Ит Проекти

Административното обслужване по е-път: реализирано по проект на ОПАК

Владимир Владков

Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на е-правителство; реализиране на приоритетни административни услуги за централната администрация и за общинската администрация; разработване на референтни модели на архитектура за централните и за общинските администрации; усъвършенстване на портала на е-управление са петте дейности, изпълнени от български ИТ компании в рамките на мащабен проект, възложен преди 5 г. от МТИТС. Проектът на обща стойност около 18,5 млн. лв. е финансиран по ОПАК, а сроковете за приключването на дейностите са удължени. Макар че много от компонентите и системите по този проект действат в продукционна среда от години, цялостният проект бе отчетен като успешно завършен на 3 ноември т.г. по време на заключителната конференция, организирана от МТИТС и ръководителя на проекта Галя Иванова.

Дейностите по проекта са изпълнени от консорциум Сиела-ГТ&К (Сиела Норма и адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, ТехноЛогика; консорциум Сирма-ИнтерКонсулт, консорциум Сиенсис-Абати (CNsys и Abbaty) и IBS България. Допълнително консорциум „Обучение и технологии 2014“, включващ Информационно обслужване и Ню Харайзънс, е провел обучение на 302 служители на администрацията.

Възложителят

Оперативна програма „Административен капацитет” ОПАК предоставя финансиране за подобряване на работата на държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. ОПАК се финансира от Европейския социален фонд и от бюджета на Република България.


Бизнес предизвикателства

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление. МТИТС осъществява политиката за електронно управление в България. Развитието на електронното управление допринася за повишаване на ефективността и ефикасността на администрацията и спомага за повишаване на качеството и бързината на административното обслужване, за по-добър достъп до информация и по-добра комуникация между заинтересованите страни.

Крайният резултат при развитието на електронното управление за гражданите и бизнеса са предоставянето на електронни услуги. Те са важен инструмент за осигуряване на добро административно обслужване и качествено управление посредством намаляване на бюрокрацията и оптимизиране на разходите. Електронното управление има значим ефект върху развитието на икономиката, особено в период на финансова и икономическа криза. Добрите европейски практики в тази област показват, че успешната реализация на електронното управление не зависи единствено от въвеждането на информационни и комуникационни технологии. Необходимо е тези дейности да бъдат съпроводени от организационни промени, нови подходи за взаимодействие с гражданите и бизнеса, непрекъснато подобряване на качеството на услугите и прозрачни и демократични процеси.

„Преди 5 г. заварих проекта на една много незряла фаза, той бе предизвикателство за целия екип. Но интересът на обществото и бизнеса към проекта беше изключително голям и благодарение на екипа през целия този период преодолявахме много трудности“, заяви зам.-министър Валери Борисов.

Цели

Общата цел на проекта е насочена към подобряване на административното обслужване и повишаване на удовлетвореността на потребителите чрез прилагане на принципите на електронното управление. Тя е тясно свързана с целите на ОПАК за подобряване на работата на държавната администрация с оглед качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Конкретните стъпки за реализиране на целите са насочени в 3 направления:

  • Технологична база. Усъвършенстване на платформата на е-управление чрез усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното управление във връзка с административното обслужване, разработване на инструменти като референтни модели на архитектура за централните администрации и общинските администрации.
  • Нормативна база. Преглед на нормативната база, касаеща предоставянето на административни услуги и предложения за нейното изменение и допълнение с оглед възможностите за предоставяне на услугите по електронен път и събирането на информация по служебен път (прилагане на принципа за служебното начало). Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на електронното правителство.
  • Електронни услуги. Анализ и избор на конкретни услуги, предоставяне от централна и общинска администрации за реализация по електронен път и реализирането им.

Защо са дефинирани именно тези 5 дейности?

„Като възложител на такъв мащабен проект на нас ни бе нужен един критичен анализ на нормативната уредба в областта на е-управление към 2010 г., коментира Валери Борисов. - По това време, 2 г. след влизане в сила на Закона за е-управление и наредбите към него, материята беше неясна за много от ведомствата. Физическият обем на самия закон и наредбите беше много по-голям в сравнение с други страни с доста по-развито е-управление. Затова критичният анализ беше много важен, както и създаването на адекватни на ситуацията предложения за промени.“

По онова време първичните администратори на данни и техните услуги не са били описани. „В процеса на подготовка на тръжното задание трябваше да разчупим модела на е-управление, наличен към онзи момент - всяка администрация да създава свои системи, свои регистри, да пази и съхранява свои данни, да не желае да ги споделя с другите. Ясно бе, че такъв подход повече не може да бъде толериран“, допълни Борисов.

Затова втората дейност е именно определяне на краен брой ключови регистри в държавата, информацията от които да се споделя при ясно определени нормативни регламенти.

Третата дейност е провокирана от това да се определи кой е най-големият доставчик на административни услуги изобщо, кой предоставя на гражданите и бизнеса най-много такива услуги. От направения анализ стана ясно, че 80% от административното обслужване се извършва в общините. „Именно затова с парите от Европейския съюз решихме да електронизираме най-често предоставяните административни услуги, като определихме 50 от тях. Като пилотен партньор по този проект бе избрана Столична община, тъй като това е най-голямата община в страната, с най-голям брой население и ефектът от въвеждането на ЕАУ би бил най-голям”, коментира Борисов.

Други две дейности по проекта са фокусирани върху създаване на два референтни модела за начините на работа на е-управлението на ниво централна администрация и на ниво общинска администрация. „На изпълнителя възложихме да разработи 10 ЕАУ за централна и 10 ЕАУ за общинска администрация. Освен това искахме да тестваме дали по така създадените референтни модели могат да се предоставят ЕАУ и в други общини“, каза Борисов. Не на последно място е-управление трябваше да има ново лице. За България това е порталът eGov.bg.

ИТ решение

Новото ИТ решение включва софтуерна инфраструктура за информационни, междурегистрови връзки (RegiX) за целите на служебното събиране на данни при предоставяне на електронни административни услуги за граждани и фирми, която е интегрирана към платформата на електронното правителство, коментира Галя Иванова, ръководител на проекта.

Специфични процеси, които обхваща новото ИТ решение

Топологията на инфраструктурата за информационни, междурегистрови връзки RegiX представлява звездовидна структура, като RegiX е в центъра, а лъчите са връзките към регистрите. Това дава възможност администрациите-консуматори да се свързват към единна, централна точка, а RegiX да се свързва с по една връзка към всеки регистър, вместо всяка администрация да реализира отделна свързаност с всяка друга администрация и много пъти да се правят разходи за интеграция. Тази топология прави възможно и прилагането на специални политики за сигурност, като централизирано се проверяват права за достъп, правила за филтриране на данните и одитиране на всяка заявка. Администрациите, първични администратори на данни могат да консумират данни през същата централна точка, като подлежат на същите политики за проверка на права, филтриране на данни и одитиране. Присъединяването към RegiX на дадена администрация като консуматор става по формална и техническа процедура по регистрация в RegiX и даване на права за достъп до набора регистри, които са „интересни“ за съответната администрация, като според правните и други регламенти за дейността на даден първичен администратор на регистър може да е необходимо и сключване на двустранно споразумение за обмен. Автоматизираното, служебно събиране на данни от информационна система на администрацията-консуматор е възможно след съответно надграждане, доразвиване на съответната информационна система и интегрирането и с RegiX. Дотогава служителите на администрации, консуматори на данни от регистрите могат да използват специално разработеното уеб приложение с регламентиран достъп, чрез което могат да изпълняват справки в свързаните с RegiX регистри.

Софтуерна инфраструктура за информационни, междурегистрови връзки (RegiX) е интегрирана в платформата на е-управление и към информационните системи на 32 регистъра на централно ниво. Софтуерна инфраструктура за информационни, междурегистрови връзки (RegiX) дава потенциална възможност на всички администрации, предоставящи услуги на гражданите и бизнеса на централно или общинско ниво да достъпват данни от регистрите, които са включени в решението, в реално време. Автоматизирани са бизнес процесите при предоставяне на услуги в Столична община.


Подробно описание на реализираните основни дейности

1. Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП

Освен анализ на нормативната уредба, изведохме и основните регистри, които биха били удачни за електронизация на предоставяните административни услуги (АУ), обяснява Галин Георгиев, юрист от Сиела Норма. След прегледа на нормативната уредба в областта на е-управлението, специалистите на компанията са предложили промени, които да улеснят практическата реализация на ЕАУ. Дефиниран е регистър на идентичности и е създадена правна регламентация за неговото функциониране.


Административното обслужване по е-път: реализирано по проект на ОПАК

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В резултат на тази дейност изпълнителят е идентифицирал всички регистри и набори от данни в администрацията. „Това бе сложна задача, тъй като нормативната уредба често се променя, коментира Георгиев. - Анализирахме какво съдържат тези регистри, каква е структурата на данните. Всяка АУ се базира на нормативна уредба, която включва и закони, и вътрешни актове на съответната администрация“, добавя юристът.

Направено е описание на предоставяните АУ от администрациите. „На възложителя бе предложен пакет от проекти на нормативни актове за промяна на нормативната уредба с оглед улесняване на практическата реализация на електронни административни услуги и мотиви към тях“, обяснява Георгиев.

Основните регистри, съдържащи основните първични данни при взаимодействието на гражданите и бизнеса с администрацията, включват - Регистър на населението; Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние (ГРАО); Търговски регистър; Регистър БУЛСТАТ; Имотен регистър и Регистър на моторни превозни средства. След това са вписани информационни обекти, свързани с приоритетните електронни административни услуги (ЕАУ). „Извеждането на основните първични данни не е елементарна задача, изисква се подходящи експерти и с юридически, и с ИТ познания. Те разработиха и модел на първичните данни, които подлежат на обмен по приоритетните ЕАУ и използваните от тях вътрешни услуги от други администрации“, коментира Георгиев. Моделът на първичните данни съдържа 2 неща:

- Модел на данните и на регистрите, в които тези данни се вписват;

- и модел на вътрешните ЕАУ и обектите, свързани с тях.

При прегледа на нормативната уредба Сиела Норма е идентифицирала и слабите страни. „Законът за ЕАУ беше приет през 2006 г., ведомствата натрупаха практика (и добра, и лоша), каза Георгиев. - Предложихме направо нов закон за е-управление, подзаконови нормативни актове и всички неща, които предполагат тази уредба да стане работеща“, добави той.

Проектът на новия закон за е-управление дефинира необходимостта от средство за е-идентификация, за е-идентичност (предстои приемане на закона), необходимост от единен системен оператор (интегратор), е-връчване и е-плащане, доказателствена сила на разпечатките и възможност за валидиране. В момента по всички тези предложения текат паралелни проекти.


2. Реализиране на приоритетни административни услуги за централната администрация

RegiX е софтуерната инфраструктура, която осигурява централизиран, сигурен, контролиран достъп за извличане на данни от регистрите на централните администрации. „Тази дейност бе от ключово значение, защото резултатът от нея слага основата за комплексното административно обслужване“, коментира Йонко Терзиев, ръководител на направление „Разработка на софтуер“ в ТехноЛогика.


Административното обслужване по е-път: реализирано по проект на ОПАК

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Платформата RegiX на определена стъпка от всеки административен процес за предоставяне на дадена АУ прави проверка на обстоятелства свързани с тази услуга, например дали лицето е осъждано, дали има неплатени данъци, като системата проверява в друг регистър или администрация дали заявеното обстоятелство е вярно. „Това е важно за обществото като цяло, каза Терзиев. - Всички сме потърпевши – и гражданите, и бизнесът. На всички нас ни се налага да събираме необходимите обстоятелства и да ги предоставяме на администрацията, която да ни свърши същинската АУ“, каза Терзиев. Целта на RegiX е преди всичко връзка сървър-сървър, така че едната администрация да получи данните от другата автоматично.

RegiX е в реална експлоатация от 2 г., включително в Българска агенция за безопасност на храните, Министерството на финансите, Агенцията за ядрено регулиране, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Столична община, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Присъединени са над 30 регистъра, включително такива с ключово значение за служебното събиране на данни като регистрите на ГД ГРАО, МВР и Агенцията по вписванията. Издадено е становище на Комисията за защита на личните данни относно сигурността на личните данни.

Компанията е реализирала и 55 служебни услуги за автоматизиран достъп до над 20 регистъра на централната администрация. „В момента, в който се налага автоматизирана проверка за обстоятелства (валидно ЕГН, Булстат и други), масово се ползва практиката за репликиране на базите данни (т.е. прави се репликация на целите регистри в заинтересувани други администратори). Това обаче не е в реално време и информацията може да не е актуална, обяснява Терзиев. - Другото предизвикателство е работата с много администрации, специфични настроения, специфични страхове. Видя се обаче, че е реализиран сигурен достъп до съответните регистри, включително чрез автентификацията. Консуматорите на служебни услуги се идентифицират чрез услугата за автентификация при всяка заявка за достъп до присъединен регистър, а първичният администратор на данни разполага с инструментариум за управление на достъпа и филтриране на данните за всяка една администрация-консуматор“, допълни Терзиев.

Все пак все още се изисква споразумение на администрация ползвател с администратора на съответния регистър, а тази процедура отнема 2-3 месеца и не всички имат желание да преминат през нея. Затова в момента съвместно с МТИТС се подготвя типово споразумение, предвижда се и кампания за популяризиране на направеното и за възможностите за ползване на регистрите, допълни Йонко Терзиев от ТехноЛогика.


3. Реализиране на приоритетни административни услуги за общинската администрация

Разработката на 50 ЕАУ за Столична община среща много предизвикателства, но през 2014 г. е реализирана окончателно. Освен това се появява идеята от спестените средства по този проект да бъде предложена нова дейност - предоставяне на тези услуги през облачна платформа с малки доработки, обясни Явор Джонев от Сирма, която изпълнява тази дейност по проекта в консорицум с Интерконсулт. Надграждането като облачна услуга се осъществява от Сирма Солюшънс.


Административното обслужване по е-път: реализирано по проект на ОПАК

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Вече работещата ИС в Столична община предоставя списък с всички ЕАУ на общината, като има и възможност за предоставяне и на услуги, които не са електронни. „Потребителят може да си разпечата бланка за дадена услуга, да я попълни и да я занесе на място. Ако обаче разполага с електронен подпис, може да подаде заявката електронно и тъй като вече се е идентифицирал в системата чрез е-подпис, неговите данни се попълват автоматично на съответните места, обяснява Джонев. - След това потребителят добавя към заявката исканите документи и праща заявката за изпълнение.“

В момента услугите, които реално са изпълнени електронно, са твърде малко, като една от причините е исканият е-подпис. Законът за интегриране на е-идентификацията в личните карти ще реши проблема, но практическата реализация на подобна идея ще отнеме години (предимно за снабдяване на гражданите с новите документи за идентичност, тъй като досегашните са с валидност 10 г.).

Затова, според Джонев, може да се помисли за идентификация на гражданите пред портала чрез PIN код, изпратен на личния им телефон. „Този метод се счита за достатъчно сигурен от банките, така че би трябвало да върши работа и за е-услуги. Подобна система би подобрила използваемостта на ЕАУ“, добави той.

Освен това системата е направена така, че за прости удостоверения не се изиска от гражданина да прави нещо, администрацията сама ще си извади обстоятелствата от съответния регистър.

В Столична община е въведена и Единна система за управление на документи, преписки и работни процеси. Тя е уеб базирана, затворена за Интернет. Услугите се изпълняват със специфични „списъци за проверка“, които помагат на служителя, изпълняващ услугата, да попълни всички полета. Всяка промяна се записва, както и кой я е направил и кога.

Направена е диаграма на бизнес процеса, през който преминава всяка услуга, като специфичните характеристики на дадена община могат да се добавят гъвкаво. „Платформата е направена така, че централизирано може да се добавя нова услуга. Тя да е приложима за всички общини в България“, обясни Явор Джонев. Всяка община има специфична организационна структура, но платформата позволява на всяка община да определи кой човек коя част от процеса за услугата да изпълнява.


4. Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации

Архитектурният план на централна и общинска администрация е реализиран от консорциума между CNSys и Абати. „Разработихме целия пакет архитектурни планове за централни и общински администрации. Освен ИТ архитектури, в тях има и пакет от вътрешни административни правила, с чиято помощ може да се въведе е-управление, например вътрешни заповеди и правила“, коментира Благой Миров, представител на консорциума.


Административното обслужване по е-път: реализирано по проект на ОПАК

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Разработени са шаблонни помощни софтуерни пакети на централен и общински модел на АИС – разработка на шаблонни помощни софтуерни пакети на АИС, които да подпомагат администрациите при преминаването от настоящото състояние към желаното състояние – електронен документооборот и електронни услуги. „Направихме две паралелни АИС – на Java и на MS .Net”, коментира Миров. Задачата на консорциума включва още прилагане на практика на първите две дейности в една централна и една общинска администрация, което да гарантира приложимостта на референтните модели и на шаблонните АИС чрез използването им като базов модел при реализацията на по 10 е-административни услуги. Системите и ЕАУ са внедрени в МТИТС и в Община Пловдив.

Допълнително е разработена софтуерна система за управление на промяната и управление на риска при преминаване към работа в условията на е-правителство, която да спомогне внедряване на АИС и ЕАУ в дадена администрация.

Разработените функционалности включват подаване на заявление, справки, преглед на преписка по документ, преглед на статуса на услугата, преглед на документ, на част от преписката, както и тестово подписване (дали системата на потребителя е пригодена за е-подпис).

Разработените услуги за МТИТС са над 10, както и в Община Пловдив, включително удостоверение за осигурителен доход УП2, за осигурителен стаж УП3. Допълнително са разработени интересни за Пловдив услуги за туризма (категоризация на заведение за хранене и развлечение и на средствата за подслон и места за настаняване).

Още едно доказателство за устойчивостта на разработения шаблонен модел е изпълняваният в момента проект „внедряване на решение за предоставян от МВР на ЕАУ, генериращи приходи от такси“. Това са 34 платени услуги, които МВР ще предоставя според референтния модел. „Използване на шаблонния АИС ще даде възможност за ефективно управление на процесите и интеграция с наличните бек офис софтуер и интерфейс към система за онлайн плащане на дължими такси, коментира Благой Миров. - Освен това регистърът на МВР може да стане участник в RegiX.“


5. Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване

Единният портал за достъп до ЕАУ изискваше технологично решение, включващо изграждане на изцяло нова среда и създаване на условия за поддръжка на съдържание без необходимост от скъпи ИТ специалисти, коментира Горан Ангелов, управител на IBS България, която изпълнява втората дейност по проекта. „Порталът вече предлага интегрирана услуга за търсене. С избора на портал бе направено концептуално решение за интеграция както на наличните е-услуги, така и разработваните в бъдеще“, коментира Ангелов.


Административното обслужване по е-път: реализирано по проект на ОПАК

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Освен услугите от регистъра на държавната администрация (известен като СУАНУ), са идентифицирани и е-услуги, които не са в този регистъра. Когато започва проекта преди 3 г., IBS България тръгва от организация на процесите по поддръжката на текущото решение и актуализира правата за достъп. В рамките на проекта е реализирана и английска версия, включваща информация за административни услуги за гости или постоянно пребиваващи чужденци, за туристи и студенти.

„Голяма част от проекта беше посветена на вътрешния портал (уикита, блогове, връзка към другите проекти“, коментира Ангелов. Порталът е обновен през 2012 и 2013 г., а през август 2013 г. стартира новият eGоv.bg. Той е разработен върху IBM WebSphere Portal и WCM 7.0. Осигурена е интеграция с еИД и вътрешния портал за администрацията. „Още по време на работата по този проект изкристализираха проблеми и предизвикателства – да се поддържа информацията актуална. Освен това над 40% от посещенията в портала бяха от мобилни устройства, затова последващият проект наложи създаването и на мобилна версия на портала. Трябваше да се преосмисли и ролята на ЕПДЕАУ, за да се спечели доверието на потребителя в ЕПДЕАУ като първи източник на качествена информация при взаимодействието с администрацията“, обясни Ангелов идеята на допълнителния проект, реализиран от IBS през 2014 и 2015 г.


6. Съпътстващи обучения за администрациите във връзка с дейности по реализация на електронни административни услуги и референтни модели

Като допълнителна дейност по проекта са проведени обучения за работа с новите продукти, като тази дейност е реализирана от консорциум „Обучения и технологии 2014 ДЗЗД“ с партньори Информационно обслужване и Ню Харайзънс. Те са изготвили учебни материали и програма за обученията и осигуряване на дистанционно обучение за 200 експерти. „През август 2014 г. бе проведено е-обучение какво е направено по другите дейности от проекта, особено за RegiX, за услугите на Столична община и на Община Пловдив, каза Николай Пенев, управител на Ню Харайзънс. - Служителите от Столична община участваха и като обучение какво могат да ползват на практика от внедрената при тях АИС. Някои бяха участвали и във внедряването на RegiX, затова се получиха интересни дискусии, обмениха се контакти с други техни колеги от страната.“


Административното обслужване по е-път: реализирано по проект на ОПАК

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Важен елемент от проекта е управлението на промяната и на риска. „Много участници споделиха, че основното предизвикателство при нови ЕАУ е склонността служителите да повтарят електронно онова, което са правили на хартия досега. Но в е-формата има служебни връзки, потокът на информация е много по-добър, затова обучението бе много важна крачка“, обясни Пенев.

Надграден е и софтуерният модул за дистанционно обучение, създаден на базата на системата на IBM „Lotus Workplace Сollaborative Learning”, като са използвани технологии като portlets, hyperlinks и Web API. Решението поддържа вход с потребителско име и парола, вход с eID и интегриран вход с потребител от вътрешния портал. В края на краищата са обучени 302 служители на администрацията, издадени са 302 сертификата за направените обучения.


Ефект от ИТ решението

Премахва се хартиеният обмен между администрациите, спестява се време при предоставянето на данни от една администрация на друга, спестява се време и средства на гражданите и бизнеса при ползването на услуги. Автоматизираните процеси спомагат да се намалят служителите в администрацията и да се повиши качеството на процесите при предоставяне на услуги.

Решението дава възможност служебното събиране на данни да се извършва автоматизирано, след като потенциално всяка информационна система на администрацията, консуматор на данни, бъде свързана и интегрирана с RegiX. Към настоящия момент по проекта са свързани 32, поддържани и администрирани от 16 администрации.

Потенциал за развитие

Възможностите за надграждане на решението са свързани с „приобщаване“ на още нови регистри към RegiX. В плановете на МТИТС е до края на 2015 г. да бъдат свързани и „приобщени“ още 30 регистъра на централно ниво. Всяка една администрация – общинска или на централно ниво, предоставяща услуги на граждани и бизнеса, която използва данни от свързаните вече 32 регистъра, може да стане участник в RegiX.

„Благодарение на икономиите и спестените средства в рамките на този проект, дефинирахме още една дейност, която също ще приключи до седмици, дори до дни, заяви Валери Борисов. - 50-те е-услуги, разработени за Столична община, ще бъдат качени в облачната инфраструктура на държавата и оттам ще бъдат предлагани на всички общини в България.“ Избрани са 3 общини, в които в момента се тества този подход. Те са избрани според броя на населението – малка (Радомир), средна (Габрово) и голяма община (Бургас). „Вярвам че до края на 2015 г. и други общини ще могат да се присъединят към тази облачна инфраструктура за изпълнение на ЕАУ“, обяви Валери Борисов.

„Освен развитието на платформата имахме още една цел, казва Явор Джонев. - Всички служители на общините да работят заедно, ползвайки същата среда, която е изградена за ЕАУ. Това също ще е достъпно като облачна услуга за всички общини. Общинските служители от цялата страна ще ползват добре защитена мощна централизирана среда, но едновременно с това данните, документите, служителите на отделните общини ще са собственост на съответната община. Не се смесват данни, не се смесват служители“, обясни Джонев.

Предвиждат се и нови функционалности за сътрудничество на общините. „Например проект за ремонт на улица ще може да се обсъжда във вътрешния е-портал между служителите в общината и вместо да пишат доклад, те ще изразяват мнения електронно, ще се взимат решения, а целият разговор ще се записва, предоставяйки проследимост на обсъжданията по проекти, планираните и извършените дейности и други“, обяснява Джонев.

Платформата предоставя търсене на бизнес обекти, поддържани в новата среда – преписки, задачи, досиета на организации, с които общува общината, други общини, доставчици. „Това позволява вършене на работа по нов начин, дава възможност да се прескочи инерцията на формалното последователно следване на процеса, взаимодействието на екипите вътре в общината и с гражданите да стане по-активно. Така се създава инструмент, с който общините ще работят по нов начин“, прогнозира Джонев.

Технологиите са на световно ниво – това е първата държавна система с отворен код, първата, която ползва семантични технологии, подкрепяйки служители на различни учреждения в тяхното взаимодействие и създаването на ново знание. „По този начин служителите от администрацията ще станат работници на знанието, а не на информацията, каквито са в момента“, поясни Явор Джонев.

Според него формирането на култура за ползване на е-услуги ще става стъпка по стъпка, не може да щракнеш с пръсти и на другия ден всички да ги ползват. Положителното е, че от няколко години по цялата инфраструктура за е-услуги се работи свързано по отделни проекти. „Инфраструктурата се изгражда разумно, а новите проекти стъпват на постигнатите резултати, казва Джонев. - Ако решим и въпроса за електронната идентификация, все повече граждани ще ползват ЕАУ.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X