Ит Проекти

Защитените зони от Натура 2000 - обединени в единна ИС

Computer World

Близо 34% от територията на България попадат в екологична мрежа НАТУРА 2000. По този показател държавата се нарежда на едно от първите места в Европа. От месец август 2013 г. за устойчивото и прозрачно управление на тези повече от 37 400 кв. км. защитени зони в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неговите структури заработи първата по рода си в България единна интегрирана географска информационна система.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Разработване и внедряване на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 (ЕИС ЗЗЕМ Натура 2000)

Възложител: Министерство на околната среда и водите

Изпълнител: Консорциум „Натура-ГИС“ ДЗЗД с партньори ЕСРИ България и ТПО Варна

Дата на стартиране/дата на приключване: 29.08.2012г. – 29.08.2013 г.

Бюджет: 1 324 000 лв. без ДДС

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Системата централизира доскоро разпокъсаната и трудно обработваема информация за защитените територии, оценките на съвместимост и свързаните с тях документи. Освен мощна бек-офис функционалност, подпомагаща дейностите по опазване, планиране и управление на екологичната мрежа, системата осигурява и публично приложение.

„С внедрената информационна система Министерството на околната среда и водите направи една голяма крачка в посока по-ефективно, прозрачно и проследимо управление на защитените зони в България“, споделя Весела Савова, ръководител на проекта. „Нещо повече, с информационната система направихме и една голяма крачка в посока отговаряне на изискванията на редица европейски директиви в тази област.“

Какво всъщност представлява Натура 2000?

„План за бъдещето“ - така наричат общоевропейската мрежа от защитени зони Натура 2000. Създадена, за да осигури опазването на най-ценните биологични видове и местообитания в Европа, тя не се ограничава до природните резервати, а се основава на много по-широкия принцип за запазване и устойчиво използване на природните ресурси – принцип, при който хората и дивата природа съжителстват в хармония.

Натура 2000 заема централно място в политиката на Европейския съюз и е доказателство за ангажимента на всички страни-членки да работят за запазване на биологичното разнообразие. Тя се основава на две ключови за ЕС споразумения, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразитето – Директивата за опазване на дивите птиците и Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Те са транспонирани и в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие.

Министерството на околната среда

Като централна администрация на изпълнителната власт на Република България, Министерството на околната среда и водите разработва и провежда националната политика по околна среда и водите на страната. За осъществяване на своите отговорности и задачи министерството разполага с общо 15 дирекции и следните независими структури:

  • Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  • 16 регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ)

  • 3 дирекции Национални паркове

  • 4 басейнови дирекции

  • Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Съгласно Закона за биологичното разнообразие МОСВ заедно със своите структури има нелеката задача по изграждане и осигуряване функционирането на националната екологична мрежа от защитени зони. Съгласно този закон министерството отговаря за проучването, оценката и изготвянето на документация за териториите в България, определени като значими за Европейската Общност, както и за провеждане на процедури по тяхното обявяване и промяна. В компетенциите и отговорностите на министерството се включват още разработването на планове за управление на защитените зони, контрол над спазването на режимите в тези зони, изготвяне на оценки за съвместимост (ОС), поддържане на публични регистри и база данни за тях, докладване към Европейския съюз по редици директиви и т.н. Нелеки задачи, чието ефективно изпълнение е предпоставка за опазване на богатото биологично разнообразие на страната, явявайки се по този начин и от ключово значение и за всички нас, жителите на България.

Предизвикателствата

За решаването на тези задачи обаче, Министерството на околната среда и водите се изправя пред редица предизвикателства. От една страна информацията за защитените зони се оказва крайно разпокъсана и неконсистентна. Отделните структури на министерството разполагат с различни данни на разнообразни носители, с различна актуалност и в множество формати. Липсва така необходимият единен електронен регистър на защитените зони от националната екологична мрежа, съдържащ подробна географска и описателна информация за тях. Това забавя и затруднява работата на експертите и отделните административни звена, имащи задължения по Натура 2000. От друга страна, липсата на обществен достъп до актуална информация за местоположението и функционалното състояние на защитените зони също създава редица проблеми, като често, за съжаление, благоприятства осъществяването на нарушения и води до липса на прозрачност при провеждането на множество процедури. И не на последно място, едно от задълженията на МОСВ във връзка с екологичната мрежа, а именно изпълнение изискванията на директивата INSPIRE, също е затруднено, поради нехармозираните, съгласно условията на тази директива, данни.

За посрещането на тези предизвикателства е изготвен и одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013г.” проект DIR–59318–2–3 „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000”. Бенефициент по проекта е Дирекция “Национална служба за защита на природата” към МОСВ, а за изпълнител, след провеждане на обществена поръчка, е избран Консорциум „Натура-ГИС“ с водещ партньор в лицето на ЕСРИ България.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е чрез разработването и внедряването на единна информационна система на модулен принцип, позволяваща интеграция с редица информационни системи на МОСВ, да се подпомогне опазването, планирането и управлението на екологичната мрежа от защитени зони в България по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Изграждането и внедряването на тази информационна система цели подобряване на процедурите по координация и контрол между отделните административни звена, осъществяващи планиране, опазване и управление на защитените зони, включително тези, изпълняващи съгласувателни, разрешителни и контролни функции по отношение на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, подлежащи на оценка за съвместимост.

Като част от проекта е заложено и изграждането на специален публичен геопортал, целящ осигуряване на обществен достъп до актуална, обществено значима информация за пространствения обхват, местоположението и функционалното състояние на защитените зони, който да гарантира необходимата прозрачност при провеждането на административните процедури.

За постигането на заложените в проекта цели, екипът на ЕСРИ България първоначално извършва бизнес анализ на процесите в МОСВ по управление на защитените зони, както и процесите по извършване на оценките за съвместимост. Проучени и анализирани са също така наличните данни в министерството и отделните административни звена, както и процесите по взаимодействие между тях. На база направения бизнес анализ е разработен проект на архитектурата и функционалността на информационната система, който впоследствие се явява основа за разработване на системата.

Схема: Архитектура на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000


Защитените зони от Натура 2000 - обединени в единна ИС

© Computer World, Computerworld.bg

Единна интегрирана информационна система Натура 2000

Информационен обхват на системата

С оглед направения бизнес анализ, информационната база на системата е изградена като многопотребителска многокомпонентна геобаза данни, включваща специализирани геопространствени и описателни информационни ресурси. За целта са обработени, валидирани, верифицирани и интегрирани терабайти данни, получени от различните структури на министерството в разнообразни формати, с различна точност, качество и в многообразни координатни системи. След успешно осъществената обработка, тези данни за заредени в общо 988 слоя в геобазата данни на системата. С цел максимално отговаряне на нуждите на потребителите в различните административни звена на министерството, тази геобаза данни е организирана в общо 4 компонента:

  • Географска база данни, съдържаща базови географски данни за Р. България като цифров модел на релефа, административно-териториално деление, хидрография, транспортна инфраструктура и др.

  • База данни „Регистър на защитените зони“, необходима за поддържане на регистъра на защитените зони. Функционално интегрирана с останалите база данни на системата, тя съдържа информация относно границите на защитените зони за опазване на местообитанията и дивите птици, планове за управление на защитените зони, въведени забрани и ограничения на дейности в тези зони, издадени заповеди, протоколи и решения, стандартни Натура 2000 формуляри, прикачени документи и др.

  • База данни „Регистър на процедурите по оценка за съвместимост“, необходима за поддържане на регистъра по оценка за съвместимост на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Тази геобаза данни е отново функционално интегрирана с останалите геобази данни и включва информация за разположението и териториалния обхват на процедираните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, в това число техните характеристики, засегнатите типове природни местообитания и видове, хода на административните процедури, наложените условия в актовете по съответните процедури, прикачени документи и др.

  • ГИС база данни за нуждите на картирането на типовете природни местообитания и видове – системата съдържа специализирана геобаза данни за нуждите на картирането на типовете природни местообитания, която е проектирана и изградена с цел интегриране и съхранение на събрани полеви географски и атрибутивни данни, получени от реализирания проект по “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”. В тази ГИС база данни са заредени данни за разположението и природозащитното състояние на местообитанията, растителните и животински видове съгласно Директивата за местообитанията, основни миграционни трасета на целеви за Натура 2000 видове птици, основните струпвания на зимуващи видове птици, геопространствени модели за разпространението на природни местообитания и видове от дивата флора и фауна, зониране на територията на България по отношение на възможностите за строителство на ветрогенератори спрямо риска за дивите птици, свързани документи и др.

В допълнение, за целите на изпълнение на Европейската директива INSPIRE, като част от системата е изградена и специализирана географска база данни, в която данните за защитените зони са хармонизирани съгласно условията на директивата и се публикуват посредством специален геопортал. 

Функционалност на системата

Единната информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 осигурява достъп до своите функции и възможности, както настолно така и през уеб, в зависимост от съответните права на достъп на различните потребители. Системата се състои от следните функционални модули:

• Модул „Географска информационна система“

• Модул „Регистър на защитени зони“

• Модул „Регистър на процедурите по оценка за съвместимост“

• Модул „Администрация“

• Модул „Портално уеб приложение“

Схема: Модули на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000


Защитените зони от Натура 2000 - обединени в единна ИС

© Computer World, Computerworld.bg

Модулът „Географска информационна система“ предоставя богата ГИС функционалност на потребителите на системата. Посредством този модул различните експерти в МОСВ имат възможност да идентифицират обекти от динамичната карта на системата, в това число да извличат подробна информация за тях и да преглеждат съответните прикачени документи. Модулът позволява осъществяването на графични и атрибутни редакции на данните за тези обекти, като и осъществяването на геопространствени анализи за изчисляване на отстояние, близост, пресичане и т.н. На картата по-долу например, с помощта на този модул е направен геопространствен анализ на разпространението на защитения вид „Бръмбар рогач“ на територията на Р. България. За различните нужди на потребителите на системата, модулът предоставя и богат набор от тематични карти, като по този начин обектите от националната екологична мрежа могат да бъдат визуализирани върху топографска карта, ортофото карта, хидрографска карта и много други.

Тематична карта на разпространение на Lucanus cervus (Бръмбар рогач)


Защитените зони от Натура 2000 - обединени в единна ИС

© Computer World, Computerworld.bg

Модулът „Регистър на защитените зони“ осигурява възможност за въвеждане, редактиране, поддържане, търсене, анализиране и управление на информацията за защитените зони на територията на страната. Посредством този модул потребителите имат възможност да генерират, редактират и отпечатват стандартни Натура 2000 формуляри, на български и английски език, съгласно европейското законодателство. Модулът осигурява и богати възможности за работа с метаданни.

С помощта на модул „Регистър на процедурите по оценка за съвместимост“ административните звена, имащи отношение към процедурите по оценка за съвместимост имат възможност да въвеждат, поддържат, търсят, анализират и управляват информацията, свързана с тези процедури. Модулът позволява на потребителите да въвеждат географското местоположение на оценките за съвместимост чрез позициониране по координати, избор от съществуващи обекти или свободно изчертаване. Нещо повече, те имат възможност да осъществяват различни геопространствени и статистически анализи с тях, след което да експортират резултатите в множество цифрови формати, поддържани от системата.

Публичната част на приложението, достъпна на http://natura2000.moew.government.bg, осигурява достъп на всички заинтересовани лица и граждани до данни за защитените зони, процедурите за оценка за съвместимост, както и свързаните с тях документи.

Публичното приложение предоставя възможност за търсене на защитени зони по име, номер, вид, местоположение, РИОСВ, както и филтриране на резултатите по различни критерии. На потребителите е осигурен достъп до богат набор от данни и документация, свързани със защитените зони, в това число местоположението на тези зони, представено върху уеб ГИС карта, предметът и целите на опазване на зоните, издадените заповеди, Натура 2000 формуляри и много други.

Публично приложение


Защитените зони от Натура 2000 - обединени в единна ИС

© Computer World, Computerworld.bg

Интеграция с други информационни системи

В съответствие с идентифицираните нужди, единната информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 е интегрирана с наличните в различните структури на МОСВ информационни системи, в това число с Регистъра на защитените зони в Изпълнителната агенция по околна среда, Информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), както и с Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

В допълнение към това, базата данни „Регистър на процедурите по ОС” поддържа връзка с публичния регистър с данни за извършваните процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Ефект от системата

Разработената информационна система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“ повишава значително ефикасността на работа на министерството и отделните административни звена, имащи задължения по Натура 2000. Системата централизира доскоро разпокъсаната и трудно обработвана информация като осигурява споделен достъп до актуални данни на всички заинтересовани страни. Нещо повече, тя автоматизира редица процедури и осигурява проследимост и прозрачност на дейностите.

„Сега, когато системата се използва активно, оценяваме реалния ефект от оптимизацията и ползата от споделения достъп до единна, бих казала национална информационна система, заяви Весела Савова, експерт в МОСВ - Вярвам не само ние, но и гражданите са усетили ефекта от изградената система посредством публичния достъп, който тя предоставя до разнообразна актуална информация по отношение на националната екологична мрежа Натура 2000“.

Потенциал за развитие

Така създадената единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 позволява надграждане, мащабиране и гъвкава пренастройка. Системата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добавяне/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X