Ит Проекти

Банка ДСК с ново решение за web планиране и бюджетиране

Владимир Владков

Банка ДСК вече разполага с нов софтуер за централизиране и автоматизиране на процесите по бюджетиране и планиране. Пилотното внедряване на решението Cognos TM1 на IBM в банката бе реализирано от ScaleFocus. Целта на уеб базираната платформа на IBM е да подпомогне вземането на мотивирани решения за развитието на финансовата институция. С помощта на софтуера могат да се правят различни версии на план за резултатите на даден банков клон, например в зависимост от броя на служителите, обслужващи клиенти. На по-късен етап е възможно да се сравняват реалните резултати на дадения клон с вероятните резултати, ако първоначално е бил избран друг вариант на планиране.

Пилотното внедряване (или т.нар. Proof of concept) в Банка ДСК е осъществено успешно от екип бизнес анализатори и технически консултанти на ScaleFocus в тясно взаимодействие с ИТ и бизнес потребителите на банката. В продължение на 2 месеца е извършен обстоен анализ на процесите по планиране и бюджетиране и целевите шаблони на плановете и бюджетите, както и на източниците, семантиката, специфичната бизнес логика и качеството на данните.

Анализирани са също изискванията по отношение на сигурността на информацията и на правата на достъп на потребителите. Служителите на Банка ДСК са тествали разработеното решение в близка до реалната обстановка – с потребители от различни нива в йерархията на планиране, с процеси по одобрение/отхвърляне на планове от ръководители, с детайлно следене на промените и автоматично уведомление, с контролиране на достъпа до данните и шаблоните в зависимост от отговорностите на служителите.

В банката са внедрени и процеси като планиране въз основа на данни за изминали периоди, при залагане на различни обеми и/или лихвени нива и тяхната промяна, извършване на корекции на данни от различни служители и тяхното автоматично отражение в цялостния отчет на банката, както и процеси по прилагане на различни версии на плановете и what-if анализ.

В момента Банка ДСК използва традиционен процес на планиране чрез електронни таблици и с данни от корпоративното хранилище за данни. Банката планира приходите и разходите с комплексна логика за разпределение по дирекции, клонове, продукти, лихви и други.

„Използването на IBM Cognos TM1 е в унисон с най-добрите практики на водещите банки, които дават възможност за валидиране на прогнозните планове и бюджети спрямо корпоративно поставените цели, отразявайки динамиката в банковия сектор, и при ясна комуникация и контрол по отношение на очакванията на ръководството“, коментират от Scale Focus.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X