Ит Проекти

АГКК с ИС за специализираната карта на Черноморието

Computer World

В изпълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие Агенцията по геодезия, картография и кадастър създаде специализираните карти и регистри за цялата територия на Черноморското крайбрежие.

Специализираните карти и регистри съдържат данни както за границите и характеристиките на морските плажове и пясъчните дюни, така и за обектите, попадащи в имотите публичга държавна и общинска собственост – брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения, преместваеми обекти, елементи на благоустрояването и техническата инфраструктура и други. Специализираните карти съдържат данни и за влажните зони, крайбрежните езера, островите, лагуните, лиманите. Въз основа на информацията за морските плажове се определят границите на охранителните зони А и Б, които дефинират специалните режими за опазване на територията и акваторията.

Фиг.1 Устие на река Велека

Наличието на такава богата информация наложи създаването и развитие на информационна система, въз основа на която всеки да може да разглежда и получава данни (точно, визуално и описателно) за плажовете, дюните и другите обекти на Черноморското крайбрежие.

Чрез информационната система Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще осигури публичността на информацията и ще предоставя така необходимите електронни административни услуги на всички заинтересовани - ведомства, общини, търговски дружества и граждани.

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е администрация към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на дейностите по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и дейностите в областта на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията (ЗГК). Като такава, АГКК отговаря за създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна. Нещо повече, агенцията е тази, която отговаря за извършване на административно-техническото обслужване на граждани, ведомства, общини и други потребители на кадастрална информация, както и за поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд.

За тази цел в АГКК е разработена и работи Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР). За да отговори обаче на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), както и на потребностите на граждани, ведомства, общини и други потребители, агенцията има нелеката задача да развие и внедри нова подсистема към нея със специализирани модули и електронни административни услуги за Черноморското крайбрежие (ИССК ЧК).

Ето защо в началото на 2014г. АГКК обявява обществена поръчка за развитие и надграждане на информационната система за специализирани данни и предоставяне на електронни административни услуги за охранителните зони „А“ и „Б“ и за обектите в имотите – публична държавна и общинска собственост на територията на Черноморското крайбрежие“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, а за негов изпълнител е избран консорциум „ЕСТ“ ДЗЗД с партньори в лицето на ЕСРИ България и Тритон.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Надграждане на информационната система за специализирани данни и предоставяне на електронни административни услуги за охранителните зони „А“ и „Б“ и за обектите в имотите – публична държавна и общинска собственост на територията на Черноморското крайбрежие“ по Оперативна програма „Административен капацитет“

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: Консорциум „ЕСТ“ ДЗЗД с партньори ЕСРИ България и Тритон

Стартиране/приключване на проекта: 04.2014 г. – 12.2014 г.

Бюджет на проекта: 318 000 лв. без ДДС

Цели на проекта

Основната цел на проекта е създаване на така необходимата ГИС система на АГКК за данни от специализираната карта на Черноморското крайбрежие и регистри съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Разработването и внедряването на подсистемата има за цел да:

 • Създаде условия за съхраняване и поддържане на данните от специализираните карти за устройство на Черноморското крайбрежие посредством:

 • Внедряване на нов модул на информационната система за данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

 • Създаване на функционални възможности за регистриране и поддържане на зони „А” и „Б” и на обектите, публична собственост съгласно чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК и изграждане на функционална връзка между тях и обектите на кадастъра

 • Предоставяне на услуги с данни от специализираните карти за устройство на Черноморското крайбрежие, включително реализиране на електронни административни услуги с данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от ЗУЧК и с данни за обектите на кадастъра

 • Осигуряване на специализирани данни за справки и официални удостоверителни документи, издавани от АГКК чрез други системи;

Реализирането на проекта е от изключително национално значение като подпомага също така процесите по изработване на устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове на територията на Черноморското крайбрежие, опазване на естествения ландшафт и морския бряг, предоставяне на концесия на морските плажове и много други.

Дейности в обхвата на проекта

За постигане на заложените в проекта цели екипът на ЕСРИ България съвместно с този на фирма Тритон извършиха следните дейности:

- Дейност 1 Анализ на нормативната уредба и класификация на обектите на специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от ЗУЧК

- Дейност 2 Преглед на наличните материали и данни от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от ЗУЧК

- Дейност 3 Обосновка от необходимостта и описание на нови услуги с данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от ЗУЧК

- Дейност 4 Разработване на техническа спецификации

- Дейност 5 Разработване на ГИС система и база данни за данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от ЗУЧК.

- Дейност 6 Тестване на функционалните възможности на разработената ГИС система

- Дейност 7 Подготовка на данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от ЗУЧК и въвеждането им в базата данни на системата

- Дейност 8 Внедряване на разработения модул за специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от ЗУЧК.

Информационен обхват на системата

Информационната система за специализираната карта на Черноморското крайбрежие (ИССК ЧК) централизира данни за основните обекти от специализираните карти за устройството на Черноморското крайбрежие, дефинирани по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, в това число:

О1. Морските плажове, състоящи се от активна плажна ивица

О2. Брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения

О3. Прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони

O4. Островите, включително и създадените в резултат на човешка дейност

O5. Пясъчните дюни, попадащи в или извън обхвата на морските плажове

О7. Бреговата линия

О8. Акваторията на Черно море с широчина 200 метрова ивица, измерена от бреговата линия

О9. Зона „А”, обхващаща частта на акваторията на Черноморското крайбрежие, крайбрежната плажна ивица и част от територията, попадаща в ивица с широчина 100 м, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове (ЗУЧК, чл. 10)

1О. Зона „Б”, обхващащи териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на зона "А", с изключение на урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на ЗУЧК (чл. 11).

11. Други обекти публична собственост, попадащи в територията на зона „А” и зона „Б”.

Обща архитектура на системата

ИССК ЧК е централизирана информационна система, която създава и поддържа централизиран информационен, софтуерен и хардуерен ресурс за осигуряване на функционирането си.

Системата е изградена с трислойна архитектура:

 • Слой – Данни – Информационна база;

 • Слой – Сервизен слой (Бизнес логика) - Гео сървър;

 • Слой – Приложен слой – Клиентски приложения.

Информационната база на системата е геобаза от данни и регистри, обединяваща цялата информация за обхванатите обекти и процедури. Базата данни интегрира пространствената и непространствената информация и предоставя интегриран достъп на потребителите до нея в зависимост от техните права на достъп.

Фиг. 2 Архитектура на системата


АГКК с ИС за специализираната карта на Черноморието

© Computer World, Computerworld.bg

Ядро на системата е сървърната й част, която осигурява реализиране на основната бизнес логика. В нея са съсредоточени функциите за управление на потребителите, осигуряване и управление на достъпа до данните, основната обработка на данните, предоставяне на информационните услуги и сървърната бизнес логика.

Сървърната част на системата включва:

 • Централизирана база от данни

 • Приложен географски сървър

 • Web сървър на системата

 • Услуги, публикувани от геосървъра и Web сървъра

 • Сървърна бизнес логика.

Потребителските приложения предоставят интерфейс за взаимодействие на потребителя със системата, предоставяне на резултата от реализираната бизнес логика и извършване на специфични геообработки, при необходимост.

Функционалност на системата

Информационната система осигурява достъп до своите функции и възможности, както настолно, така и през уеб, в зависимост от съответните права на достъп на различните потребители. Системата се състои от следните функционални модули:

 • Модул „Създаване и поддържане на специализирана карта“

Функционалността на модула се осъществява от две приложения:

• Приложение за поддържане на данните, предназначено за ограничен брой ГИС специалисти, предоставящо мощни възможности за редакции, справки, печат и създаване на карти, автоматизирани обработки чрез геопроцесинг, обработка на данните в базата от данни и т.н.

• Приложение за услуги, предоставящо възможности за изпълняване на постъпващите заявки за услуги, събиране, обработка, съхранение и търсене на данни, изпълнение на необходимите пространствено-аналитични операции, специализирани анализи и генериране на справки.

 • Модул „Администрация“

Модулът осигурява достъп до основните файлови ресурси на информационната система, като позволява създаване на потребители според техните права и задължения, валидиране и одобряване на въведена информация, управление и поддръжка на структурата и функционалността на системата, и съответните софтуер и хардуер.

 • Модул „Услуги“

Модул „Услуги“ осигурява необходимата функционалност за предоставянето на административни услуги за Специализираната карта на Черноморското крайбрежие, в това число:

 • Извадка на обект от Специализирана карта на Черноморското крайбрежие с технически характеристики;

 • Скица на имот или сграда от кадастралната карта и допълнителни данни от Специализираната карта на Черноморското крайбрежие в урбанизираните територии;

 • Скица на имот или сграда от кадастралната карта и допълнителни данни от Специализираната карта на Черноморското крайбрежие в неурбанизираните територии;

 • Комбинирана скица с данни от Специализираната карта на Черноморското крайбрежие и данни от кадастралната карта;

 • Извадка от специализираните регистри на обектите от Специализирана карта на Черноморското крайбрежие;

 • Експорт на данни от Специализираната карта на Черноморското крайбрежие;

 • Списък с координати на подробни точки (включително и надморска височина) от Специализираната карта на Черноморското крайбрежие;

 • Предоставяне на данни от Специализираната карта на Черноморското крайбрежие по критерии за търсене;

Фиг. 3 Предоставяне на данни от Специализираната карта на Черноморското крайбрежие за основен обект Морски плаж Кранево-централен


АГКК с ИС за специализираната карта на Черноморието

© Computer World, Computerworld.bg

 • Модул „Интеграция с КАИС“

Интеграцията между системите КАИС и ИССК ЧК представлява реализация на връзка на взаимодействие за целите на предоставянето на електронни административни услуги. Съгласно изискванията към двете системи, електронните административните услуги се заявяват в КАИС, където се води и деловодството, а резултатите от услугите (например скици) се изработват в ИССК ЧК. Информационните обмен между двете системи е от съществено значение за изпълнението на електронно административни услуги.

 • Модул „Интеграция с ИИСКИР“

Двете системи са интегрирани чрез две връзки:

- Връзка на ниво геобаза от данни – предназначена за обмен на географски данни (имоти, сгради и др.).

- Връзка на ниво база от данни – предназначена за обмен на таблични данни (права, адреси и др.).

 • Модул „Търсене и справки“

Модул „Търсене и справки“ осигурява функционални възможности, свързани с предоставяне на информация за специализираната карта на Черноморското крайбрежие по дефинирани от потребителя критерии. Модулът осигурява възможност за извършване на различни видове търсения, справки и анализи както за обекти от ИБ на ИС СКЧК, така и за обекти от интегрираните с ИССК ЧК информационни системи. Модулът функционира интегрирано с останалите модули на ИССК ЧК.

 • Модул импорт/експорт

Информационната система (ИССК ЧК) предоставя функционални възможности за тест на данните, предоставени от правоспособните лица като част от процедурата по приемане на специализирана карта по ЗУЧК. Посредством модула експертите от АГКК имат достъп до пълните функционалности по проверка, редакция и промяна на статуса на данните, свързани със СКЧК.

В рамките на проверката се извършва анализ на структурата и съдържанието на постъпващите към информационна база на системата данни. Резултатът от анализа се поддържа в регистър на валидираните обекти, като е предоставена възможност за табличен преглед и графична визуализация на записите от регистъра.

Модулът „Импорт/експорт“ осигурява въвеждането/извеждането на CADX файлове в/от системата.

Най-съвременни технологии

ИССК ЧК е изградена на база водещи, най-съвременни технологии, в това число:

 • ГИС сървър - ArcGIS for Server

 • ГИС настолен софтуер – ArcGIS for Desktop

 • Приложен сървър от услуги за спомагателни обработки – WCF Services

 • Други

Ефект от системата

Разработената информационна система предоставя така необходимата съвместена информация от кадастралната карта и специализираните карти на Черноморското крайбрежие за ползването й както общинските и държавните администрации – управляващи собствеността, контролиращи строителството и опазващи околната среда, така и от граждани и бизнес, желаещи да реализират инвестиционни намерения в тази територия. Наличието на онлайн достъп до специализираната карта за зоните и обектите осигурява необходимата публичност за границите на териториите с ограничения, което е предпоставка за намаляване на финансовите средства още в процеса на проучване за строителство или други инвестиционни намерения, както и за опазване и защита на защитените зони.

„Внедрената информационна система за специализираната карта на Черноморското крайбрежие е ИТ проект от национално значение, който позволява качествено електронно обслужване на ведомства, общини и граждани, във връзка с кадастъра и имотния регистър на Черноморското крайбрежие, като ни помага да отговорим на редица регулаторни изисквания в тази област“, казва инж. Валентин Йовев, изпълнителен директор на АГКК.

Потенциал за развитие

Така създадената информационна система позволява надграждане, мащабиране и гъвкава конфигурация. Системата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни ИТ и специфични ГИС стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добавяне/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X