Ит Проекти

НСИ автоматизира дейността си чрез информационна система

Computer World

Националният статистически институт (НСИ) е отговорната държавна институция за събирането, обработването и разпространението на статистическа информация за цялостното социално и икономическо състояние на България. През последните години важността на НСИ в съвременното общество се откроява все по-силно - нараства както броят на респондентите, особено в частта за бизнеса, така и броят на потребителите на статистическа информация сред различни групи на обществото ни - бизнес, научни среди, студенти, журналисти и други. За сравнение над 600 000 са респондентите от бизнеса, които подават годишен отчет за дейността си всяка година, броят на подадените заявки за статистическа информация надвишава 6000.

Предизвикателствата

Основните задачи за развитието на Националната статистическа система (НСС) са формулирани в Стратегията за развитие на НСС за периода 2013 – 2017 година, както и в мисията и визията за развитие през посочения период.

Мисията на НСС на Република България е да осигурява безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията, чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013.

Възложител: Национален статистически институт

Изпълнител: Фадата АД

Дата на стартиране: 02.04.2014 г.

Дата на приключване: 30.11.2015 г.

Бюджет на проекта: 795 000 лева

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Подкатегория: Централна администрация

Визия за развитието на НСС през периода 2013 - 2017 година:

Националната статистическа система да произвежда и предоставя на всички групи потребители статистически продукти и услуги с високо качество, произведени по хармонизирани европейски методологии и стандарти.

Новите форми на комуникация с потребителите и респондентите и другите постижения в информационните технологии доведоха до съществени промени в комуникационните канали, обработката и съхранението на данните.

Едно от основните предизвикателства, които определят развитието на НСС за периода 2013 - 2017 г., е свързано с постоянно нарастване на потребностите от статистическа информация, в т.ч. потребности от комплексна и многоаспектна статистическа информация за целите на разработването, мониторинга и оценката на политики и програми на европейско, национално и регионално равнище.

Развитието на НСС през периода 2013 - 2017 г. налага реализирането на следните основни цели:

Цел 1. Осигуряване на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище.

Цел 2. Въвеждане на нови източници на данни и средства за усъвършенстване на производството и повишаване на качеството на статистическите продукти и услуги.

Цел 3. Повишаване на професионалния и организационния капацитет на НСС.

Цел 4. Внедряване на иновативни и ефективни информационни и комуникационни технологии и e-услуги.

Изпълнението на разглеждания проект е пряко свързано с изпълнението на Цел 1 и Цел 4 от Стратегията и в частност със следните приоритети на Цел 4:

Приоритет 4.1. Развитие на информационни системи и e-услуги в посока на намаляване на натовареността на респондентите, повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на методите за нейното разпространение.

Приоритет 4.2. Внедряване на единни европейски ИТ средства, продукти и стандарти с оглед осигуряване на условия за интеграция и хармонизация на статистическия производствен процес в рамките на ЕСС.

Приоритет 4.3. Повишаване на ефективността и разпределението на ресурсите в центъра за данни чрез внедряване на най-добрите практики и технологии за управление на инфраструктурата.

Приоритет 4.4. Развитие и обновяване на сървърната и комуникационната инфраструктура и персонална техника с цел осигуряване на развитието на ИКТ и предоставяне на нови услуги.

Именно с цел затваряне на цикъла и автоматизиране на разпространението на статистическа информация през април 2014 г. НСИ стартира проект „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията чрез обработка на информация от наблюдения на НСИ, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните“.


Цели на проекта

Основната цел на проекта е подобряване на обслужването на гражданите, бизнеса и администрацията.

Специфичните цели са:

Специфична цел 1: Ускоряване на процеса по предоставяне на данни за потребители;

Специфична цел 2: Подобряване качеството на крайния продукт;

Специфична цел 3: Усъвършенстване процеса на обработване на информацията, получавана от наблюдения в Националния статистически институт.

Първа и втора специфични цели на проекта включват ускоряване на процеса по предоставяне на данни за потребители и подобряване качеството на крайния продукт, което съществено ще допринесе за подобряване на обслужването на гражданите, бизнеса, администрацията и другите целеви групи, в това число чрез развитие на електронните услуги.

ИТ решението

Информационна система „Инфостат“ осигурява функционалност за изпълнение на различни бизнес процеси, чрез които се осигурява генериране и предоставяне на данни с резултати от проведените статистически изследвания от НСИ по НСП на потребителите - външни и вътрешни.

Системата извършва автоматични дейности по отношение на регистрация и изпълнение на постъпващите заявки, проверка на статистическата конфиденциалност, генериране на е-мail-и в резултат от различни събития, управление и администриране на цялостния процес по разпространение и т.н.

Основните бизнес процеси на системата са реализирани, за да обслужват нуждите на външните и вътрешните потребители във връзка с предоставяне на справки за статистическа информация. Всеки процес е разделен на стъпки/задачи, които са обединени в логическа последователност в обща схема.

Външните потребители могат да извършват следните дейности:

 • Да подават заявки за изготвяне на справки;

 • Да променят параметрите на подадени заявки, които не са заплатени;

 • Да избират начина на заплащане;

 • Да заплащат избраната услуга;

 • Да свалят (download) готовите справки;

 • Да проследяват статуса на подадените заявки;

 • Да получават уведомителни e-mail при настъпване на определени събития;

 • Да избират вида на отговора на тяхната заявка;

 • Да се регистрират в системата като потребители и др.

Вътрешните потребители могат да използват същите механизми, както и външните потребители, по отношение на заявяване и изготвяне на статистически справки, като имат възможност за изготвяне на справки и извън предефинираните статистически показатели (ССП). Справките, които ще изготвят вътрешните потребители, могат да бъдат както за вътрешни нужди, така и по заявка на външни потребители, които не използват предоставената за целта възможност от сайта на НСИ, както и справки - предмет на договори с външни клиенти.

Вътрешните потребители имат възможност да използват допълнителни функции по отношение на изготвяните справки като: проверка на конфиденциалността, корекция на изходния резултат, извършване на допълнителни действия по отношение на обработките, поддръжка на метаданни, регистрация на заявки, постъпили по други канали (пощата, електронната поща, в приемната на НСИ и т.н.), заверка на плащане от клиент в зависимост от избрания от него начин на плащане (чрез използване на системата за електронни разплащания, чрез банков превод, на каса в НСИ) и други.


Системата – характеристики, съставни части

Информационна система „ИНФОСТАТ” е изградена като единно уеб базирано приложение, реализиращо функционалностти по предоставяне на резултати от проведени статистически изследвания от НСИ под формата на справки за външни и вътрешни потребители, както и поддържането на системните обекти. Функционалната структура на системата от гледна точка на потребителя се представя като „ИНФОСТАТ – Външни потребители” и „ИНФОСТАТ – Вътрешни потребители“.

„ИНФОСТАТ – Външни потребители” се състои от:

МОДУЛ 1 – Заявки по стандартни статистически показатели;

МОДУЛ 2 – Заявки по нестандартни статистически показатели; Нов потребител с ЕП; Забравена парола; Активиране на деактивиран профил; Редактиране на профил; Промяна на парола; Моите активни заявки; Плащане на информационни продукти; Архив на информационни продукти; Заявление за промяна на ЕИК; Заявление за справка в свободен текст.

„ИНФОСТАТ – Вътрешни потребители“ се състои от:

МОДУЛ 1 – Заявки по стандартни статистически показатели;

МОДУЛ 2 – Заявки по нестандартни статистически показатели; Специфични справки;

МОДУЛ 3 – Обслужване на клиенти се състои от: Обслужване на клиенти; Преглед и насочване на заявление в свободен текст; Заявления в свободен текст, насочени към мен; Анализ и корекция на конфиденциалност; Предоставяне на официален отговор; Регистриране на заявление в свободен текст; Регистриране на договор по заявка; Отразяване на плащане по заявка за справка; Обслужване на абонамент; Обработка на искания за проформа фактура; Служебни справки; Справка за заявления в свободен текст; Справка за извършени плащания; Справка за издаване на проформа фактури; Справка за изпълнението на заявки; Справка за най-търсени показатели; Управление на данни и метаданни; Свързани показатели; Подготовка на изходна таблица за импорт; Дефиниции на справки; Календар на планираните ревизии; Каталог с дефиниции на факт таблици; Каталог с класификации и номенклатури; Йерархия на теми, подтеми и справки (показатели); Каси; Банкови сметки на НСИ; Ценоразпис; Системни параметри; Системни процеси.

Потребителски профили

Външни потребители:

 • Заявление за промяна на ЕИК;

 • Поддържане на профили.

Вътрешни потребители:

 • Групи потребители;

 • Поддържане на профили.

Софтуерната архитектура на базовата функционалност на информационната система ИНФОСТАТ е базирана на многослойна системна архитектура, като са обособени следните класически три слоя:

 • Презентационен слой:

 • Екрани (лица) на системата;

 • Контрол (презентационна логика, делегиране на бизнес действията, обработка на бизнес изключенията);

 • Бизнес слой (Домейн слой):

 • Йерархия на домейн обекти (business workers);

 • Функционални компоненти (класове наследници на BW);

 • Системни и сервизни наследници в домейна;

 • Информационен слой:

 • Средства за съхранение на данни;

 • Програмни модели на данни;

 • Средства за достъп до данни чрез програмните им модели.


На схемата е показано графично изображение на описаната архитектура. Допълнително освен скици на възприетите архитектурни решения са указани различните технологии и J2EE стандарти, които са използвани за сглобяването на различните слоеве в едно приложение. Общата конвенция е, че елементите на конкретен слой използват елементи на непосредствено стоящия от долу архитектурен слой. Всеки един слой допуска вътрешно разделяне на собствената си йерархия според конкретни функционални направления (регистри, журналиране, управление на сигурността). На база на тези разделения по направление (бизнес наложени или наложени от взаимно използване на обекти в рамките на конкретен слой) се извежда конкретната модулна структура на крайния продукт.

Разделянето на потребителските приложения на отделни слоеве, които взаимодействат помежду си в точно определена йерархия, позволява реализацията на системата да бъде много гъвкава и при необходимост от промени те да бъдат извършени с минимум усилия. Така например при необходимост от промяна на потребителския интерфейс ще бъде достатъчно да бъдат променени само визуалните компоненти без да бъдат променяни нито бизнес-компонентите, нито сървърните процедури и функции в БД. Аналогично при необходимост от промяна на логиката на проверките и обработките на данни ще бъде необходимо да бъдат променени само съответните сървърни процедури и функции в БД без да се налага да се компилира и инсталира наново потребителското приложение.

На изображението са показани основните технологии за разработка на системата:

 • Java Enterprise Edition (J2EE)

Описание на основните компоненти:

 • JavaServer Pages (JSP)

JavaServer Pages е технология, която позволява в статичен HTML документ да се вгради динамичен фрагмент с програмен код, написан на Java. Този фрагмент се изпълнява при заявка за достъп до документа. JSP се трансформира към servlet по време на изпълнение.

 • Servlets

Java технология за генериране на динамични Web-страници. Обработват HTTP заявки. Приемат се входни данни от потребител, обработват се и въз основа на тази обработка се генерира динамично Web-документ.

 • Web Container

Web Container-ът е познат също така като Servlet Container. Той представлява компонент на Web-сървъра, който отговаря за жизнения цикъл на JSP-тата и Servlet-ите, мапинга на дадено URL към определен сървлет и гарантира, че URL заявителя има необходимите права за достъп.

 • JNDI

JNDI е библиотека за достъп до директории и именуване на услугите.

 • JDBC

JDBC е стандартен интерфейс за работа с релационни бази данни през Java. JDBC API предоставя възможност за свързване към база данни.

 • Java Persistence API (JPA)

Java Persistence API (JPA) е програмен интерфейс, който описва управлението на релационни данни в приложения, използващи Java Platform Standard Edition и Java Platform Enterprise Edition. Предоставя възможност за управление на данни - съхранение, извличане, промяна и триене.

 • HTML

HTML е основният маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници. Описанието на страниците става чрез специални елементи, наречени HTML елементи или маркери. HTML елементите са тяхната основна градивна единица и чрез тях се оформят отделните части от текста като заглавия, цитати, раздели, хипертекстови препратки и т.н.

 • JavaScript (JS)

JavaScript е интерпретиран език за програмиране, разпространяван с повечето уеб браузъри. Поддържа обектно-ориентиран и функционален стил на програмиране.


 • Java Server Faces (JSF)

JavaServer Faces (JSF) е Java технология за създаване на уеб-базирани приложения на основата на Java Servlet API и JSP. JSF е стандартизирана технология и е включена официално в Java Enterprise Edition 5. Основната идея на технологията е да се имплементират компоненти, които създават потребителския интерфейс. Компонентите са преизползваеми, което означава, че веднъж написани те могат да се използват на различни места без да бъде повтарян или пренаписван техният код. JSF е сървърна технология, даваща възможност за опростено програмиране на сигурен и стабилен потребителски интерфейс на сървърни Java приложения, базирани на технологията Java Enterprise. Приложенията, разработени с помощта на JSF се внедряват в приложен сървър, обработват потребителски HTTP заявки и връщат като резултат HTML кода на страницата, която потребителят трябва да види в резултат на неговата заявка. Едно JSF приложение може да се състои от набор от страници за визуализация на съдържание и набор от Managed Beans, които дефинират свойства (property) и методи, използвани от компонентите на страницата. Конфигурационен файл, който описва правилата за навигация между страниците, използваните Managed Beans обекти, потребителски компоненти и други.

Използването на JSF улеснява:

 • Навигацията между отделните страници

 • Извеждането на динамично съдържание

 • Валидация и преобразуването на въведените данни

 • Обработка на събития

 • Работата с Managed Beans

 • ORM

Object Role Modeling е метод за изграждане на модели на бази данни на концептуално ниво. Моделите са лесно разбираеми за потребители.

Други библиотеки и готови решения за реализация на отделни функционалности:

 • RichFaces

Kомпонентна библиотека за JavaServer Faces, създадена въз основа на рамката Ajax4jsf. Позволява лесно да се интегрира технологията Ajax в прилагането на уеб приложението. Ajax е похват в уеб разработките за създаване на интерактивни уеб приложения. Предимството на Ajax е, че посредством използването му уеб страниците се зареждат по-бързо. В допълнение към голям брой готови за използване визуални компоненти на рамка Ajax4jsf, RichFaces също реализира поддръжка и предоставяне на голям брой предварително определени компоненти, за разработката на уеб приложение.

 • Primefaces

Kомпонентна библиотека за JavaServer Faces за разработка на уеб приложения, създадена от PrimeTek. Разполага с широк набор от готови визуални компоненти, които надграждат компонентите включени в базовия JSF.

 • Google Charts

Google Charts е инструмент, който позволява лесно да се създават диаграма от данни и да се вграждат в уеб страницата. С библиотеката се създава PNG изображения на графиките от данни и параметри за форматиране в заявка за HTTP. Поддържа множество от разнообразни диаграми.

 • Apache POI

Apache POI, осигурява Java библиотеки за четене и писане на файлове в Microsoft Office формати, като например Word, PowerPoint и Excel.

 • Hibernate ORM

Hibernate ORM е обектно-релационна мапинг библиотека за езика Java, осигуряваща фреймуърк мапинг на обектно-ориентиран домейн модел към традиционна релационна база данни. Hibernate решава обектно-релационни несъответствия, замествайки директния достъп до постоянно свързаните бази данни с достъп на обектни обработващи функции от високо ниво.


Техническа архитектура


НСИ автоматизира дейността си чрез информационна система

© Computer World, Computerworld.bg

ИС „ИНФОСТАТ” е реализирана като централизирана система с децентрализиран достъп. Техническата инфраструктура, необходима за функциониране на системата, включва следните компоненти:

 • Сървър за база данни

  Тук се позиционира сървър за бази данни и всички инструменти, които се използват за управление на базата данни, зареждане на данни и др.

 • Сървър на приложения за ИС ИНФОСТАТ

  Този сървър представлява машина, на която ще работи сървър на приложения, на който ще се инсталира ИНФОСТАТ.

 • Персонални работни станции на потребителите от системата на НСИ

  На тези работни станции посредством Web-браузър ще се стартират и ползват приложенията на системата.

 • Персонални работни станции на външни потребители

  На тези работни станции посредством Web-браузър ще се стартира и ползва в режим on-line система ИНФОСТАТ.

 • Достъп по протокол HTTP/HTTPS през Интернет до сървъра на приложения, който ще обслужва приложението.

  Външните потребители ще достъпват системата по криптиран HTTPS протокол.

ИС „ИНФОСТАТ” е изградена чрез използване на системен софтуер, базов софтуер и инструментални средства и технологии за разработка, дадени в таблицата по-долу. В описанието са включени компонентите от MS SQL Server 2008 Data Center Edition, което не пречи проектът да бъде реализиран на друга платформа, притежаваща изброените инструменти, в случай че НСИ осигури необходимите лицензи.


Предназначение

Софтуер

Забележка

Сървър за бази данни

MS SQL Server 2008 Data Center Edition

Необходим е лиценз, наличен в НСИ

Платформа за изграждане на процеси за извличане, трансформация и зареждане (ETL) на данни

MS SQL Server Integration Services

Компонент от MS SQL Server 2008 Data Center Edition

Среда за изграждане на ETL процеси за зареждане на данни

MS SQL Server Business Intelligence Development Studio

Компонент от MS SQL Server 2008 Data Center Edition

Инструмент за управление на база данни

MS SQL Server Management Studio

Компонент от MS SQL Server 2008 Data Center Edition

Инструмент за управление на многомерни масиви

MS SQL Server Business Intelligence Development Studio

Компонент от MS SQL Server 2008 Data Center Edition

Платформа за разработване на системата

Java Enterprise Edition (Java EE)

Не е необходим лиценз

Технология за разработване на потребителски интерфейси

JSF 2.2, RichFaces 4.5, Primefaces 5.1

Не е необходим лиценз

Технология за генериране на диаграми

Google Charts

Не е необходим лиценз

Сървър за приложения

Apache Tomcat

Не е необходим лиценз

Инструмент за работа с XLS файлове

MS Excel или инструменти по избор на потребителя, които разпознават формата

Данните, които ще се подават към системата за зареждане на данни е необходимо да бъдат създадени с MS Excel. Потребителите, които ще извличат справки в XLS формат, могат да използват инструменти по собствен избор за отваряне и разчитане на файла.

Инструмент за работа с PDF файлове

Инструменти по избор на потребителя, които разпознават формата (Adobe PDF, PDF Viewer и т.н.)

 

Инструмент за работа с CSV файлове

Инструменти по избор на потребителя, които разпознават формата (Notepad, PSPad, Notepad++ и др.)

 

Инструмент за работа с XML файлове

Инструменти по избор на потребителя, които разпознават формата

(Notepad, PSPad, Notepad++ и др.)

 

Операционна система на сървъра, където ще се инсталира сървърът за бази данни

Windows Server 2008 R2

Или друга Windows операционна система, за която НСИ има лиценз и на която може да се инсталира MS SQL Server 2008 Data Center Edition

Операционна система на сървъра, където ще се инсталира сървърът за приложения

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Или друга Windows операционна система, за която НСИ има лиценз

Web-браузър

Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 10 и др.

Поддържат се основните и най-разпространени браузъри


Eфект и ползи от внедряването

Информационна система „Инфостат“ стартира на 25 ноември 2015 година. Към момента отзивите на вътрешните потребители са изключително положителни, защото процесът по разпространение на статистическата информация е напълно автоматизиран благодарение на системата (от получаването на заявките за справки, тяхното изготвяне до получаването им от потребителите). В случай на ползване на платени услуги дори заплащането може да бъде направено по електронен път. Само за 24 часа от стартирането на системата тя е била посетена 5236 пъти, изтъкват от НСИ.

В резултат на изпълнението на проекта се осигурява трайно въздействие върху качеството на статистическите данни и подобряване на обслужването на граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и асоциации, държавна администрация и НСИ. Постига се ефективно изпълнение на поставените специфични цели: ускорява се процеса по предоставяне на данни за потребители и подобряване качеството на крайния продукт, както и усъвършенстване на процеса на обработване на информацията, получавана от наблюдения в Националния статистически институт. Ще се разработят съвременни технологични разработки и инструкции за работа за предоставяне на услуги по електронен път като следствие на направените анализи, проучените добри практики и идентифицирането на конкретните нужди на потребителите, категорични са от НСИ. Ще се даде възможност за:

 • Внедряване на информационна система за предоставяне на нови електронни услуги, което ще доведе до достигане на най-високото ниво в процеса на предоставяне на електронни услуги на потребителите;

 • Осигуряване на онлайн електронни услуги за бизнеса и гражданите на ниво 3 и 4 чрез разработване и внедряване на информационна система, което само по себе си е изключително иновативен подход, който за кратък период от време ще получи успешна реализация и реално ще подобри качеството на предоставената статистическа информация;

 • Намаляване на административната натовареност на бенефициента;

 • Обезпечаване на високо ниво на информационния обмен с външни за Националния статистически институт български и европейски организации и широк кръг потребители - граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и асоциации, държавна администрация;

 • Ускоряване на процеса по предоставяне на данни на потребители;

 • Намалена натовареност на потребителите.

С изпълнението на една от целите на проекта ще се постигне стандартизиране на статистическия производствен процес. Внедряването ще доведе до значително намаляване на времето за изпълнение на заявки и до повишаване на качеството. Цените за услугите също ще намалеят, тъй като доста от процесите ще бъдат автоматизирани. За разлика от сега, когато една стандартна заявка се изпълнява в рамките на 2-3 дни, с въвеждането на системата изпълнението ще става веднага, в онлайн режим. Според предварителните разчети времето за обработка на нестандартните заявки пък ще намалее средно наполовина. С този проект ще се постигне завършване на автоматизацията на целия статистически процес – автоматизиран вход, автоматизирана обработка на данните и съответно автоматизиран изход. По този начин в НСИ реализираме едно „мини електронно правителство“, уверени са от института.

Потенциал за развитие

Развитието на „Инфостат“ е свързано с възможността за допълване на базата данни с нови показатели. Според плановете на НСИ това означава възможност за предоставяне в бъдеще дори и на геореферирани данни чрез системата.

С цел повишаване на прозрачността в работата, първият модул на Инфостат, отнасящ се до заявки по стандартните статистически показатели, може да бъде свързан с правителствения портал „Отворени данни“ (Open Data), който се разработва в момента.

Разработената информационна система „Инфостат“ е внедрена в ЦУ на НСИ, в бъдеще се предвижда нейното използване и в териториалните статистически бюра.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X