Ит Проекти

Нова ИС на МФ ще облекчава разпоредителите с бюджетни средства

Владимир Владков

От началото на август в редовна експлоатация е информационната система на Министерството на финансите във връзка с РМС 593. Решението на Министерския съвет цели повишаване на събираемостта на задълженията

С изграждането на автоматизирана информационна система „РМС 593“ държавата предоставя инструмент в ръцете на разпоредителите с бюджетни средства за бърза проверка и на практика за незабавно разплащане с бенефициентите, които нямат задължения към НАП и Агенция Митници.

„Основните „виновници“ за появата на бял свят на ИС „РМС 593“ са Диана Димитрова, Симеон Зафиров и Дамян Иванов, обясняват от изпълнителя dWare. - Но наред с тях и Александър Георгиев, Веселин Смоков, Владимир Маринов, Мария Димитрова, Ваня Иванова, Жанета Атанасова, Стойчо Маринов, Мария Величкова. Да не забравяме и прекрасното сътрудничество с колегите от Министерство на финансите, НАП, АМ и ТехноЛогика“, допълват от dWare.

Информационната система е реализирана със средствата на dWare Operating System и представлява най-сложният както по обхват, така и по сложност проект, реализиран с dOS до момента.

Системата, която Министерство на финансите предоставя на бюджетните разпоредители, НАП и АМ, е уеб базирана информационна система. Първоначално е нужна регистрация на оправомощени от разпоредителя с бюджет негови служители. Достъпът до системата се контролира чрез използването на електронни подписи, което позволява адекватното идентифициране по отношение на транзакцията и потребителя. Разпоредителите с бюджет имат едномесечен срок след приемането на РМС № 593 (от 20.07.2016 до 20.08.2016 г.) да уведомят Министерството на финансите за служителите, които са оправомощени да отправят уведомления и да получават информацията и актовете на органите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ и да ги регистрират в информационна система, поддържана от МФ. При предстояща или настъпила промяна на данните на съответния разпоредител с бюджет и/или оправомощените от него служители разпоредителите с бюджет уведомяват МФ в срок до три работни дни.

РМС № 593/20.07.2016 г. е мярка, с която ефективно се защитава фискалната позиция и се оптимизира процесът по събиране на бюджетните приходи от мита, данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания, събирани от двете приходни агенции - Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници" (АМ). Чрез тази мярка плащанията по договори с изпълнители от разпоредители с бюджет (министерства, агенции, общини и др.), които са платци по тях, следва да бъдат извършвани само след потвърждение от НАП и АМ, че получателите на плащанията нямат публични задължения. В случаите, когато лицата имат такива - за съответните публични задължения трябва да са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обясняват от финансовото министерство.

Всяка община, която използва публичен сървър за е-поща, трябва да изпрати (от кмет, зам. кмет, секретар или ръководител на ИТ звено) запитване на електронен адрес: mf-helpdesk@minfin.b, откъдето ще получи персонално създадения за съответната община акаунт (електронна поща) и първоначалната парола, която следва да бъде подменена впоследствие. „Това следва да бъде направено преди изпращане на искането за създаване на потребителски достъп до ИС РМС 593. В случай, че други администрации ползват също публични адреси, е необходимо да изпратят заявка за създаване на пощенска кутия на горепосочения електронен адрес“, допълват от МФ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X