Ит Проекти

СИБАНК оптимизира финансовия си мениджмънт с ERP решение

Computer World

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Внедряване на Atlantis ERP Financials в СИБАНК

Възложител: СИБАНК ЕАД

Изпълнител: Балкан Сървисис ООД

Дата на стартиране на проекта: март 2013 г.

Дата на приключване на проекта: септември 2013 г.

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с 19 годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й.

От 2007 г. институцията е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България – ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги.

СИБАНК притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции.

В помощ на финансовия отдел

В условията на динамични промени всяка банкова институция се нуждае от комплекс ИТ системи, с който да устои на новите предизвикателства, за да успее да запази стабилността, доверието на клиентите си и позициите си на финансовия пазар. Главното ИТ решение във всяка съвременна финансова организация е нейната основна банкова система, която обхваща всички банкови транзакции и сделки. То обаче няма как да поеме целия набор от задачи, осигуряващи функционирането на една банка. Съвременният финансов мениджмънт изисква също:

  • детайлно управление на оперативните разходите в няколко дименсии;
  • пълна информация за дълготрайните активи, техните амортизации, подобрения, преоценки, вътрешни премествания;
  • управление на стоково-материалните запаси, целия цикъл по тяхното придобиване (поръчка-доставка-плащане), складово управление и вътрешно разпределение;
  • управление на взаимоотношенията с доставчиците на банката, проследяване на гаранции, депозити, договори;
  • управление на подотчетните лица;
  • навременно, точно и максимално автоматизирано начисление и плащане на данъците, управление на взаимоотношенията с бюджета;

За да подобри счетоводните си процеси в посочените направления, СИБАНК избра решението Atlantis ERP Financials. То е фокусирано именно върху оперативната дейност и има за цел да допълни комплекса от ИТ решения, осигурявайки навременна и детайла картина на онези аспекти, които традиционните банкови системи обикновено пропускат или обобщават.

Интеграции и ефект

Няколко са основните интеграции на Atlantis ERP Financials с други системи на банката. На първо място е връзката на ERP решението с основната банкова система. Тя е двупосочна – Atlantis взема информация за сметки, валути и валутни курсове, за издадени ДДС документи и т.н. След въвеждането и одобрението на документите и осчетоводяването им, информацията се изпраща към основната банкова система, където се съхранява цялото счетоводство на организацията.

За обработката на разходите за заплати и осигуровки по дефинираните мулти-дименсионални разходни центрове, Atlantis е интегриран със системата за ТРЗ. Данните се изпращат от ТРЗ системата, обработват се от Atlantis и след това осчетоводяванията се подават на основната банкова система.

За осигуряването на комбиниран репортинг и анализи е изградена връзка с хранилището за данни (data warehouse), където информацията от Atlantis се събира с информацията от другите системи и дава пълната финансова картина на банката.

„Независимо от това, че на практика процесът по осчетоводяване на разходите по бюджетни звена и бизнес сегменти се усложнява, ползите от предоставянето на навременна и детайлна информация, необходима за контрол и вземане на решения, далеч превишават разходите по имплементирането. Внедряването на Atlantis ERP Financials не само  улеснява и оптимизира работата  на служителите в счетоводния отдел, но води и до подобряване на процесите и ефективността на дирекция „Финанси“ и на банката като цяло. Генерирането на информация става за секунди в най различни разрези, което разширява информационната база на мениджмънта и подобрява процесите по взимане на решения. Благодарение на конструктивните и навременни предложения от екипа на Балкан Сървисис, както и на високия им професионализъм, проектът беше реализиран и въведен успешно“ -  споделя Андриана Андреева – финансов директор в СИБАНК.

“Системата позволява да се реализират бързо и успешно справки по разчетни сметки, специални сметки, клиенти и доставчици – споделя Радка Никова, главен експерт в банката. – Има възможност за бързо търсене на документи и справки, по много зададени критерии във всички модули, като всички документи и справки от програмата могат да се съхранят и настройват за печат съобразно нашите предпочитания.”

Една от важните функционалности на решението е възможността за електронно подписване на плащания, които банката прави към контрагентите си. Целият работен процес по одобрението и подписването на платежни документи, съобразен с нивата на достъп, и лимитите на потребителите, е на практика безхартиен. Освен удобството и бързината, електронното одобрение напълно съответства на политиката на банката за отговорност към опазването на природата и нейните ресурси.

Кратки срокове

Проектът е стартиран в средата на март 2013 г. и от началото на юли м.г. новата система е въведена в употреба. След някои доработки и модификации, при вече работещо решение, проектът е финално предаден в началото на септември м.г.

Екипът по внедряване и миграция на Балкан Сървисис се е състоял от четирима специалисти, а от страна на СИБАНК участие са взели трима души.

Служителите във финансовата институция изтъкват бързото приключване на проекта като един от неговите основни успехи.

“Благодарение на квалифицираните служители от Балкан Сървисис софтуерът беше успешно внедрен за изключително кратък срок. – смята Дима Иванова, също главен експерт в банката. – За краткото време, в което работихме заедно, научихме много нови и полезни неща, както ние от тях, надяваме се и те от нас.”
„Внедряването на Atlantis ERP Financials е един успешен проект за СИБАНК, който се вписва напълно в параметрите на груповата политика на KBC“ – заключва Франк Янсен – Изпълнителен Директор и CFO на СИБАНК ЕАД.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X