Ит Проекти

Община Свищов дигитализира наличните си картни материали в ГИС

Computer World

Община Свищов e проспериращ образователен, промишлено-аграрен, търговски и транспортен център на река Дунав с национално и европейско значение, запазващ богатото културно-историческо наследство, с възможности за устойчиво социално-икономическо развитие. Тя се намира в Северна България и представлява съставна община на Област Велико Търново. Нейният общинският център е едноименният град Свищов. Има 16 населени места с общо население от 50 831 души по преброяването от 1 февруари 2011 г.

Нужда от интелигентно решение за устройственото планиране

Географските информационни системи (ГИС) се утвърждават като адекватно решение на проблемите, пред които са изправени общинските администрации. Тенденцията тези системи да предоставят централизиран и унифициран подход в решаването на задачи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, постави пред Община Свищов перспективата от създаване на единен цифров модел на територията, както и управляването му и неговата визуализация чрез средствата на Географска информационна система.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Съвместяване на регулационни и кадастрални планове, внедряване на Географски информационни системи (ГИС) и създаване на 5 работни места

Възложител: Община Свищов

Изпълнител: „Мапекс“ АД

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 26.03.2014 / 24.04.2014

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията 

Внедряването на единна географска информационна система, по естествен път се доказа и като средство за постигане на целта на общината да издигане работата си на едно ново и съвременно ниво на обслужване на граждани и бизнес.

След одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) в Община Свищов, е възникнала необходимостта от съпоставяне на данните за границите на поземлените имоти в новоодобрената кадастрална карта с линиите от регулационните планове, при извършване на специфичните дейности на общината и  при предоставяне на услуги за клиентите й. С одобряването на КККР, старата кадастрална основа на регулационните и застроителни планове е престанала да бъде актуална и съответно да служи за прилагане на регулацията и застрояването с вещноправен ефект, съгласно § 22 от ЗУТ.

В тази връзка общината е предприела мерки за създаване на единен цифров модел, който да бъде вграден в адекватна и ефективна Географска информационна система, която да позволява както решаването на задачата по съпоставяне на данни, така и качественото обслужване на клиентите на общината.

Цели на ИТ проекта

Новата система решава широк спектър от задачи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Тя позволява онагледяване, анализ, поддържане и актуализиране на изградения цифров модел, съчетаващ кадастрален, регулационен и застроителен план, както и кадастрална карта и кадастрални регистри.

Основните функции на системата са:

 • Осигуряване на среда за въвеждане, визуализация, търсене, манипулация, сравнение и анализ на всички типове геопространствени данни, използвани в община Свищов;
 • Съхраняване и поддържка в собствена база данни на информация от различните типове планове и карти за обекти на територията на администрацията:

- Кадастрални карти;

- Кадастрални планове;

- Планове за регулация;

- Застроителни планове;

- Подземни проводи и съоръжения;

- Сканирани растерни изображения.

 • Предоставяне в реално време на данни от други източници на географска информация от Интернет посредством Web услугите Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) и Web Coverage Service (WCS) и други съвременни технологии;
 • Предоставяне на възможност за визуализация на данни от кадастрална карта и кадастрален регистър;
 • Осигуряване на възможност за изготвяне на справки, отчети, баланси и разпечатки (официални удостоверителни документи) в одобрения вид от община Свищов.

Изпълнението на дейностите по изграждане на общ пространствен модел на обектите от територията на град Свищов е извършено, при спазване на следните законови и подзаконови нормативни актове:

 • Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
 • Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 • Наредба №3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
 • Наредба №8 от 14.06.2001 г.  за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;
 • Наредба №5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории.

По-добро информационно осигуряване

Внедреното ИТ решение представлява Географска информационна система „Тобел”, разработена и интегрирана от фирма „Мапекс“ АД. Инфраструктурата се базира на изградената локална Интранет мрежа на основата на Microsoft Windows Server 2012 и обособени няколко работни места с Windows 7 Professional.

Към системата компанията изгражда и общ пространствен модел на град Свищов, съдържащ графична и атрибутна информация. Той е изграден на два етапа:

Етап 1: оцифряване на кадастралния, регулационния и застроителния план на гр. Свищов и осъвместяването им с одобрената кадастрална карта и регистри на града;

Етап 2: създаване на геопространствена базаданни и интегриране на предварително оцифрените данни.

Общината вече разполага със система, която позволява на общинската администрация да въвежда и борави по електронен път с множество данни от различни източници, да филтрира информацията по разнообразни начини и да прави анализи. Използването на системата доведе до по-добро информационно осигуряване, динамизиране на процесите по планиране и разработване на инвестиционни проекти, както и ускори процеса на изпълнението им.

Специализиран персонал предварително обучен да работи с „Тобел” използва структурираната база данни като са осигурени нива на достъп и са регламентирани местата и хората които работят с програмата.

Принос за общината от внедряването на системата:

 • Подобрява ефективността на работа на общинската администрация при обслужването на граждани;
 • Предоставя възможност за извличане на данни от регулационните и застроителни планове;
 • Систематизира цифровите данни и регламентира достъпа до тях;
 • Автоматизира процесите за издаване на документи и същевременно намалява времето за извършване на административни услуги;
 • Предоставя възможност за изготвяне на справки  и ясна документална отчетност.

Принос за гражданите:

 • Улеснен достъп до услугите;
 • Качествено административно обслужване;
 • Лесно и бързо предоставяне на информация;
 • Прозрачност  на дейностите. 

Потенциал за развитие

Внедрената система е гъвкава и позволява разширение, в зависимост от броя на служителите. Тя е основана на модулен принцип и подлежи на надграждане с допълнителни функционалности, при възникване на нужда от такава.

Също така „Тобел” позволява да се създаде връзка между различни отдели и дирекции работещи с обща или сходна информация, като се регламентират нива на достъп и се създаде контрол върху начина на ползване на информацията налична в базата данни на програмата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X