Ит Проекти

Облачна система в Токуда Болница София управлява медикаментите

Владимир Владков

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
 • Име: Внедряване на VDI базирана система за управление на медикаментите в Токуда Болница София
 • Възложител: Токуда Болница София
 • Изпълнители: Телелинк, Гама Консулт, Контракс, Testo (Global Test).
 • Стартиране/приключване на проекта: 2015 – април 2016 г.
 • Бюджет на проекта: 450 000 лв. без ДДС
 • Категория: (Национални ИТ проекти, реализирани в здравния сектор

МБАЛ „Токуда Болница София” работи от ноември 2006 г. и е част от международната болнична верига Tokushukai Medical Group. През април турският здравен холдинг Acibadem обяви, че ще купи 100% от капитала на "Токуда Болница София".

Болницата има над 30 клиники и отделения, като са застъпени почти всички медицински специалности. Токуда Болница София разполага с 3 операционни блока, в които са разположени 22 операционни зали. Всяка година в болницата се обслужват средно 274 000 пациенти, 2500 от които са чужденци, извършват се 13 000 операции, раждат се средно 900 деца.

През април Токуда Болница София успешно постигна основната си цел да се сертифицира по най-тежката в света акредитационна система за болнични заведения - JCI. В рамките на тази цел болницата реализира и ИТ проекта „Е-управление на медикаменти в МБАЛ Токуда Болница София АД“.

Предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

За мениджмънта на болницата JCI сертифицирането е цел с най-висок приоритет за 2015 и 2016 г. Според представители на екипа успешното финализиране на този процес води до повишаване качеството на предлаганите грижи и услуги и подобряване на пациентската безопасност.

“Провеждането на акредитационния процес и получаването на “златен печат” от JCI комисията водят до засилване доверието сред общността, осигуряване на конкурентно предимство, повишаване обучението на персонала, подобряване управлението на риска, насърчаване изграждането на екипност у персонала и, не на последно място, подобряване на комуникацията персонал-персонал-пациент. Сертификатът е доказателство за висококачествените грижи, които предоставяме на пациентите”, коментират от Токуда Болница София.

Във връзка със сертифицирането е изготвена стратегия и за ръководител на проекта по JCI акредитация е определена д-р Елизабет Трайкова, медицински директор на ДКЦ Токуда. Сформирани са 16 работни групи от специалисти в различни области, които създават над 150 политики и процедури, представляващи новите закони на МБАЛ „Токуда Болница София“. Документацията и процесите, които от болницата следват във връзка със стандартите, засягат 2 основни направления: ориентирани към пациента (обхванати са всички клинични сфери) и ориентирани към управление на сградата и съоръженията (обхванати са неклиничните сфери и персонала). На практика акредитацията е завършена през май 2016 г.


Облачна система в Токуда Болница София управлява медикаментите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

ИТ решение

Сертификацията включва както проекта „Електронно управление на медикаменти в МБАЛ Токуда Болница София АД“, така и други подпроекти”, заяви инж. Светлан Георгиев, директор на дирекция „Информационно обслужване и сигурност на информацията“ в Токуда Болница София. На практика проектът покрива основна глава от стандарта JCI и голям брой ключови и задължителни критерии (PKI) от тази глава. От общо 1256 елемента по стандарта JCI 1246 са напълно покрити, а останалите 10 скоро ще бъдат завършени. „Най-важната глава за управление на медикаментите е покрита без проблеми“, допълни инж. Георгиев.

Процесът по електронното управление на медикаменти включва назначаване на лекарствена терапия в болничната информационна система (БИС), регистриране на междулекарствени реакции и други такива, електронни заявки към болничната аптека на база направените назначения от лекуващия лекар, контрол върху медикаментозната терапия от страна на болничната аптека (включително и личните медикаменти), приготвяне на индивидуална доза на всеки един пациент и експедиция от болничната аптека. Процесът включва още съхранение, отчитане и подготовка на медикаментите в клиниката/отделението на съответните места за съхранение: терапевтичен шкаф, резервен шкаф и спешна количка, както и проверка и документиране/регистриране на изпълнението на медикаментозната терапия при леглото на пациента и предотвратяване на технически грешки, като се идентифицират трите елемента: медикамент, пациент, служител -> медицинска сестра.

Как протича процесът по управление на медикаментите:

 1. Лекар назначава лекарствена терапия в БИС;

 2. Регистриране на междулекарствени реакции и други такива;

 3. Електронни заявки към Болничната аптека на база направените назначения от лекуващия лекар;

 4. Контрол върху медикаментозната терапия от страна на Болничната аптека (включително и личните медикаменти);

 5. Приготвяне на индивидуална доза за всеки пациент;

 6. Експедиция от Болничната аптека;

 7. Съхранение, отчитане и подготовка на медикаментите в клиниката/отделението на съответните места за съхранение:
  Терапевтичен шкаф;
  Резервен шкаф;
  Спешна количка.

 8. Проверка и документиране/регистриране на изпълнението на медикаментозната терапия при леглото на пациента и предотвратяване на технически грешки като се идентифицират трите елемента:
  1. Медикамент;

  2. Пациент;

  3. Служител -> медицинска сестра.

Реализация на проекта

“Преди да пристъпим към техническа реализация, бе необходимо бизнесът да опише процеса като функционална спецификация. Създадена бе разнородна работна група с ръководител проф. Стайков, която включваше различни типови служители от видовете медицински звена, участващи в процеса по управление на медикаменти, и ИТ отдела”, обяснява инж. Светлан Георгиев. В резултат функционалната спецификация определя изискванията, които трябва да покрива ИТ решението, и уеднаквява процеса във всички клиники/отделения.

Според инж. Георгиев проектът е можел да бъде реализиран по 2 подхода. При единия използваната в МБАЛ Токуда Болница София болнична информационна система (БИС) се развива с активното участие на партньора и разработчик на БИС "Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и си-е" СД. Другият подход е предвиждал купуване на готово решение и интегрирането му в БИС.

“След провеждане на проучване на пазара и претегляне на позитивите и негативите на двата подхода избрахме първия. Това доведе до необходимостта от засилване ролята на ИТ отдела като медиатор между разработчика и бизнеса при изготвяне на техническото задание от функционалното. Съответно ние трябваше да прецизираме и променим функционалното задание така, че да се вмести в рамките, определени от избраната технологията и определения бюджет”, обяснява инж. Георгиев.

„Координатор“ е другата важна роля на ИТ отдела в проекта, което предполага активно участие в обучение на персонала и разяснение кое поражда необходимостта от промяна в ежедневната работа на персонала. Съотношението брой ИТ персонал към брой служители е 5 към 1200, затова провалът на обучението би бил неизбежен без разработена стратегия. За целта са създадени 2 групи „ключови потребители“ - една за лекари и втора за медицински сестри и лаборанти. На практика тези служители са контактни лица за ИТ отдела и обучители за своите колеги от съответното звено.

“Тази организация доведе до хомогенно разпространение на информацията, позволи създаването на ефективен контрол върху качеството на процеса по информиране на промените в БИС, позволи унифицирането на необходимото време за разпространение на информацията, свързана с промените в БИС до всички медицински структури. Не на последно място тя направи възможно провеждането на периодични срещи, които станаха добър източник за обратна връзка относно процеса по имплементация и адаптация”, коментира инж. Георгиев.


Облачна система в Токуда Болница София управлява медикаментите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Специфични процеси при реализацията

Липсата на общоприета национална нормализирана номенклатура на всички медикаменти и препарати използвани в страната налага създаването на собствена номенклатура в Болница Токуда. “Необходимостта от изготвянето на качествена номенклатура е основополагаща, защото голяма част от логическите връзки и проверки логично стъпват на нея”, коментира инж. Светлан Георгиев. Системата е внедрена пилотно в две отделения, след това е разгърната в още 5, а накрая е внедрена в цялата болница. Всяко отделение има свои специфики- терапевтично, хирургическо, педиатрия, неонатология и реанимация. Във всяко от тях има различни процеси, които е трябвало да се разгледат и приложат в новата система за медикаментите.

Друг специфичен момент при реализацията е изборът на подходящо мобилно устройство за достъп до БИС, което трябва функционално да задоволи изискванията на няколко различни работни процеса за потребители - съответно за лекари и за медицински сестри. “Благодарение на помощта на голям брой лекари и медицински сестри стигнахме до консенсус за правилното крайно устройство. Този консенсус е плод на проведени многократни демонстрационни и дискусионни срещи, на които бяха разгледани вече реализирани решения на доказани производители в здравния сектор и не само, като под внимание бяха взети и спецификите на нашата болнична среда”, уточнява той.

Освен акредитацията, ИТ отделът разширява WiFi мрежатa в болницата и разширява VDI средата. „За да подобрим работата на БИС, стъпихме върху виртуалната среда VDI, стартирайки със 100 потребители. Имахме 3 опции за мобилно устройство, което да се ползва при прилагането на медикамента при леглото на пациента – таблет, хендхелд устройство и лаптоп. Джобното устройство е удобно за сестрите, защото ръцете им са свободни, а таблетът бе по-удобен за лекарите, за да проверяват повече данни за заболяването на пациента. Той обаче не е удобен за писане. От бюджетна гледна точка лаптопът покриваше и двете изисквания, като купихме по-евтини модели, които се поставят на обикновена количка, върху която са и медикаментите. Има и специализирани колички с вградени батерии, но те са много скъпи“, обяснява инж. Георгиев.

Използваните технологии:
 1. Лаптоп за достъп до виртуалната среда при работата до леглото на болния
 2. WiFi мрежа за преносна среда;
 3. Баркод идентификация на пациенти, лекарствени средства и персонал;
 4. MS SQL DB

Какво е постигнато с реализацията на проекта

Постигнатите резултати от гледна точка на бизнеса обобщава ръководителят на проекта по JCI акредитацията д-р Елизабет Трайкова: “Краткото време, през което работим по електронен път, не ни е позволило да направим пълен анализ на резултатите. Въпреки това мога да заявя, че предварително заложената основна цел за намаляване на технически грешки в процеса на управление на медикаменти и гарантиране на безопасността на пациента е постигната. Искам да отбележа, че грешки от този тип имат най-голям дял в световен мащаб. Заедно с това постигнахме стандартизация, автоматизация, създаване на механизъм за тясна колаборация между клиники/отделения и болнична аптека в медикаментозната терапия.”

Електронното водене на медицинска документацията елиминира проблема с трудно разчитане на ръкописен текст, допускане на грешки в преписване и препредаване на информация. Повишена е също така производителността на служителите. “Реализирането на този проект ни даде инструмент за ефективно следене и управление на инцидентите в тази област”, уточнява д-р Елизабет Трайкова.

На практика постигнатата крайна цел е, като се дава медикамента, системата да гарантира, че на правилния пациент се дава правилния медикамент в правилното време. Това се осъществява с въвеждането на задължителни атрибути като пациентска гривна за всеки постъпващ на лечение в болницата, както и с препакетиране на медикаментите, които постъпват в болничната аптека. „Наложи се да купим и препакетираща машина за таблетните форми. Така всяка таблетка, която влиза в болницата на входа на аптеката, придобива задължителните характеристики, изисквани от системата за медикаментите“, обяснява инж. Георгиев. За останалите медикаменти като инфузии и перфузии етикетите се изготвят в самото отделение и се лепят на спринцовката или на банката. А целта на системата е да идентифицира всички участници в процеса по даване на лекарствата.

„В хода на акредитацията се наложи да имплементираме и устройства за измерване на влага и температура на определени точки – хладилник, аптека, складово помещение или др. Спряхме се на система на Testo, която включва датчик, записващ определен обем данни“, обяснява инж. Георгиев. Тези данни се изпращат към централизирана облачна система, записват се, дефинират се зони и параметри. Ако даден параметър излезе извън зададените граници, се изпраща SMS или е-писмо. Освен това системата осигурява регулярно генериране на детайлизирани доклади.


Облачна система в Токуда Болница София управлява медикаментите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В момента ИТ специалистите са на финала за монтиране на крайните VDI клиенти, които ще могат да ползват услугите на създадения частен облак. Основата на VDI е положена още през 2015 г., когато е виртуализиран сървърният комплекс и са доставени над 50 крайни клиента. „Тогава изтествахме технологията – доколко е приложима при нас, дали можем да я надградим. Впоследствие всички налични компютри се подменят с тънки VDI клиенти“, коментира инж. Георгиев.

Частният облак се ползва и за БИС, и за Интернет, като за болничната ИС има имидж за VDI средата и за всички приложения, базирани на MS Active Directory. Осъщественото разширение на VDI средата е нужно, за да поеме новите потребители. След проведения търг, печели Телелинк, който изгражда и Smart WIFI мрежа с поддръжка на роуминг чрез устройствата Cisco AIR-AP1832I . Мрежата не е проектирана за пренос на глас. “Натоварихме Wifi с още една задача -да предоставя безплатен интернет на пациентите. Те го ползват в отделна VLAN група, с различни права, дори DNS сървърите са различни“, обяснява инж. Георгиев.

Телелинк е осъществила и разширение и на VDI технология на MS, базирана хардуерно върху сървърите Cisco UCSC-C220-M3, а съхранението на данните е върху дискови масиви на EMC. VDI средата не може да се ползва за разчитане на образната диагностика, най-вече заради нуждата от специални дисплеи, осигуряващи 65 000 нива на сивото. В същото време чрез VDI и наличната 10 Gbps свързаност между PACS и VDI подобрихме със 100% времето за изтегляне на образите. Всяко образно изследване се разчита само от рентгенолог, но специалистите могат да се ориентират какво е състоянието на пациента по изпратените доклади на рентгенолога и придружаващите ги снимки.

Предизвикателства и “научени уроци”

Според инж. Светлан Георгиев при реализацията на подобни проекти е важно да се дефинират ясно нуждите на бизнеса и рамките, в които трябва да се изпълни проектът. Правилното дефиниране и управление на необходимите ресурси за изпълнение на всяка една задача са задължителни. В допълнение проактивната роля на ИТ отдела и добрата комуникация с бизнеса допринасят значително за гладката работа и избягването на големи сътресения, свързани с промените. “Бих казал, че вложените усилия, свързани с комуникацията от страна на ИТ отдела, би следвало да са правопропорционални на броя засегнати звена и служители”, споделя инж. Светлан Георгиев.

Планове за развитие

Внедряване на DICOM Modality Worklist – система за автоматичен трансфер на пациентски данни от HIS/RIS към устройствата за изобразяване. Този проект ще улесни процесите и ще унифицира данните. Сървърът ще улесни прехвърлянето на данните от БИС към конзолата на конкретния апарат за образна диагностика. Това ще премахне грешките от въвеждане на данните от лаборантите и дава гаранция за консистентност на пациентското досие. Този проект е бюджетиран за настоящата 2016 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X