това се осъществява за минути при необходимост.

Доц. д-р Д. Димитров, д.м. - хирург, медицински управител на HIFU-център към МБАЛ „Света Марина“-Плевен:

Предвид факта, че сме единствен център за лечение на тумори чрез ултразвукова аблация в страната, понякога се налага да се консултирам за плана на терапията с колегите от други хайфу-центрове в Европа, с които колаборираме, и за целта трябва да изискам „образите“ от електронните досиета на пациентите ни от колегите от „Образна диагностика“. След интеграцията на нашия център с БИС, мога да направя това без да напускам Хайфу-Центъра – той е в отделна сграда, в новия ни диагностичен комплекс, разположен на около 300 м от Корпус 1 на болницата, където е отделение „Образна диагностика“. След което, със специален достъп да дам възможност на чуждестранните ми колеги да видят образите и да дискутираме случая. Тези виртуални консултации с колеги от други държави ми дават увереност и сигурност, че сме намерили най-оптималното терапевтично решение.

Камелия Илиева, старша сестра „Операционен блок“:

Системата спомага за много по-добра и бърза организация на работата в операционния блок, състоящ се от 6 интегрирани опарационни зали, като често и в шестте едновременно протичат операции. Лесно се създава файл с данни на пациента, който отива в архива чрез натискане само на един бутон. Екипът има достъп до електронното досие по време на операцията, включително до образите от отделение „Образна диагностика“, откъдето при нужда може да бъде взета необходимата информация. Запис на операцията може да бъде направен от всяка една от камерите свързани с монитора за управление. Управлението на операционната маса е включено в интегрираната система и позволява командването и от монитора, като по този начин се облекчава работата на персонала. Контролът на осветлението също е вграден в интегрираната БИС, което спомага за лесно управление на светлинните източници в операционната зала от една точка без излишна загуба на време.

Ваня Якова, главна сестра:

Интегрираната БИС спомага за бърз, лесен и ефективен контрол както на работата на сестрите, така и при разходването на лекарства и консумативи в болничните отделения и аптеката. При всяко назначение и прием на лекарства или разход на консумативи, баркодовете им се маркират чрез специални четци върху пациентските електронни гривни, а по този начин чрез постоянна електронна връзка отделение-болнична аптека се актуализира информацията за наличностите и необходимостта от зареждане на достигналите минимум лекарства и консумативи в отделението , както и в аптеката и съответно, се планират нови заявки от аптеката към фирми-доставчици. Така се избягва презареждане и излишно „затваряне“ на средства в лекарства и консумативи, а зареждането на отделенията и болничната аптека е ритмично и безпроблемно, понятието „бракувани лекарства“, поради изтекъл срок на годност е забравено в нашата болница.

В.Ц., пациент на отделение „Гинекология“ (поради конфиденциалност, пациентката е представена с инициали, а името на града е подменено):

Изключително съм впечатлена от възможността да съм в контакт с лекаря, който ме оперира, и заради когото дойдох от Пловдив в болница „Света Марина“ в Плевен – проф. Горчев, благодарение на ИТ системата на болницата и по-специално, на двата болнични робота – лекарски асистенти. Бях разтревожена, разбирайки, че на другия ден след операцията ми, проф. Горчев ще лети до Ню Йорк за конференция, но чрез робота , той извършваше визитациите персонално, разговаряше с мен и даваше указания на екипа си в Плевен относно плана на лечението ми, въпреки че беше на хиляди километри далеч, а това ми помогна невероятно в психологически план, чувствах се спокойно и сигурно – моят лекар беше с мен!

Eфект от ИТ решението

 • Времето, необходимо за регистриране и обработка на пациентската документация е намалено с почти 70%.

 • Времето за ревизии на складови наличности е на практика елиминирано, защото информацията е налична он-лайн в реално време.

 • Всякакви аномалии като скок в цената на дадени доставени лекарства и консумативи, недостиг на наличностите или преразход на лекарства и консумативи при един и същ тип манипулации се анализира своевременно и се търсят отговори и решения, така че да не се налага прекъсване на работния процес, в резултат на което се постигна максимална натовареност на операционния блок и легловата база.

 • Прецизният контрол и проследяване на лекарствата от болничната аптека до пациента, редуцираха загубите с около30%

 • Времето, необходимо за подготовка на операционните зали от една операция за друга беше намалено с около 30-40% благодарение на възможността да се настройват светлини, операционни маси, видео сигнали и други настройки от един централен пулт за всички операционни зали.

 • Медицинските грешки, асоциирани с размяна на лекарствата на пациентите, са елиминирани с помощта на баркодиращата система и пациентските гривни.

 • Социологизацията на пациентите със семействата, приятели и колеги по време на болничния им престой чрез wifi връзката в цялата болница и пациентските терминали, подобряват микроклимат и спомагат за тяхното по-бързо психическо възстановяване.

 • Достигнато е високо ниво на контрол на сигурността и качеството на медицинските услуги за пациентите, както и на условията на работа на персонала.

 • Лекарският екип има достъп до ЕПД (електронните пациентски досиета), образите и друга релевантна информация преди, по време и след операцията, а това подобрява качеството ѝ.

 • За 18 месеца от пуска в действие на интегрираната ни болнична ИКТ система, при работен режим 24/7/365, не сме имали никакви сериозни проблеми, прекъсване или понижаване на скоростта. Цената за управление и поддръжка на ИКТ инфраструктурата бе значително намалена чрез изграждането на собствен дейта-център, клас Ентерпрайз, пит частен облак.

 • Разходите за телефония бяха редуцирани с 65% след имплементирането на VoIP решението.

Възвръщаемост на инвестициите (ROI)

Инвестицията на „Света Марина“ ООД в ИКТ компонента на проекта за изграждане на високотехнологична болница до края на 2016 г. е 1 520 000 лева.

Възвращаемостта на инвестициите се измерва чрез оптимизиране на организацията на работа на медицинските екипи, по-добро планиране и разпределение на натовареността им, оптимално използване на операционните зали и легловата база, подобрените ритмичност на доставките и контрола на разходите, чрез повишеното качество и сигурност на медицинските услуги и условията на работа на екипа, а това води до увеличаване броя на пациентите, потърсили помощ в МБАЛ „Света Марина“-Плевен и създаване на максимално продуктивна работна среда за екипа на болницата.

Потенциал за развитие

Интегрираната БИС предоставя освен възможности за надграждане, мащабиране, гъвкава пренастройка и такива за директно внедряване на решението в други поделения на фирмата/организацията, също и условия за т.нар. “big data” анализи на медицинска информация. В бъдеще, такива анализи биха извели най-добрите практики и методи на лечение на пациенти със сходни показатели или диагнози. Но това е възможно само, ако медицинската информация е в дигитален, сигурен формат и е запазена по начин, позволяващ такъв анализ, както е това в МБАЛ „Света Марина“ - Плевен.

Модерен диагностичен център ще заработи в края на 2016 г.

Като част от мащабния проект на високотехнологичната болница, предлагаща комплексна медицинска услуга, през лятото на 2016 г. стартира изграждането на модерен Диагностичен комплекс. В него ще бъдат разположени PET/CT (позитронно-емисионен компютърен томограф), който е първият и единствен в частна болница в Северна България. Към Диагностичния център ще бъде разкрито и отделение по Нуклеарна медицина, ще е разположен нов мамограф от последно поколение и магнитно-резонансен томограф. През 2017-2018 г. Ще заработи и модерна конферентна зала за провеждане на научни форуми и обучения, а ултрамодерното ѝ телекомуникационно оборудване ще позволи осъществяване на телемедицина. Те също поетапно се интегрират към БИС.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X