Ит Проекти

РИОСВ-Русе опазва биоразнообразието с ГИС

Computer World

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ провеждане на държавната политика по опазване на околната среда на територията на областите Русе, Разград и Силистра. Териториалният обхват е с обща площ над 8 200 км2, включваща 22 общини, с 306 населени места и над 560 000 жители.

Основните направления, по които регионалната инспекция работи, са опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане, екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства, екологосъобразно изграждане на селищната околна среда, управление на отпадъците, опазване на биоразнообразието и защитените територии, опазване на горските екосистеми, експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг, събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

На територията на инспекцията попада един от най-значимите резервати в България – поддържан резерват „Сребърна“, обект на Световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Разположен край село Сребърна, резерватът се намира на главния миграционен път „Via Pontica” на прелетните птици между Европа и Африка. 221 вида птици гнездят в Сребърна, като резерватът е единственото традиционно гнездово находище в България на къдроглавия пеликан. Освен с богатата си и разнообразна фауна, на територията на резервата се среща и голямо разнообразие от флора - 139 вида висши растения, 11 от които редки или застрашени от изчезване.

Фиг. 1 Поддържан резерват Сребърна

Основни предизвикателства

За ефективното изпълнение на всички дейности и процеси по управление на защитените територии и защитените зони от Екологична мрежа Натура 2000 на територията на инспекцията, както и контрола на компонентите на околната среда в част „Биологично разнообразие”, РИОСВ-Русе е изправена пред редица предизвикателства. Липсата на единна централизирана геобаза данни с информация относно тези компоненти, в комбинация с редица други специализирани данни във връзка с Националната екологична мрежа на територията на РИОСВ-Русе, затруднява и забавя работата на инспекцията. На лице е също необходимостта от визуално представяне на цялата информация, както и възможности за извършване на множество пространствени анализи, справки и отчети. Предизвикателство се оказва и комуникацията с различни институции, юридически и физически лица при трансфериране на необходимите данни и информация, голяма част от които са геореферирани.

Всичко това определя необходимостта от внедряване на съвременна специализирана географска информационна система, която да отговори на потребностите на Инспекцията. Ето защо, РИОСВ-Русе обяви обществена поръчка за „Закупуване на специализиран софтуер за ГИС, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе, във връзка с изпълнение на проект с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом“. Проектът е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, а за негов изпълнител е избрана ЕСРИ България.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Закупуване на специализиран софтуер за ГИС, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе, във връзка с изпълнение на проект с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“

Възложител: РИОСВ-Русе

Изпълнител: ЕСРИ България

Дата на стартиране/приключване на проекта: 03.11.2014г. – 10.12.2014г.

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Цели и стъпки за реализиране на целите

Основната цел на проекта е внедряването на специализирана, най-съвременна географска информационна система (ГИС), която да осигури възможност за създаване, съхраняване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни. Целта е подпомагане на по-ефективно, координирано и устойчиво управление и опазване на биоразнообразието и защитените зони на територията на РИОСВ-Русе, като даде възможност за работа с наличните и предоставяни от други институции данни, както и впоследствие за въвеждане на данни от теренни проучвания, свързани с животински и растителни видове и техните местообитания, данни за горски подотдели, туристически обекти и инфраструктура.

Проектът цели да подпомогне ефективното изпълнение от РИОСВ-Русе на всички процеси, свързани със защитените територии, обявени съгласно изискванията на Закона за защитените територии и защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие. Не на последно място, внедряването на специфицираната по проекта ГИС система има за цел да повиши ефикасността на работата и подпомогне дейността на инспекцията в комуникацията с различни институции, юридически и физически лица при трансфериране на данни и информация.

За ефективното реализиране на всички цели на проекта и успешното разработване и внедряване на най-съвременна ГИС система, която да подпомага дейността на РИОСВ-Русе, ЕСРИ България изпълни следните дейности:

 • Проектиране на системата - в рамките на етапа на проектиране ЕСРИ България извърши общо (логическо, концептуално) проектиране и детайлно (физическо) проектиране на географската информационна система на РИОСВ-Русе.

 • Разработване на системата - дейността включи разработване на приложното програмно осигуряване на подсистемите и съответните модули на ГИС системата.

 • Тестване – в хода на реализация на географската информационна система, ЕСРИ България извърши непрекъснато тестване. Беше осъществено както модулно и интегрирано тестване, така и функционално тестване и тестване на производителността, които да гарантират постигане на заложените цели за системата.

 • Миграция на данни - дейността включи миграция на наличните в рамките на РИОСВ-Русе пространствени и непространствени данни в информационната база на системата. Данните бяха проверени по отношение на тяхната семантична, топологична и логическа акуратност.

 • Инсталиране на системата в среда на РИОСВ-Русе

 • Обучение - за целите на осигуряване на пълноценно използване и експлоатация на системата, се проведоха серия от обучения на служители на инспекцията за работа и администриране на системата.

 • Управление на проекта

Информационната система

ГИС на РИОСВ-Русе е разработена като информационна система с централизирана архитектура, която създава и поддържа централизиран информационен и софтуерен ресурс. ГИС за РИОСВ-Русе е проектирана и разработена със сервизно-ориентирана трислойна софтуерна архитектура, включваща слоевете „Информационна база“, „Бизнес логика и услуги“ и „Потребителски приложения“.

Информационната база на системата е изградена като геобаза от данни, която съхранява пространствената и описателната информация, и предоставя интегриран достъп на потребителите до нея, в зависимост от техните права. В информационната база на ГИС система се поддържат следните данни:

 • Базови данни, в това число административно-териториално деление, околна среда и релеф, хидрография и напоителни системи, транспортна инфраструктура;

 • Регистър „Защитените територии” (данни, поддържани от ИАОС);

 • Регистър „Защитени зони” (данни, поддържани от ИС ЗЗ ЕМ Натура 2000);

 • Регистър „Разрешителни” (данни, поддържани от ИСРУМВ);

 • Горска база данни;

 • Кадастрални карти (КК) и Карти на възстановена собственост (КВС)

 • Регистър „Вековни дървета”;

 • Регистър „CITES”;

 • Регистър „Защитени диви животни”;

 • Регистър „Лечебни растения”;

 • Регистър „Предпроектни и инвестиционни предложения”

 • Регистър „Защитени територии”;

 • Регистър „Защитени зони”;

 • Регистър „Контролна дейност”;

 • Други данни, в това число туристически обекти и инженерна инфраструктура;

Системата има сървърна и потребителска част. Сървърната част на системата включва централизирана база от данни, приложен географски сървър, уеб сървър, услуги, публикувани от геосървъра и уеб сървъра, сървърна бизнес логика. Сървърната част на системата поема основните функции на системата като поддържане на базата от данни, обработка на информацията за осигуряване на функциите на системата (изпълнение на приложната бизнес логика), предоставяне на различни методи на достъп до данни, и функции на различните клиенти на системата. Клиентската част на системата включва два вида клиенти, развърнати в организационната структура на РИОСВ-Русе: WPF клиенти и десктоп клиенти.

Фиг. 2 Географска информационна система на РИОСВ-Русе


РИОСВ-Русе опазва биоразнообразието с ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

За да отговори на потребностите и заложените изисквания, във функционално отношение системата включва следните подсистеми и модули:

 • Подсистема „Специализирани данни”, съдържаща следните модули:

- „Поддържане на специализирани данни и регистри”

- „Преглед на специализирани данни и регистри”

- „Създаване на карти”

- „Импорт/Експорт на данни”

 • Подсистема „Взаимодействие с външни системи”, съдържаща следните модули:

- „Взаимодействие посредством услуги”;

- „Взаимодействие на файлово ниво”

 • Подсистема „Администрация и контрол”, съдържаща следните модули:

- „Управление на достъпа, ролите и правата”;

- „Наблюдение и управление”.

Подсистемата „Специализирани данни” предоставя възможност на потребителите за поддържане и преглед на специализирани географски данни и регистри, в това число свързани с процесите по управление на защитените територии и защитените зони. Подсистемата поддържа функционални възможности за създаване на карти, справки и отчети със специализираните данни, тематична визуализация в ГИС среда на данни и информация по различни критерии, извличане, запис и съхранение на информация от информационната база на системата, координатни трансформации и много други.

ГИС на РИОСВ-Русе съдържа отделна подсистема за взаимодействие с външни информационни системи. Посредством двата си модула „Взаимодействие посредством услуги“ и „Взаимодействие на файлово ниво“, подсистемата позволява използване на информация, предоставяна от външни източници под формата на картови услуги, както и възможности за предоставяне на услуги към други институции. Освен под формата на онлайн картови услуги, системата позволява на потребителите и взаимодействие на файлово ниво в различни файлови формати.

Подсистемата „Администрация и контрол” поддържа функционалностите на информационната система, свързани с управление нивата на достъп, средствата за администриране на ГИС системата и поддържане на номенклатурите на информационната база.

Така разработената и внедрена система на РИОСВ-Русе отговаря на всички международни ИТ и ГИС (W3C, OGC, ISO) стандарти, като за целта, в качеството на базова ГИС платформа за изграждане на системата е използвана ArcGIS. Основните компоненти на платформата, върху които е изградена системата са:

 • ArcGIS for Server– геосървър, осигуряващ централизирано управление на данните и предоставяне на гео услуги;
 • ArcGIS for Desktop Standard – десктоп ГИС клиент за визуализиране, редактиране и анализира на данни.
 • ArcGIS for Desktop Basic – десктоп ГИС клиент с базови функции за създаване, редактиране и управление на данни.

Eфект от ИТ решението

Внедрената географската информационна система подпомага значително РИОСВ- Русе в изпълнение на работните процеси и дейности на инспекцията, свързани с управлението на защитените територии и зони, дейностите по контрол, извършвани в рамките на инспекцията, предоставянето на данни и информация на трети страни, и т.н.

„Специализираната ГИС система повишава значително ефикасността на работа на нашата инспекция, като води до едно по-добро и ефективно изпълнение на процесите, свързани със защитените територии, обявени съгласно изискванията на Закона за защитените територии и защитените зони от мрежата НАТУРА 2000“, коментира г-н Дауд Ибрям, директор на РИОСВ-Русе.

Потенциал за развитие

Така създадената ГИС на РИОСВ-Русе, позволява лесно надграждане, мащабиране и гъвкава конфигурация. Системата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добавяне/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни. Внедреното решение позволява интеграция с други информационни системи, посредством приложените стандарти за оперативна съвместимост.

Устойчивостта на разработената ГИС и на проекта като цяло се гарантира благодарение на обучените за целта експерти от РИОСВ-Русе, които да поддържат и актуализират новоизградената система.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X