Ит Проекти

Евроинс гарантира контрола на застрахователния риск с решение на IBM

Computer World

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Софтуерно решение за ефективно управление на застрахователния риск, реализиращо изискванията за капиталова адекватност и отчитане според директивата Solvency II“

Възложител: Застрахователно дружество „Евроинс“ АД

Изпълнител: „Ай Би Ем България“ ЕООД (IBM)

Поддоставчик: „Скейл Фокус“ АД (ScaleFocus)

Стартиране/приключване на проекта: 18.05.2015 г. – 18.12.2015 г.

Бюджет на проекта: 1 000 000 лв.

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

Подкатегория: „Големи компании“

Евроинс Иншурънс Груп е една от най-големите независими застрахователни групи в региона на ЦИЕ. Компанията има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 100 служители. От 2014 г. компанията започна дейност в Гърция като част от стратегията си за експанзия. Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България – водеща българска компания, която оперира в региона на ЦИЕ, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Централният офис на ЕИГ е в София.

Евроинс Иншурънс Груп оперира в пет държави като през последните две години придоби застрахователните операции на Achmea, QBE и Talanx AG в Източна Европа. 

Основни предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

Главната причина, която доведе до изпълнението на ИТ проекта, е приетата на 25 ноември 2009 година Директива 2009/138/EC, по-известна като "Платежоспособност" или Solvency II (S II). Директивата има за задача почти изцяло да промени философията на дейността по застрахователен надзор. Чрез тази директива се въвеждат икономически рисково базирани изисквания за платежоспособност спрямо всички европейски застрахователни дружества.

България е втората страна в Европейския съюз, която ще подложи балансите на компаниите от бранша на стрес тестове, и то още в първите месеци от влизането в сила на новата регулаторна рамка Solvency II, която чувствително завишава капиталовите изисквания пред компаниите.

Новите правила ще гарантират еднакво и засилено ниво на защита на притежателите на полици в целия ЕС - намаляване на вероятността от затруднение при изплащане на сумите по застрахователни полици при настъпване на застрахователно събитие.

През 2015 г. „ЗАД Евроинс“ взима стратегическо решение за подобряване на резултатите на компанията като увеличава капитала си до близо 20 млн. лв., което е част от необходимите мерки, с които да отговори на бъдещите изисквания. Конкретните бизнес предизвикателства за посрещане на Директивата са:

 • Повишаване ефективността на вътрешните процеси;

 • Адекватно управление на риска, спрямо най-новите изисквания на ЕС;

 • Предвиждане на нужните активи;

 • Ликвидиране на риска от фалит;

 • Влизане в законово упоменатия срок от ЕС за покриване на изискванията по директивата Solvency II

Конкретни стъпки за реализиране

„За преодоляване на предизвикателствата от разширените регулации, Евроинс извърши анализ на вътрешните бизнес процеси и проучи възможностите за избор на подходящ интегратор на софтуерно решение. Разглеждахме различни ИТ решения, на различни компании и се спряхме на решението на IBM. Желанието ни беше да заложим на местен партньор и се спряхме на Скейл Фокус, защото те показаха, че имат нужните качества, опит и са единственият бизнес партньор на IBM със сертифицирани специалисти в областта на управление на риска”, споделя Димитър Димитров, прокурист на “ЗД Евроинс”  АД и заместник-председател на Надзорния съвет на „Еврохолд България“.

Следните фактори за изпълнение на проекта са взети предвид, за успешното имплементиране на решението:

 • Възможност за безпроблемно внедряване на специфичните бизнес процеси на компанията;

 • Сигурност – стъпване на платформи и технологии, които позволяват многослойни архитектури за внедряване във вътрешни мрежи, в IaaS среди и други, без компромис към изискванията за сигурност на информацията;

 • Ползване на корпоративни (enterprise) технологии - комплексността и строгите регулаторни изисквания предполагат използването на корпоративни (enterprise) технологии, заради тяхната специфичност;

 • Производителност и работа при голямо натоварване – платформата трябва да позволява обработка на големи обеми от данни (например обработка на милиони транзакционни данни);

 • Скалируемост – възможност за увеличаване на капацитета на системата без софтуерни ограничения, само с добавяне на хардуер.

За да бъдат постигнати горепосочените цели, се подходи със следните методи и стъпки за имплементиране:

 • Създаване на първоначален ETL (извличане, трансформиране и зареждане) на данни и анализ на модела на данни на Евроинс;

 • Създаване на рамка на плана за изготвяне на доклади;

 • Инсталиране и конфигуриране на компонентните решения на IBM за Solvency II;

 • Разработване на ETL интерфейс – България, Румъния, Македония, Украйна;

 • Валидация и разработка на количествените доклади от Cognos;

 • Миграция към производствена среда и предаване на документация.

ИТ решение

Специализираното ИТ решение, което IBM и „Скейл Фокус“ имплементираха, се състои от най-модерни технологии, които позволяват работа с огромно количество разнородни данни, изготвяне на анализи и рискови модели, както и прозрачна корпоративна отчетност. Проектът се реализира по класическата Waterfall методология, поради ясно дефинирания срок, в които той трябва да бъде завършен и горепосочените етапи от имплементиране на решението. По време на реализацията на проекта, компанията използва възможността да оптимизира вътрешните си модели на управление на активи и застрахователния риск, неговото предвиждане и моделиране и изготвяне на автоматизирани количествени отчети. Основните функционалности са:

 • Способност за работа с данни от разнороден вид - както с данни от вътрешната система на Евроинс, така и с такива от външни източници;

 • Преобразуването на първоначалните данни, чрез ETL процеси, във вид подходящ за използване от базата данни;

 • Оценка и предвиждане на застрахователни рискове;

 • Изготвяне, анализ, оценка и сравнение между различни актюерски модели;

 • Осъществяване на стрес-тестове за компанията;

 • Визуализиране на информацията от базата данни под формата на различни графики, таблици и диаграми;

 • Динамично отразяване на ефекта от промените във входните данни върху данните в крайния отчет;

 • Автоматизирано генериране на универсални отчети, които са съвместими с Microsoft Office, както и на специално изискваните от Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) отчети в xBRL формат.

Фигура 1 - Компоненти на Solvency II решението


Евроинс гарантира контрола на застрахователния риск с решение на IBM

© Computer World, Computerworld.bg

Системата се състои от следните основни хардуерни и софтуерни компоненти:

 • Вътрешна информационна система - INACS

Това е вътрешната оперативна система на Евроинс. Тя e основният източник на информация в имплементираното решение и включва данни отнасящи се до: клиентите на компанията; предлаганите продукти и застраховки; застрахователни премии; жалби и плащания. Цялата налична информация претърпява трансформация чрез филтриране и обогатяване, за да бъде подготвена за целите на Solvency II. Системата предоставя възможност за допълнения към основните данни чрез специално изготвени шаблони (напр. данни за безрисковия лихвен процент на европейския регулатор EIOPA).

 • IBM ALGO Financial Modeler

Гъвкава платформа за изготвяне на актюерски модели и управление на риска. Тя предоставя напълно автоматизиран, цялостен процес на моделиране на застрахователните рискове и е проектирана така, че да предоставя пълна прозрачност, одит и контрол върху него. Модулната ѝ структура стои в основата на ефективното ѝ внедряване, в желания от Евроинс модел на управление и възможността за лесно адаптиране към възникнали нови регулаторни изисквания. Резултатът от ALGO Financial Modeler пресмята част от входящата информация за Solvency II отчетите. Предимството му е, че той отчита динамично как всяка промяна в показателите се отразява на общия резултат в отчетите, елиминирайки много ръчен труд и възможността за допускане на грешки.

 • IBM InfoSphere DataStage

Фигура 2 - Последователност за пресмятане на стойности за детайлния списък на активите на Евроинс


Евроинс гарантира контрола на застрахователния риск с решение на IBM

© Computer World, Computerworld.bg

Мощна и скалируема ETL платформа, която управлява процесите по извличане на необходимата информация от разнородни източници (INACS, IBM ALGO Financial Modeler, MS excel и др.) и трансформирането ѝ в подходящ вид за целите на Solvency II. Технологията е изключително полезна с това, че позволява обработката на много големи количества данни в реално време и извършването на сложни калкулации.

 • SQL Server 2012

Фигура 3 – Примерен модел на данни, който обслужва един от отчетите на Solvency II – Minimum Capital Requirement


Евроинс гарантира контрола на застрахователния риск с решение на IBM

© Computer World, Computerworld.bg

Solvency II решението в Евроинс се базира на SQL Server 2012 платформа за съхранение на цялата информaция, която е необходима за изготвяне на отчетите. Същият сървър се ползва и като място за съхранение на всички компоненти. Данните се използват както за съставянето на отчетите в IBM Cognos BI и тяхната визуализация, така и при генерирането на финалните xBRL файлове от IBM Cognos DM.

 • IBM Cognos Business Intelligence

Това е уеб-базирана платформа, която генерира различни видове отчети, управлява правата за достъп и дава възможност за разработка и визуализация на допълнителни анализи и отчети в бъдеще.

Информацията в потребителския интерфейс се управлява в зависимост от желанията и нуждите на служителите на Евроинс. Предимството на IBM Cognos BI е, че работата може да се осъществява както онлайн, така и офлайн, с последваща синхронизация, а достъпът до нея е възможен от всяко едно устройство.

 • IBM Cognos Disclosure Management

Осигурява възможността за комуникация със системите на EIOPA, посредством генериране на xBRL отчети за всяко тримесечие. xBRL е универсалният XML-базиран език, който поставя новите стандарти за корпоративната отчетност в световен мащаб. Предимството на Cognos DM e, че отразява промените динамично, а отчетите са универсални и съвместими с Microsoft Office. Тъй като xBRL е прекалено общ Cognos DM използва множество таксономии, за да му придаде бизнес смисъл в контекста на Solvency II.

Eфекти от ИТ решението

Имплементираното решение осигурява на Евроинс покриване в законов срок на всички нови изисквания за капиталова адекватност и отчитане пред Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, включени в директивата на ЕС “Платежоспособност” II (Solvency II), която е валидна от 1 Януари 2016 г. Компанията усвоява още по-ефективен модел за управление на портфейла от активи и инвестиции, рисковете, с които те са свързани и пресмятане на адектватен дял на презастраховане.

Фигура 4: Oсновни компоненти, изграждащи предметните области на директивата Solvency II


Евроинс гарантира контрола на застрахователния риск с решение на IBM

© Computer World, Computerworld.bg

Ефективността на внедрената система се потвърждава от постигнатите резултати по време на използването ѝ, сред които са:

 • Унифициране на бизнес процесите в цялата компания;

 • Осигурена стабилност и сигурност, гарантиращи изплащане на всички суми по сключени застраховки, при настъпване на застрахователно събитие;

 • Повишена клиентска удовлетвореност.

На управленско ниво, имплементираното от IBM и Скейл Фокус решение осигури още по-добра възможност за предвиждане на потенциалните рискове, пред които е изправена компанията и заздрави основата, на база на която взимаме ефективни стратегически решения. Ползите в оперативен план, от друга страна, са също от изключително важно значение, защото времето, необходимо за изготвяне на задължителните количествени отчети към европейския регулатор се намали драстично- от 25-30 човекодни на 1-2 човекодни“, коментира Димитър Димитров.

Освен скоростта, с която се изготвят, достоверността на отчетите е чувствително повишена, а оперативният риск за бизнеса е намален, защото вероятността за допускане на човешки грешки при автоматизирания процес е минимална.

Вградената система позволява пълна прозрачност и улеснен процес на одит и контрол върху количествените отчети от законовия регулатор.

Потенциалът за повишаване на вътрешното сътрудничество между отделите нараства неимоверно, вследствие на универсалността на генерираните отчети и възможността за лесна работа с тях.

Решението на IBM предоставя неограничена скалируемост и потенциал за развитие, с възможност за добавяне на нови функционалности, по отношение на специализирания софтуер. Това се дължи на универсалността на внедрените технологии и многослойната модулна структура. Решението направи модела на управление в Евроинс още по-адаптивен към евентуални промени в регулаторните изисквания. 

Потенциал за развитие 

Решението е съпроводено от архитектура, която позволява както лесна конфигурация на текущите и бъдещи бизнес процеси, така и възможността за надграждането ѝ. Модулната структура на решението допринася за високия мултипликационен потенциал.

Внедрените технологии, например Cognos BI, позволяват интеграция на бизнес аналитично решение, което да служи за Business Intelligence портал за Data Warehouse технологии, извличане на данни и статистически анализи и прогнози. Всеки един от имплементираните продукти на IBM може да се използва за постигането на различни бизнес цели. Веднъж закупена системата, тя се състои от цялостен пакет технологии т.е. не са нужни допълнителни средства за надграждането или внедряването й в допълнителни пера на работния процес на компанията.

Без значителни допълнителни инвестиции е възможно вграждането на системата в различните бизнес процеси на Евроинс. Това действие не само би усъвършенствало процесите, но би довело и до спад в оперативните разходи и освобождаването на човекорересурс за работа по допълнителни проекти за развитието на Евроинс и навлизането на нови пазари, твърдят от застрахователното дружество.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X