Ит Проекти

Пристанищната инфраструктура вече се управлява с ГИС

Computer World

Съгласно чл. 115л от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София и с клонове - териториални поделения. ДППИ управлява собствеността на 15 пристанищни терминала, разположени в българската част на река Дунав и 11 по черноморския бряг. Те  се простират на територията на 25 общини, на площ над 6 550  000 кв.м.

Националната пристанищна система разполага с кейов фронт с обща дължина 13 076 м в морските пристанища и 7 862 м в речните пристанища и 152 корабни места.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”

Възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ)

Изпълнители: 1. Консорциум „ГеоПорт” /по Договор № ДЕП-1/04.02.2014 г. с предмет: „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура”;

2. „Битмап” ЕООД по Договор № ДЕП-2/04.02.2014 г. с предмет: „Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на договора за: „Проектиране и внедряване на географска информационна система /ГИС/ за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 19.04.2011 / 01.12.2014

Бюджет на проекта: 4 703 728,60 лв. (от които – 3  352  207, 76 лв са от ЕФРР)

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Обща дължина само на ЖП линии и др., които преминават през територията на пристанищата е 45 км.
452 сгради са разположени на територията на пристанищата за обществен траспорт с национално значение с обща разгърната застроена площ  374  413 кв.м.

Най-старият документ, свързан с българските пристанища е свъзан с решението за построяването на пристанищата Варна и Бургас – това е Указ на Княз Фердинанд І от 1889 г. През 1894 започва строителството на Пристанище Бургас.

Две години по-късно започва и изграждането на пристанището във Варна, което е тържествено открито през май 1906 г.

Днес основните дейности на ДППИ са свързани с:

 • Изграждането
 • Реконструкцията
 • Рехабилитацията
 • поддържането
 • управлението на собствеността
 • организацията на работата в пристанищата за обществен транспорт с  национално значение;
 • обезпечаване на достъпа до тях;
 • поддържане на съществуващите и изграждане на нови:
	- подходни канали
	- пристанищни акватории
	- морски и речни депа
	- вълноломи
	- защитни съоръжения и други;
 • осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата
 • предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик.

Необходимост от ГИС

Като предприятие, собственост на държава-член на европейския съюз, ДППИ има ангажимента да поддържа структурирани и оперативно съвместими данни и регистри за обектите, които управлява и да ги поддържа и съхранява чрез подходящи средства.

ДППИ, операторите, концесионери на пристанища и представители на институции и икономически субекти, свързани с морския бизнес е необходимо да разполагат със съвременна възможност  за извличане на различна по вид и съдържание актуална информация.

В рамките на ДППИ, до изграждането на ГИС, е липсвала възможност за унифициран вход на процесите, както и за ефикасен обмен на информация между Главното управление на предприятието и териториалните поделения, както и с други институции.

Основните цели пред, поставени пред проектираната система в ДППИ са били:

 • Създаване на общ, за предориятието, пространствен модел на обектите, съдържащ информация за тях и създаващ условия за ползването им от служителите на предприятието в съответствие с необходимостта и компетенциите им;
 • Повишаване на ефективността на работа на структурите на предприятието, чрез по-добро информационно осигуряване относно пространствените характеристики на управляваните от нея обекти;
 • Създаване и поддържане на обща оперативна картина на състоянието на инфраструктурата и акваторията на пристанищата;
 • Оптимизиране разходите по поддръжка на съоръженията;
 • Създаване на предпоставки за изпълнение на европейските стандарти по защита на околната среда.

Обхват на решението

Географската информационна система предоставя възможности за централизиране на информацията за обектите, съоръженията и материалните активи на ДППИ, интегрирането й с наличната техническа и чертожна информация и представянето и в пространствен контекст.

ГИС на пристанищната инфраструктура обхваща:

 • Пристанища и пристанищни терминали в обхвата на действие на Териториално поделение на ДППИ – клон Бургас: Бургас-изток, Бургас Изток – терминал 2А, Бургас-запад, Росенец, Несебър и Созопол; Складова база Лозово (сухо пристанище);
 • Пристанища и пристанищни терминали в обхвата на действие на Териториално поделение на ДППИ – клон Варна: Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ Езерово, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс - Варна и Балчик и отделни терени в обхвата на пристанището в това число и двата важни за корабоплаването канали Канал 1 и Канал 2;
 • Пристанища и пристанищни терминали в обхвата на действие на Териториално поделение на ДППИ – клон Лом: Лом, Оряхово, Видин-център, Видин-юг, Видин-север и Фериботен комплекс – Видин;
 • Пристанища и пристанищни терминали в обхвата на действие на Териториално поделение на ДППИ – клон Русе: Русе-изток, Русе-център, Русе-запад, Силистра, Тутракан, Свищов и Сомовит, пристанище Никопол, терени извън района;

Описание на системата

ГИС на пристанищната инфраструктура е реализирана като система с централизирана архитектура. В основата й стои сървър за управление на бази данни, като единно хранилище  за  данните, с които оперира системата.
В гео-базата данни са структурирани следните типове информация:

 • общи геоданни за обзорна карта на България – общини, землища, населени места, пътна и железопътна мрежа, водни обекти, населени места;
 • данни за релеф;
 • данни от геодезически измервания;

Информацията е структурирана в два основни модела данни:

 • данни за пристанищната инфраструктура – включват информацията от изготвената на базата на геодезически измервания и налична информация специализирана карта, както и данни предоставени от ДППИ, специализираните поделения „Ръководство на корабния трафик” и специализирано навигационно оборудване;
 • данни от регистрите на ДППИ – специфичните за предприятието данни, които могат да се променят и актуализират във всеки момент;
 • данни за кадастър и собственост – съдържа актуалната към момента информация, предоставена от изпълнителната агенция по кадастър и геодезия, свързана с поземлените имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на територията на ДППИ. Тези данни се зареждат директно в системата и не подлежат на редакция (официалните данни от ИАГКК);

Функции и модули

Функции, които могат да бъдат управлявани с ГИС на пристанищната инфраструктура:

 • въвеждане и редакция на пространствена информация – за всеки обект може да бъде създавано електронно досие с необходимата информация, карта на обекта, конкретни параметри и характеристики;
 • автоматично генериране на справки и анализи, необходими за ежедневната работа на служителите на ДППИ;
 • възможност  за едновременен достъп в системата на служители както от Главното управление в софия, така и от териториалните поделения във Варна, Бургас, Русе и Лом;
 • Възможност за създаване и поддържане на цифров чертожен архив;
 • Поддържане на данни за хронологията на инспекциите по съоръженията на пристанищната инфраструктура и за експертните констатации за тяхното състояние;
 • Възможност за визуализация на състоянието на съоръженията ( за наблюдение от дистанция);

Разработени са следните модули:

 • Администрация на потребители и базови номенклатури – дефинира различни права за достъп до функционалност от модулите, както и регламентирани права за достъп до информация, базирано на териториален принцип.
 • Настолни модули за управление и зареждане и обработка на пространствени данни - предоставят средства за редакция и поддръжка на пространствените данни. Разработени са средства за импорт на информация от различни източници – кадастрални данни, специализирана карта, специфични за ДППИ данни.
 • Управление на документен и чертожен архив - позволява съхраняване на неограничен брой документи в цифров вид за всеки обект на ДППИ, независимо дали става въпрос за технически проекти, протоколи, технически чертежи, документи и т.н. Модулът позволява параметризиране на цифровата информация с информация относно тях, както и  бързо търсене и извеждане на информация от архива. Модул „Чертожен архив“ е интегриран с всички останали модули от системата.
 • Управление на дълготрайни материални активи - поддържа информация за начина, по който инфраструктурните обекти и съоръжения се използват като ресурси, предназначени за стопанска дейност. Този модул позволява изготвянето на инвентаризации, инвестиционни планове, рехабилитации и планови ремонти.
 • WEB ГИС – осигурява оторизиран онлайн достъп, интегрира информация от всички модули и дава възможност за ползване от отдалечени поребители през уеб браузър.

Използване и услуги

Съгласно изискванията на възложителя ГИС е инсталирана във всички клонове ТП на ДППИ: Варна, Бургас, Лом и Русе, както и в двете специализирани поделения във Варна и Русе, съответно: дирекция „Ръководство на корабния трафик–Черно море” и дирекция „Ръководство на корабния трафик-река Дунав”. Инсталирана е на общо 20 работни станции.

Внедряването на ГИС за ДППИ допринася и подпомага за:

 • внедряването на  съвременни комуникационни решения и достигането до нормите и стандартите на морския и речен транспорт в Европейската Общност;
 • динамизиране на процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти по ОПТ и ускоряване процеса на изпълнението им в настоящия и следващ програмен период.
 • развитие и утвърждаване на интелигентни транспортни системи;
 • разработване на специализирани системи за управление на активите на пристанищната инфраструктура;
 • поддържане на актуален регистър на активите на пристанищната инфраструктура;
 • подобряване на ефективността и ефикасността при управление на пристанищната инфраструктура;
 • оптимизация на съвместната работа на отделните звена в структурата на ДППИ.

След въвеждането географската информационна система на пристанищната инфраструктура ефективно се използва от експертите на ДППИ в Главно управление – София, и териториалните поделения Варна, Бургас, Русе и Лом.

ГИС на пристанищната инфраструктура предоставя следните услуги, съгласно чл. 14 от Закон за достъп до пространствени данни:

 • услуги за намиране, позволяващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представяне съдържанието на метаданните;
 • услуги за разглеждане, позволяващи най-малко: представяне, навигация, увеличаване/намаляване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго относимо съдържание на метаданните;
 • услуги за изтегляне, позволяващи копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и където е приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях;
 • услуги за трансформиране, позволяващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост;
 • услуги за извикване на услуги за пространствени данни;
 • услуги за предоставяне на метаданни.

Ползването на уеб услугата е безплатно и достъпът се предоставя чрез подаване на заявление – декларация, което може да  бъде изтеглено от сайта на ДП „Пристанищна инфраструктура” (www.bgports.bg).

ГИС осигурява и възможност за различни справки и анализи на информацията и ще  поддържа обмен на данни с други информационни системи. Технологията дава възможност натрупаните данни и информация да се използват за специфични изследвания, за управление на ресурси, за регионално и териториално планиране, както и за икономическо моделиране на процеси.

Обхващането на всички обекти на пристанищната инфраструктура в единна система дава възможност за:

 • централизиране на информацията за обектите, съоръженията и материалните активи на ДППИ;
 • интегрирането й с наличната техническа и чертожна информация;
 • представянето и в пространствен контекст.
 • извършване на пространствени анализи и справки, в това число и от външни потребители;
 • по-ефективно планиране на инвестициите и на финансовите ресурси;

Потенциал за развитие

Проектираната и разработена в рамките на проекта пространствена база данни и ГИС са изцяло съобразени с изискванията, препоръките и стандартите на  Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007   (INSPIRE). Изграден е необходимия интерфейс, метаданни и предпоставки съобразени с изискванията на директивата за осъществяване на достъп до пространствената база данни съгласно изискванията на техническата спецификация. По този начин е осигурена възможност за интеграция с Националния Портал за Пространствени данни, който се изгражда и поддържа от Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В сътрудничество с European Commission DG JOINT RESEARCH CENTRE е реализиран интегриран достъп до метаданни и данни с реализиран в подкрепа на Дунавската стратегия INSPIRE портал.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X